HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


α  =  424 formes différentes pour 1373 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
5
25
2 ἀγαθὰ
29 Ἀγάθωνα
2 ἀγάλματα
1 Ἀγαμέμνονα
1 ἀγαπᾷ
1 ἀγγέλλοντα
1 ἀγριότητα
1 Ἀθηνᾶ
2 αἰδοῖα
1 αἷμα
1 αἰσχρά
2 αἰσχρὰ
3 αἰτία
1 ἀκούσαντα
1 ἀληθείᾳ
1 Ἀληθέστατα
1 Ἀλλά
78 ἀλλὰ
5 ἀλλά
11 Ἀλλὰ
15 ἄλλα
2 ἄλληλα
1 ἀλλοία
1 ἀλογία
18 ἅμα
3 ἀμαθία
2 ἀμφότερα
1 ἀναδήσοντα
1 ἀνακρίνουσα
1 ἀνανδρίᾳ
1 ἀναπαυόμεθα
1 ἀναστάντα
8 ἄνδρα
2 ἀνέδησα
1 ἀνθρωπείᾳ
1 ἀνθρώπινα
1 ἄνοια
1 ἀνομολογησώμεθα
1 Ἀντήνορα
1 ἄξια
1 ἀξίωμα
1 ἁπαλότητα
3 ἅπαντα
1 ἀπαντήσαντα
1 ἁπλότητα
1 ἀποβλάστημα
1 ἁπτώμεθα
16 ἄρα
3 ἆρα
1 Ἆρά
1 ἆρά
2 ἁρμονία
1 ἁρμονίᾳ
1 ἄρρενα
1 ἄρρητα
1 ἀρχαία
1 ἄρχοντα
1 ἀσέβεια
1 ἀσθενέστατα
1 ἀστρονομία
3 ἄττα
2 αὐλητρίδα
8 αὐτὰ
3 αὐτίκα
1 ἀφῆκα
1 ἀφωνίᾳ
4 Ἀχιλλέα
1 βαλάντια
2 βίᾳ
1 βία
1 βίαια
1 βλέψαντα
1 βουλευσόμεθα
3 γαστέρα
1 γελάσαντα
1 γελάσασα
1 γελοῖα
1 γελοιότερα
1 γελοιότερά
2 γέλωτα
3 γεννᾷ
1 γενναίᾳ
1 γεωργία
1 γλῶσσα
1 γνόντα
1 γυναῖκα
1 δάκρυα
2 δεινὰ
1 δέκα
4 δεξιὰ
1 δεξιά
1 δέρμα
3 δῆτα
43 διὰ
1 Δία
1 διαδικασόμεθα
1 δίαιτα
1 διανοήματα
1 διασχισθησόμεθα
1 διατιθέμενα
2 διατρίψαντα
1 δίκαια
8 Διοτίμα
4 δίχα
1 δόξα
1 δουλεία
1 δρᾶμα
1 δυνάμεθα
1 ἔα
1 ἐγκεκωμιασμένα
1 ἐδεόμεθά
1 ἐθαύμασά
1 ἐθελήσασα
1 ἐθελοδουλεία
1 εἴδωλα
1 εἴκασα
1 Εἰλείθυια
1 εἴρηκα
2 εἰρημένα
1 εἶτα
1 εἴωθα
1 εἰωθότα
2 ἕκαστα
1 ἔκγονα
2 ἐκεῖνα
1 ἔκπωμα
1 Ἕκτορα
3 ἐλθόντα
1 ἐμποιήσασα
1 ἐμποιοῦσα
5 ἕνα
4 ἐναντία
1 ἐναντιώτατα
1 ἐνδείᾳ
1 ἔνδεια
16 ἕνεκα
1 ἐνενόησα
2 ἔνθα
1 ἔνια
1 ἐννοήσαντα
1 ἐνόντα
14 ἐνταῦθα
1 ἐνταῦθά
1 ἐντετυχηκότα
1 ἐντευξόμεθα
27 ἔπειτα
1 ἐπελθοῦσα
1 ἐπιβουλεύουσα
1 ἐπιθυμίᾳ
2 ἐπιθυμία
1 ἐπινίκια
1 ἐπιτηδεία
2 ἐπιτηδεύματα
1 ἐποίησα
1 ἐποιούμεθα
1 ἐποπτικά
6 ἐρᾷ
6 ἔργα
1 ἐρημίᾳ
1 ἐρῶντα
1 ἐρώτα
1 Ἔρωτά
24 Ἔρωτα
1 ἔρωτά
22 ἔρωτα
1 ἐρώτημα
6 ἐρωτικὰ
6 ἐρωτικά
1 ἐσθῆτα
1 ἑσπέρα
1 ἑτέρᾳ
1 ἕτερα
1 ἕτοιμά
1 ἐτόλμα
1 εὐδαίμονα
1 εὐδαιμονία
1 εὐπρεπέστατα
1 εὐτύχημα
1 ἔφησθα
1 ἐφυμνοῦντα
2 ἔχθιστα
4 ἔχοντα
1 ἔχουσα
1 ζῷα
1 ἥκιστα
1 ἥκιστά
1 Ἥκιστά
2 ἤκουσα
1 ἡλικίᾳ
1 ἡμετέρᾳ
1 ἡνίκα
1 ἤρα
1 ἠρέμα
2 θαυμάσια
4 θαυμαστὰ
2 θαυμαστά
1 θεά
3 θεῖα
1 θερμὰ
2 θηρία
2 ἰδόντα
3 ἱερὰ
1 ἱκανὰ
27 ἵνα
1 ἰόντα
2 ἴσα
2 ἰσχυρά
1 κακίᾳ
1 κακοδαίμονα
3 καλά
11 καλὰ
1 καλάποδα
2 κάλλιστα
1 καρδία
34 κατὰ
1 καταγέλαστα
1 καταφρονήσαντα
1 καταφρονοῦντα
1 καταχρώμεθα
1 κατεχόμεθα
1 κοινωνία
1 κολακεία
1 κράατα
1 κραιπαλῶντα
1 κτήματα
1 κύημα
1 λαβόντα
1 λάθρᾳ
1 λαμπρά
1 λεγόμενα
1 λύγγα
3 Μὰ
3 μὰ
2 μάθημα
1 μαθήματα
3 μάλα
1 μαλακά
11 μάλιστα
1 Μάλιστά
1 Μαρσύᾳ
7 μέγα
3 μεγάλα
2 μέγιστα
3 μεθύοντα
1 μεσημβρία
1 μεστὰ
2 Μετὰ
23 μετὰ
2 μετέχοντα
1 μέτρα
1 μηδένα
4 μία
1 Μοῖρα
1 μόνα
1 Νέστορα
1 νεωτέρα
1 νικῶντα
1 νόημα
1 νομιζόμενα
1 νοσήματα
1 νοσοῦντά
3 νύκτα
1 ξηρὰ
1 ξύνοιδα
1 οἵα
4 οἷα
5 οἶδα
1 οἰκίᾳ
1 οἰόμεθα
1 οἶσθα
1 Οἶσθα
1 ὀκρίβαντα
1 ὁμιλία
3 ὅμοια
1 ὁμολογία
1 ὄνομά
7 ὄνομα
2 ὀνόματα
12 ὄντα
1 ὄντινα
1 ὅντινα
3 ὅπλα
1 ὁποία
5 ὅρα
1 ὄργανα
1 ὀρθὰ
1 Ὀρφέα
3 ὅσα
1 ὀστᾶ
1 οὐδένα
1 οὖσα
1 ὀφθέντα
1 πάγκαλα
1 παθήματα
2 παθόντα
1 παῖδα
1 παῖδά
1 παιδεία
1 παιδεραστίᾳ
5 παιδικὰ
5 παιδικά
1 παλαιὰ
26 πάντα
1 παντοδαπὰ
1 παρά
25 παρὰ
1 παρατεινόμενα
1 παραχρῆμα
2 παρόντα
1 παρρησίᾳ
2 πᾶσά
6 πᾶσα
2 πατέρα
1 Παυσανία
1 πεζὰ
2 Πενία
2 πέπονθα
1 περιέμεινα
1 περιῇα
1 πηδᾷ
2 πιόμεθα
2 πλεῖστα
1 πλεονεξίᾳ
2 ποιοῦντα
1 πολεμικά
1 πολιτικὰ
14 πολλὰ
1 πολλά
1 πονηρὰ
1 πορεία
1 Ποτειδαίᾳ
1 πότερα
8 πρᾶγμα
4 πράγματα
1 πρᾳότητα
1 πρεσβυτέρα
1 προσαιτήσουσα
1 προσέχοντα
1 προσηνάγκασα
1 προσήνεγκα
1 προστεταγμένα
1 πρόσωπα
1 πρότερα
1 πρῶτα
1 πτηνά
1 ῥᾷστα
1 ῤᾷστα
1 ῥηθέντα
1 ῥήματα
1 ῥῖνα
1 σάρκα
3 σοφία
1 σοφίᾳ
1 σόφισμά
1 στόμα
1 στρατεία
1 συγγένεια
1 συλλήπτορα
2 συμφωνία
2 συνουσίᾳ
3 συνουσία
1 σύσπαστα
1 συχνὰ
7 σφόδρα
1 σχῆμα
1 σῳζόμενα
7 σῶμα
4 σώματα
1 σώφρονα
106 τὰ
7 τά
1 Τὰ
4 τἀγαθὰ
1 τἀγαθά
6 τἆλλα
3 τἀριστεῖα
1 Ταῦτά
7 ταῦτά
3 Ταῦτα
51 ταῦτα
2 ταὐτὰ
1 τέλεα
1 τελευτᾷ
1 τεμάχια
1 τέτταρα
2 τιμᾷ
1 Τίνα
8 τινα
7 τινὰ
4 τίνα
3 τμῆμά
10 τοιαῦτα
1 τραγῳδίᾳ
3 τρία
1 τρίβωνα
1 ὑγρά
2 ὑπολαβόντα
1 ὑστεραίᾳ
1 φάσμα
1 φέροντα
1 φίλα
2 φιλίᾳ
2 φιλία
1 φιλογυμναστία
2 φιλοσοφίᾳ
1 φιλοσοφία
2 φρονήματα
1 φύλακά
1 χαμεύνια
4 χρήματα
1 χρησόμεθα
1 χρυσᾶ
1 χρύσεα
1 χωροῦντα
1 ψυκτῆρα
1 ψυχρὰ
2 ὠὰ
1 Ὡμολόγηκα
1 ὡμολογημένα
2 ὡμολόγησα
2 ὥρᾳ
3 ὦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005