Alphabétiquement     [«   »]
νῦν 6
Ξενικωτέρας 1
6
ὁ 51
1
5
ὀβολοστατικὴ 1
Fréquences     [«    »]
50 εἶναι
50
48 τὰ
51 ὁ
51 περὶ
55 τοῦ
75 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, La Politique, livre I


Livre, Pages
[1, 1257]   γὰρ ὑποδήματος χρήσεις· καὶ γὰρ     ἀλλαττόμενος τῷ δεομένῳ ὑποδήματος ἀντὶ
[1, 1253]   καὶ τελεωθὲν βέλτιστον τῶν ζῴων     ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς
[1, 1253]   ἐν πεττοῖς. Διότι δὲ πολιτικὸν     ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ
[1, 1253]   πόλις ἐστί, καὶ ὅτι     ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ
[1, 1258]   ἄπειρος δὴ οὗτος πλοῦτος,     ἀπὸ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς. Ὥσπερ
[1, 1253]   ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ     ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ
[1, 1260]   δίκαιος, πῶς ἄρξει καλῶς; Εἴθ'     ἀρχόμενος, πῶς ἀρχθήσεται καλῶς; ~(Ἀκόλαστος
[1, 1260]   δὲ μή, θαυμαστόν. Εἴτε γὰρ     ἄρχων μὴ ἔσται σώφρων καὶ
[1, 1253]   τε βοῦν τ' ἀροτῆρα Ωδ     γὰρ βοῦς ἀντ' οἰκέτου τοῖς
[1, 1254]   δύναμις, ἐκ τούτων δῆλον·     γὰρ μὴ αὑτοῦ φύσει ἀλλ'
[1, 1255]   κατὰ νόμον δοῦλος καὶ δουλεύων·     γὰρ νόμος ὁμολογία τίς ἐστιν
[1, 1254]   ἄψυχον δὲ πρῳρεὺς ἔμψυχον·     γὰρ ὑπηρέτης ἐν ὀργάνου εἴδει
[1, 1257]   ἵνα ἀπολύσῃ τῆς μετρήσεως αὑτούς·     γὰρ χαρακτὴρ ἐτέθη τοῦ ποσοῦ
[1, 1260]   πρεσβύτερον πρὸς τὸ νεώτερον καὶ     γεννήσας πρὸς τὸ τέκνον. Φανερὸν
[1, 1253]   Χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα·     δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται
[1, 1256]   ὅλῳ, καὶ σώματι καὶ ψυχῇ,     δὲ δοῦλος μέρος τι τοῦ
[1, 1254]   μόνον, ἐκείνου δ' οὐκ ἔστιν·     δὲ δοῦλος οὐ μόνον δεσπότου
[1, 1260]   ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς τοῦ ἀρχιτέκτονος,     δὲ λόγος ἀρχιτέκτων) τῶν δ'
[1, 1253]   ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις)     δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν
[1, 1253]   μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον,     δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν
[1, 1255]   τοῦ σώματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν,     δὲ νοῦς τῆς ὀρέξεως πολιτικὴν
[1, 1260]   θῆλυ ἔχει μέν, ἀλλ' ἄκυρον,     δὲ παῖς ἔχει μέν, ἀλλ'
[1, 1257]   τέχνης οὔτε πλήθει οὔτε μεγέθει,     δὲ πλοῦτος ὀργάνων πλῆθός ἐστιν
[1, 1260]   μὲν γὰρ δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς,     δὲ πορρώτερον, καὶ τοσοῦτον ἐπιβάλλει
[1, 1254]   κυβερνήτῃ μὲν οἴαξ ἄψυχον     δὲ πρῳρεὺς ἔμψυχον· γὰρ
[1, 1253]   πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν·     δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν
[1, 1259]   ἐπορίσθη. Μεταβολῆς γὰρ ἐγένετο χάριν,     δὲ τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον
[1, 1259]   τικτόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν,     δὲ τόκος γίνεται νόμισμα ἐκ
[1, 1255]   γὰρ λέγεται τὸ δουλεύειν καὶ     δοῦλος. Ἔστι γάρ τις καὶ
[1, 1256]   τοιόσδ' εἶναι, ὁμοίως δὲ καὶ     δοῦλος καὶ ἐλεύθερος. Ἐπιστήμη
[1, 1254]   κτῆσις πλῆθος ὀργάνων ἐστί, καὶ     δοῦλος κτῆμά τι ἔμψυχον, καὶ
[1, 1256]   τὸν ὑφηγημένον τρόπον, ἐπείπερ καὶ     δοῦλος τῆς κτήσεως μέρος τι
[1, 1254]   οὐ ποίησις, ἐστιν· διὸ καὶ     δοῦλος ὑπηρέτης τῶν πρὸς τὴν
[1, 1255]   εἰρημένοις. Ἔστι γὰρ φύσει δοῦλος     δυνάμενος ἄλλου εἶναι (διὸ καὶ
[1, 1256]   δὲ καὶ δοῦλος καὶ     ἐλεύθερος. Ἐπιστήμη δ' ἂν εἴη
[1, 1256]   δουλική, δουλικὴ μὲν οἵαν περ     ἐν Συρακούσαις ἐπαίδευεν· ἐκεῖ γὰρ
[1, 1259]   ἅτ' οὐθενὸς ἐπιβάλλοντος· ἐπειδὴ δ'     καιρὸς ἧκε, πολλῶν ζητουμένων ἅμα
[1, 1258]   χρηματιστικὴ καὶ πλοῦτος     κατὰ φύσιν, καὶ αὕτη μὲν
[1, 1255]   (διὸ καὶ ἄλλου ἐστίν) καὶ     κοινωνῶν λόγου τοσοῦτον ὅσον αἰσθάνεσθαι
[1, 1253]   μὲν καλεῖ ὁμοσιπύους, Ἐπιμενίδης δὲ     Κρὴς ὁμοκάπους. δ' ἐκ
[1, 1254]   δὲ καὶ τὸ κτῆμα. Διὸ     μὲν δεσπότης τοῦ δούλου δεσπότης
[1, 1261]   ἀφωρισμένην τινὰ ἔχει δουλείαν, καὶ     μὲν δοῦλος τῶν φύσει, σκυτοτόμος
[1, 1254]   δὲ ἔμψυχα αοἷον τῷ κυβερνήτῃ     μὲν οἴαξ ἄψυχον δὲ
[1, 1260]   ἀνδρὶ οὐκέτι τοῦτο. Ἐπεὶ δ'     παῖς ἀτελής, δῆλον ὅτι τούτου
[1, 1258]   ἐστιν. Καὶ ἄπειρος δὴ οὗτος     πλοῦτος, ἀπὸ ταύτης τῆς
[1, 1258]   γὰρ ἑτέρα χρηματιστικὴ καὶ     πλοῦτος κατὰ φύσιν, καὶ
[1, 1256]   κτῆσις πολλὰ περιείληφε μέρη καὶ     πλοῦτος, ὥστε πρῶτον γεωργικὴ
[1, 1254]   τοῦ Ἡφαίστου τρίποδας, οὕς φησιν     ποιητὴς αὐτομάτους θεῖον δύεσθαι ἀγῶνα,
[1, 1260]   οὕτως ὁριζομένων. Διὸ δεῖ, ὥσπερ     ποιητὴς εἴρηκε περὶ γυναικός, οὕτω
[1, 1258]   τοῦ τέλους πέρας, τέλος δὲ     τοιοῦτος πλοῦτος καὶ χρημάτων κτῆσις.
[1, 1253]   κρείττων ἄνθρωπος· ὥσπερ καὶ     ὑφ' Ὁμήρου λοιδορηθεὶς Ἀφρήτωρ ἀθέμιστος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/03/2006