HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 1300-1399

  Vers 1300-1399

[1300] λειμῶνα Μουσῶν ἱερὸν ὀφθείην δρέπων·
οὗτος δἀπὸ πάντωνμὲν φέρει, πορνιδίων“,
σκολίων Μελήτου, Καρικῶν αὐλημάτων,
θρήνων, χορειῶν. τάχα δὲ δηλωθήσεται.
ἐνεγκάτω τις τὸ λύριον. καίτοι τί δεῖ
1305 λύρας ἐπὶ τούτων; ποῦστιν τοῖς ὀστράκοις
αὕτη κροτοῦσα; δεῦρο ΜοῦσΕὐριπίδου,
πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτᾄδειν μέλη.
(Διόνυσος) αὕτη ποθ Μοῦσοὐκ ἐλεσβίαζεν, οὔ.
(Αἰσχύλος)
ἀλκυόνες, αἳ παρἀενάοις θαλάσσης
1310 κύμασι στωμύλλετε,
τέγγουσαι νοτίοις πτερῶν
ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι·
αἵ θὑπωρόφιοι κατὰ γωνίας
εἱειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγγες
1315 ἱστόπονα πηνίσματα,
κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας,
ἵν φίλαυλος ἔπαλλε δελφὶς
πρῴραις κυανεμβόλοις
μαντεῖα καὶ σταδίους,
1320 οἰνάνθας γάνος ἀμπέλου,
βότρυος ἕλικα παυσίπονον.
περίβαλλ τέκνον ὠλένας.
ὁρᾷς τὸν πόδα τοῦτον;
(Διόνυσος) ὁρῶ.
(Αἰσχύλος) τί δαί; τοῦτον ὁρᾷς;
(Διόνυσος) ὁρῶ.
1325 (Αἰσχύλος) τοιαυτὶ μέντοι σὺ ποιῶν
τολμᾷς τἀμὰ μέλη ψέγειν,
ἀνὰ τὸ δωδεκαμήχανον
Κυρήνης μελοποιῶν;
τὰ μὲν μέλη σου ταῦτα· βούλομαι δἔτι
1330 τὸν τῶν μονῳδιῶν διεξελθεῖν τρόπον.
νυκτὸς κελαινοφαὴς
ὄρφνα, τίνα μοι
δύστανον ὄνειρον
πέμπεις ἐξ ἀφανοῦς,
Ἀίδα πρόμολον,
ψυχὰν ἄψυχον ἔχοντα,
1335 μελαίνας Νυκτὸς παῖδα,
φρικώδη δεινὰν ὄψιν,
μελανονεκυείμονα,
φόνια φόνια δερκόμενον,
μεγάλους ὄνυχας ἔχοντα.
ἀλλά μοι ἀμφίπολοι λύχνον ἅψατε
κάλπισί τἐκ ποταμῶν δρόσον ἄρατε, θέρμετε δὕδωρ,
1340 ὡς ἂν θεῖον ὄνειρον ἀποκλύσω.
ἰὼ πόντιε δαῖμον,
τοῦτἐκεῖν᾽· ἰὼ ξύνοικοι,
τάδε τέρα θεάσασθε.
τὸν ἀλεκτρυόνα μου συναρπάσασα
φρούδη Γλύκη.
Νύμφαι ὀρεσσίγονοι.
1345 Μανία ξύλλαβε.
ἐγὼ δ τάλαινα προσέχουσἔτυχον
ἐμαυτῆς ἔργοισι,
λίνου μεστὸν ἄτρακτον
εἱειειειλίσσουσα χεροῖν
κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως
[1300] pour ne point paraître faucher dans la prairie sacrée des
Muses le même gazon que Phrynichos. Lui, il emprunte au langage
des courtisanes, aux scolies de Mélétos, aux airs de flûte cariens, aux
thrènes, aux airs de danse. Cela sera bientôt mis en évidence.
Qu'on m'apporte une lyre ! Mais à quoi bon une lyre pour lui ?
Où est la joueuse de coquilles ? Viens ici, Muse d'Euripide ; à toi
revient la tâche de moduler ces vers.
DIONYSOS. Jamais cette Muse n'a imité les Lesbiennes, jamais.
ESCHYLE. « Alcyons, qui gazouillez sur les flots intarissables de
la mer, le corps parfumé de gouttes de rosée ; et vous, araignées,
qui, dans les coins, ti-ti-ti-ti-tissez avec vos doigts la trame d'une
toile déliée, chef-d'oeuvre de la navette harmonieuse, où le
dauphin se plaît à bondir, au son de la flûte, autour des proues
azurées. Oracles, stades, pampre, délice de la vigne; enlacements
qui soutiennent le raisin. Entoure-moi de tes bras, ô mon enfant ! »
Vois-tu quel rhythme ?
DIONYSOS. Je le vois.
ESCHYLE. Quoi, vraiment ! Tu le vois ?
DIONYSOS. Je le vois.
ESCHYLE. Et, après cela, tu oses critiquer mes chants, toi qui,
pour les tiens, prends modèle sur les douze postures de Cyrène.
Voilà tes vers lyriques ; mais je veux encore examiner le procédé
de tes monodies. "O noire obscurité de la Nuit, quel songe
funeste m'envoies-tu du fond des ténèbres, ministre de Hadés,
doué d'une âme inanimée, fils de la sombre Nuit, dont le terrible
aspect fait frissonner, enveloppé d'un noir linceul, aux regards
farouches, farouches, muni d'ongles allongés ?
« Femmes, allumez-moi la lampe ; de vos urnes puisez la rosée
des fleuves; chauffez l'eau, pour que je me purifie de ce songe
divin. O Dieu des mers, c'est cela même. O mes compagnes,
contemplez ces prodiges. Glyca m'a enlevé mon coq et a disparu.
Nymphes des montagnes, ô Alania, arrêtez-la. Et moi,
infortunée, j'étais alors tout entière à mon oeuvre, ti-ti-ti-tissant
de mes mains le lin qui garnissait mon fuseau, faisant un peloton,
[1350] κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν
φέρουσἀποδοίμαν·
δἀνέπτατἀνέπτατἐς αἰθέρα
κουφοτάταις πτερύγων ἀκμαῖς·
ἐμοὶ δἄχεἄχεα κατέλιπε,
δάκρυα δάκρυά τἀπὀμμάτων
1355 ἔβαλον ἔβαλον τλάμων.
ἀλλ Κρῆτες, Ἴδας τέκνα,
τὰ τόξα λαβόντες ἐπαμύνατε,
τὰ κῶλά τἀμπάλλετε κυκλούμενοι τὴν οἰκίαν.
ἅμα δὲ Δίκτυννα παῖς Ἄρτεμις καλὰ
1360 τὰς κυνίσκας ἔχουσἐλθέτω διὰ δόμων πανταχῇ,
σὺ δ Διὸς διπύρους ἀνέχουσα
λαμπάδας ὀξυτάτας χεροῖν Ἑκάτα παράφηνον
ἐς Γλύκης, ὅπως ἂν
εἰσελθοῦσα φωράσω.
(Διόνυσος) παύσασθον ἤδη τῶν μελῶν.
(Αἰσχύλος)
κἄμοιγἅλις.
1365 ἐπὶ τὸν σταθμὸν γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι,
ὅπερ ἐξελέγξει τὴν ποίησιν νῷν μόνον.
τὸ γὰρ βάρος νὼ βασανιεῖ τῶν ῥημάτων.
(Διόνυσος)
ἴτε δεῦρό νυν, εἴπερ γε δεῖ καὶ τοῦτό με
ἀνδρῶν ποιητῶν τυροπωλῆσαι τέχνην.
1370 (Χορός) ἐπίπονοί γοἱ δεξιοί.
τόδε γὰρ ἕτερον αὖ τέρας
νεοχμόν, ἀτοπίας πλέων,
τίς ἂν ἐπενόησεν ἄλλος;
- - -
μὰ τὸν ἐγὼ μὲν οὐδἂν εἴ τις
1375 ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων,
ἐπιθόμην, ἀλλᾠόμην ἂν
αὐτὸν αὐτὰ ληρεῖν.
(Διόνυσος)
ἴθι δὴ παρίστασθον παρὰ τὼ πλάστιγγ᾽,
(Αἰσχύλος) καί (Εὐριπίδης) ἰδού.
(Διόνυσος)
καὶ λαβομένω τὸ ῥῆμἑκάτερος εἴπατον,
1380 καὶ μὴ μεθῆσθον, πρὶν ἂν ἐγὼ σφῷν κοκκύσω.
(Αἰσχύλος) καὶ (Εὐριπίδης) ἐχόμεθα.
(Διόνυσος)
τοὔπος νῦν λέγετον ἐς τὸν σταθμόν.
(Εὐριπίδης) ”εἴθὤφελἈργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος“.
(Αἰσχύλος) ”Σπερχειὲ ποταμὲ βουνόμοι τἐπιστροφαί“.
(Διόνυσος) κόκκυ, μέθεσθε· καὶ πολύ γε κατωτέρω
1385 χωρεῖ τὸ τοῦδε.
(Εὐριπίδης) καὶ τί ποτἐστὶ ταἴτιον;
(Διόνυσος)
ὅτι εἰσέθηκε ποταμόν, ἐριοπωλικῶς
ὑγρὸν ποιήσας τοὔπος ὥσπερ τἄρια,
σὺ δεἰσέθηκας τοὔπος ἐπτερωμένον.
(Εὐριπίδης) ἀλλἕτερον εἰπάτω τι κἀντιστησάτω.
1390 (Διόνυσος) λάβεσθε τοίνυν αὖθις.
(Αἰσχύλος) καί (Εὐριπίδης) ἢν ἰδού.
(Διόνυσος) λέγε.
(Εὐριπίδης)
οὐκ ἔστι Πειθοῦς ἱερὸν ἄλλο πλὴν λόγος“.
(Αἰσχύλος)
μόνος θεῶν γὰρ Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ“.
(Διόνυσος)
μέθεσθε μέθεσθε· καὶ τὸ τοῦδέ γαὖ ῥέπει·
θάνατον γὰρ εἰσέθηκε βαρύτατον κακόν.
1395 (Εὐριπίδης) ἐγὼ δὲ πειθώ γἔπος ἄριστεἰρημένον.
(Διόνυσος)
πειθὼ δὲ κοῦφόν ἐστι καὶ νοῦν οὐκ ἔχον.
ἀλλἕτερον αὖ ζήτει τι τῶν βαρυστάθμων,
τι σοι καθέλξει, καρτερόν τε καὶ μέγα.
(Εὐριπίδης)
φέρε ποῦ τοιοῦτον δῆτά μοὐστί; ποῦ;
(Διόνυσος)
φράσω·
[1350] pour le porter de grand matin à l'Agora et pour le
vendre. Pour lui, il s'envolait, il s'envolait dans l'air, sur les
pointes rapides de ses ailes. Et à moi il ne m'a laissé que les
douleurs, les douleurs, et les larmes, les larmes coulant, coulant
de mes yeux. Infortunée ! Allons, Crètois, fils de l'Ida, prenez
vos flèches, venez à mon aide, donnez l'essor à vos pieds,
investissez la maison. Toi, Dictynna, déesse virginale, belle
Artémis, parcours, avec tes chiens, la demeure entière. Et toi,
fille de Zeus, Hécate, prends deux torches dans tes mains agiles,
et éclaire-moi jusque chez Glyca, afin que j'y découvre son
larcin."
DIONYSOS. Laissez là les chants.
ESCHYLE. J'en ai moi-même assez. Je veux maintenant le mettre
en face de la balance, qui, seule, fera connaître la valeur de notre
poésie et déterminera le poids de nos expressions.
DIONYSOS. Approchez donc, puisque je dois apprécier le génie
des deux poètes en marchand de fromage.
LE CHOEUR. Les habiles sont inventifs; car voici une merveille
singulière, neuve, pleine d'étrangeté, et quel autre l'eût imaginée ?
Réellement, moi, si l'on m'eût dit quelque chose de ce qui
arrive, je ne l'aurais pas cru, mais j'aurais pensé que c'était une
plaisanterie.
DIONYSOS. Voyons, maintenant, mettez-vous près des balances.
ESCHYLE et EURIPIDE. Voici.
DIONYSOS. Que chacun de vous, en les tenant, récite un vers,
et ne lâchez pas avant que j'aie crié : « Coucou ! »
ESCHYLE et EURIPIDE. Nous y sommes.
DIONYSOS. A présent récitez un vers, la main sur la balance.
EURIPIDE. "Plût aux dieux que le navire Argo n'eût jamais volé
sur les flots !"
ESCHYLE. "Fleuve Sperchios, gras pâturages des génisses."
DIONYSOS. Coucou ! lâchez ! Ce dernier vers descend bien
plus bas que celui de l'autre.
EURIPIDE. Quelle en est la cause ?
DIONYSOS. Parce qu'il a mis un fleuve dans le plateau et qu'il
a rendu son vers humide selon le procédé des vendeurs de laine.
Toi, tu as mis dans le plateau un vers ailé.
EURIPIDE. Eh bien, qu'il en dise un autre et qu'il le fasse peser.
DIONYSOS. Prenez encore la balance.
ESCHYLE et EURIPIDE. Voici.
DIONYSOS. Parle.
EURIPIDE. "La Persuasion n'a pas d'autre temple que l'éloquence."
ESCHYLE. « Seule parmi les divinités, la Mort est insensible aux
présents. »
DIONYSOS. Lâchez, lâchez ! C'est celui-ci qui l'emporte encore
sur l'autre: il a mis au plateau la Mort, le plus lourd des maux.
EURIPIDE. Et moi la Persuasion ; mon vers est excellent.
DIONYSOS. Mais la Persuasion est légère et elle n'a pas de
sens. Cherche un autre vers, qui emporte la balance du côté
favorable pour toi, un vers vigoureux, grand.
EURIPIDE. Voyons, où en ai-je un de cette espèce ? Où ?
DIONYSOS. Je te le dirai :


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005