HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 300-399

  Vers 300-399

[300] (Ξανθίας) Διόνυσε τοίνυν.
(Διόνυσος)
τοῦτό γἧττον θατέρου.
ἴθᾗπερ ἔρχει.
(Ξανθίας) δεῦρο δεῦρ δέσποτα.
(Διόνυσος) τί δἔστι;
(Ξανθίας)
θάρρει· πάντἀγαθὰ πεπράγαμεν,
ἔξεστί θὥσπερ Ἡγέλοχος ἡμῖν λέγειν,
ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλῆν ὁρῶ“.
ἥμπουσα φρούδη.
(Διόνυσος) κατόμοσον.
(Ξανθίας) νὴ τὸν Δία.
(Διόνυσος) καὖθις κατόμοσον.
(Ξανθίας) νὴ Δί᾽.
(Διόνυσος) ὄμοσον.
(Ξανθίας) νὴ Δία.
(Διόνυσος)
οἴμοι τάλας, ὡς ὠχρίασαὐτὴν ἰδών.
(Ξανθίας)
ὁδὶ δὲ δείσας ὑπερεπυρρίασέ σου.
(Διόνυσος)
οἴμοι, πόθεν μοι τὰ κακὰ ταυτὶ προσέπεσεν;
310 τίναἰτιάσομαι θεῶν μἀπολλύναι;
(Ξανθίας)
αἰθέρα Διὸς δωμάτιον χρόνου πόδα;
αὐλεῖ τις ἔνδοθεν)
(Διόνυσος) οὗτος.
(Ξανθίας) τί ἔστιν;
(Διόνυσος) οὐ κατήκουσας;
(Ξανθίας) τίνος;
(Διόνυσος) αὐλῶν πνοῆς.
(Ξανθίας)
ἔγωγε, καὶ δᾴδων γέ με
αὔρα τις εἰσέπνευσε μυστικωτάτη.
(Διόνυσος)
ἀλλἠρεμὶ πτήξαντες ἀκροασώμεθα.
(Χορός)
Ἴακχ Ἴακχε.
Ἴακχ Ἴακχε.
(Ξανθίας)
τοῦτἔστἐκεῖν δέσποθ᾽· οἱ μεμυημένοι
ἐνταῦθά που παίζουσιν, οὓς ἔφραζε νῷν.
320 ᾄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον ὅνπερ Διαγόρας.
(Διόνυσος)
κἀμοὶ δοκοῦσιν. ἡσυχίαν τοίνυν ἄγειν
βέλτιστόν ἐσθ᾽, ἕως ἂν εἰδῶμεν σαφῶς.
(Χορός)
Ἴακχ πολυτίμητἐν ἕδραις ἐνθάδε ναίων,
Ἴακχ Ἴακχε,
ἐλθὲ τόνδἀνὰ λειμῶνα χορεύσων
ὁσίους ἐς θιασώτας,
πολύκαρπον μὲν τινάσσων
περὶ κρατὶ σῷ βρύοντα
330 στέφανον μύρτων, θρασεῖ δἐγκατακρούων
ποδὶ τὰν ἀκόλαστον
φιλοπαίγμονα τιμάν,
χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος, ἁγνάν, ἱερὰν
ὁσίοις μύσταις χορείαν.
(Ξανθίας)
πότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη,
ὡς ἡδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν.
(Διόνυσος)
οὔκουν ἀτρέμἕξεις, ἤν τι καὶ χορδῆς λάβῃς;
340 (Χορός)
ἔγειρε φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ γὰρ ἥκει τινάσσων“,
Ἴακχ Ἴακχε,
νυκτέρου τελετῆς φωσφόρος ἀστήρ.
φλογὶ φέγγεται δὲ λειμών·
γόνυ πάλλεται γερόντων·
ἀποσείονται δὲ λύπας
χρονίους τἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυτοὺς
[300] XANTHIAS. Dionysos, alors.
DIONYSOS. Encore moins ce nom que l'autre.
XANTHIAS. Va droit devant toi. - Ici, ici, maître !
DIONYSOS. Qu'y a-t-il ?
XANTHIAS. Rassure-toi : nous avons réussi : il nous est permis
de dire comme Hégéloque : "Au sortir des flots je vois le chat."
Empousa a disparu.
DIONYSOS. Jure-le !
XANTHIAS. Oui, de par Zeus !
DIONYSOS. Jure encore !
XANTHIAS. De par Zeus !
DIONYSOS. Jure !
XANTHIAS. De par Zeus !
DIONYSOS. Malheureux ! Comme j'ai pâli en la voyant !
XANTHIAS. Mais celui-ci a eu encore plus peur que toi.
DIONYSOS. Hélas! D'où tant de maux ont-ils fondu sur moi ?
Quels dieux dois-je accuser de vouloir ma perte ? « L'Ether
palais de Zeus » ou « le pied du Temps » ?
XANTHIAS. Hé ! hé !
DIONYSOS. Qu'y a-t-il ?
XANTHIAS. Tu n'as pas entendu ?
DIONYSOS. Quoi ?
XANTHIAS. Le son des flûtes.
DIONYSOS. Je l'ai entendu ; et l'odeur mystique des torches
envoie ses exhalaisons jusqu'à nous. Retirons-nous à l'écart, pour
écouter.
LE CHOEUR DES MYSTES. Iakkhos, ô Iakkhos ! Iakkhos, ô Iakkhos !
XANTHIAS. C'est cela même, mon maître. Ce sont les jeux
habituels des Mystes, dont il nous a parlé. Ils chantent lakkhos,
comme Diagoras.
DIONYSOS. C'est ce qui me semble aussi. Le meilleur est donc
de demeurer tranquilles, pour bien voir ce qu'il en est.
LE CHOEUR. Iakkhos, toi qui habites ces retraites vénérées,
Iakkhos, ô lakkhos ! viens sur ce gazon présider aux danses,
parmi les thiases sacrés, agitant sur ton front la couronne de
myrte aux mille fruits et toute frémissante. D'un pied hardi
figure ces attitudes libres, joyeuses, pleines de grâce, religieuses :
la danse sainte des Mystes sacrés.
XANTHIAS. O respectable et vénérée fille de Démétèr, qu'elle
est suave pour moi l'odeur de la chair des porcs !
DIONYSOS. Tu ne pourras pas rester coi, si tu sens quelque tripe.
LE CHOEUR. Ranime la flamme des torches en les secouant
dans tes mains, Iakkhos, ô Iakkhos ! astre lumineux de
l'initiation nocturne ! La prairie brille de feux, le genou des
vieillards recouvre sa souplesse. Ils chassent les chagrins de l'âge
et les ennuis des années écoulées,
[350] ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς.
σὺ δὲ λαμπάδιφλέγων
προβάδην ἔξαγἐπἀνθηρὸν ἕλειον δάπεδον
χοροποιὸν μάκαρ ἥβαν.
εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν,
ὅστις ἄπειρος τοιῶνδε λόγων γνώμῃ μὴ καθαρεύει,
γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτεἶδεν μήτἐχόρευσεν,
μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖἐτελέσθη,
βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ νκαιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν,
στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδεὔκολός ἐστι πολίταις,
360 ἀλλἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν,
τῆς πόλεως χειμαζομένης ἄρχων καταδωροδοκεῖται,
προδίδωσιν φρούριον ναῦς, τἀπόρρητἀποπέμπει
ἐξ Αἰγίνης Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγος κακοδαίμων,
ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰς Ἐπίδαυρον,
χρήματα ταῖς τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει,
κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων,
τοὺς μισθοὺς τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτἀποτρώγει,
κωμῳδηθεὶς ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς ταῖς τοῦ Διονύσου·
τούτοις αὐδῶ καὖθις ἀπαυδῶ καὖθις τὸ τρίτον μάλἀπαυδῶ
370 ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς δἀνεγείρετε μολπὴν
καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῇδε πρέπουσιν ἑορτῇ.
χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως
ἐς τοὺς εὐανθεῖς κόλπους
λειμώνων ἐγκρούων
κἀπισκώπτων
καὶ παίζων καὶ χλευάζων,
ἠρίστηται δἐξαρκούντως.
ἀλλἔμβα χὤπως ἀρεῖς
τὴν Σώτειραν γενναίως
380 τῇ φωνῇ μολπάζων,
τὴν χώραν
σῴζειν φήσἐς τὰς ὥρας,
κἂν Θωρυκίων μὴ βούληται.
ἄγε νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βασίλειαν
Δήμητρα θεὰν ἐπικοσμοῦντες ζαθέαις μολπαῖς κελαδεῖτε.
Δήμητερ ἁγνῶν ὀργίων
ἄνασσα συμπαραστάτει,
καὶ σῷζε τὸν σαυτῆς χορόν,
καί μἀσφαλῶς πανήμερον
390 παῖσαί τε καὶ χορεῦσαι·
καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μεἰ-
πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ
τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως
παίσαντα καὶ σκώψαντα νικήσαντα
ταινιοῦσθαι.
ἄγεἶα
νῦν καὶ τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο
ᾠδαῖσι, τὸν ξυνέμπορον τῆσδε τῆς χορείας.
Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς
[350] grâce à la solennité. Et toi, qui brilles d'une vive lumière, viens
et guide sur cet humide tapis de fleurs une jeunesse dansante,
heureux Iakkhos !
Qu'il garde un religieux silence et qu'il s'éloigne de nos choeurs,
celui qui, étranger à ces chants, n'a point une âme pure; ou qui
n'a vu ni les orgies, ni les danses des Muses ; ou qui n'a pas été
initié au langage bachique de Cratinos le taurophage ; ou qui se
plaît aux propos bouffons et déplacés ; ou qui, loin d'apaiser une
sédition ennemie et d'être bienveillant pour ses concitoyens, les
excite et les enflamme, en vue de son propre intérêt ; ou qui,
placé à la tête d'une cité en proie aux orages, est corrompu par
les présents ; ou qui livre soit une forteresse, soit des vaisseaux;
ou qui d'Egine, comme Thorycion, ce misérable percepteur des
vingtièmes, envoie à Épidaure des denrées prohibées : des cuirs,
du lin, de la poix ; ou qui conseille de prêter de l'argent aux
ennemis pour des constructions navales ou qui souille
d'excréments les images de Hécate, en mêlant ses chants à la
ronde des choeurs ; ou tout orateur qui rogne le salaire des
poètes, parce qu'il a été bafoué dans les antiques solennités de
Dionysos : à tous ceux-là je dis, je redis, je répète et redis encore
pour la troisième fois, de céder la place à nos choeurs mystiques !
Et vous, élevez la voix et chantez nos hymnes nocturnes en
usage pour cette fête !
Que chacun maintenant s'avance hardiment dans les retraites
fleuries de nos prés, du pied frappant la terre, décochant la
raillerie, le mot plaisant, la satire. Assez de festins ! En avant !
Chante de tout coeur, exalte par ta voix Sotéira, qui promet
d'assurer à jamais le salut de ce pays, malgré le mauvais vouloir
de Thorycion. Chantez à présent un autre genre d'hymnes à la
Reine des Récoltes, à la divine Démétér ; que vos hommages
éclatent en merveilleuses mélodies !
Dèmètér, souveraine des chastes orgies, sois-nous favorable et
protège le choeur qui t'est consacré ; fais que je puisse toujours et
sans trouble me livrer aux jeux et à la danse ; me répandre en
mots plaisants et en propos sérieux, dignes de ta fête, et,
vainqueur en badinage et en raillerie, être couronné de
bandelettes ! Voyons, maintenant, appelez ici par vos chants
l'aimable Dieu, qui prend toujours part à vos danses.
Iakkhos vénéré, inventeur des douces mélodies de cette fête,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005