HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Le Banquet

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  1198 formes différentes pour 2956 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ὃς
6 ὃς
8 ὅς
2 ἧς
7 ὥς
114 ὡς
2 ὑὸς
1 ἐς
1 ᾖς
1 Αἴας
1 προτεραίας
1 ἀρχαίας
1 σύριγγας
1 ὀλίγας
8 μέγας
1 ἀλογίας
1 ἀργίας
1 χειρουργίας
1 ἱστουργίας
1 ἰδέας
3 παῖδας
1 ἀρνακίδας
1 τυραννίδας
3 πόδας
1 ἐλπίδας
2 ῥυτίδας
1 κολακείας
1 χαλκείας
1 βασιλείας
1 δουλείας
1 εὐμενείας
1 δυσμενείας
2 ἀνδρείας
2 στρατείας
1 ἱκετείας
1 Μαντείας
1 βακχείας
3 ἀμαθίας
1 παιδοποιίας
1 κακίας
2 γυναῖκας
1 ὡμολόγηκας
1 ἔθηκας
2 εἴρηκας
1 ἡλικίας
1 ἔοικας
1 χαλκέας
1 ἐκπέπωκας
1 μεγάλας
2 φιλίας
1 ἄλλας
1 πύλας
1 κοτύλας
1 ἀκοσμίας
1 Διοτίμας
2 ἐπιστήμας
2 ἐπιθυμίας
1 προθυμίας
1 ῥῖνας
1 μανίας
3 Οὐρανίας
5 Παυσανίας
1 ὑπερηφανίας
1 Πενίας
2 ἀποκτείνας
1 Ἕλληνας
3 ταινίας
2 τινας
1 οὕστινας
1 Πολυμνίας
1 γονέας
1 παιδογονίας
1 Εὐδαίμονας
2 εὐδαίμονας
1 εὐδαιμονίας
1 ἁρμονίας
1 ἄφρονας
1 Ἀριστοφάνας
1 καταισχύνας
1 τέχνας
1 Ἰωνίας
1 παίωνας
1 Ἀγάθωνας
1 κοινωνίας
1 συμμείξας
1 πλεονεξίας
1 ἔδοξας
1 οἵας
1 διανοίας
1 ἀρρενωπίας
3 ὥρας
1 τέτταρας
1 φλυαρίας
1 γῆρας
1 γέρας
1 ἄνδρας
1 ἀνελευθερίας
1 ἀβελτερίας
3 χεῖρας
3 θύρας
1 λύρας
3 ἡμέρας
2 ἑτέρας
1 μετρίας
2 ἡμετέρας
1 πληρεστέρας
1 πρεσβυτέρας
1 νεωτέρας
1 σωτῆρας
1 μάρτυρας
1 χρόας
1 ἀκολασίας
4 ἀθανασίας
1 ἐλεήσας
1 ἐπιβουλεύσας
1 ἐπῄνεσας
1 συνημερεύσας
1 βοηθήσας
1 ποιήσας
1 ἀμφιέσας
1 ὀμόσας
1 ὁρμήσας
1 κινήσας
1 δειπνήσας
1 οὐσίας
6 ἀκούσας
1 ἐννοήσας
1 ξυννοήσας
1 πάσας
1 τιμωρήσας
1 ἀναχωρήσας
1 καταστήσας
3 θυσίας
2 συνουσίας
16 ταῖς
1 αἰτίας
1 δαῖτας
1 βλαύτας
1 τετελευτηκότας
3 ὄντας
1 γίγαντας
1 ᾄσαντας
1 ἀκούσαντας
1 ζῶντας
1 διαλεχθέντας
1 ἀπιόντας
1 φεύγοντας
1 λέγοντας
1 καθεύδοντας
1 ὀνειδίζοντας
1 προσήκοντας
1 ἐθέλοντας
1 μέλλοντας
1 τείνοντας
1 πίνοντας
1 δειπνοῦντας
1 ἀποροῦντας
4 ἔχοντας
1 πάσχοντας
13 πάντας
1 παρόντας
1 ἀναισχυντίας
1 ἐπιτυχόντας
1 ἑορταῖς
6 ἐρασταῖς
2 μεγίστας
1 Ἔρωτας
5 σοφίας
2 φιλοσοφίας
1 εὐμορφίας
1 τρίχας
5 ψυχαῖς
1 εὐωχίας
1 βυρσοδέψας
1 βλέψας
1 ἀποβλέψας
1 πέμψας
1 ἐπιτρέψας
1 ἀμοιβὰς
2 γῆς
2 ἐγγὺς
2 λυγγὸς
1 στρατηγός
2 λέγῃς
1 ὁμολογῇς
1 δημιουργός
1 δημιουργὸς
1 ὁδὸς
1 δίς
1 ᾠδῆς
1 ἴδῃς
1 ὁδός
1 παῖδάς
3 εἰδὼς
1 ἀηδής
1 παιδὸς
2 μονοειδὲς
1 Χλιδῆς
1 σπονδάς
1 ἐπῳδὰς
1 κιθαρῳδός
2 σπουδῆς
1 ἀνδραποδωδῶς
1 Εἷς
1 εἴς
56 εἰς
8 εἷς
1 ἔλαβες
1 ἔλεγες
1 πληγείς
1 τέττιγες
2 ὁμολογεῖς
1 συναγωγεὺς
1 ἀδεὲς
1 Παῖδες
4 παῖδες
2 μηδεὶς
1 Ἀρκάδες
2 ἐνδεὲς
1 ἐνδεές
4 ἐνδεής
5 ἐνδεὴς
1 Ἐνδεὴς
1 σειληνῶδες
1 Οὐδείς
9 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 πόδες
4 Ζεὺς
1 θεάς
2 θεός
10 θεὸς
1 ἔλαθες
2 ἀμαθεῖς
1 ἔπαθες
1 φοβηθεὶς
1 κληθεὶς
1 ἐνθυμηθεὶς
1 γεννηθεὶς
1 αὐξηθεὶς
1 διανοηθείς
1 ἐπιστηθεὶς
1 τιθεὶς
1 ἦλθες
1 διῆλθες
1 μεθυσθεὶς
1 ῥωσθεὶς
1 διαλεχθεὶς
1 δηχθεὶς
1 ἀνοιχθεὶς
1 Κυδαθηναιεύς
2 ποιεῖς
1 γελωτοποιεῖς
1 φαρμακεὺς
2 γυναῖκες
1 συντακείς
1 συντακεὶς
1 ἐπάναγκες
4 δοκεῖς
1 ἅλες
1 καλεῖς
2 κελεύῃς
1 Ἀχιλλεὺς
9 ἡμεῖς
5 ὑμεῖς
4 Ἀριστόφανες
1 ἄρρενες
1 κατακλινεὶς
2 τινες
1 οἵτινες
1 χειμῶνες
1 δαίμονες
2 εὐδαίμονες
1 ἐγκύμονες
1 ἔμφρονες
2 Τίνες
2 τίνες
1 νοεῖς
2 ἐννοεῖς
2 εἶπες
1 μεγαλοπρεπεῖς
3 ἐρεῖς
1 παρεὶς
1 Ἄνδρες
14 ἄνδρες
1 εὗρες
1 χεῖρες
1 Φαληρεύς
2 ἐπιχειρεῖς
1 κακηγορεῖς
1 γεννήτορες
1 πάρες
1 πατέρες
1 ἡμίσεός
28 Σώκρατες
1 ἐσπουδακότες
1 πεποιηκότες
1 κεκοινωνηκότες
1 εἰρηκότες
2 ἰόντες
5 ὄντες
1 δείξαντες
1 ἀναδήσαντες
1 καταγελάσαντες
1 γεννήσαντες
1 δειπνήσαντες
1 κεραυνώσαντες
1 ἐξαπατήσαντες
1 ἐπιστήσαντες
1 ἀποπέμψαντες
1 λαβόντες
1 διαλλαγέντες
1 δόντες
1 ἐπιτιθέντες
1 ἀγασθέντες
1 ὑπεραγασθέντες
1 ἀποληφθέντες
1 διοιχθέντες
1 τελεωθέντες
1 ἑκόντες
1 ἀφελόντες
1 ὀμνύντες
1 ξυνόντες
1 γεγονότες
1 ἀσκωλιάζοντες
1 νομίζοντες
1 θαυμάζοντες
1 ποιοῦντες
1 ἀμελοῦντες
1 διατελοῦντες
2 ἐθέλοντες
1 μεταβάλλοντες
1 περιβάλλοντες
1 μέλλοντες
1 ἐπιθυμοῦντες
1 λεαίνοντες
1 κινοῦντες
1 ὑμνοῦντες
1 τέμνοντες
1 βλέποντες
1 ἀποβλέποντες
1 φιλοσοφοῦντες
4 ἔχοντες
1 ἀποτρέχοντες
13 πάντες
1 ἀγαπῶντες
1 ἐρῶντες
2 ὁρῶντες
1 κυβιστῶντες
1 τελευτῶντες
1 διψῶντες
1 ἀφεὶς
1 γόης
1 εὐώδης
2 Παρμενίδης
2 εἴης
1 μυηθείης
2 ᾠήθης
1 μέθης
1 Ἀνάγκης
1 ὅλης
3 μεγάλης
1 φιάλης
2 ἄλλης
2 ἐπιστήμης
1 ὀδύνης
1 ἐχίδνης
2 ἐκείνης
1 Διώνης
1 σελήνης
1 κατεκλίνης
1 γιγνομένης
1 πένης
2 δικαιοσύνης
4 σωφροσύνης
4 ἐξαίφνης
1 Ἀριστοφάνης
1 αἰσχύνης
2 τέχνης
2 δόξης
1 ὁρῴης
2 Ἄρης
1 παρίης
4 οὔσης
1 ἐξιούσης
1 ἀπιούσης
1 ἡκούσης
2 μούσης
2 μετεχούσης
1 πόσης
2 πάσης
1 ἴτης
1 τοιαύτης
1 ταύτης
1 ἐπιβάτης
1 πρεσβύτης
4 Ἀφροδίτης
1 οἰκέτης
1 κυβερνήτης
1 συμπότης
10 Σωκράτης
1 πλείστης
1 ἑκάστης
1 προαπέστης
1 παραστάτης
1 Λάχης
1 ἀγαθός
3 ἀγαθὸς
1 ἀμαθές
6 εὐθὺς
1 ἀληθὲς
3 ἀληθῶς
1 ἀληθής
1 καταμάθῃς
1 εὐανθής
1 ὀρθὸς
11 ὀρθῶς
5 χθὲς
1 χθές
1 εἰωθὼς
2 παλαιὸς
1 ἄλλαις
1 στήλαις
1 ἐπιθυμίαις
1 ἀνεῳγμέναις
1 τέχναις
1 γηραιὸς
2 θύραις
1 τολμήσαις
1 κινήσαις
2 πάσαις
1 ἀμφισβητήσαις
1 θυσίαις
1 ἰδιώταις
1 μάχαις
1 εὐωχίαις
1 ὑγιὴς
1 ὑγιὲς
1 ὑγιής
2 μόγις
2 Διὸς
1 παιδιᾶς
1 ἄγεις
30 λέγεις
1 καθεύδεις
2 κινδυνεύεις
1 Κινδυνεύεις
1 πιστεύεις
1 ἀναγκάζεις
1 νομίζεις
1 εἰώθεις
2 ἥκεις
1 ἐθέλεις
1 Ἡράκλεις
1 ἀγριαίνεις
1 ἐπαμύνεις
1 περιμένεις
1 διαπράξεις
1 εἰσάξεις
1 ἐπιτάξεις
1 χαίρεις
1 ἐνεχείρεις
1 διαφέρεις
1 δόσεις
1 δεήσεις
2 ποιήσεις
1 ἀντιβολήσεις
2 εὐφημήσεις
1 κοιμήσεις
1 καρτερήσεις
1 ἀφήσεις
1 ὑποσχέσεις
7 ἔχεις
4 αὖθις
1 εἰσαῦθις
1 ὀλιγάκις
7 πολλάκις
1 μιᾶς
1 δύναμις
1 θέμις
1 πρᾶξις
1 Ἀθηναίοις
5 λόγοις
1 ἴδοις
1 θείοις
1 ἀνθρωπείοις
1 ἑρμογλυφείοις
1 ζῴοις
1 θαυμάζοις
1 φροντίζοις
1 ἐπινικίοις
1 γενεθλίοις
10 ἄλλοις
6 ἀλλήλοις
1 ὅμοιός
1 ἀγάμοις
1 νόμοις
1 κοσμίοις
1 ἐνίοις
1 ἐκείνοις
1 φθάνοις
1 μόνοις
1 χαρισαμένοις
1 θυσαμένοις
1 δεδηγμένοις
1 καθημένοις
1 πεποιημένοις
1 κειμένοις
2 κατακειμένοις
1 λεγομένοις
1 διοιγομένοις
1 γνωσομένοις
1 συγγνωσομένοις
1 πορευομένοις
1 φυομένοις
1 ἐρωμένοις
1 πόνοις
12 ἀνθρώποις
1 προσώποις
3 βαρβάροις
1 θηρίοις
1 προθύροις
1 ἀμοίροις
1 εὐμοίροις
1 σατύροις
1 ἡμετέροις
1 μέτροις
1 ἀμφοτέροις
1 τρισμυρίοις
1 εὐαριθμήτοις
1 ἐναντίοις
11 τούτοις
1 πρώτοις
1 ἀκολάστοις
1 ἰσχυροτάτοις
1 ὑστάτοις
2 μαλακωτάτοις
2 ἐντύχοις
1 Ἀσκληπιός
1 χάρις
1 ξύντασις
1 σύστασις
1 γένεσις
1 κύησις
1 διακόσμησις
2 γέννησις
2 ποίησις
1 πτοίησις
2 ἀπόκρισις
1 παρακέλευσις
7 φύσις
58 τις
1 αἴτιός
2 ὅστις
2 Ἄλκηστις
1 ὄψις
1 κακῶς
1 κακὸς
1 κακός
1 μαλακὸς
1 εἰκός
1 καταδεδαρθηκὼς
1 εἰρηκώς
1 φιλογύναικές
5 γυναικὸς
1 ἐπιεικῶς
1 ἐπιεικὴς
1 Μαντινικῆς
1 τεχνικὸς
1 εἰρωνικῶς
4 ἰατρικῆς
2 μουσικῆς
1 πολιτικὰς
2 μαντικῶς
4 ἐρωτικῶς
3 καλῆς
30 καλῶς
3 Καλῶς
3 καλός
4 καλὸς
3 ἁπαλός
2 κεφαλῆς
1 ἀσφαλὲς
1 ἀσφαλῶς
1 ἀμελὴς
1 ἐπιμελὲς
1 ἐπιμελὴς
1 βέβηλός
1 βασιλῆς
1 Περικλῆς
2 πολλῆς
1 ἀπολλύς
1 πολλὰς
1 πολλάς
4 ἁπλῶς
1 ἐπίβουλός
7 ὑμᾶς
3 ἐμῆς
11 ἡμᾶς
3 ἐμὸς
1 Μηδαμῶς
2 Οὐδαμῶς
1 πάνδημός
1 ῥυθμὸς
1 μόνιμός
1 τιμῆς
1 ἀκμῆς
1 πταρμός
9 ἑνὸς
1 ἑνός
3 ἱκανῶς
1 ἱκανὸς
1 φανὸς
1 ἐκφανὴς
1 μηχανάς
1 ξυγγενές
1 συγγενὲς
1 ἀειγενές
1 μηδενὸς
2 οὐδενός
6 οὐδενὸς
1 ἁπτόμενός
1 σειληνός
2 δεινός
2 δεινῶς
2 δεινὸς
1 σκοτεινός
1 εἰλικρινῶς
1 εἰλικρινές
1 τινές
5 τινὸς
2 τινάς
3 τινός
6 τινὰς
1 σεμνῶς
1 γονῆς
1 γεγονὼς
1 πλησμονῆς
6 ἀτεχνῶς
1 ἑξῆς
2 ἐφεξῆς
1 ὑέος
5 οὓς
10 οἷός
5 οἷς
1 φόβος
1 πέλαγος
1 στρατηγούς
12 λόγος
1 σμικρολόγος
1 Λυκοῦργος
1 παιδαγωγοὺς
1 ὁδοῖς
1 ἕδος
1 δέος
1 βραδέος
6 εἶδος
1 ὄνειδος
1 Θέτιδος
1 Μήτιδος
1 Ἀλκήστιδος
1 Ἑλλάδος
1 ἔξοδος
1 ἀποδοὺς
2 Ἡσίοδος
1 κέρδος
1 αὐλητρίδος
1 μετάδος
1 οὔδεος
2 θεοὺς
7 θεούς
13 θεοῖς
1 θεῖος
1 ἔνθεος
3 θήλεος
1 εὐκλεοῦς
1 ἀνδρεῖος
1 ἔθος
1 ἦθος
1 ἀγαθοὺς
4 ἀγαθοῖς
1 ἀμαθοῦς
2 ἀληθοῦς
1 μῦθος
1 ἄνθος
1 πάθος
1 ἀκόλουθος
1 βέβαιος
2 δίκαιος
1 ῥᾴδιος
1 ἀγένειος
1 ἥλιος
1 τίμιος
1 δαιμόνιος
1 οὐράνιος
1 Οὐράνιος
3 ἄξιος
1 ἀντάξιος
2 ὅμοιος
1 ὑπαίθριος
1 ἑκούσιος
1 πλούσιος
3 αἴτιος
1 κακοῖς
1 ἀκηκοὼς
5 παιδικοῖς
1 Πρόδικος
1 Φοίνικος
1 ἄοικος
1 ξύνοικος
1 ἄγροικος
2 τόκος
1 αὐλοὺς
2 καλοῖς
3 καλοὺς
2 καλούς
1 πάγκαλος
1 διδάσκαλος
1 ἁπαλοὺς
4 φαῦλος
1 δῆλος
2 κατάδηλος
1 ψιλοῖς
2 κλέος
1 ποικίλος
13 ἄλλος
10 κάλλος
4 πολλοὺς
2 πολλούς
1 δοῦλος
1 διπλοῦς
4 τέλος
1 Αἰσχύλος
1 πόλεμος
2 πάνδημος
6 Ἀριστόδημος
1 ἐπαναβαθμοῖς
1 ἐλλόγιμος
1 ἕτοιμος
1 πόριμος
1 ἀμφισβητήσιμος
5 νόμος
1 κόσμος
1 βωμούς
3 νέος
1 γνοὺς
3 γένος
1 ὠδῖνος
5 ἐκεῖνος
1 δεόμενος
2 θεώμενος
1 ἀσπαζόμενος
2 χαριζόμενος
1 καθήμενος
1 ἀναμιμνῃσκόμενος
1 περιβαλλόμενος
5 βουλόμενος
1 κοιμώμενος
3 γιγνόμενος
1 παραγενόμενος
1 δυνάμενος
1 ἀμυνόμενος
1 αἰσχυνόμενος
1 ἀρξάμενος
1 προσευξάμενος
4 οἰόμενος
3 ἡγούμενος
1 διηγούμενος
1 ἀποτελούμενος
1 ἐνθυμούμενος
1 διανοούμενος
1 εὐεργετούμενος
2 ἐρώμενος
1 ἐξεγρόμενος
1 χρώμενος
1 ἐσόμενος
1 ἰασάμενος
1 ἀνομολογησάμενος
1 μαθησόμενος
2 χαρισάμενος
1 ἁπτόμενος
1 σκηπτόμενος
1 ἀποπτάμενος
1 ἐπιστάμενος
1 εἰρωνευόμενος
1 βρενθυόμενος
1 μεταστρεφόμενος
1 ἀρχόμενος
1 ἐπισχόμενος
6 ἄρρενος
3 σειληνοῖς
1 ἔπαινος
1 δεινοῖς
1 ὑγιεινοῖς
3 τινος
5 μόνος
1 μένος
1 δεδηγμένος
1 κεκλημένος
1 τετμημένος
1 γεγενημένος
2 μεμνημένος
1 βεβαρημένος
1 κεκτημένος
1 χειμῶνος
1 τετραμμένος
1 γεγλυμμένος
1 πεπεισμένος
1 πεπυσμένος
1 καταδεδουλωμένος
1 ἐννοῇς
2 οἶνος
1 πρόγονος
1 δαίμονος
1 Λακεδαίμονος
1 ἀμείνονος
1 Ἀγαμέμνονος
1 Ἀριστογείτονος
1 σύντονος
1 εὐρύστερνος
1 χρόνος
1 τίνος
1 αὐχένος
1 λύχνος
4 Ἀγάθωνος
1 Γλαύκωνος
2 ὀξέος
6 οἷος
1 γελοῖος
1 ἀλλοῖος
1 ὁποῖος
1 ὁποῖός
1 ποῖός
5 ἔπος
1 Ὄλυμπος
1 τρόπος
1 τόπος
1 ἅνθρωπος
2 ἄνθρωπος
1 Ἔρος
2 βαρέος
2 Ἑταῖρος
1 ἑταῖρος
1 νέκταρος
3 Φαῖδρος
1 ἕτερος
1 νεώτερος
1 ἀθλιώτερος
1 κοσμιώτερος
1 θαυμασιώτερος
4 ἑκάτερος
2 ἡμέτερος
1 προθυμότερος
1 ἐγκρατέστερος
6 Ὅμηρος
1 θέρος
1 ἄπειρος
1 ἄμοιρος
1 μέρος
1 ῥήτορος
1 χοροῖς
2 Πόρος
1 αἰσχροῖς
1 ἄδωρος
1 φιλόδωρος
4 Ἀπολλόδωρος
1 βάναυσος
1 ἄμουσος
55 τοὺς
1 τούς
81 τοῖς
1 Τοὺς
2 αὐτούς
12 αὐτοῖς
5 αὑτοῖς
7 αὐτοὺς
1 θαύματος
2 πράγματος
1 ἐπιτηδεύματος
8 σώματος
1 κτήματος
1 στόματος
2 ἀθάνατος
2 πρεσβύτατος
2 νεώτατος
1 δικαιότατος
1 ἀνδρειότατος
1 ἰατρικώτατος
1 ἁπαλώτατος
1 φιλανθρωπότατος
1 ῥητοῖς
3 ἀνυπόδητος
3 ἄκλητος
1 ἀνόητος
1 πένητος
1 οἰκειότητος
1 ἀλλοτριότητος
1 ἀμελέτητος
1 Ἁβρότητος
1 Λάχητος
1 Ἡράκλειτος
1 εἰκότος
1 διάλεκτος
1 εἰρηκότος
6 ὄντος
1 διδάξαντος
1 σπουδάσαντος
1 ἡγεμονεύσαντος
1 ποιήσαντος
1 δειπνήσαντος
1 ἐγχέαντος
1 βλέψαντος
1 ἐκπλαγέντος
1 δηχθέντος
1 ἀνοιχθέντος
1 ἐξιόντος
1 ἑστιῶντος
2 ἀναφανέντος
1 κατακλινέντος
1 ξυνόντος
1 βοῶντος
3 λέγοντος
1 δέοντος
1 κελεύοντος
2 μεθύοντος
1 καλοῦντος
1 μέλλοντος
1 ἀναβαίνοντος
1 περιμένοντος
1 βλέποντος
1 ἐροῦντος
3 Εἰπόντος
5 παρόντος
1 ἐρωτῶντος
1 Οὗτος
28 οὗτος
6 τοιοῦτος
1 πλοῦτος
1 τοσοῦτος
2 πρῶτος
1 τρίτος
6 ἕκαστος
1 Ἕκαστος
1 καταγέλαστος
1 χρηστοὺς
2 Ἥφαιστος
1 ἐπονείδιστος
4 κάλλιστος
4 ἄριστος
1 βέλτιστος
2 φυτοῖς
1 ἔμφυτος
1 Βοιωτοῖς
19 Ἔρωτος
8 ἔρωτος
1 ἄτρωτος
1 ἄστρωτος
1 ἀφυοῦς
1 σοφούς
2 σοφοῖς
2 Χάος
2 Ἐρυξίμαχος
1 ταχέος
1 ἔλεγχος
5 Πῶς
11 πῶς
8 πᾶς
1 εἴπῃς
2 χαλεπῶς
1 μεγαλοπρεπῶς
1 Ὁρᾷς
1 ὑγρᾶς
1 ὑγρὸς
2 ἀνδρός
5 ἀνδρὸς
1 ἀποδρὰς
1 δολερὸς
1 φανερῶς
1 ἀρχαιότερός
1 καρτερὸς
2 σκληρὸς
1 αὐχμηρὸς
1 πονηρῶς
1 πονηρὸς
1 σμικρός
1 φορὰς
2 πρός
1 Πρὸς
54 πρὸς
1 ἰατρὸς
1 θυγατρὸς
5 πατρὸς
3 πατρός
1 Πατρὸς
1 ἰητρὸς
1 αὐλητρίς
3 μητρός
4 μητρὸς
1 πλευρὰς
1 ἐπίκουρός
1 ἰσχυρὰς
3 ἰσχυρὸς
1 ἰσχυρός
1 αἰσχρὸς
2 αἰσχρῶς
4 χωρὶς
1 σός
1 κωμῳδήσῃς
1 ποίησίς
2 ποιήσῃς
1 θαυμάσῃς
1 φθονήσῃς
1 συνδειπνήσῃς
26 τὰς
1 Τῆς
9 τίς
73 τῆς
2 αὑτῆς
4 αὐτός
32 αὐτὸς
3 αὐτῆς
1 θεατὸς
1 Σώκρατές
1 τελετὰς
1 χαμαιπετὴς
11 ἀρετῆς
1 μαθητής
1 ποιητὰς
3 ποιητὴς
1 αὐλητής
1 αὐλητὴς
1 ἐπιθυμητὴς
2 θνητός
1 θνητῆς
1 κτητὸς
1 ἐκτὸς
3 ἐντὸς
5 παντὸς
1 παντός
6 οὗτός
1 ἀγαστὸς
2 θαυμαστὸς
2 θαυμαστῶς
1 κωμαστὰς
1 ἀναστάς
2 ἐραστὰς
11 ἐραστὴς
1 ἐραστής
1 παιδεραστής
1 παιδεραστὴς
1 φιλεραστὴς
1 χρηστὸς
1 μέγιστός
2 ἐπιστὰς
1 Ὑβριστὴς
1 ὑβριστὴς
1 σοφιστής
1 σοφιστάς
1 ἀποστὰς
1 ἑαυτῆς
2 τελευτῆς
1 θηρευτὴς
1 ζηλωτὸς
1 ἐρωτᾷς
1 ἔρωτός
13 λόγους
1 ὀνείδους
1 ξυνόδους
1 πλείους
1 ἤθους
1 πλήθους
1 πάθους
1 ὅρκους
1 νεανίσκους
1 κανθηλίους
1 ἀθλίους
1 φιλίους
1 Ἡρακλέους
1 Περικλέους
1 Διοκλέους
1 σκέλους
17 ἄλλους
6 κάλλους
5 ἀλλήλους
2 παμπόλλους
1 πίλους
1 τέλους
2 φίλους
1 γάμους
1 πανδήμους
1 Ἀριστοδήμους
1 πολεμίους
1 φρονίμους
1 σκυτοτόμους
2 νέους
1 ὄνους
1 ἐπαίνους
3 γένους
1 κινδύνους
1 ἐκείνους
1 ἀμείνους
2 μόνους
1 ὕμνους
1 δυναμένους
1 πεποιημένους
1 ὡρμημένους
1 κεκτημένους
1 ἐκλεγομένους
1 διοιγομένους
1 δεομένους
1 ἀναγκαζομένους
1 οἰομένους
1 ἑπομένους
1 οἰχομένους
1 πόνους
2 ἀνθρωπίνους
1 οἵους
11 ἀνθρώπους
1 μακαρίους
1 ἑταίρους
1 Φαίδρους
1 θάρρους
2 ὑμετέρους
1 ἀλλοτρίους
1 ἀμφοτέρους
2 νήσους
1 βελτίους
1 ἀναισχύντους
4 τοιούτους
4 τούτους
16 Σωκράτους
1 ἥττους
1 θειοτάτους
1 Ἐρυξιμάχους
1 αἴσχους
1 αἰσχίους
1 ἄντικρυς
1 ὑπερφυῶς
1 φῄς
1 φῂς
2 σαφὲς
1 ἀδελφῆς
1 ἀδελφὸς
1 ἀδελφός
4 σοφὸς
1 σοφῆς
1 σοφός
6 σφᾶς
1 Τρυφῆς
1 ταχὺς
1 ταχύς
1 ἔναγχός
3 ἀρχῆς
5 ψυχῆς
1 ἀναψυχῆς
1 κομψῶς
7 ἕως
4 δικαίως
1 Ῥᾳδίως
1 ῥᾳδίως
3 ἡδέως
1 ἵλεως
1 πόλεως
1 Ἀκουσίλεως
2 ὕβρεως
2 ποιήσεως
2 γεννήσεως
3 φρονήσεως
2 πόσεως
1 φύσεως
1 ἔχεως
8 ἄλλως
7 ὅμως
1 προθύμως
1 νομίμως
1 κοσμίως
2 ὁμολογουμένως
1 ἐρρωμένως
2 ἀξίως
3 ὁμοίως
15 ὅπως
6 πως
49 Ἔρως
25 ἔρως
1 προχείρως
1 ἐλευθέρως
2 εὐπόρως
1 Ἴσως
12 ἴσως
2 τέως
2 ὡσαύτως
1 εἰωθότως
4 πάντως
1 πρεπόντως
6 διαφερόντως
2 Οὕτως
23 οὕτως
1 ἀμελετήτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | BCS - Bibliotheca Classica Selecta

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2005