Alphabétiquement     [«   »]
γ 1
γάλακτος 1
γαμική 2
γὰρ 133
γάρ 10
γε 6
γέγονε 1
Fréquences     [«    »]
93
83 τῆς
103 τῶν
133 γὰρ
134 μὲν
138 τὸ
165 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

γὰρ


Livre, Pages
[1, 1253]   καὶ δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη  γὰρ   ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· δὲ
[1, 1255]   αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ μὴ ἔχειν. Τὰ  γὰρ   ἄλλα ζῷα οὐ λόγῳ αἰσθανόμενα
[1, 1257]   οὐ τὴν οἰκείαν χρῆσιν· οὐ  γὰρ   ἀλλαγῆς ἕνεκεν γέγονε. Τὸν αὐτὸν
[1, 1260]   τι τῶν τοιούτων· πολὺ  γὰρ   ἄμεινον λέγουσιν οἱ ἐξαριθμοῦντες τὰς
[1, 1253]   ἀλλ' ἓν πρὸς ἕν· οὕτω  γὰρ   ἂν ἀποτελοῖτο κάλλιστα τῶν ὀργάνων
[1, 1256]   οὖν ἀργότατοι νομάδες εἰσίν νἡ  γὰρ   ἀπὸ τῶν ἡμέρων τροφὴ ζῴων
[1, 1258]   φαῦλον καὶ ἀνεπιτήδειον. Καὶ  γὰρ   ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί
[1, 1260]   παρὰ τὰς σωματικὰς ὑπηρεσίας (ἔχει  γὰρ   ἀπορίαν ἀμφοτέρως· εἴτε γὰρ ἔστιν,
[1, 1254]   οἷον ἀνθρώπου θηρίου· τὸ  γὰρ   ἀποτελούμενον ὑπὸ τῶν βελτιόνων βέλτιον
[1, 1260]   τέκνων δὲ βασιλικῶς· ~(τό τε  γὰρ   ἄρρεν φύσει τοῦ θήλεος ἡγεμονικώτερον,
[1, 1254]   ἐκ τῶν γινομένων καταμαθεῖν. Τὸ  γὰρ   ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι οὐ μόνον
[1, 1260]   οἷόν τε διαφέρειν· τὸ μὲν  γὰρ   ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν εἴδει διαφέρει,
[1, 1255]   δ' οὔ φασιν· τήν τε  γὰρ   ἀρχὴν ἐνδέχεται μὴ δικαίαν εἶναι
[1, 1253]   καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. Τέλος  γὰρ   αὕτη ἐκείνων, δὲ φύσις
[1, 1254]   σύζευξις) καὶ τρίτον τεκνοποιητική (καὶ  γὰρ   αὕτη οὐκ ὠνόμασται ἰδίῳ ὀνόματι)
[1, 1258]   οὖσα ἑκατέρας τῆς χρηματιστικῆς. Τῆς  γὰρ   αὐτῆς ἐστι κτήσεως χρῆσις, ἀλλ'
[1, 1256]   κακῶς ἀσυμφόρως ἐστὶν ἀμφοῖν (τὸ  γὰρ   αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει καὶ
[1, 1259]   δὲ καθόλου τι ὄν. Ὀνειδιζόντων  γὰρ   αὐτῷ διὰ τὴν πενίαν ὡς
[1, 1261]   ὅσον περ καὶ δουλείας. ~(Ὁ  γὰρ   βάναυσος τεχνίτης ἀφωρισμένην τινὰ ἔχει
[1, 1253]   βοῦν τ' ἀροτῆρα Ωδ  γὰρ   βοῦς ἀντ' οἰκέτου τοῖς πένησίν
[1, 1260]   τῶν τέκνων ἀρχὴ βασιλική· τὸ  γὰρ   γεννῆσαν καὶ κατὰ φιλίαν ἄρχον
[1, 1257]   ἐγένετ' ἐκείνη κατὰ λόγον. Ξενικωτέρας  γὰρ   γενομένης τῆς βοηθείας τῷ εἰσάγεσθαι
[1, 1261]   Ἀναγκαῖον δὲ διαφέρειν· αἱ μὲν  γὰρ   γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων,
[1, 1259]   πατρική, τρίτον δὲ γαμική ήκαὶ  γὰρ   γυναικὸς ἄρχει καὶ τέκνων, ὡς
[1, 1260]   ἀρετὴ ἑτέρα. Εἰ μὲν  γὰρ   δεῖ ἀμφοτέρους μετέχειν καλοκαγαθίας, διὰ
[1, 1256]   ἐστὶν χρηστικὴ δούλων.  γὰρ   δεσπότης οὐκ ἐν τῷ κτᾶσθαι
[1, 1260]   τεχνίτας δεήσει ἔχειν ἀρετήν· πολλάκις  γὰρ   δι' ἀκολασίαν ἐλλείπουσι τῶν ἔργων.
[1, 1256]   δὲ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Πολὺ  γὰρ   διαφέρουσιν οἱ τούτων βίοι. Οἱ
[1, 1253]   δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν·  γὰρ   δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν,
[1, 1254]   τῶν νῦν ὑπολαμβανομένων. Τοῖς μὲν  γὰρ   δοκεῖ ἐπιστήμη τέ τις εἶναι
[1, 1260]   διαφέρει τοῦτο πλεῖστον; μὲν  γὰρ   δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς, δὲ
[1, 1260]   ἀλλ' ἐνυπάρχει διαφερόντως. μὲν  γὰρ   δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει τὸ
[1, 1252]   διὰ τὴν σωτηρίαν. Τὸ μὲν  γὰρ   δυνάμενον τῇ διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον
[1, 1259]   καὶ τοῦτο ταὐτόν ἐστιν· ἀμφότεροι  γὰρ   ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι μονοπωλίαν. Χρήσιμον
[1, 1259]   οὐκ ἐφ' ὅπερ ἐπορίσθη. Μεταβολῆς  γὰρ   ἐγένετο χάριν, δὲ τόκος
[1, 1259]   πολλὰ ἤδη περιείληφε γένη· πολλὰ  γὰρ   εἴδη τῶν ἐκ γῆς μεταλλευομένων
[1, 1260]   καὶ τὸ ἀρχόμενον (ἐξ ἴσου  γὰρ   εἶναι βούλεται τὴν φύσιν καὶ
[1, 1252]   ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ  γὰρ   εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα
[1, 1258]   θεωρῆσαι πόθεν ἔσται πλῆθος, ποιητικὴ  γὰρ   εἶναι πλούτου καὶ χρημάτων. Καὶ
[1, 1255]   ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἴπομεν· ἀνάγκη  γὰρ   εἶναί τινας φάναι τοὺς μὲν
[1, 1258]   γινομένων ὁρῶμεν συμβαῖνον τοὐναντίον· πάντες  γὰρ   εἰς ἄπειρον αὔξουσιν οἱ χρηματιζόμενοι
[1, 1254]   ἔστι τι τούτων ἔργον) Ὅσα  γὰρ   ἐκ πλειόνων συνέστηκε καὶ γίνεται
[1, 1253]   δὲ φύσις τέλος ἐστίν· οἷον  γὰρ   ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης,
[1, 1258]   τέλους εἰς ἄπειρον (ὅτι μάλιστα  γὰρ   ἐκεῖνο βούλονται ποιεῖν) τῶν δὲ
[1, 1252]   τῶν ἀσυνθέτων ἀνάγκη διαιρεῖν (ταῦτα  γὰρ   ἐλάχιστα μόρια τοῦ παντός) οὕτω
[1, 1256]   ὥσπερ τινές φασιν. μὲν  γὰρ   ἐλευθέρων φύσει δὲ δούλων
[1, 1259]   καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων (δεῖ  γὰρ   ἔμπειρον εἶναι πρὸς ἄλληλά τε
[1, 1259]   ποῖα ἐν ποίοις τόποις· ἄλλα  γὰρ   ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ χώραις) εἶτα
[1, 1252]   κατὰ τὴν ὑφηγημένην μέθοδον. Ὥσπερ  γὰρ   ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ σύνθετον
[1, 1254]   φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις· καὶ  γὰρ   ἐν τοῖς μὴ μετέχουσι ζωῆς
[1, 1260]   δεῖ τὴν διανοητικὴν ἀρετήν (τὸ  γὰρ   ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς τοῦ ἀρχιτέκτονος,
[1, 1256]   τῆς δὲ τὸ χρήσασθαι· τίς  γὰρ   ἔσται χρησομένη τοῖς κατὰ
[1, 1253]   τις λέγοι τὴν λιθίνην (διαφθαρεῖσα  γὰρ   ἔσται τοιαύτη) πάντα δὲ τῷ
[1, 1260]   (ἔχει γὰρ ἀπορίαν ἀμφοτέρως· εἴτε  γὰρ   ἔστιν, τί διοίσουσι τῶν ἐλευθέρων;
[1, 1258]   τὴν χρηματιστικήν, ὀρθῶς ζητοῦντες. Ἔστι  γὰρ   ἑτέρα χρηματιστικὴ καὶ
[1, 1256]   τοιαῦτα γένη τῆς διακονίας. Ἔστι  γὰρ   ἕτερα ἑτέρων τὰ μὲν ἐντιμότερα
[1, 1257]   τοῦ νομίσματος ἐπορίσθη χρῆσις. Οὐ  γὰρ   εὐβάστακτον ἕκαστον τῶν κατὰ φύσιν
[1, 1254]   ἐστὶ δεσποτικὴ καὶ γαμική (ἀνώνυμον  γὰρ   γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς σύζευξις)
[1, 1258]   ἀπὸ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς. Ὥσπερ  γὰρ   ἰατρικὴ τοῦ ὑγιαίνειν εἰς
[1, 1257]   περὶ τῶν ἄλλων κτημάτων. Ἔστι  γὰρ   μεταβλητικὴ πάντων, ἀρξαμένη τὸ
[1, 1253]   θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον (οὐθὲν  γὰρ   φύσις ποιεῖ τοιοῦτον οἷον
[1, 1258]   δὲ τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. Ἐπαλλάττει  γὰρ   χρῆσις τοῦ αὐτοῦ οὖσα
[1, 1254]   πρὸ ὀργάνων πᾶς ὑπηρέτης. Εἰ  γὰρ   ἠδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν
[1, 1255]   ἄλλοις ζῴοις ὡσαύτως· τὰ μὲν  γὰρ   ἥμερα τῶν ἀγρίων βελτίω τὴν
[1, 1257]   φύσει κτητική πως ἔσται (ἡ  γὰρ   θηρευτικὴ μέρος αὐτῆς) δεῖ
[1, 1256]   διαφέροντας τῶν ζῴων. Τῶν τε  γὰρ   θηρίων τὰ μὲν ἀγελαῖα τὰ
[1, 1257]   τῆς χρηματιστικῆς καπηλική· ὅσον  γὰρ   ἱκανὸν αὐτοῖς, ἀναγκαῖον ἦν ποιεῖσθαι
[1, 1258]   δεῖ τοῦτο μὲν ὑπάρχειν (ὥσπερ  γὰρ   καὶ ἀνθρώπους οὐ ποιεῖ
[1, 1252]   αὐτὸν οὐ καλῶς λέγουσιν (πλήθει  γὰρ   καὶ ὀλιγότητι νομίζουσι διαφέρειν ἀλλ'
[1, 1253]   συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. Ὥσπερ  γὰρ   καὶ τελεωθὲν βέλτιστον τῶν ζῴων
[1, 1259]   ταύτης καὶ τῆς πρώτης (ἔχει  γὰρ   καὶ τῆς κατὰ φύσιν τι
[1, 1257]   εὐθύς, οὕτω καὶ τελειωθεῖσιν. Καὶ  γὰρ   κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν
[1, 1259]   δὲ μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως (οὐ  γὰρ   κατὰ φύσιν ἀλλ' ἀπ' ἀλλήλων
[1, 1257]   αὐτῆς τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν. Ἑκάστου  γὰρ   κτήματος διττὴ χρῆσίς ἐστιν,
[1, 1256]   ἐν Συρακούσαις ἐπαίδευεν· ἐκεῖ  γὰρ   λαμβάνων τις μισθὸν ἐδίδασκε τὰ
[1, 1255]   ὀρθῶς, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. Διχῶς  γὰρ   λέγεται τὸ δουλεύειν καὶ
[1, 1261]   φάσκοντες ἐπιτάξει χρῆσθαι μόνον· νουθετητέον  γὰρ   μᾶλλον τοὺς δούλους τοὺς
[1, 1253]   πρότερον ἕκαστος, δῆλον· εἰ  γὰρ   μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως
[1, 1254]   δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον·  γὰρ   μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ' ἄλλου
[1, 1254]   ὥσπερ καὶ τὸ μόριον. Τό  γὰρ   μόριον οὐ μόνον ἄλλου ἐστὶ
[1, 1255]   ἐν τοῦτο δῆλον. ~(Τῶν  γὰρ   μοχθηρῶν μοχθηρῶς ἐχόντων δόξειεν
[1, 1258]   τὸ νόμισμα αὕτη εἶναι· τὸ  γὰρ   νόμισμα στοιχεῖον καὶ πέρας τῆς
[1, 1255]   ὡς οἴονται, δικαίου τινός ςὁ  γὰρ   νόμος δίκαιόν τἰ τὴν κατὰ
[1, 1255]   νόμον δοῦλος καὶ δουλεύων·  γὰρ   νόμος ὁμολογία τίς ἐστιν ἐν
[1, 1257]   Ἀμφότεραι γὰρ ὑποδήματος χρήσεις· καὶ  γὰρ   ἀλλαττόμενος τῷ δεομένῳ ὑποδήματος
[1, 1260]   τὸν δὲ μή, θαυμαστόν. Εἴτε  γὰρ   ἄρχων μὴ ἔσται σώφρων
[1, 1260]   κατὰ μέρος μᾶλλον ἐπισκοποῦσιν· καθόλου  γὰρ   οἱ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς ὅτι
[1, 1253]   ἐκ βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον· πᾶσα  γὰρ   οἰκία βασιλεύεται ὑπὸ τοῦ πρεσβυτάτου,
[1, 1261]   τὰς πολιτείας ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν. Ἐπεὶ  γὰρ   οἰκία μὲν πᾶσα μέρος πόλεως,
[1, 1256]   καὶ τῶν ἀνθρώπων εἰσίν· οὐ  γὰρ   οἷόν τε ζῆν ἄνευ τροφῆς,
[1, 1253]   καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. Τὸ  γὰρ   ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ
[1, 1257]   καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις· οὐδὲν  γὰρ   ὄργανον ἄπειρον οὐδεμιᾶς ἐστι τέχνης
[1, 1255]   καὶ περὶ εὐγενείας· αὑτοὺς μὲν  γὰρ   οὐ μόνον παρ' αὑτοῖς εὐγενεῖς
[1, 1258]   δυνάμεων οὐ κατὰ φύσιν. Ἀνδρείας  γὰρ   οὐ χρήματα ποιεῖν ἐστιν ἀλλὰ
[1, 1258]   διὰ τοῦτ' ἐλήλυθεν. Ἐν ὑπερβολῇ  γὰρ   οὔσης τῆς ἀπολαύσεως, τὴν τῆς
[1, 1256]   μὲν οἰκονομικὴ μοναρχία αμοναρχεῖται  γὰρ   πᾶς οἶκος) δὲ πολιτικὴ
[1, 1259]   ταῦτα καὶ τοῖς πολιτικοῖς. Πολλαῖς  γὰρ   πόλεσι δεῖ χρηματισμοῦ καὶ τοιούτων
[1, 1253]   δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο  γὰρ   πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς
[1, 1255]   χρεία δὲ παραλλάττει μικρόν·  γὰρ   πρὸς τἀναγκαῖα τῷ σώματι βοήθεια
[1, 1254]   πρῶτον περὶ οἰκονομίας εἰπεῖν· πᾶσα  γὰρ   σύγκειται πόλις ἐξ οἰκιῶν. Οἰκονομίας
[1, 1253]   ἔτι τὰ ἔθνη· ἐκ βασιλευομένων  γὰρ   συνῆλθον· πᾶσα γὰρ οἰκία βασιλεύεται
[1, 1255]   βέλτιον ἄρχεσθαι ὑπ' ἀνθρώπου· τυγχάνει  γὰρ   σωτηρίας οὕτως. Ἔτι δὲ τὸ
[1, 1259]   καὶ τοὔνομα τοῦτ' εἴληφεν· ὅμοια  γὰρ   τὰ τικτόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐτά
[1, 1257]   ἐθνῶν, κατὰ τὴν ἀλλαγήν. Αὐτὰ  γὰρ   τὰ χρήσιμα πρὸς αὑτὰ καταλλάττονται,
[1, 1257]   ἐστιν εἶδος οὐδέν νεἰς ἀναπλήρωσιν  γὰρ   τῆς κατὰ φύσιν αὐταρκείας ἦνν·
[1, 1254]   δὲ κτῆμα πρακτικόν· ἀπὸ μὲν  γὰρ   τῆς κερκίδος ἕτερόν τι γίνεται
[1, 1257]   πλοῦτος ἐκ τούτων εἶναι.  γὰρ   τῆς τοιαύτης κτήσεως αὐτάρκεια πρὸς
[1, 1258]   διαθεῖναι προσήκει τὸν οἰκονόμον. Οὐ  γὰρ   τῆς ὑφαντικῆς ἔρια ποιῆσαι, ἀλλὰ
[1, 1256]   τῇ χρηματιστικῇ, δῆλον (τῆς μὲν  γὰρ   τὸ πορίσασθαι, τῆς δὲ τὸ
[1, 1258]   τέλος οὐκ εἰς ἄπειρον (πέρας  γὰρ   τὸ τέλος πάσαις) οὕτω καὶ
[1, 1260]   Τὸν βασιλέα τούτων ἁπάντων. Φύσει  γὰρ   τὸν βασιλέα διαφέρειν μὲν δεῖ,
[1, 1256]   μέγα ἔχουσα οὐδὲ σεμνόν·  γὰρ   τὸν δοῦλον ἐπίστασθαι δεῖ ποιεῖν,
[1, 1254]   παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν ννόμῳ  γὰρ   τὸν μὲν δοῦλον εἶναι τὸν
[1, 1258]   εἶναι πλούτου καὶ χρημάτων. Καὶ  γὰρ   τὸν πλοῦτον πολλάκις τιθέασι νομίσματος
[1, 1253]   ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου  γὰρ   τοῦ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς
[1, 1258]   οἰκονομικῆς χρηματιστικῆς ἔστι πέρας· οὐ  γὰρ   τοῦτο τῆς οἰκονομικῆς ἔργον. Διὸ
[1, 1255]   μόνον εἶναι τὴν ἀμφισβήτησιν (διὰ  γὰρ   τοῦτο τοῖς μὲν ἄνοια δοκεῖν
[1, 1253]   τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι  γὰρ   τούτου φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε,
[1, 1260]   τὰ ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα. Ἄλλον  γὰρ   τρόπον τὸ ἐλεύθερον τοῦ δούλου
[1, 1260]   τὸν δὲ ἄρχεσθαι καθάπαξ; Οὐδὲ  γὰρ   τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον οἷόν
[1, 1254]   κτητικὴ μέρος τῆς οἰκονομίας (ἄνευ  γὰρ   τῶν ἀναγκαίων ἀδύνατον καὶ ζῆν
[1, 1257]   τῆς κοινωνίας οὔσης. Οἱ μὲν  γὰρ   τῶν αὑτῶν ἐκοινώνουν πάντων, οἱ
[1, 1259]   πόρον, ὅταν ἀπορῶσι χρημάτων· μονοπωλίαν  γὰρ   τῶν ὠνίων ποιοῦσιν. Ἐν Σικελίᾳ
[1, 1254]   δὲ πρῳρεὺς ἔμψυχον·  γὰρ   ὑπηρέτης ἐν ὀργάνου εἴδει ταῖς
[1, 1257]   ὑπόδεσις καὶ μεταβλητική. Ἀμφότεραι  γὰρ   ὑποδήματος χρήσεις· καὶ γὰρ
[1, 1255]   εἴπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις. Ἔστι  γὰρ   φύσει δοῦλος δυνάμενος ἄλλου
[1, 1253]   λοιδορηθεὶς Ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιος· Ἅμα  γὰρ   φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής,
[1, 1257]   ἀπολύσῃ τῆς μετρήσεως αὑτούς·  γὰρ   χαρακτὴρ ἐτέθη τοῦ ποσοῦ σημεῖον.
[1, 1255]   ἀρχὴν καὶ πολιτικήν· μὲν  γὰρ   ψυχὴ τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικὴν
[1, 1260]   ἀρχόμενος, πῶς ἀρχθήσεται καλῶς; ~(Ἀκόλαστος  γὰρ   ὢν καὶ δειλὸς οὐδὲν ποιήσει
[1, 1256]   χαλκουργικὴ τῇ ἀνδριαντοποιίᾳ (οὐ  γὰρ   ὡσαύτως ὑπηρετοῦσιν, ἀλλ' μὲν
[1, 1257]   τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι κεῖται. Κεῖται  γὰρ   ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις·
[1, 1259]   ἔνιοι χρηματιζόμενοι, δεῖ συλλέγειν. Πάντα  γὰρ   ὠφέλιμα ταῦτ' ἐστὶ τοῖς τιμῶσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006