HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1305 formes différentes pour 4257 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἵν
4 ὤν
54 ἦν
6 ὃν
133 ἐν
9 ὂν
1 ὅν
6 ἣν
2 ἕν
23 ὧν
24 ὢν
4 ἔν
7 ἓν
17 ἐάν
1 ἐᾶν
20 ἐὰν
1 ἐᾷν
2 ὄν
27 ἄν
1 ἰὼν
154 ἂν
1 γενναίαν
2 ἀρχαίαν
2 ὁμολογίαν
1 ἀργίαν
1 δημιουργίαν
1 ἰδέαν
1 τραγῳδίαν
1 κωμῳδίαν
1 καρδίαν
1 Βρασίδαν
1 κολακείαν
1 βασιλείαν
1 δουλείαν
4 ἀνδρείαν
1 χρείαν
1 γοητείαν
1 μαντείαν
1 Ποτείδαιαν
1 ἀσέβειαν
1 εὐσέβειαν
2 ὑγίειαν
1 ἔνδειαν
2 ἀλήθειαν
1 ἐπιμέλειαν
1 ὠφέλειαν
1 οἰκήσειαν
1 διάνοιαν
2 ὁμόνοιαν
1 μελοποιίαν
2 ἀδικίαν
1 προσδοκίαν
3 φιλίαν
2 μίαν
2 μηδεμίαν
1 νηνεμίαν
3 παροιμίαν
2 φιλοτιμίαν
1 ἐπωνυμίαν
1 μανίαν
1 Οὐρανίαν
2 Παυσανίαν
2 εὐδαιμονίαν
4 ἁρμονίαν
1 κοινωνίαν
1 οἵαν
1 παντοίαν
1 ξύμπαν
2 ἀτοπίαν
1 ἀνανδρίαν
1 καρτερίαν
1 εὐετηρίαν
2 θύραν
1 ἀκαιρίαν
4 ἡμέραν
1 ἀπορίαν
1 ἑσπέραν
2 ἡμετέραν
1 βεβαιοτέραν
1 κενωτέραν
1 μαρτυρίαν
5 ἦσαν
1 Ἦσαν
1 ἀκολασίαν
1 θαυμασίαν
1 ἀθανασίαν
1 ἐπέθεσαν
1 ἀνεῖσαν
3 ἐτίμησαν
1 ἐδείπνησαν
1 ἐποίησαν
1 ἐπεχείρησαν
1 ἐνῆσαν
1 ὑπολαβοῦσαν
2 ἔδοσαν
1 εἰσελθοῦσαν
1 αὐλοῦσαν
5 πᾶσαν
1 θυσίαν
3 συνουσίαν
2 ἐξουσίαν
20 ὅταν
1 αἰτίαν
1 φιλογυμναστίαν
1 παιδεραστίαν
1 φιλεραστίαν
1 ἐπιπεπτωκυῖαν
3 σοφίαν
2 φιλοσοφίαν
1 ἡσυχίαν
2 ἀπέπεμψαν
1 ἀναλαβών
1 γῆν
1 Γῆν
2 στρατηγῶν
1 ὁμολογῶν
2 συνεργὸν
1 δημιουργῶν
1 ὑπουργῶν
3 ἰδὼν
1 ὁδὸν
3 σχεδὸν
2 μηδέν
8 μηδὲν
1 ἐπειδάν
12 ἐπειδὰν
1 κατιδών
1 κωμῳδῶν
33 οὐδὲν
8 οὐδέν
1 σπουδήν
1 σπουδὴν
1 ἐῷεν
1 ῥεῖν
1 εἶέν
3 λαβεῖν
1 μεταλαβεῖν
1 εὐσεβεῖν
1 ἀγαγεῖν
3 ἔλεγεν
2 ὁμολογεῖν
1 Ὁμολογεῖν
1 ὑπουργεῖν
8 δεῖν
5 ἰδεῖν
2 ἀναδεῖν
1 ηὗδεν
1 καθηῦδεν
2 κατιδεῖν
2 οἶδεν
5 Εἶεν
1 φανεῖεν
6 θεὸν
5 θεόν
5 ὅθεν
1 θεῖν
21 θεῶν
1 μαθεῖν
1 παθεῖν
2 ἐντεῦθεν
4 διελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
4 ἔνδοθεν
1 οἴκοθεν
1 ἄλλοθεν
1 ὁπόθεν
1 Πόθεν
2 καταδαρθεῖν
1 Φαληρόθεν
1 Ὅπισθεν
1 ὄπισθεν
1 ἔμπροσθεν
5 πρόσθεν
1 αὐτόθεν
1 πολλαχόθεν
1 πανταχόθεν
2 ἔξωθεν
2 πόρρωθεν
1 προσεπάλαιεν
1 ἀποκτείναιεν
1 ἀφανίσαιεν
1 δόξειεν
1 διδάξειεν
1 εἰκάσειεν
1 ἀπεικάσειεν
1 καταγελάσειεν
1 ὁρμήσειεν
1 ἐπιθυμήσειεν
1 γεννήσειεν
15 ποιεῖν
2 ἐμποιεῖν
1 ἔχοιεν
1 πιεῖν
1 ἐκπιεῖν
1 ἧκεν
1 ἑώρακεν
1 εἰσενεγκεῖν
1 ἕνεκεν
1 τεκεῖν
1 ἐπιδεδήμηκεν
1 πεποίηκεν
1 εἴρηκεν
2 ἕστηκεν
1 καθέστηκεν
1 νικῷεν
5 ἔοικεν
2 δοκεῖν
1 ἐξαρκεῖν
1 ἀνεμίμνῃσκεν
2 πέφυκεν
1 ἵλεών
1 ἑλεῖν
1 ξυμβαλεῖν
1 καλεῖν
1 ἐξελεῖν
1 ὁμιλεῖν
1 πόλεών
3 ἦμεν
2 ὦμεν
1 ὡμολογήκαμεν
1 εἰρήκαμεν
1 φαμεν
1 ἀναγκασθεῖμεν
1 διῳκίσθημεν
1 ἐξαπατηθῶμεν
1 ἐκτελέσαιμεν
1 πίνοιμεν
2 ποιῶμεν
1 εἴποιμεν
1 περίιμεν
1 ἐπαινῶμεν
1 λέγομεν
1 ᾄδομεν
1 προσαναγκάζομεν
1 ὀνομάζομεν
1 ἐπονομάζομεν
1 ἤλθομεν
2 ποιοῦμεν
2 καλοῦμεν
1 ὑμνοῖμεν
1 πίνομεν
1 πράξομεν
1 ἐροῦμεν
1 συνεσιτοῦμεν
1 ἔχομεν
1 ὁρῶμεν
1 παρῆμεν
3 ἴσμεν
1 ἐσμεν
5 ἐπιθυμεῖν
1 ἴωμεν
1 ἐκφύγωμεν
1 πρεσβεύωμεν
1 ἀκούωμεν
1 ἀπίωμεν
1 διαφθείρωμεν
1 ἀναδήσωμεν
1 ἀκούσωμεν
1 τύχωμεν
2 ἀποθανεῖν
1 προαποθανεῖν
2 ἐπαποθανεῖν
1 ὑπεραποθανεῖν
8 ἐπαινεῖν
1 ὀκνεῖν
1 γεννῷεν
4 γέγονεν
1 εὐδαιμονεῖν
1 πονεῖν
2 δειπνεῖν
1 συνδειπνεῖν
1 ἐδίδαξεν
1 ἔλεξεν
2 ἔδοξεν
1 ἀγνοεῖν
67 εἰπεῖν
1 Εἰπεῖν
3 εἶπεν
1 ἐγκαταλιπεῖν
1 ἀπολιπεῖν
1 σκοπεῖν
1 ἐπισκοπεῖν
1 ἀνεῦρεν
1 καρτερεῖν
1 ηὗρεν
3 ἐπιχειρεῖν
1 ἀπορεῖν
1 φορεῖν
3 ἄρρεν
1 θαρρεῖν
1 συγχωρεῖν
1 κατεγέλασεν
2 ἠδίκησεν
1 ἐνίκησεν
1 ἐτόλμησεν
1 κατεφρόνησεν
1 ἐποίησεν
1 συνέστησεν
1 μισεῖν
1 ὕβρισεν
1 κατέλυσεν
1 ὑπήκουσεν
1 ἔσωσεν
1 κρατεῖν
1 ὑπηρετεῖν
1 ζητεῖν
1 ἀσιτεῖν
1 πλεονεκτεῖν
1 παιδεραστεῖν
1 ἀχαριστεῖν
1 πλουτεῖν
1 ἐκέλευεν
1 διεμνημόνευεν
1 ἔθυεν
1 φιλοσοφεῖν
1 ἐγχεῖν
1 παρασχεῖν
1 ἀνέσχεν
2 τυχεῖν
2 ἐντυχεῖν
1 ἐξέλαμψεν
2 ζῇν
1 ζῶν
1 καταζῇν
1 μεῖζόν
1 ξυλλήβδην
1 συλλήβδην
1 καταλογάδην
10 Ἀλκιβιάδην
1 Χαρμίδην
1 προτροπάδην
2 εἴην
1 εἰδείην
1 οἰηθείην
1 ἀποστερηθείην
1 ἐδεήθην
1 ἠράσθην
1 διετέθην
1 δίκην
1 ὅλην
2 μεγάλην
9 ἄλλην
1 ῥώμην
7 ᾤμην
2 δυναίμην
1 διελεγόμην
1 κατεκείμην
1 συνεγυμναζόμην
2 συνεγιγνόμην
1 ἐγενόμην
4 μνήμην
1 ἠρξάμην
2 ἐφοβούμην
1 ἡγούμην
1 προσαγαγοίμην
1 ὀργιζοίμην
1 ἀχθοίμην
1 προὐκαλούμην
1 αἰσχυνοίμην
1 ἐροίμην
1 ἀνηρόμην
1 ἐθεασάμην
1 ἡγησάμην
1 ἐκαλλωπισάμην
2 ἐπιστήμην
1 ᾠχόμην
1 γαλήνην
1 ἀνεῳγμένην
1 κρουομένην
1 καλουμένην
2 θοίνην
2 ἀνθρωπίνην
1 εἰρήνην
1 μεγαλοφροσύνην
1 σωφροσύνην
1 ῥᾳστώνην
2 αἰσχύνην
4 τέχνην
1 ποιοίην
1 Μελανίππην
1 πρώην
2 πρῴην
1 ἄρρην
1 μέσην
1 Ἄτην
2 τοιαύτην
6 ταύτην
1 Ταύτην
1 Ἀφροδίτην
1 ἰδιώτην
1 κοίτην
1 εἰπέτην
1 συμπότην
1 μεγίστην
1 ἀνέστην
13 ἔφην
9 ἀγαθὸν
11 ἀγαθῶν
2 ἀγαθόν
1 κἀγαθὸν
1 τἀγαθὸν
1 γεννηθὲν
2 ἐλθὼν
1 συνελθὼν
1 ἀπελθὼν
1 εἰσελθὼν
2 ποθὲν
2 ὀρθὸν
1 ἀφορισθὲν
1 λειφθὲν
1 ἕωθέν
1 δίκαιόν
2 παλαιῶν
1 κεφάλαιόν
1 ἀπολαύειν
1 διατρίβειν
4 ἄγειν
1 φεύγειν
1 διαφεύγειν
35 λέγειν
1 λήγειν
3 ἀντιλέγειν
1 ᾄδειν
1 ξυνῄδειν
1 ἐπιτηδεύειν
1 παιδεύειν
6 κελεύειν
2 δουλεύειν
1 κινδυνεύειν
1 θεραπεύειν
1 ἰατρεύειν
1 ταριχεύειν
1 καθίζειν
5 ἐγκωμιάζειν
1 πλησιάζειν
2 προσαναγκάζειν
1 θαυμάζειν
2 βασανίζειν
1 εὐδαιμονίζειν
1 ἀπονίζειν
1 δοξάζειν
1 ἐρίζειν
1 νυστάζειν
1 ὑπονυστάζειν
1 μεθύειν
2 πείθειν
1 ἐσθίειν
4 ἥκειν
2 διώκειν
1 γενειάσκειν
1 ἀναλίσκειν
1 διαγιγνώσκειν
1 ἀποθνήσκειν
1 ὑπεραποθνῄσκειν
2 ὑπεραποθνήσκειν
3 ἐθέλειν
1 διαβάλλειν
1 παραβάλλειν
1 μεταβάλλειν
1 ἀπαγγέλλειν
1 ποικίλλειν
1 ἀπολύειν
2 ἀσελγαίνειν
1 ὑγιαίνειν
1 ἀποφαίνειν
2 καταλαμβάνειν
1 λανθάνειν
1 μένειν
10 πίνειν
1 τυγχάνειν
1 δόξειν
1 λέξειν
5 ἀκούειν
1 ἐγκαταλείπειν
1 ἐλλείπειν
1 βλέπειν
1 χαίρειν
1 προσφέρειν
1 ἀπορήσειν
5 τίκτειν
1 φυλάττειν
1 Φαρμάττειν
4 πράττειν
1 νήφειν
1 Νήφειν
1 ξυγγράφειν
1 ἐκτρέφειν
1 μεταστρέφειν
9 ἔχειν
1 ἄρχειν
1 παρέχειν
1 ὑπάρχειν
1 κατάρχειν
1 ἴσχειν
1 προσέχειν
1 πάσχειν
1 περιιὼν
2 πόλιν
8 πάλιν
8 δύναμιν
1 θέμιν
2 ἐπιθυμιῶν
1 ἀνιὼν
1 ἐπανιὼν
2 ταινιῶν
1 ἐξιών
1 κύλιξιν
1 πρᾶξιν
1 τάξιν
1 ἀνόμοιόν
6 ποιῶν
1 τραγῳδοποιὸν
1 κωμῳδοποιὸν
1 τούτοιν
1 ἀπιών
1 ἀπιὼν
1 ἀπιὸν
1 ἐκπιὼν
2 περιῆν
1 χάριν
1 ὦσιν
2 ἴασιν
1 ἀνάβασιν
1 πεπόνθασιν
1 ῥήμασιν
1 ὀνόμασιν
2 σώμασιν
1 γεγόνασιν
1 Παντάπασιν
1 παντάπασιν
1 τελευτήσασιν
3 φασιν
1 εἰδόσιν
9 εἰσιν
1 εἰσιὼν
1 νοσώδεσιν
1 μέλεσιν
3 γένεσιν
1 γονεῦσιν
1 δεήσεσιν
1 μετατίθησιν
1 ἐντίθησιν
1 οἴκησιν
1 βούλησιν
1 ὀνίνησιν
1 γέννησιν
2 φρόνησιν
2 ποίησιν
2 ἐρώτησιν
3 φησιν
1 κατάκλισιν
2 τισιν
1 δοκῶσιν
2 τιμῶσιν
1 τμῆσιν
1 ἐπίδοσιν
2 ποιοῦσιν
1 οἰκοῦσιν
2 δοκοῦσιν
1 καλοῦσιν
1 κρείττοσιν
2 κυοῦσιν
1 φιλοσοφοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ὁρῶσιν
6 ἐρῶσιν
1 δρῶσιν
1 κρᾶσιν
1 λοιδορῶσιν
1 ζητῶσιν
1 κτῆσιν
1 παίδευσιν
1 θυσιῶν
2 λέγουσιν
1 θαυμάζουσιν
1 διώκουσιν
1 γιγνώσκουσιν
2 ἐθέλουσιν
1 ἀποβαίνουσιν
1 τυγχάνουσιν
1 καταλείπουσιν
2 ἔχουσιν
1 ἴσχουσιν
1 προσέχουσιν
9 φύσιν
1 ὀνειδίζωσιν
1 ἔλθωσιν
1 ἐθέλωσιν
1 κένωσιν
1 εἴπωσιν
1 ἔχωσιν
1 Ἔστιν
23 ἔστιν
32 ἐστιν
2 ἔνεστιν
1 πάρεστιν
1 Ἄλκηστιν
4 ἑκὼν
1 ἑκών
8 κἂν
1 μαλθακὸν
1 κακῶν
2 κακὸν
1 κακόν
1 μαλακόν
1 φυλακήν
1 εἰκὼν
5 γυναικῶν
1 ἄδικόν
6 παιδικῶν
1 ὀψοποιικὴν
1 σειληνικὸν
1 τοξικήν
1 ἰατρικόν
1 ἰατρικὴν
1 σατυρικόν
1 μουσικὴν
1 μουσικήν
1 πολιτικῶν
1 μαντικὴν
1 χρηματιστικῶν
6 ἐρωτικῶν
1 σαρκῶν
1 Βαλών
1 μεταβαλὼν
1 περιβαλὼν
1 ἀποβαλὼν
32 καλὸν
16 καλόν
16 καλῶν
1 πάγκαλόν
1 ἁπαλήν
3 κεφαλὴν
1 κεφαλήν
1 ὀμφαλὸν
1 ὀμφαλόν
1 δῆλόν
1 ζηλῶν
1 ὁμιλῶν
7 πολλῶν
4 πολλὴν
1 ἀναβολὴν
4 πολὺν
5 πλὴν
7 μήν
13 ἡμῶν
4 ἐμὸν
8 ὑμῶν
20 ἡμῖν
8 μὴν
18 ὑμῖν
1 ἐμῶν
168 μὲν
18 μέν
1 φαμέν
2 ἡγεμὼν
1 ἡγεμών
2 ἐπιστημῶν
1 ἀριθμὸν
1 ῥυθμὸν
1 χειμών
1 τιμὴν
1 τιμᾷν
1 ὀφθαλμῶν
1 τολμᾶν
1 τολμᾷν
1 ἐξευρήσομέν
1 τομήν
2 πταρμὸν
1 ἐσμὲν
1 γαργαλισμῶν
1 χρηματισμὸν
1 ἐπιθυμῶν
41 νῦν
1 νῷν
1 πιθανὸν
1 ἱκανόν
1 ἱκανὴν
1 περανῶν
1 οὐρανὸν
1 μηχανήν
1 μηχανὴν
1 ἀμήχανόν
1 καινὴν
1 ἐπαινῶν
1 δεινόν
4 κοινὸν
1 τινῶν
2 γεννᾶν
1 γεννᾷν
1 ἡδονήν
3 ἡδονὴν
2 ἡδονῶν
1 φθονῶν
2 πλησμονὴν
1 κυβερνᾶν
1 ξυνὼν
1 τεχνῶν
2 φωνὴν
1 ἐξόν
1 θριξίν
1 ῥέον
1 ῥᾷον
5 οἷόν
138 οὖν
8 ἀναγκαῖον
3 βίον
6 γοῦν
6 ἔλεγον
1 ὀλίγον
21 λόγον
1 ἄλογον
1 ὁμολογοῦν
5 ἔργον
1 διέφυγον
1 ψόγον
1 δέον
1 εἶδον
2 στρατόπεδον
2 καθηῦδον
1 παιδίον
3 ἔνδον
1 Ἡσίοδον
3 θεῖον
1 ἔνθεον
2 οἰκεῖον
1 τέλεον
1 μνημεῖον
1 διαπορθμεῦον
1 Ἑρμηνεῦον
1 ἐθαύμαζον
1 μεῖζον
1 ἔμαθον
1 λίθον
1 διῆλθον
1 ποθοῦν
1 ἀκόλουθον
1 βέβαιον
1 δίκαιον
1 κεφάλαιον
1 Ἕρμαιον
1 ἕρμαιον
2 ῥᾴδιον
1 Λύκειον
1 αὔλειον
1 μειράκιον
3 κάλλιον
2 ἐγκώμιον
1 κόσμιον
1 τίμιον
1 δαιμόνιον
1 Οὐράνιον
4 ἄξιον
4 ὅμοιον
1 ἀνόμοιον
1 νήπιον
2 μόριον
4 τεκμήριον
1 ἀλλότριον
1 ἐπιχώριον
1 ἀφροδίσιον
2 θαυμάσιον
1 Μυρρινούσιον
11 ὁτιοῦν
4 αἴτιον
2 ἱμάτιον
1 ὁπωστιοῦν
1 ἄγροικον
4 Οὐκοῦν
1 ὅρκον
1 ἀπέθνῃσκον
1 ὅλον
1 πάγκαλον
2 φαῦλον
1 στρογγύλον
1 Δῆλον
4 δῆλον
1 σκελοῖν
2 ἄδηλον
2 κατάδηλον
6 ἄλλον
1 ἔμελλον
29 μᾶλλον
2 ξύμβολον
6 πλέον
2 ἁπλοῦν
2 διπλοῦν
1 ὄχλον
1 Εὐθύδημον
2 Πάνδημον
1 εὔδαιμον
1 μόνιμον
1 φρόνιμον
1 ἕτοιμον
3 νόμον
1 ἐπιθυμοῦν
12 νοῦν
5 νέον
1 ὄργανον
1 ἔρανον
1 ὑπερήφανον
1 ἐτύγχανον
3 ἐκεῖνον
1 ἀγόμενον
1 ἀγάμενον
1 λεγόμενον
1 κείμενον
1 κατακείμενον
1 παρακαθεζόμενον
1 ποριζόμενον
1 ἀπολλύμενον
1 αὐξανόμενον
3 γιγνόμενον
1 εὐφραινόμενον
1 Ἐκδεξάμενον
1 ἀρξάμενον
1 εὐλαβούμενον
1 ἡγούμενον
1 παλαιούμενον
1 λυπούμενον
1 περιαιρούμενον
1 ἑπόμενον
1 ὑπολειπόμενον
3 ἐρώμενον
2 διαφερόμενον
2 χρώμενον
1 ἡγησάμενον
1 ἐμπλησάμενον
1 κατακεισόμενον
1 ἁπτόμενον
3 πραττόμενον
1 μεταστρεφόμενον
1 ἀρχόμενον
1 ἀπονιψάμενον
1 φθίνον
3 ἔπαινον
2 ἄμεινον
1 ἡντινοῦν
2 ὁντινοῦν
22 μόνον
1 ὑποδεδεμένον
1 κεκτημένον
1 λελουμένον
1 ἐστεφανωμένον
1 τετρωμένον
2 οἶνον
1 ἔκγονον
2 ὕπνον
5 δεῖπνον
8 χρόνον
2 ἀνδρόγυνον
1 τυγχάνον
1 διάλλαξον
1 φύλαξον
13 οἷον
3 γελοῖον
1 ὁπῃοῦν
1 Εἶπον
17 εἶπον
1 ὑπέβλεπον
1 ἐξέλιπον
1 παρέλιπον
1 κῆπον
1 ἵππον
1 πρέπον
5 τρόπον
3 ἄνθρωπον
2 πρόσωπον
9 Φαῖδρον
1 Κόδρον
2 τήμερον
5 ἕτερον
1 πρεσβύτερον
1 θειότερον
1 τιμιώτερον
1 ἀγριώτερον
1 κυριώτερον
1 ἑκάτερον
1 ὑμέτερον
1 κενώτερον
1 πότερον
1 ὁπότερον
1 Πότερον
1 ἀτοπώτερον
1 Μακρότερον
1 εὐπορώτερον
6 πρότερον
5 ὕστερον
1 ἐρρωμενέστερον
2 σαφέστερον
1 περιττότερον
1 ξυναμφότερον
2 Ὅμηρον
1 ἔχαιρον
1 θέατρον
1 ἔμμετρον
1 διαφέρον
10 ὅσον
1 ἔασον
1 ἀνακογχυλίασον
1 οὑστινασοῦν
1 μεσοῦν
1 ἐπαίνεσον
1 ποίησον
1 νόμισον
1 ὁστισοῦν
1 νοσοῦν
1 ὁπόσον
1 Διόνυσον
1 Ἄκουσον
1 χρυσίον
4 ὁτῳοῦν
1 Ἀδύνατον
5 ἀδύνατον
1 θάνατον
6 ἀθάνατον
2 πειρατέον
2 πρεσβύτατον
1 νεώτατον
1 τιμιώτατον
1 ὁμοιότατον
1 κυριώτατον
1 ἁπαλώτατον
1 ἀλγεινότατον
1 δεινότατον
1 εὐδαιμονέστατον
1 θαυμαστότατον
1 ἔσχατον
1 ἐπιθετέον
2 προσθετέον
1 Προσθετέον
1 ἀνετέον
1 ποιητέον
1 ἄκλητον
1 ἀνόητον
1 ἀνεμέσητον
1 φυλακτέον
1 λεκτέον
1 ἄμικτον
1 ἔτικτον
1 νῶτον
1 ἐναντίον
2 τοὐναντίον
11 τοιοῦτον
1 πλοῦτον
1 ποτέον
5 τοσοῦτον
15 τοῦτον
1 πότον
1 ἐπιτρεπτέον
28 πρῶτον
1 τρίτον
1 ῥᾷστον
1 ἰστέον
5 ἕκαστον
1 πλεῖστον
1 ἔνεστον
1 μέγιστον
1 ἐπονείδιστον
4 κάλλιστον
5 ἄριστον
1 βέλτιστον
1 πρώτιστον
1 αἴσχιστον
1 ἀνάρμοστον
7 ἧττον
1 ἔλαττον
1 ἐφύλαττον
1 θᾶττον
1 ἁρμόττον
1 ἀξιομνημόνευτον
1 ἤνυτον
5 δυοῖν
2 ἐκέλευον
1 κυοῦν
1 ὁτουοῦν
2 φιλόσοφον
1 ψόφον
4 ἔχον
16 Ἐρυξίμαχον
5 εἶχον
1 ὑπάρχον
1 ἴσχον
1 ἔπασχον
1 μετέχον
1 ἔτυχον
1 ἐνέτυχον
13 πᾶν
1 ἀπὼν
1 ἀγαπῶν
1 παντοδαπὸν
1 εἰπών
2 εἰπὼν
4 χαλεπὸν
1 χαλεπόν
1 ἀνειπὼν
1 λιπὼν
1 λοιπῶν
1 λοιπόν
1 σκοπῶν
1 παρασκοπῶν
1 Ἄτοπόν
1 ζηλοτυπῶν
1 σκυθρωπόν
1 πρόσωπόν
2 ὁρῶν
1 ὡρῶν
9 ἐρῶν
8 ἐρᾶν
11 ἐρᾷν
1 ὁρᾶν
1 καθαρόν
1 παρὼν
1 ἁβρὸν
2 δρᾷν
3 ἀνδρῶν
1 ἕτερόν
1 ὀρθότερόν
1 πότερόν
1 καρτερὸν
1 σκληρὸν
1 ξηρὸν
1 ἐχθρῶν
1 ἐπιχειρῶν
1 μακρῶν
1 σμικρόν
5 σμικρὸν
1 πικρὸν
1 δοράν
1 καθορῶν
1 καθορᾶν
2 πρίν
2 πρὶν
1 ἰατρὸν
1 φρὴν
2 χρῆν
13 αἰσχρὸν
2 αἰσχρῶν
15 αἰσχρόν
1 ψυχρὸν
1 θεωρῶν
1 σῶν
1 ὠσὶν
2 σὸν
2 σὴν
1 Σύν
1 φασὶν
1 ξυνέφασάν
1 εἰσὶν
1 φρόνησίν
1 φησὶν
1 φησίν
1 οὐσῶν
1 ποσὶν
1 προσῆν
1 χερσίν
2 τήν
1 ἐτῶν
2 τόν
1 Τὸν
1 Τῶν
198 τὸν
161 τῶν
108 τὴν
17 αὐτῶν
12 αὐτόν
4 αὐτὴν
1 αὑτῶν
1 αὑτὸν
47 αὐτὸν
1 δυνατόν
1 δυνατὸν
1 ἐξαπατῶν
1 ὁρατὸν
2 κρατῶν
5 ταὐτὸν
1 ἀγωνοθετῶν
1 μελετᾷν
1 τελετῶν
5 ἀρετὴν
6 ἀρετήν
1 ὑπηρετῶν
3 ζητῶν
2 ποιητῶν
1 αἰχμητήν
2 θνητὸν
1 ὑποκριτῶν
1 ἀγανακτῶν
2 νυκτῶν
2 τοιοῦτόν
14 ἐστὶν
1 ἐστόν
7 ἐστίν
2 θαυμαστὸν
2 θαυμαστόν
1 θαυμαστὴν
1 κωμαστῶν
2 ἐραστὴν
1 ἐραστῶν
1 ἐραστὸν
1 ἐραστήν
1 μεστὸν
1 ἔξεστίν
1 μακαριστόν
6 ἑαυτῶν
1 ἐνιαυτῶν
2 ἐμαυτόν
2 σαυτόν
2 τελευτῶν
1 σκυτῶν
1 πλουτῶν
2 βιωτὸν
1 υἱὸν
1 κυῶν
1 πάμπολυν
13 τοίνυν
1 ὡμολόγουν
2 οὔκουν
2 ἐφρόνουν
2 ἠπόρουν
1 εὐπόρουν
1 ἐζήτουν
1 καταγραφὴν
1 ἀδελφόν
1 τροφὴν
2 σοφόν
1 φιλοσοφῶν
1 σφῶν
1 μοιχῶν
1 ἐλλοχῶν
3 ἀρχὴν
1 ἀρχήν
2 ἰσχὺν
2 ψυχὴν
6 ψυχήν
1 ψυχῶν
1 ἴων
1 Ἀθηναίων
2 ἄγων
2 φεύγων
8 λέγων
1 ὀλίγων
13 λόγων
1 θέλγων
1 Παίδων
13 παίδων
1 ἐπιτηδείων
1 χαλκείων
2 Μενέλεων
1 ἀνάπλεων
1 ἐπιβουλεύων
1 δουλεύων
1 δυνάμεων
1 οἰκήσεων
1 ἡμίσεων
3 ζῴων
2 παίζων
1 ἀναγκάζων
1 ὀνομάζων
1 βασανίζων
1 δοξάζων
1 ἐξορίζων
1 πορίζων
1 φροντίζων
28 Ἀγάθων
1 ἀκολούθων
1 Γλαύκων
1 μειρακίων
1 διώκων
1 συνέλκων
1 πλέκων
1 ὅρκων
1 διαγιγνώσκων
1 φάσκων
2 ἐθέλων
1 διδασκάλων
16 ἄλλων
1 καλλίων
1 παραβάλλων
14 ἀλλήλων
2 μέλλων
1 Ἀπόλλων
1 Σόλων
2 φίλων
1 Δαίμων
2 εὐδαίμων
1 ἐγκύμων
2 νόμων
1 ἀνέμων
1 γνωρίμων
1 Ἐπιλήσμων
1 Ἰώνων
1 νέων
1 ὑγιαίνων
1 κρανίων
2 ὀργάνων
1 ἐκείνων
3 ἀμείνων
1 καλλιόνων
1 εἰκόνων
1 Ἑλλήνων
1 ἐργασαμένων
1 διενηνεγμένων
1 ἐνειλιγμένων
1 ὑποδεδεμένων
2 θεμένων
3 ὡμολογημένων
1 εὐδαιμόνων
1 διακειμένων
1 μακαριζομένων
1 βουλομένων
1 γιγνομένων
1 παραγενομένων
1 αἰσχυνομένων
4 διαφερομένων
1 ἐπιθησομένων
1 παρεχομένων
2 ἀρχομένων
1 ἐσκεδασμένων
1 ἠμφιεσμένων
1 βεβαπτισμένων
1 ἀπολλυμένων
1 ἐγέννων
1 Λακεδαιμονίων
1 ἀνθρωπίνων
1 Σειρήνων
1 ἀφρόνων
1 τίνων
1 γειτόνων
1 ἀλεκτρυόνων
2 οἵων
2 ἀκούων
1 ἀνομοίων
1 βλέπων
1 ἀποπέμπων
1 θεράπων
25 ἀνθρώπων
1 προτρέπων
2 ἡρώων
1 ἑταίρων
1 ἱερέων
1 ἐλευθέρων
2 μακάρων
1 ἡμετέρων
1 ῥητόρων
2 ποτέρων
7 ἀμφοτέρων
1 ἄστρων
1 ἀθανατωτέρων
1 ἔμφρων
1 δώσων
1 ἀφροδισίων
1 πλουσίων
2 εἰδότων
1 πεφυκότων
1 βελτίων
2 ῥημάτων
1 μαθημάτων
1 παθημάτων
1 αὐλημάτων
2 χρημάτων
1 ὀμμάτων
1 ὀνομάτων
2 ἐπιτηδευμάτων
1 χρωμάτων
4 σωμάτων
5 ὄντων
1 ᾀδόντων
1 ὀνειδιζόντων
1 ἰαθέντων
1 ξυνιόντων
1 ἐξιόντων
1 κορυβαντιώντων
1 διωκόντων
1 μελλόντων
1 γεγονότων
1 νουθετούντων
21 πάντων
3 ἁπάντων
1 ἀποβλεπόντων
1 Ξυμπάντων
1 ξυμπάντων
3 παρόντων
2 ὁμολογησάντων
1 νηφόντων
1 ἀρχόντων
5 τοιούτων
2 τοσούτων
38 τούτων
1 ἐφοίτων
1 ἠρώτων
1 Χαρίτων
1 τρίτων
1 μεγίστων
1 καλλίστων
1 ἀρίστων
1 κρείττων
1 γενναιοτάτων
1 ἀνοητοτάτων
1 μαλακωτάτων
1 ψόφων
13 ἔχων
1 περιτρέχων
2 πάσχων
1 μετέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005