HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 200-299

  Vers 200-299

[200] (Χάρων)
οὔκουν καθεδεῖ δῆτἐνθαδὶ γάστρων;
(Διόνυσος) ἰδού.
(Χάρων)
οὔκουν προβαλεῖ τὼ χεῖρε κἀκτενεῖς;
(Διόνυσος) ἰδού.
(Χάρων)
οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων ἀλλἀντιβὰς
ἐλᾷς προθύμως;
(Διόνυσος)
κᾆτα πῶς δυνήσομαι
ἄπειρος ἀθαλάττωτος ἀσαλαμίνιος
ὢν εἶτἐλαύνειν;
(Χάρων)
ῥᾷστ᾽· ἀκούσει γὰρ μέλη
κάλλιστ᾽, ἐπειδὰν ἐμβάλῃς ἅπαξ,
(Διόνυσος) τίνων;
(Χάρων) βατράχων κύκνων θαυμαστά.
(Διόνυσος) κατακέλευε δή.
(Χάρων) ὀπὸπ ὀπόπ.
(Βάτραχοι)
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ,
210 βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
λιμναῖα κρηνῶν τέκνα,
ξύναυλον ὕμνων βοὰν
φθεγξώμεθ᾽, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδάν,
κοὰξ κοάξ,
ἣν ἀμφὶ Νυσήιον
Διὸς Διόνυσον ἐν
Λίμναισιν ἰαχήσαμεν,
ἡνίχ κραιπαλόκωμος
τοῖς ἱεροῖσι Χύτροισι
χωρεῖ κατἐμὸν τέμενος λαῶν ὄχλος.
220 βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος)
ἐγὼ δέ γἀλγεῖν ἄρχομαι
τὸν ὄρρον κοὰξ κοάξ·
ὑμῖν δἴσως οὐδὲν μέλει.
(Βάτραχοι)
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος)
ἀλλἐξόλοισθαὐτῷ κοάξ·
οὐδὲν γάρ ἐστἀλλ κοάξ.
(Βάτραχοι)
εἰκότως γ πολλὰ πράττων.
ἐμὲ γὰρ ἔστερξαν εὔλυροί τε Μοῦσαι
230 καὶ κεροβάτας Πὰν καλαμόφθογγα παίζων·
προσεπιτέρπεται δ φορμικτὰς Ἀπόλλων,
ἕνεκα δόνακος, ὃν ὑπολύριον
ἔνυδρον ἐν λίμναις τρέφω.
βρεκεκεκὲξ κοάξ κοάξ.
(Διόνυσος)
ἐγὼ δὲ φλυκταίνας γἔχω,
χὠ πρωκτὸς ἰδίει πάλαι,
κᾆταὐτίκἐκκύψας ἐρεῖ --
(Βάτραχοι)
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος)
240 ἀλλ φιλῳδὸν γένος
παύσασθε.
(Βάτραχοι)
μᾶλλον μὲν οὖν
φθεγξόμεσθ᾽, εἰ δή ποτεὐηλίοις
ἐν ἁμέραισιν
ἡλάμεσθα διὰ κυπείρου
καὶ φλέω, χαίροντες ᾠδῆς
πολυκολύμβοισι μέλεσιν,
Διὸς φεύγοντες ὄμβρον
ἔνυδρον ἐν βυθῷ χορείαν
αἰόλαν ἐφθεγξάμεσθα
πομφολυγοπαφλάσμασιν.
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
[200] CHARON. Assieds-toi donc ici, gros ventru.
DIONYSOS. Voici.
CHARON. Avance les bras, étends-les.
DIONYSOS. Voici.
CHARON. Pas de plaisanterie ! Rame ferme et du coeur à l'ouvrage !
DIONYSOS. Mais comment pourrai-je, n'étant ni exercé, ni
marin, ni Salaminien, me mettre à ramer ?
CHARON. Très simplement : tu entendras, en effet, de très
beaux chants, une fois que tu t'y seras mis !
DIONYSOS. Lesquels ?
CHARON. Des grenouilles à la voix de cygne : c'est ravissant.
DIONYSOS. Commande, alors ?
CHARON. Oh ! op, op ! Oh ! op, op !
LES GRENOUILLES. Brekekekex coax coax, brekekekex coax
coax ! Filles marécageuses des eaux, unissons les accents de nos
hymnes aux sons de la flûte, le chant harmonieux coax coax, que
nous entonnons dans le marais, en l'honneur de Dionysos de
Nysa, fils de Zeus, lorsque la foule enivrée, le jour de la fête des
Marmites, se porte vers notre temple. Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. Moi, je commence à avoir mal aux fesses. Oh ! coax
coax! Mais vous n'en avez sans doute nul souci.
LES GRENOUILLES. Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. Foin de vous avec votre coax ! Vous n'avez pas
autre chose que coax ?
LES GRENOUILLES. Et c'est tout naturel, faiseur d'embarras !
car je suis aimée des Muses à la lyre mélodieuse, de Pan aux
pieds de corne, qui se plaît aux sons du chalumeau. Je suis
chérie du Dieu de la cithare, Apollon, à cause des roseaux que je
nourris dans les marais, pour être les chevalets de la lyre.
Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. Et moi, j'ai des ampoules, et depuis longtemps le
derrière en sueur, et bientôt, à force de remuer, il va dire
"Brekekekex coax coax !" Aussi, race musicienne, cessez.
LES GRENOUILLES. Nous allons donc crier plus fort. Si jamais,
par des journées ensoleillées, nous avons sauté parmi le souchet
et le phléos, joyeuses des airs nombreux qu'on chante en nageant
; ou si, fuyant la pluie de Zeus, retirées au fond des eaux, nous
avons mêlé nos choeurs variés au bruissement des bulles,
répétons : Brekekekex coax coax !
[250] (Διόνυσος)
τουτὶ παρὑμῶν λαμβάνω.
(Βάτραχοι) δεινά τἄρα πεισόμεσθα.
(Διόνυσος)
δεινότερα δἔγωγ᾽, ἐλαύνων
εἰ διαρραγήσομαι.
(Βάτραχοι)
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος) οἰμώζετ᾽· οὐ γάρ μοι μέλει.
(Βάτραχοι)
ἀλλὰ μὴν κεκραξόμεσθά γ
ὁπόσον φάρυξ ἂν ἡμῶν
260 χανδάνῃ διἡμέρας.
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος)
τούτῳ γὰρ οὐ νικήσετε.
(Βάτραχοι) οὐδὲ μὴν ἡμᾶς σὺ πάντως.
(Διόνυσος)
οὐδὲ μὴν ὑμεῖς γἐμὲ
οὐδέποτε· κεκράξομαι γὰρ
κἂν δέῃ διἡμέρας
<βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ,>
ἕως ἂν ὑμῶν ἐπικρατήσω τῷ κοάξ,
βρεκεκεκὲξ κοὰξ κοάξ.
(Διόνυσος)
ἔμελλον ἄρα παύσειν ποθὑμᾶς τοῦ κοάξ.
(Χάρων)
παῦε παῦε, παραβαλοῦ τὼ κωπίω,
270 ἔκβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον.
(Διόνυσος)
ἔχε δὴ τὠβολώ.
Ξανθίας. ποῦ Ξανθίας; Ξανθία.
(Ξανθίας) ἰαῦ.
(Διόνυσος) βάδιζε δεῦρο.
(Ξανθίας) χαῖρ δέσποτα.
(Διόνυσος) τί ἔστι τἀνταυθοῖ;
(Ξανθίας) σκότος καὶ βόρβορος.
(Διόνυσος)
κατεῖδες οὖν που τοὺς πατραλοίας αὐτόθι
καὶ τοὺς ἐπιόρκους, οὓς ἔλεγεν ἡμῖν;
(Ξανθίας) σὺ δοὔ;
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Ποσειδῶγωγε, καὶ νυνί γὁρῶ.
ἄγε δὴ τί δρῶμεν;
(Ξανθίας)
προϊέναι βέλτιστα νῷν,
ὡς οὗτος τόπος ἐστὶν οὗ τὰ θηρία
τὰ δείνἔφασκἐκεῖνος.
(Διόνυσος) ὡς οἰμώξεται.
280 ἠλαζονεύεθἵνα φοβηθείην ἐγώ,
εἰδώς με μάχιμον ὄντα φιλοτιμούμενος.
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρόν ἐσθὡς Ἡρακλῆς.
ἐγὼ δέ γεὐξαίμην ἂν ἐντυχεῖν τινι
λαβεῖν τἀγώνισμἄξιόν τι τῆς ὁδοῦ.
(Ξανθίας)
νὴ τὸν Δία καὶ μὴν αἰσθάνομαι ψόφου τινός.
(Διόνυσος) ποῦ ποῦστιν;
(Ξανθίας) ἐξόπισθεν.
(Διόνυσος) ἐξόπισθἴθι.
(Ξανθίας) ἀλλἐστὶν ἐν τῷ πρόσθε.
(Διόνυσος) πρόσθε νυν ἴθι.
(Ξανθίας) καὶ μὴν ὁρῶ νὴ τὸν Δία θηρίον μέγα.
(Διόνυσος) ποῖόν τι;
(Ξανθίας)
δεινόν· παντοδαπὸν γοῦν γίγνεται
290 τοτὲ μέν γε βοῦς, νυνὶ δὀρεύς, τοτὲ δαὖ γυνὴ
ὡραιοτάτη τις.
(Διόνυσος) ποῦστι; φέρἐπαὐτὴν ἴω.
(Ξανθίας)
ἀλλοὐκέταὖ γυνήστιν, ἀλλἤδη κύων.
(Διόνυσος) Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί.
(Ξανθίας)
πυρὶ γοῦν λάμπεται
ἅπαν τὸ πρόσωπον.
(Διόνυσος) καὶ σκέλος χαλκοῦν ἔχει;
(Ξανθίας)
νὴ τὸν Ποσειδῶ, καὶ βολίτινον θάτερον,
σάφἴσθι.
(Διόνυσος) ποῖ δῆτἂν τραποίμην;
(Ξανθίας) ποῖ δἐγώ;
(Διόνυσος)
ἱερεῦ διαφύλαξόν μ᾽, ἵν σοι ξυμπότης.
(Ξανθίας) ἀπολούμεθὦναξ Ἡράκλεις.
(Διόνυσος)
οὐ μὴ καλεῖς μ
ὦνθρωφ᾽, ἱκετεύω, μηδὲ κατερεῖς τοὔνομα.
[250] DIONYSOS. Je vous l'interdis.
LES GRENOUILLES. Nous en souffrirons cruellement.
DIONYSOS. Et moi, plus cruellement encore, de crever en ramant.
LES GRENOUILLES. Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. La peste soit de vous !
LES GRENOUILLES. Peu m'importe ! Tant que notre gosier y
suffira, tout le long du jour nous crierons : Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. Vous ne l'emporterez pas sur moi.
LES GRENOUILLES. Ni toi sur nous.
DIONYSOS. Ni vous sur moi, jamais. Car je chanterai toute la
journée : "Brekekekex coax coax," jusqu'à ce que je domine votre coax.
LES GRENOUILLES et DIONYSOS. Brekekekex coax coax !
DIONYSOS. Je devais finir par faire cesser votre coax.
CHARON. Assez, assez ! Un dernier coup de rame. Débarque,
et paie ton passage.
DIONYSOS. Prends ces deux oboles. - Xanthias! Où est
Xanthias ? Hé! Xanthias !
XANTHIAS. Iau !
DIONYSOS. Viens ici.
XANTHIAS. Salut, maître.
DIONYSOS. Qu'y a-t-il par là-bas ?
XANTHIAS. Ténèbres et fange.
DIONYSOS. As-tu vu quelque part les parricides et les parjures,
dont il nous parlait ?
XANTHIAS. Et toi ?
DIONYSOS. Par Poséidon! j'en vois à présent. Allons, que ferons-nous ?
XANTHIAS. Le meilleur est d'aller plus loin ; car c'est ici le lieu,
disait-il, où sont les monstres horribles.
DIONYSOS. Comme il gémira ! II faisait le fendant, pour
m'effrayer, me sachant brave. Pure jalousie. Je ne connais rien de
plus hâbleur que Hèraklès. Oui, je souhaiterais quelque
rencontre, quelque lutte qui signalât mon voyage.
XANTHIAS. De par Zeus ! j'entends je ne sais quel bruit.
DIONYSOS. Par où, par où est-ce ?
XANTHIAS. Par derrière.
DIONYSOS. Marche derrière.
XANTHIAS. Non, c'est par devant.
DIONYSOS. Marche devant.
XANTHIAS. Hé ! de par Zeus! je vois un monstre énorme.
DIONYSOS. Comment est-il ?
XANTHIAS. Effrayant. Il prend toutes les formes, tantôt boeuf,
tantôt mulet, puis femme charmante.
DIONYSOS. Où est-elle ? Que j'aille de son côté.
XANTHIAS. Mais ce n'est plus une femme, c'est un chien maintenant !
DIONYSOS. C'est donc Empousa !
XANTHIAS. Tout son visage alors est en feu.
DIONYSOS. A-t-elle une jambe d'airain ?
XANTHIAS. Oui, de par Zeus! et l'autre est une jambe d'âne,
sois-en certain.
DIONYSOS. Où me sauverai-je ?
XANTHIAS. Et moi ?
DIONYSOS. Prêtre, sauve-moi, pour boire avec toi.
XANTHIAS. C'est fait de nous, souverain Hèraklés.
DIONYSOS. Hé ! l'homme! Ne me nomme pas, je t'en conjure,
ne prononce pas mon nom.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005