HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 400-499

  Vers 400-499

[400] ἥδιστον εὑρών, δεῦρο συνακολούθει
πρὸς τὴν θεὸν
καὶ δεῖξον ὡς ἄνευ πόνου
πολλὴν ὁδὸν περαίνεις.
Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.
σὺ γὰρ κατεσχίσω μὲν ἐπὶ γέλωτι
κἀπεὐτελείᾳ τόδε τὸ σανδαλίσκον
καὶ τὸ ῥάκος,
κἀξηῦρες ὥστἀζημίους
παίζειν τε καὶ χορεύειν.
410 Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.
καὶ γὰρ παραβλέψας τι μειρακίσκης
νῦν δὴ κατεῖδον καὶ μάλεὐπροσώπου
συμπαιστρίας
χιτωνίου παραρραγέντος τιτθίον προκύψαν.
Ἴακχε φιλοχορευτὰ συμπρόπεμπέ με.
(Διόνυσος)
ἐγὼ δἀεί πως φιλακόλουθός εἰμι καὶ μεταὐτῆς
παίζων χορεύειν βούλομαι.
(Ξανθίας) κἄγωγε πρός.
420 (Χορός)
βούλεσθε δῆτα κοινῇ
σκώψωμεν Ἀρχέδημον;
ὃς ἑπτέτης ὢν οὐκ ἔφυσε φράτερας.
νυνὶ δὲ δημαγωγεῖ
ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι,
κἀστὶν τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας.
τὸν Κλεισθένους δἀκούω
ἐν ταῖς ταφαῖσι πρωκτὸν
τίλλειν ἑαυτοῦ καὶ σπαράττειν τὰς γνάθους·
κἀκόπτετἐγκεκυφώς,
430 κἄκλαε κἀκεκράγει
Σεβῖνον ὅστις ἐστὶν ἁναφλύστιος.
καὶ Καλλίαν γέ φασι
τοῦτον τὸν Ἱπποβίνου
κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐνημμένον.
(Διόνυσος)
ἔχοιτἂν οὖν φράσαι νῷν
(Πλούτων)᾽ ὅπουνθάδοἰκεῖ;
ξένω γάρ ἐσμεν ἀρτίως ἀφιγμένω.
(Χορός)
μηδὲν μακρὰν ἀπέλθῃς,
μηδαὖθις ἐπανέρῃ με,
440 ἀλλἴσθἐπαὐτὴν θύραν ἀφιγμένος.
(Διόνυσος) αἴροιἂν αὖθις παῖ.
(Ξανθίας)
τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα;
ἀλλ Διὸς Κόρινθος ἐν τοῖς στρώμασιν.
(Χορός)
χωρεῖτε
νῦν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον θεᾶς, ἀνθοφόρον ἀνἄλσος
παίζοντες οἷς μετουσία θεοφιλοῦς ἑορτῆς·
ἐγὼ δὲ σὺν ταῖσιν κόραις εἶμι καὶ γυναιξίν,
οὗ παννυχίζουσιν θεᾷ, φέγγος ἱερὸν οἴσων.
[400] guide nos pas auprès de la Déesse, et montre que, sans fatigue,
tu accomplis une longue route.
Iakkhos, ami de la danse, conduis-moi : car c'est toi qui as
déchiré, pour provoquer le rire et pour être simple, ce brodequin
et ces vêtements négligés, et qui as trouvé de la sorte moyen de
rire impunément et de danser.
Iakkhos, ami de la danse, conduis-moi : car, il n'y a qu'un
instant, du coin de l'oeil, j'ai vu une fillette tout à fait charmante,
jouant avec ses compagnes, et, par un trou de sa tunique, sa
gorge saillir.
Iakkhos, ami de la danse, conduis-moi.
DIONYSOS. Moi, j'aime toujours à être l'un des vôtres, et je
veux, en dansant, m'ébattre avec cette fillette.
XANTHIAS. Et moi aussi.
LE CHOEUR. Voulez-vous que nous nous moquions ensemble
d'Archédémos qui, à sept ans, n'était pas encore inscrit dans sa
phratrie, et qui, maintenant, démagogue parmi les morts d'en
haut, y tient le premier rang de la perversité ? J'apprends que
Clisthène sur les tombeaux s'épile le derrière et se gratte les
joues, puis, le front contre terre, il gémit, il appelle Sébinos,
d'Anaphlystos. On ditaussi que Callias, l'illustre fils de
Hippobinos, s'est vêtu d'un pelage de lionne, pour aller
combattre sur mer.
DIONYSOS. Pourriez-vous nous dire où est la demeure de
Pluton ? Nous sommes deux étrangers, arrivés récemment.
LE CHOEUR. Ne va pas plus loin, et ne me réitère pas la
question ; mais sache que tu es arrivé devant la porte même.
DIONYSOS. Esclave, reprends tes paquets.
XANTHIAS. Toujours la même affaire ! C'est donc la Corinthos
de Zeus que ces paquets !
LE CHOEUR. Dansez une ronde, maintenant, en l'honneur de la
Déesse, et jouez dans ce bocage fleuri, vous qui êtes admis à
cette fête religieuse. Moi, je me joins aux filles et aux femmes, à
l'endroit où elles célèbrent la fête nocturne de la Déesse, et je
porterai le flambeau sacré.
[450] χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους
λειμῶνας ἀνθεμώδεις,
τὸν ἡμέτερον τρόπον
τὸν καλλιχορώτατον
παίζοντες, ὃν ὄλβιαι
Μοῖραι ξυνάγουσιν.
μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος
καὶ φέγγος ἱλαρόν ἐστιν,
ὅσοι μεμυήμεθεὐσεβῆ τε διήγομεν
τρόπον περὶ τοὺς ξένους
καὶ τοὺς ἰδιώτας.
(Διόνυσος)
460 ἄγε δὴ τίνα τρόπον τὴν θύραν κόψω; τίνα;
πῶς ἐνθάδἄρα κόπτουσιν οὑπιχώριοι;
(Ξανθίας)
οὐ μὴ διατρίψεις, ἀλλὰ γεύσει τῆς θύρας,
καθἩρακλέα τὸ σχῆμα καὶ τὸ λῆμἔχων.
(Διόνυσος) παῖ παῖ.
(Ἄιακος) τίς οὗτος;
(Διόνυσος) Ἡρακλῆς καρτερός.
(Ἄιακος)
βδελυρὲ κἀναίσχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ
καὶ μιαρὲ καὶ παμμίαρε καὶ μιαρώτατε,
ὃς τὸν κύνἡμῶν ἐξελάσας τὸν Κέρβερον
ἀπῇξας ἄγχων κἀποδρὰς ᾤχου λαβών,
ὃν ἐγὼφύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος·
470 τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα
Ἀχερόντιός τε σκόπελος αἱματοσταγὴς
φρουροῦσι, Κωκυτοῦ τε περίδρομοι κύνες,
ἔχιδνά θἑκατογκέφαλος, τὰ σπλάγχνα σου
διασπαράξει, πλευμόνων τἀνθάψεται
Ταρτησία μύραινα· τὼ νεφρὼ δέ σου
αὐτοῖσιν ἐντέροισιν ᾑματωμένω
διασπάσονται Γοργόνες Τειθράσιαι,
ἐφἃς ἐγὼ δρομαῖον ὁρμήσω πόδα.
(Ξανθίας) οὗτος τί δέδρακας;
(Διόνυσος) ἐγκέχοδα· κάλει θεόν.
(Ξανθίας)
480 καταγέλαστοὔκουν ἀναστήσει ταχὺ
πρίν τινά σἰδεῖν ἀλλότριον;
(Διόνυσος)
ἀλλὡρακιῶ.
ἀλλοἶσε πρὸς τὴν καρδίαν μου σφογγιάν.
(Ξανθίας) ἰδοὺ λαβέ, προσθοῦ.
(Διόνυσος) ποῦστιν;
(Ξανθίας)
χρυσοῖ θεοὶ
ἐνταῦθἔχεις τὴν καρδίαν;
(Διόνυσος)
δείσασα γὰρ
ἐς τὴν κάτω μου κοιλίαν καθείρπυσεν.
(Ξανθίας)
δειλότατε θεῶν σὺ κἀνθρώπων.
(Διόνυσος) ἐγώ;
πῶς δειλὸς ὅστις σφογγιὰν ᾔτησά σε;
οὐκ ἂν ἕτερός γαὔτἠργάσατἀνήρ.
(Ξανθίας) ἀλλὰ τί;
(Διόνυσος)
κατέκειτἂν ὀσφραινόμενος, εἴπερ δειλὸς ἦν·
490 ἐγὼ δἀνέστην καὶ προσέτἀπεψησάμην.
(Ξανθίας) ἀνδρεῖά γ Πόσειδον.
(Διόνυσος) οἶμαι νὴ Δία.
σὺ δοὐκ ἔδεισας τὸν ψόφον τῶν ῥημάτων
καὶ τὰς ἀπειλάς;
(Ξανθίας) οὐ μὰ Δίοὐδἐφρόντισα.
(Διόνυσος)
ἴθι νυν ἐπειδὴ ληματίας κἀνδρεῖος εἶ,
σὺ μὲν γενοῦγὼ τὸ ῥόπαλον τουτὶ λαβὼν
καὶ τὴν λεοντῆν, εἴπερ ἀφοβόσπλαγχνος εἶ·
ἐγὼ δἔσομαί σοι σκευοφόρος ἐν τῷ μέρει.
(Ξανθίας)
φέρε δὴ ταχέως αὔτ᾽· οὐ γὰρ ἀλλὰ πειστέον·
καὶ βλέψον ἐς τὸν Ἡρακλειοξανθίαν,
[450] Allons dans les prairies émaillées de roses et de fleurs former,
selon notre coutume, ces belles danses que conduisent les
Moires bienheureuses. Pour nous seuls brille le soleil, et sa
lumière nous réjouit, nous tous qui avons été initiés, et qui avons
mené une conduite pieuse à l'égard des étrangers et de nos
concitoyens.
DIONYSOS. Or çà, comment frapperai-je à cette porte ? De
quelle manière frappent donc les gens de ce pays ?
XANTHIAS. Ne perds pas de temps, mais attaque la porte à la
façon de Héraklés, dont tu as l'accoutrement et le courage.
DIONYSOS. Holà, esclave !
EAQUE. Qui est là ?
DIONYSOS. Héraklés le vigoureux.
EAQUE. Effronté, impudent, téméraire, scélérat, très scélérat, le
plus scélérat des êtres, c'est toi qui nous as enlevé le chien
Cerbère, en lui serrant le cou, et qui t'es dérobé par la fuite avec
l'animal confié à ma garde. Mais aujourd'hui je te tiens. Les
pierres noires du Styx et le rocher sanglant de l'Achéron
t'enferment; les chiens errants du Cocyte et l'Échidna aux cent
têtes déchireront tes entrailles ; la murène tartésienne te
dévorera les poumons ; les Gorgones tithrasiennes mettront en
lambeaux tes reins et tes entrailles rouges de sang, et moi je
cours les chercher d'un pied rapide.
XANTHIAS. Hé! qu'as-tu fait ?
DIONYSOS. J'ai tout lâché. Invoque le Dieu.
XANTHIAS. Drôle de corps ! Lève-toi vite avant qu'un étranger
te voie.
DIONYSOS. Je tombe en défaillance. Allons, applique-moi une
éponge sur le coeur.
XANTHIAS. Voici, prends.
DIONYSOS. Applique.
XANTHIAS. Où est-il ? Dieux d'or, c'est là que tu as le coeur ?
DIONYSOS. Il a eu peur, et il m'est descendu dans le bas-ventre.
XANTHIAS. O le plus poltron des dieux et des hommes !
DIONYSOS. Moi poltron, parce que je t'ai demandé une
éponge ? Pas un autre homme ne l'eût fait.
XANTHIAS. Qu'est-ce à dire ?
DIONYSOS. Un lâche serait resté dans la matière odorante ;
moi, je me suis levé et torché.
XANTHIAS. Exploit viril, par Poséidon !
DIONYSOS. Je le crois, de par Zeus ! Mais toi, n'as-tu pas eu
peur du fracas de ses paroles et de ses menaces ?
XANTHIAS. Non, de par Zeus ! je ne m'en suis point inquiété.
DIONYSOS. Eh bien, comme tu es brave et vaillant, fais-toi
moi, prends cette massue et cette peau de lion, puisque tu as du
coeur au ventre. Moi, je serai ton sceuophore, à mon tour.
XANTHIAS. Soit ! Fais vite : il faut bien obéir. Regarde Héraklèo-Xanthias ;


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005