Alphabétiquement     [«   »]
τοσαύτης 1
τοσοῦτοι 1
τοσοῦτον 4
τοῦ 55
τοὐναντίον 3
τοὔνομα 1
τοὺς 31
Fréquences     [«    »]
50
51
51 περὶ
55 τοῦ
75 τὴν
82 δ
83 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

τοῦ


Livre, Pages
[1, 1260]   οἷον τοῦ λόγον ἔχοντος καὶ  τοῦ   ἀλόγου. Δῆλον τοίνυν ὅτι τὸν
[1, 1260]   (τὸ γὰρ ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς  τοῦ   ἀρχιτέκτονος, δὲ λόγος ἀρχιτέκτων)
[1, 1258]   μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου καὶ  τοῦ   ἄρχοντος καὶ περὶ ὑγιείας ἰδεῖν,
[1, 1258]   αὐτῶν. Ἐπαλλάττει γὰρ χρῆσις  τοῦ   αὐτοῦ οὖσα ἑκατέρας τῆς χρηματιστικῆς.
[1, 1255]   γράφονται παρανόμων, ὡς δεινὸν εἰ  τοῦ   βιάσασθαι δυναμένου καὶ κατὰ δύναμιν
[1, 1252]   κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν  (τοῦ   γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν
[1, 1256]   δὲ δοῦλος μέρος τι  τοῦ   δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ
[1, 1253]   τάξις ἐστίν, δὲ δικαιοσύνη  τοῦ   δικαίου κρίσις. ~(Ἐπεὶ δὲ φανερὸν
[1, 1255]   εἶναι τὴν βίαν, ἀλλὰ περὶ  τοῦ   δικαίου μόνον εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν
[1, 1260]   Ἄλλον γὰρ τρόπον τὸ ἐλεύθερον  τοῦ   δούλου ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν
[1, 1254]   κτῆμα. Διὸ μὲν δεσπότης  τοῦ   δούλου δεσπότης μόνον, ἐκείνου δ'
[1, 1254]   Τίς μὲν οὖν φύσις  τοῦ   δούλου καὶ τίς δύναμις,
[1, 1253]   τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ  τοῦ   εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα πόλις
[1, 1258]   ἀπείρων ἐπιθυμοῦσιν. Ὅσοι δὲ καὶ  τοῦ   εὖ ζῆν ἐπιβάλλονται τὸ πρὸς
[1, 1253]   τούτου φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε,  τοῦ   ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος
[1, 1253]   ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν  τοῦ   ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ
[1, 1254]   τὰ Δαιδάλου φασὶν τοὺς  τοῦ   Ἡφαίστου τρίποδας, οὕς φησιν
[1, 1260]   ~(τό τε γὰρ ἄρρεν φύσει  τοῦ   θήλεος ἡγεμονικώτερον, εἰ μή που
[1, 1260]   δούλου ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν  τοῦ   θήλεος καὶ ἀνὴρ παιδός, καὶ
[1, 1258]   ἔστι δ' ὡς οὔ, ἀλλὰ  τοῦ   ἰατροῦ, οὕτω καὶ περὶ τῶν
[1, 1257]   ἐν αὑτοῖς μέχρι τινός, τὴν  τοῦ   καλουμένου γάλακτος φύσιν. Ὥστε ὁμοίως
[1, 1257]   ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον ἐκ  τοῦ   κατὰ φύσιν, τῷ τὰ μὲν
[1, 1252]   τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ  τοῦ   κυριωτάτου πάντων πασῶν κυριωτάτη
[1, 1260]   ἑτέραν φαμὲν εἶναι ἀρετήν, οἷον  τοῦ   λόγον ἔχοντος καὶ τοῦ ἀλόγου.
[1, 1255]   τοῦ νοῦ καὶ τοῦ μορίου  τοῦ   λόγον ἔχοντος, τὸ δ' ἐξ
[1, 1253]   ζῴων· μὲν οὖν φωνὴ  τοῦ   λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον,
[1, 1253]   γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι  τοῦ   μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου
[1, 1261]   ταῦτα δ' οἰκίας, τὴν δὲ  τοῦ   μέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου
[1, 1259]   χρηματιστικήν, οἷον καὶ τὸ Θάλεω  τοῦ   Μιλησίου· τοῦτο γάρ ἐστι κατανόημά
[1, 1255]   μορίῳ ὑπὸ τοῦ νοῦ καὶ  τοῦ   μορίου τοῦ λόγον ἔχοντος, τὸ
[1, 1260]   καὶ τὸ πρεσβύτερον καὶ τέλειον  τοῦ   νεωτέρου καὶ ἀτελοῦς. ἐν μὲν
[1, 1259]   ὀβολοστατικὴ διὰ τὸ ἀπ' αὐτοῦ  τοῦ   νομίσματος εἶναι τὴν κτῆσιν καὶ
[1, 1257]   ὧν ἐπλεόναζον, ἐξ ἀνάγκης  τοῦ   νομίσματος ἐπορίσθη χρῆσις. Οὐ γὰρ
[1, 1258]   οἰόμενοι δεῖν αὔξειν τὴν  τοῦ   νομίσματος οὐσίαν εἰς ἄπειρον. Αἴτιον
[1, 1255]   καὶ τῷ παθητικῷ μορίῳ ὑπὸ  τοῦ   νοῦ καὶ τοῦ μορίου τοῦ
[1, 1258]   τὸ ἀπορούμενον ἐξ ἀρχῆς, πότερον  τοῦ   οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐστιν
[1, 1258]   τῶν χρημάτων ἔστι μὲν ὡς  τοῦ   οἰκονόμου, ἔστι δ' ὡς οὔ,
[1, 1258]   Ἐπεὶ δὲ ἔστι μὲν ὡς  τοῦ   οἰκονόμου καὶ τοῦ ἄρχοντος καὶ
[1, 1261]   δὲ τοῦ μέρους πρὸς τὴν  τοῦ   ὅλου δεῖ βλέπειν ἀρετήν, ἀναγκαῖον
[1, 1253]   εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ  τοῦ   ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ
[1, 1252]   διαιρεῖν (ταῦτα γὰρ ἐλάχιστα μόρια  τοῦ   παντός) οὕτω καὶ πόλιν ἐξ
[1, 1260]   καὶ Ἄμασις εἶπε τὸν περὶ  τοῦ   ποδανιπτῆρος λόγον· τὸ δ' ἄρρεν
[1, 1257]   αὑτούς· γὰρ χαρακτὴρ ἐτέθη  τοῦ   ποσοῦ σημεῖον. ~(Πορισθέντος οὖν ἤδη
[1, 1257]   οἰκεία δ' οὐκ οἰκεία  τοῦ   πράγματος, οἷον ὑποδήματος τε
[1, 1253]   πᾶσα γὰρ οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ  τοῦ   πρεσβυτάτου, ὥστε καὶ αἱ ἀποικίαι,
[1, 1255]   πολιτικήν· μὲν γὰρ ψυχὴ  τοῦ   σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν,
[1, 1256]   τοῦ δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι  τοῦ   σώματος κεχωρισμένον δὲ μέρος· διὸ
[1, 1255]   τῆς ψυχῆς κάλλος καὶ τὸ  τοῦ   σώματος. ~(Ὅτι μὲν τοίνυν εἰσὶ
[1, 1259]   λωβῶνται μάλιστα, δουλικώταται δὲ ὅπου  τοῦ   σώματος πλεῖσται χρήσεις, ἀγεννέσταται δὲ
[1, 1255]   τούτοις δουλεύειν. Εἰ δ' ἐπὶ  τοῦ   σώματος τοῦτ' ἀληθές, πολὺ δικαιότερον
[1, 1255]   τρόπον ὅσων ἐστὶν ἔργον  τοῦ   σώματος χρῆσις, καὶ τοῦτ' ἐστ'
[1, 1258]   ἐστι, καὶ ἑκάστη τῶν τεχνῶν  τοῦ   τέλους εἰς ἄπειρον (ὅτι μάλιστα
[1, 1258]   ταύτης τῆς χρηματιστικῆς οὐκ ἔστι  τοῦ   τέλους πέρας, τέλος δὲ
[1, 1258]   χρηματιστικῆς. Ὥσπερ γὰρ ἰατρικὴ  τοῦ   ὑγιαίνειν εἰς ἄπειρόν ἐστι, καὶ
[1, 1256]   ἔχει διαμφισβήτησιν· εἰ γάρ ἐστι  τοῦ   χρηματιστικοῦ θεωρῆσαι πόθεν χρήματα καὶ




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006