Alphabétiquement     [«   »]
τήν 1
τὴν 75
Τῆς 3
τῆς 83
τί 6
τι 27
τἰ 1
Fréquences     [«    »]
82 δ
75 τὴν
55 τοῦ
83 τῆς
93
103 τῶν
133 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

τῆς


Livre, Pages
[1, 1258]   γὰρ νόμισμα στοιχεῖον καὶ πέρας  τῆς   ἀλλαγῆς ἐστιν. Καὶ ἄπειρος δὴ
[1, 1255]   τῶν σοφῶν. Αἴτιον δὲ ταύτης  τῆς   ἀμφισβητήσεως, καὶ ποιεῖ τοὺς
[1, 1258]   ~(Πορισθέντος οὖν ἤδη νομίσματος ἐκ  τῆς   ἀναγκαίας ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος τῆς
[1, 1258]   ἐσμὲν αὐτῆς, εἴρηται, καὶ περὶ  τῆς   ἀναγκαίας, ὅτι ἑτέρα μὲν αὐτῆς
[1, 1258]   καὶ νομίσματος πλουτῶν πολλάκις ἀπορήσει  τῆς   ἀναγκαίας τροφῆς· καίτοι ἄτοπον τοιοῦτον
[1, 1254]   τὸ ἀρχόμενον, καὶ τοῦτο ἐκ  τῆς   ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις·
[1, 1258]   ἐλήλυθεν. Ἐν ὑπερβολῇ γὰρ οὔσης  τῆς   ἀπολαύσεως, τὴν τῆς ἀπολαυστικῆς ὑπερβολῆς
[1, 1258]   γὰρ οὔσης τῆς ἀπολαύσεως, τὴν  τῆς   ἀπολαυστικῆς ὑπερβολῆς ποιητικὴν ζητοῦσιν· κἂν
[1, 1261]   τῶν ἀποφηναμένων περὶ τῆς πολιτείας  τῆς   ἀρίστης.
[1, 1259]   οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον  τῆς   ἀρχῆς, ἀλλὰ γυναικὸς μὲν πολιτικῶς
[1, 1259]   αὐτὸν ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην ἐκ  τῆς   ἀστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος εὐπορήσαντα
[1, 1253]   πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας  τῆς   αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη
[1, 1257]   κατὰ λόγον. Ξενικωτέρας γὰρ γενομένης  τῆς   βοηθείας τῷ εἰσάγεσθαι ὧν ἐνδεεῖς
[1, 1252]   οἷον θῆλυ μὲν καὶ ἄρρεν  τῆς   γενέσεως ἕνεκεν (καὶ τοῦτο οὐκ
[1, 1253]   ἐστίν· οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι  τῆς   γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν
[1, 1256]   πλεῖστον γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ  τῆς   γῆς ζῇ καὶ τῶν ἡμέρων
[1, 1258]   ἀλλὰ τῆς μὲν ἕτερον τέλος,  τῆς   δ' αὔξησις. Ὥστε δοκεῖ
[1, 1258]   εἴπομεν, καὶ τῆς μὲν καπηλικῆς  τῆς   δ' οἰκονομικῆς, καὶ ταύτης μὲν
[1, 1258]   ἰατρικῆς, ἀλλὰ τῆς μὲν νίκην  τῆς   δ' ὑγίειαν. Οἱ δὲ πάσας
[1, 1259]   χρηματιστικῆς ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα·  τῆς   δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον μὲν ἐμπορία
[1, 1259]   ταύτης μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπαινουμένης,  ~τῆς   δὲ μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως (οὐ
[1, 1256]   (τῆς μὲν γὰρ τὸ πορίσασθαι,  τῆς   δὲ τὸ χρήσασθαι· τίς γὰρ
[1, 1258]   εἰς ἄπειρον. Αἴτιον δὲ ταύτης  τῆς   διαθέσεως τὸ σπουδάζειν περὶ τὸ
[1, 1256]   καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα γένη  τῆς   διακονίας. Ἔστι γὰρ ἕτερα ἑτέρων
[1, 1258]   ζῆν· ~(Εἰς ἄπειρον οὖν ἐκείνης  τῆς   ἐπιθυμίας οὔσης, καὶ τῶν ποιητικῶν
[1, 1252]   ὅταν δὲ κατὰ τοὺς λόγους  τῆς   ἐπιστήμης τῆς τοιαύτης κατὰ μέρος
[1, 1254]   τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ἀπὸ δὲ  τῆς   ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης
[1, 1258]   ἐκεῖνον μυθολογοῦσι διὰ τὴν ἀπληστίαν  τῆς   εὐχῆς πάντων αὐτῷ γιγνομένων τῶν
[1, 1254]   ἔχει, θεωρητέον· λέγω δὲ περὶ  τῆς   καλουμένης χρηματιστικῆς. Πρῶτον δὲ περὶ
[1, 1257]   εἶδος οὐδέν νεἰς ἀναπλήρωσιν γὰρ  τῆς   κατὰ φύσιν αὐταρκείας ἦνν· ἐκ
[1, 1259]   τῆς πρώτης (ἔχει γὰρ καὶ  τῆς   κατὰ φύσιν τι μέρος καὶ
[1, 1254]   κτῆμα πρακτικόν· ἀπὸ μὲν γὰρ  τῆς   κερκίδος ἕτερόν τι γίνεται παρὰ
[1, 1254]   ἀπὸ δὲ τῆς ἐσθῆτος καὶ  τῆς   κλίνης χρῆσις μόνον. Ἔτι
[1, 1257]   ἔργον αὐτῆς, ἀλλ' ἤδη πλειόνων  τῆς   κοινωνίας οὔσης. Οἱ μὲν γὰρ
[1, 1256]   τρόπον, ἐπείπερ καὶ δοῦλος  τῆς   κτήσεως μέρος τι ἦν. Πρῶτον
[1, 1260]   ἀρετὴν τούτων περὶ τὴν  τῆς   κτήσεως, ὃν καλοῦμεν πλοῦτον, καὶ
[1, 1256]   οἰκονομικὴ τῇ χρηματιστικῇ, δῆλον  (τῆς   μὲν γὰρ τὸ πορίσασθαι, τῆς
[1, 1258]   ἀλλ' οὐ κατὰ ταὐτόν, ἀλλὰ  τῆς   μὲν ἕτερον τέλος, τῆς δ'
[1, 1258]   οὔσης αὐτῆς, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ  τῆς   μὲν καπηλικῆς τῆς δ' οἰκονομικῆς,
[1, 1258]   οὐδὲ στρατηγικῆς καὶ ἰατρικῆς, ἀλλὰ  τῆς   μὲν νίκην τῆς δ' ὑγίειαν.
[1, 1259]   κατὰ φύσιν τι μέρος καὶ  τῆς   μεταβλητικῆς) ὅσα ἀπὸ γῆς καὶ
[1, 1257]   καὶ χαρακτῆρα ἐπιβαλλόντων, ἵνα ἀπολύσῃ  τῆς   μετρήσεως αὑτούς· γὰρ χαρακτὴρ
[1, 1254]   Ἐπεὶ οὖν κτῆσις μέρος  τῆς   οἰκίας ἐστὶ καὶ κτητικὴ
[1, 1254]   ἐστὶ καὶ κτητικὴ μέρος  τῆς   οἰκονομίας (ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων
[1, 1258]   τί μὲν χρηματιστικὴ μόριον  τῆς   οἰκονομίας, δ' ἰατρικὴ οὐ
[1, 1260]   τοίνυν ὅτι πλείων σπουδὴ  τῆς   οἰκονομίας περὶ τοὺς ἀνθρώπους
[1, 1258]   ἔστι πέρας· οὐ γὰρ τοῦτο  τῆς   οἰκονομικῆς ἔργον. Διὸ τῇ μὲν
[1, 1258]   Ὥστε δοκεῖ τισι τοῦτ' εἶναι  τῆς   οἰκονομικῆς ἔργον, καὶ διατελοῦσιν
[1, 1256]   γεωργικὴ πότερον μέρος τι  τῆς   οἰκονομικῆς ἕτερόν τι γένος,
[1, 1259]   μόνον. Ἐπεὶ δὲ τρία μέρη  τῆς   οἰκονομικῆς ἦν, ἓν μὲν δεσποτική,
[1, 1257]   οὖν εἶδος κτητικῆς κατὰ φύσιν  τῆς   οἰκονομικῆς μέρος ἐστίν, καθὸ δεῖ
[1, 1255]   δεσποτικὴν ἀρχήν, δὲ νοῦς  τῆς   ὀρέξεως πολιτικὴν βασιλικήν· ἐν
[1, 1261]   ἐπισκεψώμεθα περὶ τῶν ἀποφηναμένων περὶ  τῆς   πολιτείας τῆς ἀρίστης.
[1, 1261]   τῶν παίδων οἱ κοινωνοὶ γίνονται  τῆς   πολιτείας. Ὥστ' ἐπεὶ περὶ μὲν
[1, 1261]   περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἀρετῆς καὶ  τῆς   πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ὁμιλίας, τί
[1, 1259]   εἶδος χρηματιστικῆς μεταξὺ ταύτης καὶ  τῆς   πρώτης (ἔχει γὰρ καὶ τῆς
[1, 1259]   τοῦτον τὸν τρόπον ἐπίδειξιν ποιήσασθαι  τῆς   σοφίας· ἔστι δ' ὥσπερ εἴπομεν,
[1, 1258]   δέον ἀπαντᾶν. Περὶ μὲν οὖν  τῆς   τε μὴ ἀναγκαίας χρηματιστικῆς, καὶ
[1, 1261]   γυναικός, καὶ τέκνων καὶ πατρός,  τῆς   τε περὶ ἕκαστον αὐτῶν ἀρετῆς
[1, 1259]   μόνος, οὐ πολλὴν ποιήσας ὑπερβολὴν  τῆς   τιμῆς· ἀλλ' ὅμως ἐπὶ τοῖς
[1, 1261]   ἄλλων τεχνιτῶν. Φανερὸν τοίνυν ὅτι  τῆς   τοιαύτης ἀρετῆς αἴτιον εἶναι δεῖ
[1, 1252]   κατὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστήμης  τῆς   τοιαύτης κατὰ μέρος ἄρχων καὶ
[1, 1257]   ἐκ τούτων εἶναι. γὰρ  τῆς   τοιαύτης κτήσεως αὐτάρκεια πρὸς ἀγαθὴν
[1, 1257]   πάντα, ἀλλὰ τά γε πλεῖστα  τῆς   τροφῆς καὶ ἄλλης βοηθείας ἕνεκεν,
[1, 1256]   ἄνευ τροφῆς, ὥστε αἱ διαφοραὶ  τῆς   τροφῆς τοὺς βίους πεποιήκασι διαφέροντας
[1, 1259]   μὲν τῶν ἐργασιῶν ὅπου ἐλάχιστον  τῆς   τύχης, βαναυσόταται δ' ἐν αἷς
[1, 1258]   ἔστι δ' ὡς οὔ, ἀλλὰ  τῆς   ὑπηρετικῆς· μάλιστα δέ, καθάπερ εἴρηται
[1, 1258]   προσήκει τὸν οἰκονόμον. Οὐ γὰρ  τῆς   ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ χρήσασθαι
[1, 1259]   διὰ τὴν πενίαν ὡς ἀνωφελοῦς  τῆς   φιλοσοφίας οὔσης, κατανοήσαντά φασιν αὐτὸν
[1, 1257]   τοιαύτη κτῆσις ὑπ' αὐτῆς φαίνεται  τῆς   φύσεως διδομένη πᾶσιν, ὥσπερ κατὰ
[1, 1258]   πολιτική, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ  τῆς   φύσεως χρῆται αὐτοῖς, οὕτω καὶ
[1, 1258]   ἐστι, καὶ τὸ ἕτερον εἶδος  τῆς   χρηματιστικῆς διὰ τοῦτ' ἐλήλυθεν. Ἐν
[1, 1258]   ποιητικὴν ζητοῦσιν· κἂν μὴ διὰ  τῆς   χρηματιστικῆς δύνωνται πορίζειν, δι' ἄλλης
[1, 1258]   τῆς ἀναγκαίας ἀλλαγῆς θάτερον εἶδος  τῆς   χρηματιστικῆς ἐγένετο, τὸ καπηλικόν, τὸ
[1, 1257]   δῆλον ὅτι οὐκ ἔστι φύσει  τῆς   χρηματιστικῆς καπηλική· ὅσον γὰρ
[1, 1258]   τέλος πάσαις) οὕτω καὶ ταύτης  τῆς   χρηματιστικῆς οὐκ ἔστι τοῦ τέλους
[1, 1258]   χρῆσις τοῦ αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας  τῆς   χρηματιστικῆς. Τῆς γὰρ αὐτῆς ἐστι
[1, 1258]   πλοῦτος, ἀπὸ ταύτης  τῆς   χρηματιστικῆς. Ὥσπερ γὰρ ἰατρικὴ
[1, 1260]   πᾶσιν ἐνυπάρχει μὲν τὰ μόρια  τῆς   ψυχῆς, ἀλλ' ἐνυπάρχει διαφερόντως.
[1, 1255]   ἂν ἄρχειν πολλάκις τὸ σῶμα  τῆς   ψυχῆς διὰ τὸ φαύλως καὶ
[1, 1255]   τὸ ἄρχεσθαι τῷ σώματι ὑπὸ  τῆς   ψυχῆς, καὶ τῷ παθητικῷ μορίῳ
[1, 1255]   ὁμοίως ῥᾴδιον ἰδεῖν τό τε  τῆς   ψυχῆς κάλλος καὶ τὸ τοῦ
[1, 1255]   τοῦτ' ἀληθές, πολὺ δικαιότερον ἐπὶ  τῆς   ψυχῆς τοῦτο διωρίσθαι· ἀλλ' οὐχ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006