Alphabétiquement     [«   »]
γυναικός 2
δ 82
Δαιδάλου 1
δὲ 165
δέ 6
δεήσει 1
δεήσεις 1
Fréquences     [«    »]
133 γὰρ
134 μὲν
138 τὸ
165 δὲ
392 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I

δὲ


Livre, Pages
[1, 1253]   γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα·  δὲ   ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει
[1, 1260]   μὲν ἄρχειν δέοι ἂν τὸν  δὲ   ἄρχεσθαι καθάπαξ; Οὐδὲ γὰρ τῷ
[1, 1255]   εὐγενεῖς ἀλλὰ πανταχοῦ νομίζουσιν, τοὺς  δὲ   βαρβάρους οἴκοι μόνον, ὡς ὄν
[1, 1259]   ἀλλὰ γυναικὸς μὲν πολιτικῶς τέκνων  δὲ   βασιλικῶς· ~(τό τε γὰρ ἄρρεν
[1, 1254]   τὴν αὐτὴν ἔχειν διαφοράν.  δὲ   βίος πρᾶξις, οὐ ποίησις, ἐστιν·
[1, 1259]   πρότερον, ἓν δὲ πατρική, τρίτον  δὲ   γαμική ήκαὶ γὰρ γυναικὸς ἄρχει
[1, 1257]   δι' ἣν αἰτίαν, δῆλον. Ἔστι  δὲ   γένος ἄλλο κτητικῆς, ἣν μάλιστα
[1, 1257]   νομαδικὸν ἅμα καὶ λῃστρικόν, οἱ  δὲ   γεωργικὸν καὶ θηρευτικόν· ὁμοίως δὲ
[1, 1259]   ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι μονοπωλίαν. Χρήσιμον  δὲ   γνωρίζειν ταῦτα καὶ τοῖς πολιτικοῖς.
[1, 1253]   ἀρχαῖον ᾤκουν. Καὶ τοὺς θεοὺς  δὲ   διὰ τοῦτο πάντες φασὶ βασιλεύεσθαι,
[1, 1261]   καὶ τὰς γυναῖκας σπουδαίας. Ἀναγκαῖον  δὲ   διαφέρειν· αἱ μὲν γὰρ γυναῖκες
[1, 1253]   ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον.  δὲ   δικαιοσύνη πολιτικόν· γὰρ δίκη
[1, 1253]   πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν,  δὲ   δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. ~(Ἐπεὶ
[1, 1255]   τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ  δὲ   δοῦλοι, φανερόν, οἷς καὶ συμφέρει
[1, 1256]   καὶ σώματι καὶ ψυχῇ,  δὲ   δοῦλος μέρος τι τοῦ δεσπότου,
[1, 1254]   ἐκείνου δ' οὐκ ἔστιν·  δὲ   δοῦλος οὐ μόνον δεσπότου δοῦλός
[1, 1256]   μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει  δὲ   δούλων ἐστίν, καὶ μὲν
[1, 1252]   φύσει καὶ δεσπόζον φύσει, τὸ  δὲ   δυνάμενον τῷ σώματι ταῦτα πονεῖν
[1, 1259]   τῷ σώματι μόνῳ χρησίμων) τρίτον  δὲ   εἶδος χρηματιστικῆς μεταξὺ ταύτης καὶ
[1, 1253]   ἐστὶν λέγει Ὅμηρος Θεμιστεύει  δὲ   ἕκαστος παίδων ἠδ' ἀλόχων. Σποράδες
[1, 1257]   τῷ τὰ μὲν πλείω τὰ  δὲ   ἐλάττω τῶν ἱκανῶν ἔχειν τοὺς
[1, 1254]   ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα τὰ  δὲ   ἔμψυχα αοἷον τῷ κυβερνήτῃ
[1, 1258]   ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων. Ἐπεὶ  δὲ   ἔστι μὲν ὡς τοῦ οἰκονόμου
[1, 1254]   ἴσως ἐξωτερικωτέρας ἐστὶ σκέψεως. Τὸ  δὲ   ζῷον πρῶτον συνέστηκεν ἐκ ψυχῆς
[1, 1257]   ὅσα σκωληκοτοκεῖ ᾠοτοκεῖ· ὅσα  δὲ   ζῳοτοκεῖ, τοῖς γεννωμένοις ἔχει τροφὴν
[1, 1260]   οὐκ ἔχει τὸ βουλευτικόν, τὸ  δὲ   θῆλυ ἔχει μέν, ἀλλ' ἄκυρον,
[1, 1257]   διττὴ χρῆσίς ἐστιν, ἀμφότεραι  δὲ   καθ' αὑτὸ μὲν ἀλλ' οὐχ
[1, 1259]   διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει  δὲ   καθόλου τι ὄν. Ὀνειδιζόντων γὰρ
[1, 1259]   καὶ ψιλῆς καὶ πεφυτευμένης, ὁμοίως  δὲ   καὶ ἄλλοις περὶ ἄλλων, ταῦτα
[1, 1252]   αὐτό, τοιοῦτον καταλιπεῖν ἕτερον) ἄρχον  δὲ   καὶ ἀρχόμενον φύσει, διὰ τὴν
[1, 1252]   μικρὰν πόλιν· καὶ πολιτικὸν  δὲ   καὶ βασιλικόν, ὅταν μὲν αὐτὸς
[1, 1255]   χρήσιμα πρὸς πολιτικὸν βίον (οὗτος  δὲ   καὶ γίνεται διῃρημένος εἴς τε
[1, 1260]   τέλος καὶ τὸν ἡγούμενον· ὁμοίως  δὲ   καὶ δούλου πρὸς δεσπότην. Ἔθεμεν
[1, 1256]   νόμον καὶ βιασθεῖσι, τοὐναντίον) Φανερὸν  δὲ   καὶ ἐκ τούτων ὅτι οὐ
[1, 1254]   ἐλαχίστοις πρῶτον ἕκαστον ζητητέον, πρῶτα  δὲ   καὶ ἐλάχιστα μέρη οἰκίας δεσπότης
[1, 1257]   λῃστρικὸς, ἁλιευτικὸς, θηρευτικὸς, γεωργικός. Οἱ  δὲ   καὶ μιγνύντες ἐκ τούτων ἡδέως
[1, 1256]   ἀλλὰ τῷ τοιόσδ' εἶναι, ὁμοίως  δὲ   καὶ δοῦλος καὶ
[1, 1255]   δουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστιν. ὅτι  δὲ   καὶ οἱ τἀναντία φάσκοντες τρόπον
[1, 1257]   δὲ γεωργικὸν καὶ θηρευτικόν· ὁμοίως  δὲ   καὶ περὶ τοὺς ἄλλους· ὡς
[1, 1253]   δὲ τὸ ἀρχαῖον ἐβασιλεύοντο, ὥσπερ  δὲ   καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφομοιοῦσιν
[1, 1259]   τούτων θεωρείτω ὅτῳ ἐπιμελές· ἔτι  δὲ   καὶ τὰ λεγόμενα σποράδην, δι'
[1, 1258]   ἄπειρος ἀλλ' ἔχουσα ὅρον. Δῆλον  δὲ   καὶ τὸ ἀπορούμενον ἐξ ἀρχῆς,
[1, 1254]   ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς ἄλλου· ὁμοίως  δὲ   καὶ τὸ κτῆμα. Διὸ
[1, 1258]   τῶν ποιητικῶν ἀπείρων ἐπιθυμοῦσιν. Ὅσοι  δὲ   καὶ τοῦ εὖ ζῆν ἐπιβάλλονται
[1, 1252]   μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα  δὲ   καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων
[1, 1254]   μετὰ ταῦτα σκεπτέον. Οὐ χαλεπὸν  δὲ   καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ
[1, 1256]   βίοι πρὸς ἄλληλα διεστᾶσιν. Ὁμοίως  δὲ   καὶ τῶν ἀνθρώπων. Πολὺ γὰρ
[1, 1259]   βοῶν προβάτων, ὁμοίως  δὲ   καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων (δεῖ
[1, 1256]   ἄρχειν, ὥστε καὶ δεσπόζειν, τὸ  δὲ   κακῶς ἀσυμφόρως ἐστὶν ἀμφοῖν (τὸ
[1, 1261]   τὸ μὲν εὖ διώκειν τὸ  δὲ   κακῶς φεύγειν, ἐν τοῖς περὶ
[1, 1258]   καὶ αὕτη μὲν οἰκονομική,  δὲ   καπηλική, ποιητικὴ πλούτου οὐ πάντως
[1, 1256]   τὸ τὰ μὲν ζῳοφάγα τὰ  δὲ   καρποφάγα τὰ δὲ παμφάγα αὐτῶν
[1, 1259]   μὲν εἴρηται καὶ νῦν, τὸ  δὲ   κατὰ μέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιμον μὲν
[1, 1252]   μὲν αὐτὸς ἐφεστήκῃ, βασιλικόν, ὅταν  δὲ   κατὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστήμης
[1, 1253]   ἕνεκεν μὴ ἐφημέρου κώμη. Μάλιστα  δὲ   κατὰ φύσιν ἔοικεν κώμη
[1, 1258]   ὅτι ἑτέρα μὲν αὐτῆς οἰκονομικὴ  δὲ   κατὰ φύσιν περὶ τὴν
[1, 1257]   τῶν αὑτῶν ἐκοινώνουν πάντων, οἱ  δὲ   κεχωρισμένοι πολλῶν πάλιν καὶ ἑτέρων,
[1, 1254]   τῶν πρὸς τὴν πρᾶξιν. Τὸ  δὲ   κτῆμα λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ
[1, 1254]   ὄργανα ποιητικὰ ὄργανά ἐστι, τὸ  δὲ   κτῆμα πρακτικόν· ἀπὸ μὲν γὰρ
[1, 1256]   χρήματα καὶ κτῆσις ἔσται,  δὲ   κτῆσις πολλὰ περιείληφε μέρη καὶ
[1, 1256]   δὲ πολιτεύονται φιλοσοφοῦσιν.  δὲ   κτητικὴ ἑτέρα ἀμφοτέρων τούτων, οἷον
[1, 1260]   ἐστὶν ἁπλῶς τοῦ ἀρχιτέκτονος,  δὲ   λόγος ἀρχιτέκτων) τῶν δ' ἄλλων
[1, 1253]   καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις)  δὲ   λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι
[1, 1260]   καὶ ἄρχειν εἴδει διαφέρει, τὸ  δὲ   μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. Εἰ
[1, 1254]   τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία, τοῖς  δὲ   μέγιστον μέρος αὐτῆς· ὅπως δ'
[1, 1254]   σύγκειται πόλις ἐξ οἰκιῶν. Οἰκονομίας  δὲ   μέρη ἐξ ὧν πάλιν οἰκία
[1, 1256]   οἰκίαν παρὰ τὴν οἰκονομικήν; Πότερον  δὲ   μέρος αὐτῆς ἐστί τι
[1, 1256]   ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος κεχωρισμένον  δὲ   μέρος· διὸ καὶ συμφέρον ἐστί
[1, 1259]   ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα· τῆς  δὲ   μεταβλητικῆς μέγιστον μὲν ἐμπορία (καὶ
[1, 1259]   μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπαινουμένης, ~τῆς  δὲ   μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως (οὐ γὰρ
[1, 1253]   ἕξει πρὸς τὸ ὅλον,  δὲ   μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν μηδὲν
[1, 1260]   δὲ τὸν μὲν δεῖ τὸν  δὲ   μή, θαυμαστόν. Εἴτε γὰρ
[1, 1255]   φαίη τις δοῦλον εἶναι· εἰ  δὲ   μή, συμβήσεται τοὺς εὐγενεστάτους εἶναι
[1, 1256]   τοῖς φύσει τούτων ἠξιωμένοις, τοῖς  δὲ   μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλὰ
[1, 1259]   ἐπικαρπίαν) δεύτερον δὲ τοκισμός, τρίτον  δὲ   μισθαρνία (ταύτης δ' μὲν
[1, 1253]   μάτην φύσις ποιεῖ· λόγον  δὲ   μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων·
[1, 1255]   σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν,  δὲ   νοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν
[1, 1253]   Χαρώνδας μὲν καλεῖ ὁμοσιπύους, Ἐπιμενίδης  δὲ   Κρὴς ὁμοκάπους. δ'
[1, 1258]   ἔστι τοῦ τέλους πέρας, τέλος  δὲ   τοιοῦτος πλοῦτος καὶ χρημάτων
[1, 1259]   τοῦ σώματος πλεῖσται χρήσεις, ἀγεννέσταται  δὲ   ὅπου ἐλάχιστον προσδεῖ ἀρετῆς. Περὶ
[1, 1259]   τὰ σώματα λωβῶνται μάλιστα, δουλικώταται  δὲ   ὅπου τοῦ σώματος πλεῖσται χρήσεις,
[1, 1254]   κτῆμα ἄνθρωπος ὤν, κτῆμα  δὲ   ὄργανον πρακτικὸν καὶ χωριστόν. Πότερον
[1, 1260]   ἔχει μέν, ἀλλ' ἄκυρον,  δὲ   παῖς ἔχει μέν, ἀλλ' ἀτελές.
[1, 1258]   χρηματιστικὴν καὶ τὴν καπηλικήν. Ὁτὲ  δὲ   πάλιν λῆρος εἶναι δοκεῖ τὸ
[1, 1256]   ζῳοφάγα τὰ δὲ καρποφάγα τὰ  δὲ   παμφάγα αὐτῶν εἶναι, ὥστε πρὸς
[1, 1254]   βασιλική, καθάπερ εἴπομεν ἀρχόμενοι· τοῖς  δὲ   παρὰ φύσιν τὸ δεσπόζειν ννόμῳ
[1, 1255]   παθήμασιν ὑπηρετεῖ. Καὶ χρεία  δὲ   παραλλάττει μικρόν· γὰρ πρὸς
[1, 1258]   νίκην τῆς δ' ὑγίειαν. Οἱ  δὲ   πάσας ποιοῦσι χρηματιστικάς, ὡς τοῦτο
[1, 1255]   ἀγρίων βελτίω τὴν φύσιν, τούτοις  δὲ   πᾶσι βέλτιον ἄρχεσθαι ὑπ' ἀνθρώπου·
[1, 1259]   περὶ ἧς εἴρηται πρότερον, ἓν  δὲ   πατρική, τρίτον δὲ γαμική ήκαὶ
[1, 1257]   καὶ τέχνης γίνεται μᾶλλον. Λάβωμεν  δὲ   περὶ αὐτῆς τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν.
[1, 1254]   περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς. Πρῶτον  δὲ   περὶ δεσπότου καὶ δούλου εἴπωμεν,
[1, 1256]   τοῦτον διωρίσθω τὸν τρόπον. ~(Ὅλως  δὲ   περὶ πάσης κτήσεως καὶ χρηματιστικῆς
[1, 1254]   ὅπως δ' ἔχει, θεωρητέον· λέγω  δὲ   περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς. Πρῶτον
[1, 1252]   ἂν μὲν ὀλίγων, δεσπότην, ἂν  δὲ   πλειόνων, οἰκονόμον, ἂν δ' ἔτι
[1, 1256]   ὀρνίθων θηρίων ἀγρίων· τὸ  δὲ   πλεῖστον γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ
[1, 1259]   τὰ μὲν ἀσφαλέστερα εἶναι, τὰ  δὲ   πλείω πορίζειν τὴν ἐπικαρπίαν) δεύτερον
[1, 1257]   οὔτε πλήθει οὔτε μεγέθει,  δὲ   πλοῦτος ὀργάνων πλῆθός ἐστιν οἰκονομικῶν
[1, 1256]   λαμβάνει ταύτην τὴν τιμήν, αὐτοὶ  δὲ   πολιτεύονται φιλοσοφοῦσιν. δὲ
[1, 1256]   αμοναρχεῖται γὰρ πᾶς οἶκος)  δὲ   πολιτικὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχή.
[1, 1253]   ὢν ὥσπερ ἐν πεττοῖς. Διότι  δὲ   πολιτικὸν ἄνθρωπος ζῷον πάσης
[1, 1259]   τε καὶ πᾶσα μεταλλευτική. Αὕτη  δὲ   πολλὰ ἤδη περιείληφε γένη· πολλὰ
[1, 1255]   χρείαν καὶ τὴν εἰρηνικήν) συμβαίνει  δὲ   πολλάκις καὶ τοὐναντίον, τοὺς μὲν
[1, 1260]   γὰρ δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς,  δὲ   πορρώτερον, καὶ τοσοῦτον ἐπιβάλλει ἀρετῆς
[1, 1260]   καὶ δούλου πρὸς δεσπότην. Ἔθεμεν  δὲ   πρὸς τἀναγκαῖα χρήσιμον εἶναι τὸν
[1, 1258]   γὰρ ἐκεῖνο βούλονται ποιεῖν) τῶν  δὲ   πρὸς τὸ τέλος οὐκ εἰς
[1, 1254]   μὲν οἴαξ ἄψυχον  δὲ   πρῳρεὺς ἔμψυχον· γὰρ ὑπηρέτης
[1, 1253]   ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν·  δὲ   πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος.
[1, 1254]   φύσει τὸ δ' ἀρχόμενον. Δεῖ  δὲ   σκοπεῖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν
[1, 1256]   θηρίων τὰ μὲν ἀγελαῖα τὰ  δὲ   σποραδικά ἐστιν, ὁποτέρως συμφέρει πρὸς
[1, 1259]   οὗτος τῶν χρηματισμῶν ἐστιν. Ἐπεὶ  δὲ   τὰ πρὸς τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν
[1, 1259]   τὴν χρῆσιν δεῖ διελθεῖν. Πάντα  δὲ   τὰ τοιαῦτα τὴν μὲν θεωρίαν
[1, 1254]   ζῆν καὶ εὖ ζῆν) ὥσπερ  δὲ   ταῖς ὡρισμέναις τέχναις ἀναγκαῖον ἂν
[1, 1255]   τὰ σώματα ἔχειν ἐλευθέρων τοὺς  δὲ   τὰς ψυχάς· ἐπεὶ τοῦτό γε
[1, 1259]   σίδηρον ἐκ τῶν σιδηρείων, μετὰ  δὲ   ταῦτα ὡς ἀφίκοντο ἐκ τῶν
[1, 1255]   ἐκείνως, καὶ τῶν σοφῶν. Αἴτιον  δὲ   ταύτης τῆς ἀμφισβητήσεως, καὶ
[1, 1258]   νομίσματος οὐσίαν εἰς ἄπειρον. Αἴτιον  δὲ   ταύτης τῆς διαθέσεως τὸ σπουδάζειν
[1, 1260]   καὶ λόγου κοινωνούντων ἄτοπον) Σχεδὸν  δὲ   ταὐτόν ἐστι τὸ ζητούμενον καὶ
[1, 1254]   ὧν πάλιν οἰκία συνέστηκεν· οἰκία  δὲ   τέλειος ἐκ δούλων καὶ ἐλευθέρων.
[1, 1257]   ὁρισθὲν μεγέθει καὶ σταθμῷ, τὸ  δὲ   τελευταῖον καὶ χαρακτῆρα ἐπιβαλλόντων, ἵνα
[1, 1259]   ἐκ γῆς μεταλλευομένων ἔστιν. Εἰσὶ  δὲ   τεχνικώταται μὲν τῶν ἐργασιῶν ὅπου
[1, 1253]   οἰκίαν καὶ πόλιν. Καὶ πρότερον  δὲ   τῇ φύσει πόλις οἰκία
[1, 1256]   μὲν ὄργανα παρέχει,  δὲ   τὴν ὕλην· λέγω δὲ ὕλην
[1, 1254]   παρὰ τὴν χρῆσιν αὐτῆς, ἀπὸ  δὲ   τῆς ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίνης
[1, 1255]   τυγχάνει γὰρ σωτηρίας οὕτως. Ἔτι  δὲ   τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ
[1, 1253]   μὲν ἔτι καὶ νῦν οἱ  δὲ   τὸ ἀρχαῖον ἐβασιλεύοντο, ὥσπερ δὲ
[1, 1256]   τῷ μὲν τὸ δουλεύειν τῷ  δὲ   τὸ δεσπόζειν καὶ δίκαιον, καὶ
[1, 1259]   μὲν πρὸς τὰς ἐργασίας, φορτικὸν  δὲ   τὸ ἐνδιατρίβειν. ~Ἐπεὶ δ' ἔστιν
[1, 1254]   τῶν βελτιόνων βέλτιον ἔργον· ὅπου  δὲ   τὸ μὲν ἄρχει τὸ δ'
[1, 1258]   ἀλλὰ χρήσασθαι αὐτοῖς, καὶ γνῶναι  δὲ   τὸ ποῖον χρηστὸν καὶ ἐπιτήδειον,
[1, 1258]   οἱ χρηματιζόμενοι τὸ νόμισμα. Αἴτιον  δὲ   τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. Ἐπαλλάττει γὰρ
[1, 1258]   ὡς τοῦτο τέλος ὄν, πρὸς  δὲ   τὸ τέλος ἅπαντα δέον ἀπαντᾶν.
[1, 1256]   μὲν γὰρ τὸ πορίσασθαι, τῆς  δὲ   τὸ χρήσασθαι· τίς γὰρ ἔσται
[1, 1253]   ἔργοις ἀλλ' ἑνὶ δουλεῦον) ἐν  δὲ   τοῖς βαρβάροις τὸ θῆλυ καὶ
[1, 1259]   πλείω πορίζειν τὴν ἐπικαρπίαν) δεύτερον  δὲ   τοκισμός, τρίτον δὲ μισθαρνία (ταύτης
[1, 1259]   Μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χάριν,  δὲ   τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον (ὅθεν
[1, 1259]   τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν,  δὲ   τόκος γίνεται νόμισμα ἐκ νομίσματος)
[1, 1260]   μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. Εἰ  δὲ   τὸν μὲν δεῖ τὸν δὲ
[1, 1253]   μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα  δὲ   τοῦ εὖ ζῆν. Διὸ πᾶσα
[1, 1261]   πόλεως, ταῦτα δ' οἰκίας, τὴν  δὲ   τοῦ μέρους πρὸς τὴν τοῦ
[1, 1260]   καὶ περὶ τὰς ἄλλας. Δῆλον  δὲ   τοῦτο καὶ κατὰ μέρος μᾶλλον
[1, 1255]   ἂν προσειπεῖν ἀξιώσειεν λάτριν; Ὅταν  δὲ   τοῦτο λέγωσιν, οὐθενὶ ἀλλ'
[1, 1255]   σώματος καὶ ἄνθρωπος θηρίου (διάκεινται  δὲ   τοῦτον τὸν τρόπον ὅσων ἐστὶν
[1, 1259]   τρία, ναυκληρία φορτηγία παράστασις· διαφέρει  δὲ   τούτων ἕτερα ἑτέρων τῷ τὰ
[1, 1259]   ἐλάχιστον προσδεῖ ἀρετῆς. Περὶ ἑκάστου  δὲ   τούτων καθόλου μὲν εἴρηται καὶ
[1, 1253]   τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν·  δὲ   τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ
[1, 1258]   θάλατταν ἄλλο τι) ἐκ  δὲ   τούτων, ὡς δεῖ ταῦτα διαθεῖναι
[1, 1259]   τῶν πολιτευομένων ταῦτα μόνον. Ἐπεὶ  δὲ   τρία μέρη τῆς οἰκονομικῆς ἦν,
[1, 1255]   τὸ δ' ἀρχόμενον. Τὸν αὐτὸν  δὲ   τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἐπὶ
[1, 1257]   ἀλλαγῆς ἕνεκεν γέγονε. Τὸν αὐτὸν  δὲ   τρόπον ἔχει καὶ περὶ τῶν
[1, 1255]   τοὺς δ' οὐδαμοῦ. Τὸν αὐτὸν  δὲ   τρόπον καὶ περὶ εὐγενείας· αὑτοὺς
[1, 1259]   μὲν ἀμφοῖν, οὐ τὸν αὐτὸν  δὲ   τρόπον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ γυναικὸς
[1, 1253]   (διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη) πάντα  δὲ   τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ
[1, 1259]   μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν,  δὲ   τῶν ἀτέχνων καὶ τῷ σώματι
[1, 1258]   εἶναι παντὸς πλούτου πέρας, ἐπὶ  δὲ   τῶν γινομένων ὁρῶμεν συμβαῖνον τοὐναντίον·
[1, 1261]   περὶ μὲν τούτων διώρισται, περὶ  δὲ   τῶν λοιπῶν ἐν ἄλλοις λεκτέον,
[1, 1261]   ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων, ἐκ  δὲ   τῶν παίδων οἱ κοινωνοὶ γίνονται
[1, 1260]   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.  δὲ   τῶν τέκνων ἀρχὴ βασιλική· τὸ
[1, 1256]   δὲ τὴν ὕλην· λέγω  δὲ   ὕλην τὸ ὑποκείμενον ἐξ οὗ
[1, 1254]   δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. ~(Ἐπεὶ  δὲ   φανερὸν ἐξ ὧν μορίων
[1, 1256]   καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν.  δὲ   φύσις βούλεται μὲν τοῦτο ποιεῖν
[1, 1253]   Τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων,  δὲ   φύσις τέλος ἐστίν· οἷον γὰρ
[1, 1256]   οἷον ὑφάντῃ μὲν ἔρια ἀνδριαντοποιῷ  δὲ   χαλκόν) Ὅτι μὲν οὖν οὐχ
[1, 1255]   φύσει τὸ μὲν κρεῖττον τὸ  δὲ   χεῖρον, καὶ τὸ μὲν ἄρχον
[1, 1259]   τὴν δ' ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν. Ἔστι  δὲ   χρηματιστικῆς μέρη χρήσιμα· τὸ περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006