HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 1400-1499

  Vers 1400-1499

[1400] ”βέβληκἈχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέτταρα“.
λέγοιτἄν, ὡς αὕτηστὶ λοιπὴ σφῷν στάσις.
(Εὐριπίδης)
σιδηροβριθές τἔλαβε δεξιᾷ ξύλον“.
(Αἰσχύλος)
ἐφἅρματος γὰρ ἅρμα καὶ νεκρῷ νεκρός“.
(Διόνυσος)
ἐξηπάτηκεν αὖ σὲ καὶ νῦν.
(Εὐριπίδης) τῷ τρόπῳ;
1405 (Διόνυσος) δύἅρματεἰσέθηκε καὶ νεκρὼ δύο,
οὓς οὐκ ἂν ἄραιντοὐδἑκατὸν Αἰγύπτιοι.
(Αἰσχύλος)
καὶ μηκέτἔμοιγε κατἔπος, ἀλλἐς τὸν σταθμὸν
αὐτὸς τὰ παιδί γυνὴ Κηφισοφῶν
ἐμβὰς καθήσθω, συλλαβὼν τὰ βιβλία·
1410 ἐγὼ δὲ δύἔπη τῶν ἐμῶν ἐρῶ μόνον.
(Διόνυσος)
ἅνδρες φίλοι, κἀγὼ μὲν αὐτοὺς οὐ κρινῶ.
οὐ γὰρ διἔχθρας οὐδετέρῳ γενήσομαι.
τὸν μὲν γὰρ ἡγοῦμαι σοφὸν τῷ δἥδομαι.
(Πλούτων)
οὐδὲν ἄρα πράξεις ὧνπερ ἦλθες οὕνεκα;
1415 (Διόνυσος) ἐὰν δὲ κρίνω;
(Πλούτων)
τὸν ἕτερον λαβὼν ἄπει,
ὁπότερον ἂν κρίνῃς, ἵνἔλθῃς μὴ μάτην.
(Διόνυσος)
εὐδαιμονοίης. φέρε πύθεσθέ μου ταδί.
ἐγὼ κατῆλθον ἐπὶ ποιητήν. τοῦ χάριν;
ἵν πόλις σωθεῖσα τοὺς χοροὺς ἄγῃ.
1420 ὁπότερος οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσῃ
μᾶλλόν τι χρηστόν, τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ.
πρῶτον μὲν οὖν περὶ Ἀλκιβιάδου τίνἔχετον
γνώμην ἑκάτερος; πόλις γὰρ δυστοκεῖ.
(Εὐριπίδης) ἔχει δὲ περὶ αὐτοῦ τίνα γνώμην;
(Διόνυσος) τίνα;
1425 ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται δἔχειν.
ἀλλ τι νοεῖτον εἴπατον τούτου πέρι.
(Εὐριπίδης)
μισῶ πολίτην, ὅστις ὠφελεῖν πάτραν
βραδὺς πέφυκε μεγάλα δὲ βλάπτειν ταχύς,
καὶ πόριμον αὑτῷ τῇ πόλει δἀμήχανον.
1430 (Διόνυσος) εὖ γ Πόσειδον· σὺ δὲ τίνα γνώμην ἔχεις;
Δις.
οὐ χρὴ λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν,
{μάλιστα μὲν λέοντα μὴ νπόλει τρέφειν,}
ἢν δἐκτραφῇ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν.
(Διόνυσος)
νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα δυσκρίτως γἔχω·
μὲν σοφῶς γὰρ εἶπεν, δἕτερος σαφῶς.
1435 ἀλλἔτι μίαν γνώμην ἑκάτερος εἴπατον
περὶ τῆς πόλεως ἥντινἔχετον σωτηρίαν.
(Εὐριπίδης)
εἴ τις πτερώσας Κλεόκριτον Κινησίᾳ,
αἴροιεν αὖραι πελαγίαν ὑπὲρ πλάκα.
(Διόνυσος)
γέλοιον ἂν φαίνοιτο· νοῦν δἔχει τίνα;
(Εὐριπίδης)
1440 εἰ ναυμαχοῖεν κᾆτἔχοντες ὀξίδας
ῥαίνοιεν ἐς τὰ βλέφαρα τῶν ἐναντίων.
ἐγὼ μὲν οἶδα καὶ θέλω φράζειν.
(Διόνυσος) λέγε.
(Εὐριπίδης)
ὅταν τὰ νῦν ἄπιστα πίσθἡγώμεθα,
τὰ δὄντα πίστἄπιστα.
(Διόνυσος)
πῶς; οὐ μανθάνω.
1445 ἀμαθέστερόν πως εἰπὲ καὶ σαφέστερον.
(Εὐριπίδης)
εἰ τῶν πολιτῶν οἷσι νῦν πιστεύομεν,
τούτοις ἀπιστήσαιμεν, οἷς δοὐ χρώμεθα,
τούτοισι χρησαίμεσθ᾽, ἴσως σωθεῖμεν ἄν.
εἰ νῦν γε δυστυχοῦμεν ἐν τούτοισι, πῶς
[1400] « Achille a amené au jeu de dés deux et quatre. »
Parlez ; ceci est pour vous la dernière épreuve.
EURIPIDE. « Sa main saisit une massue lourde comme le fer. »
ESCHYLE. « Char sur char, mort sur mort. »
DIONYSOS. Tu as encore le dessous cette fois.
EURIPIDE. Comment cela ?
DIONYSOS. Il a mis au plateau deux chars et deux morts : c'est
un poids que ne soulèveraient pas cent Egyptiens.
ESCHYLE. Qu'il ne m'oppose plus un vers, mais qu'il mette
dans la balance lui-même, ses enfants, sa femme, Cèphisophon ;
qu'il s'y tienne après, lui et ses livres; à moi dire deux de mes
vers, cela me suffira.
DIONYSOS. Ce sont des amis, je ne les jugerai point; car je ne
veux être pour aucun d'eux un objet de haine ; je regarde l'un
comme sage, et l'autre me plaît.
PLUTON. Ainsi tu n'auras point fait ce pour quoi tu étais venu ?
DIONYSOS. Et si je prononce ?
PLUTON. Pars, et emmène celui des deux que tu auras préféré,
afin de n'être pas venu pour rien.
DIONYSOS. A la bonne heure ! Eh bien, sachez de moi ceci. Je
suis descendu ici chercher un poète.
EURIPIDE. Dans quelle intention ?
DIONYSOS. Afin que la ville sauvée organise des choeurs.
Celui de vous deux qui donnera à la République un bon avis, j'ai
résolu de l'emmener. Et d'abord quel est à l'un et à l'autre votre
sentiment sur Alcibiade ; car l'État est en travail d'enfant.
EURIPIDE. Et que pense-t-on de lui ? Et quel sentiment a-t-on à
son égard ?
DIONYSOS. Quel sentiment ? On le regrette, on le hait, et on
veut l'avoir. Mais ce que vous deux vous pensez de lui, dites-le !
EURIPIDE. Je hais un citoyen lent à servir sa patrie, prompt à
lui causer les plus grands torts, habile pour lui-même, et inutile
pour l'État.
DIONYSOS. Bien, par Poséidon ! Et toi, quel est ton sentiment ?
ESCHYLE. II ne faut pas nourrir un lionceau dans une ville, et,
si l'on en nourrit un, il faut obéir à ses caprices.
DIONYSOS. Par Zeus Sauveur ! j'ai de la peine à décider : l'un a
parlé sagement; l'autre, clairement. Mais dites-moi encore l'un et
l'autre votre sentiment sur le moyen de sauver l'État.
EURIPIDE. Ce serait de donner Cléocrite pour ailes à Cinésias,
afin que le souffle des vents les emporte par delà le rivage de la mer.
DIONYSOS. Plaisant spectacle, mais quel en est le sens ?
EURIPIDE. En cas de combat naval, ils auraient des fioles
pleines de vinaigre, dont ils arroseraient les yeux des ennemis.
Mais j'ai une idée et je veux vous la dire.
DIONYSOS. Parle.
EURIPIDE. Ce qui n'est pas, en ce moment, digne de confiance,
ayons-y confiance; et ce qui est digne de confiance, n'y ayons pas
confiance.
DIONYSOS. Comment ? Je ne comprends pas. Parle moins
savamment et plus clairement.
EURIPIDE. Si ceux des citoyens qui ont maintenant notre
confiance, nous nous en défions, et si ceux dont nous n'usons
pas, nous en faisons usage, nous sommes sauvés. Car si, en ce
moment, il y en a qui font notre malheur,
[1450] τἀναντί᾽ <ἂν> πράττοντες οὐ σῳζοίμεθἄν;
(Διόνυσος)
εὖ γ Παλάμηδες, σοφωτάτη φύσις.
ταυτὶ πότεραὐτὸς ηὗρες Κηφισοφῶν;
(Εὐριπίδης)
ἐγὼ μόνος· τὰς δὀξίδας Κηφισοφῶν.
τί δαὶ σύ; τί λέγεις;
(Αἰσχύλος)
τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον
πρῶτον τίσι χρῆται· πότερα τοῖς χρηστοῖς;
1455 (Διόνυσος) πόθεν;
μισεῖ κάκιστα.
(Αἰσχύλος) τοῖς πονηροῖς δἥδεται;
(Διόνυσος)
οὐ δῆτἐκείνη γ᾽, ἀλλὰ χρῆται πρὸς βίαν.
(Αἰσχύλος)
πῶς οὖν τις ἂν σώσειε τοιαύτην πόλιν,
μήτε χλαῖνα μήτε σισύρα συμφέρει;
1460 (Διόνυσος) εὕρισκε νὴ Δί᾽, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν.
(Αἰσχύλος) ἐκεῖ φράσαιμἄν· ἐνθαδὶ δοὐ βούλομαι.
(Διόνυσος) μὴ δῆτα σύ γ᾽, ἀλλἐνθένδἀνίει τἀγαθά.
(Αἰσχύλος)
τὴν γῆν ὅταν νομίσωσι τὴν τῶν πολεμίων
εἶναι σφετέραν, τὴν δὲ σφετέραν τῶν πολεμίων,
1465 πόρον δὲ τὰς ναῦς ἀπορίαν δὲ τὸν πόρον.
(Διόνυσος) εὖ, πλήν γ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος.
(Πλούτων) κρίνοις ἄν.
(Διόνυσος)
αὕτη σφῷν κρίσις γενήσεται·
αἱρήσομαι γὰρ ὅνπερ ψυχὴ θέλει.
(Εὐριπίδης)
μεμνημένος νυν τῶν θεῶν οὓς ὤμοσας
1470 μὴν ἀπάξειν μοἴκαδ᾽, αἱροῦ τοὺς φίλους.
(Διόνυσος) ” γλῶττὀμώμοκ᾽“, Αἰσχύλον δαἱρήσομαι.
(Εὐριπίδης) τί δέδρακας μιαρώτατἀνθρώπων;
(Διόνυσος) ἐγώ;
ἔκρινα νικᾶν Αἰσχύλον. τιὴ γὰρ οὔ;
(Εὐριπίδης)
αἴσχιστον ἔργον προσβλέπεις μεἰργασμένος;
1475 (Διόνυσος) τί δαἰσχρόν, ἢν μὴ τοῖς θεωμένοις δοκῇ;
(Εὐριπίδης) σχέτλιε περιόψει με δὴ τεθνηκότα;
(Διόνυσος)
τίς οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν,
τὸ πνεῖν δὲ δειπνεῖν, τὸ δὲ καθεύδειν κῴδιον;
(Πλούτων) χωρεῖτε τοίνυν Διόνυσεἴσω.
(Διόνυσος) τί δαί;
1480 (Πλούτων) ἵνα ξενίσω <᾽γὼ> σφὼ πρὶν ἀποπλεῖν.
(Διόνυσος) εὖ λέγεις
νὴ τὸν Δί᾽· οὐ γὰρ ἄχθομαι τῷ πράγματι.
(Χορός)
μακάριός γἀνὴρ ἔχων
ξύνεσιν ἠκριβωμένην.
πάρα δὲ πολλοῖσιν μαθεῖν.
1485 ὅδε γὰρ εὖ φρονεῖν δοκήσας
πάλιν ἄπεισιν οἴκαδαὖ,
ἐπἀγαθῶ μὲν τοῖς πολίταις,
ἐπἀγαθῷ δὲ τοῖς ἑαυτοῦ
ξυγγενέσι τε καὶ φίλοισι,
1490 διὰ τὸ συνετὸς εἶναι.
χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει
παρακαθήμενον λαλεῖν,
ἀποβαλόντα μουσικὴν
τά τε μέγιστα παραλιπόντα
1495 τῆς τραγῳδικῆς τέχνης.
τὸ δἐπὶ σεμνοῖσιν λόγοισι
καὶ σκαριφησμοῖσι λήρων
διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσθαι,
παραφρονοῦντος ἀνδρός.
[1450] comment, en opérant le contraire, ne serions-nous pas sauvés ?
DIONYSOS. Très bien, ô Palamède, ô très sage nature! As-tu
trouvé cela tout seul, ou est-ce Cèphisophon ?
EURIPIDE. Moi seul. Les fioles sont de Cèphisophon.
DIONYSOS. Et toi, que dis-tu ?
ESCHYLE. Dis-moi d'abord de quels hommes la République fait
usage en ce moment. Est-ce des honnêtes gens ?
DIONYSOS. Le moyen ! Elle les déteste profondément ; mais
les méchants, elle les aime.
ESCHYLE. Non pas, mais elle s'en sert malgré elle. Comment
donc sauver un État à qui ne convient ni drap fin, ni bure ?
DIONYSOS. Trouve un moyen, de par Zeus ! de le sauver
encore du naufrage.
ESCHYLE. Je le dirai là-haut ; ici je ne veux pas.
DIONYSOS. Non certes ; mais envoie-lui d'ici même le
bonheur.
ESCHYLE. Ce serait regarder la terre des ennemis comme nôtre,
et la nôtre comme celle des ennemis ; nos vaisseaux comme nos
revenus, et nos revenus comme une ruine.
DIONYSOS. Bien ; mais le juge mange cela, à lui tout seul.
PLUTON. Décides-tu ?
DIONYSOS. A vous de décider ; je choisirai celui que mon
coeur préfère.
EURIPIDE. Souviens-toi maintenant des dieux par lesquels tu as
juré de m'emmener avec toi, et choisis tes amis.
DIONYSOS. "La langue a juré"; mais je choisis Eschyle.
EURIPIDE. Qu'as-tu fait, ô le plus odieux des hommes ?
DIONYSOS. Moi ? J'ai donné la victoire à Eschyle. Pourquoi non ?
EURIPIDE. Après avoir fait l'action la plus honteuse, oses-tu me
regarder ?
DIONYSOS. Qu'y a-t-il de honteux, si les spectateurs n'en
jugent pas ainsi ?
EURIPIDE. Méchant, me laisseras-tu donc parmi les morts ?
DIONYSOS. Qui sait si la vie n'est pas une mort, le souffle un
diner, le sommeil une toison ?
PLUTON. Entrez donc, Dionysos, à l'intérieur.
DIONYSOS. Pourquoi ?
PLUTON. Pour que je vous traite en hôtes, avant votre départ.
DIONYSOS. Bien dit, j'en prends Zeus à témoin. Je ne suis pas
fàché de l'affaire.
LE CHOEUR. Heureux l'homme d'une sagesse accomplie !
Beaucoup de preuves l'attestent. Celui-ci, pour s'être montré
sage, reverra sa maison, au grand avantage de ses concitoyens,
au grand avantage de ses parents et de ses amis, parce qu'il a été
intelligent. Il est donc bon de ne pas demeurer assis auprès do
Sokratés, pour bavarder, dédaignant la musique et méprisant les
sublimités de l'art tragique. Tenir des discours emphatiques,
débiter des subtilités niaises, et passer â cela une vie oisive, c'est
le fait d'un homme qui a perdu la raison.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005