Alphabétiquement     [«   »]
τμήσεως 1
τό 4
Τὸ 8
τὸ 125
τόδ 1
τόδε 9
τοί 1
Fréquences     [«    »]
119 δ
106
116 μὲν
125 τὸ
127 τῶν
129 δὲ
140 ἔφη
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre V

τὸ


Livre, Chap.
[5, 461]   οὔτε ὅσιον οὔτε δίκαιον φήσομεν  τὸ   ἁμάρτημα, ὡς παῖδα φιτύοντος τῇ
[5, 478]   ἂν ἡμῖν εὑρεῖν, ὡς ἔοικε,  τὸ   ἀμφοτέρων μετέχον, τοῦ εἶναί τε
[5, 461]   εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ  τὸ   ἄνω, καὶ ταῦτά γ’ ἤδη
[5, 466]   ὁρμήσει (αὐτὸν διὰ δύναμιν ἐπὶ  τὸ   ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πόλει
[5, 460]   τὴν ὀξυτάτην δρόμου ἀκμὴν παρῇ,  τὸ   ἀπὸ τούτου γεννᾶν τῇ πόλει
[5, 452]   Αλλ’ ἐπειδὴ οἶμαι χρωμένοις ἄμεινον  τὸ   ἀποδύεσθαι τοῦ συγκαλύπτειν πάντα τὰ
[5, 466]   φύσιν τὴν τοῦ θήλεος πρὸς  τὸ   ἄρρεν, πεφύκατον πρὸς ἀλλήλω
[5, 460]   πᾶσαν μηχανὴν (μηχανώμενοι ὅπως μηδεμία  τὸ   αὑτῆς αἰσθήσεται, καὶ ἄλλας γάλα
[5, 464]   πόλιν τὸ ἐμὸν ὀνομάζοντας μὴ  τὸ   αὐτὸ ἀλλ’ ἄλλον ἄλλο, τὸν
[5, 477]   ἐπὶ τῷ αὐτῷ τεταγμένην καὶ  τὸ   αὐτὸ ἀπεργαζομένην τὴν αὐτὴν καλῶ,
[5, 477]   ὀλίγον γε πρότερον ὡμολόγεις μὴ  τὸ   αὐτὸ εἶναι ἐπιστήμην τε καὶ
[5, 478]   ἔσται γνωστόν τε καὶ δοξαστὸν  τὸ   αὐτό; ἀδύνατον; Αδύνατον, ἔφη,
[5, 462]   ᾗτινι δὴ πόλει πλεῖστοι ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι
[5, 464]   δόγματι τοῦ οἰκείου πέρι ἐπὶ  τὸ   αὐτὸ τείνοντας πάντας εἰς τὸ
[5, 453]   κατὰ φύσιν ἕκαστον ἕνα ἓν  τὸ   αὑτοῦ πράττειν. Ωμολογήσαμεν οἶμαι· πῶς
[5, 467]   οὕτω γὰρ κάλλιστά τε θεάσονται  τὸ   αὑτῶν ἔργον, καὶ ἀσφαλέστατα, ἄν
[5, 455]   ἐν ἅπασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν  τὸ   γένος τοῦ γένους. γυναῖκες μέντοι
[5, 460]   πρέπει. Εἴπερ μέλλει, ἔφη, καθαρὸν  τὸ   γένος τῶν φυλάκων ἔσεσθαι. Οὐκοῦν
[5, 472]   κάλλιστος ἄνθρωπος καὶ πάντα εἰς  τὸ   γράμμα ἱκανῶς ἀποδοὺς μὴ ἔχῃ
[5, 474]   ἐπαινεθήσεται ὑφ’ ὑμῶν, τοῦ δὲ  τὸ   γρυπὸν βασιλικόν φατε εἶναι, τὸν
[5, 451]   μετὰ ἀνδρεῖον δρᾶμα παντελῶς διαπερανθὲν  τὸ   γυναικεῖον αὖ περαίνειν, ἄλλως τε
[5, 455]   ἐν οἷς δή τι δοκεῖ  τὸ   γυναικεῖον γένος εἶναι, οὗ καὶ
[5, 460]   Πρέπει γάρ, ἦν δ’ ἐγώ.  τὸ   δ’ ἐφεξῆς διέλθωμεν προυθέμεθα.
[5, 470]   τὸ μὲν οἰκεῖον καὶ συγγενές,  τὸ   δὲ ἀλλότριον καὶ ὀθνεῖον. ἐπὶ
[5, 454]   τῷ τὸ μὲν θῆλυ τίκτειν,  (τὸ   δὲ ἄρρεν ὀχεύειν, οὐδέν τί
[5, 457]   ὅτι τὸ μὲν ὠφέλιμον καλόν,  τὸ   δὲ βλαβερὸν αἰσχρόν. Παντάπασι μὲν
[5, 474]   οὐ τὸ μὲν φιλοῦντα ἐκείνου,  τὸ   δὲ μή, ἀλλὰ πᾶν στέργοντα;
[5, 455]   πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά·  τὸ   δὲ ὅλον ἔχει ὡς σὺ
[5, 460]   ποιηταῖς πρέποντες τοῖς γιγνομένοις γάμοις·  τὸ   δὲ πλῆθος τῶν γάμων ἐπὶ
[5, 479]   καὶ πολλὰ δίκαια, αὐτὸ δὲ  τὸ   δίκαιον μή, καὶ πάντα οὕτω,
[5, 469]   μηδ’ ἄλλῃ ἐπιτρέπειν κατὰ  τὸ   δυνατὸν καὶ τοῦτο ἐθίζειν, τοῦ
[5, 473]   ποτε πρότερον φυῇ τε εἰς  τὸ   δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ,
[5, 466]   κύνας, καὶ πάντα πάντῃ κατὰ  τὸ   δυνατὸν κοινωνεῖν, καὶ ταῦτα πραττούσας
[5, 460]   μεγάλη ἡμῖν πόλις κατὰ  τὸ   δυνατὸν μήτε σμικρὰ γίγνηται. Ορθῶς,
[5, 464]   τὸ αὐτὸ τείνοντας πάντας εἰς  τὸ   δυνατὸν ὁμοπαθεῖς λύπης τε καὶ
[5, 452]   ἔφη. Ισως δή, εἶπον, παρὰ  τὸ   ἔθος γελοῖα ἂν φαίνοιτο πολλὰ
[5, 477]   ἄρα μανθάνεις βούλομαι λέγειν  τὸ   εἶδος. Αλλὰ μανθάνω, ἔφη. Ακουσον
[5, 454]   ἑτέραν φύσιν ἐτιθέμεθα, ἀλλ’ ἐκεῖνο  τὸ   εἶδος τῆς ἀλλοιώσεώς τε καὶ
[5, 453]   ἂν κάλλιστά τις ἀρχόμενος ὡς  τὸ   εἰκὸς καὶ κάλλιστα τελευτήσειεν; Πολύ
[5, 465]   ἐπιχειρήσει ποτὲ οὔτε τύπτειν, ὡς  τὸ   εἰκός. οἶμαι δ’ οὐδὲ ἄλλως
[5, 449]   ἔφη, καὶ εἶδος ὅλον οὐ  τὸ   ἐλάχιστον ἐκκλέπτειν τοῦ λόγου ἵνα
[5, 463]   ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα, τὸ ὅτι  τὸ   ἐμὸν εὖ πράττει ὅτι
[5, 462]   αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο λέγουσι  τὸ   ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν,
[5, 463]   ἐμὸν εὖ πράττει ὅτι  τὸ   ἐμὸν κακῶς. Αληθέστατα αὖ,
[5, 464]   ποιεῖ μὴ διασπᾶν τὴν πόλιν  τὸ   ἐμὸν ὀνομάζοντας μὴ τὸ αὐτὸ
[5, 452]   πάντα τὰ τοιαῦτα ἐφάνη, καὶ  τὸ   ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς δὴ γελοῖον
[5, 471]   πατέρας, ὑεῖς· εἰ δὲ καὶ  τὸ   θῆλυ συστρατεύοιτο, εἴτε καὶ ἐν
[5, 452]   γελοῖον ἄλλο τι ἡγεῖται  τὸ   κακόν, καὶ γελωτοποιεῖν ἐπιχειρῶν
[5, 476]   Οἱ δὲ δὴ ἐπ’ αὐτὸ  τὸ   καλὸν δυνατοὶ ἰέναι τε καὶ
[5, 479]   πολλὰ καλὰ θεωμένους, αὐτὸ δὲ  τὸ   καλὸν μὴ ὁρῶντας μηδ’ ἄλλῳ
[5, 480]   τε καὶ θεᾶσθαι, αὐτὸ δὲ  τὸ   καλὸν οὐδ’ ἀνέχεσθαι ὥς τι
[5, 479]   οὐδαμῇ ἀνεχόμενος ἄν τις ἓν  τὸ   καλὸν φῇ εἶναι καὶ δίκαιον
[5, 453]   καὶ ἔργον ἑκατέρῳ προσήκει προστάττειν  (τὸ   κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν; Τί
[5, 461]   πατρὶ καὶ τοῖς τούτων εἰς  τὸ   κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω,
[5, 451]   δικαίων νομίμων πέρι. τοῦτο οὖν  τὸ   κινδύνευμα κινδυνεύειν ἐν ἐχθροῖς κρεῖττον
[5, 461]   τούτων ἐάντε νεώτερος τῶν εἰς  τὸ   κοινὸν γεννήσεων ἅψηται, οὔτε ὅσιον
[5, 454]   μὴ δύνασθαι κατ’ εἴδη διαιρούμενοι  τὸ   λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ κατ’ αὐτὸ
[5, 479]   (φανήσεται, οὔτε φανότερα ὄντος πρὸς  τὸ   μᾶλλον εἶναι. Αληθέστατα, ἔφη. Ηὑρήκαμεν
[5, 479]   που σκοτωδέστερα μὴ ὄντος πρὸς  τὸ   μᾶλλον μὴ εἶναι (φανήσεται, οὔτε
[5, 475]   μαθήματος γεύεσθαι καὶ ἁσμένως ἐπὶ  τὸ   μανθάνειν ἰόντα καὶ ἀπλήστως ἔχοντα,
[5, 462]   ἐρέσθαι ἡμᾶς αὐτοὺς τί ποτε  τὸ   μέγιστον ἀγαθὸν ἔχομεν εἰπεῖν εἰς
[5, 472]   τὼ δύο κύματε ἐκφυγόντι νῦν  τὸ   μέγιστον καὶ χαλεπώτατον τῆς τρικυμίας
[5, 453]   κολυμβήθραν μικρὰν ἐμπέσῃ ἄντε εἰς  τὸ   μέγιστον πέλαγος μέσον, ὅμως γε
[5, 470]   πρὸς τρόπου λέγω. φημὶ γὰρ  τὸ   μὲν Ελληνικὸν γένος αὐτὸ αὑτῷ
[5, 450]   βίος νοῦν ἔχουσιν. ἀλλὰ  τὸ   μὲν ἡμέτερον ἔα· σὺ δὲ
[5, 454]   αὐτῷ τούτῳ φαίνηται διαφέρειν, τῷ  τὸ   μὲν θῆλυ τίκτειν, (τὸ δὲ
[5, 470]   διαφοραῖν. λέγω δὲ τὰ δύο  τὸ   μὲν οἰκεῖον καὶ συγγενές, τὸ
[5, 477]   κἂν εἰ πλεοναχῇ σκοποῖμεν, ὅτι  τὸ   μὲν παντελῶς ὂν παντελῶς γνωστόν,
[5, 474]   αὐτόν, ἐὰν ὀρθῶς λέγηται, οὐ  τὸ   μὲν φιλοῦντα ἐκείνου, τὸ δὲ
[5, 457]   καὶ λέγεται καὶ λελέξεται, ὅτι  τὸ   μὲν ὠφέλιμον καλόν, τὸ δὲ
[5, 461]   καὶ μακρῷ βελτίστη, δεῖ δὴ  τὸ   μετὰ τοῦτο βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ
[5, 456]   Ναί. Οτι δὲ δὴ βέλτιστα,  τὸ   μετὰ τοῦτο δεῖ διομολογηθῆναι; Δῆλον.
[5, 457]   οὐ μέγα αὐτὸ εἶναι, ὅταν  τὸ   μετὰ τοῦτο ἴδῃς. Λέγε δή,
[5, 458]   ἔφη. Δῆλον δὴ ὅτι γάμους  τὸ   μετὰ τοῦτο ποιήσομεν ἱεροὺς εἰς
[5, 478]   ἄγνοιαν ἐπ’ αὐτῷ ἔσεσθαι, ἀλλὰ  τὸ   μεταξὺ αὖ φανὲν ἀγνοίας καὶ
[5, 479]   δεῖν λέγεσθαι, τῇ μεταξὺ δυνάμει  τὸ   μεταξὺ πλανητὸν ἁλισκόμενον. Ωμολογήκαμεν. (Τοὺς
[5, 454]   οὐκ ἐρίζειν ἀλλὰ διαλέγεσθαι, διὰ  τὸ   μὴ δύνασθαι κατ’ εἴδη διαιρούμενοι
[5, 472]   ἧττον ἀφεθήσῃ (ὑφ’ ἡμῶν πρὸς  τὸ   μὴ εἰπεῖν πῇ δυνατὴ γίγνεσθαι
[5, 478]   ὂν εἴη; Αλλο. Αρ’ οὖν  τὸ   μὴ ὂν δοξάζει; ἀδύνατον
[5, 467]   σὺ πρῶτον μὲν ἡγῇ παρασκευαστέον  τὸ   μή ποτε κινδυνεῦσαι; Οὐδαμῶς. Τί
[5, 464]   αὐτῶν ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ  τὸ   μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλὴν τὸ
[5, 476]   ἐν ὕπνῳ τις ἐάντ’ ἐγρηγορὼς  τὸ   ὅμοιόν τῳ μὴ ὅμοιον ἀλλ’
[5, 477]   ὄντι πέφυκε, γνῶναι ὡς ἔστι  τὸ   ὄν; μᾶλλον δὲ ὧδέ μοι
[5, 480]   θέμις. Τοὺς αὐτὸ ἄρα ἕκαστον  τὸ   ὂν ἀσπαζομένους φιλοσόφους ἀλλ’ οὐ
[5, 478]   γέ που ἐπὶ τῷ ὄντι,  τὸ   ὂν γνῶναι ὡς ἔχει; Ναί.
[5, 478]   δοξαστὸν ταὐτὸν εἶναι. Οὐκοῦν εἰ  τὸ   ὂν γνωστόν, ἄλλο τι ἂν
[5, 478]   ἄλλο τι ἂν δοξαστὸν  τὸ   ὂν εἴη; Αλλο. Αρ’ οὖν
[5, 476]   δοκεῖ σοι ζῆν; σκόπει δέ.  τὸ   ὀνειρώττειν ἆρα οὐ τόδε ἐστίν,
[5, 454]   λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ κατ’ αὐτὸ  τὸ   ὄνομα διώκειν τοῦ λεχθέντος τὴν
[5, 454]   ἀνδρείως τε καὶ ἐριστικῶς κατὰ  τὸ   ὄνομα διώκομεν, ἐπεσκεψάμεθα δὲ οὐδ’
[5, 459]   γάμοις τοίνυν καὶ παιδοποιίαις ἔοικε  τὸ   ὀρθὸν τοῦτο γίγνεσθαι οὐκ ἐλάχιστον.
[5, 449]   Ναί, δ’ ὅς. ἀλλὰ  τὸ   ὀρθῶς τοῦτο, ὥσπερ τἆλλα, λόγου
[5, 463]   νυνδὴ ἐλέγομεν τὸ ῥῆμα,  τὸ   ὅτι τὸ ἐμὸν εὖ πράττει
[5, 462]   τοῦτο λέγουσι τὸ ἐμὸν καὶ  τὸ   οὐκ ἐμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται;
[5, 462]   ῥήματα, τό τε ἐμὸν καὶ  τὸ   οὐκ ἐμόν; καὶ περὶ τοῦ
[5, 454]   δή, ἔφη, περὶ πολλοὺς τοῦτο  τὸ   πάθος· ἀλλὰ μῶν καὶ πρὸς
[5, 462]   μάλιστά τε φήσει ἑαυτῆς εἶναι  τὸ   πάσχον, καὶ συνησθήσεται ἅπασα
[5, 458]   κινδυνεύουσιν ἐκείνων δριμύτεραι εἶναι πρὸς  τὸ   πείθειν τε καὶ ἕλκειν τὸν
[5, 453]   τὰ οὔ, καὶ τοῦτο δὴ  τὸ   περὶ τὸν πόλεμον ποτέρων ἐστίν;
[5, 459]   (τῶν δὲ μή, εἰ μέλλει  τὸ   ποίμνιον ὅτι ἀκρότατον εἶναι, καὶ
[5, 469]   γυναικείας τε καὶ σμικρᾶς διανοίας  τὸ   πολέμιον νομίζειν τὸ σῶμα τοῦ
[5, 454]   τε καὶ ὁμοιώσεως μόνον (ἐφυλάττομεν  τὸ   πρὸς αὐτὰ τεῖνον τὰ ἐπιτηδεύματα;
[5, 451]   ἐκείνην τὴν ὁρμὴν ἰοῦσιν, ἥνπερ  τὸ   πρῶτον ὡρμήσαμεν· ἐπεχειρήσαμεν δέ που
[5, 463]   κακῶς πράττοντος νυνδὴ ἐλέγομεν  τὸ   ῥῆμα, τὸ ὅτι τὸ ἐμὸν
[5, 450]   ἡμῖν τοῦτο (ὃ σὺ ἤκουσας,  τὸ   σὲ μὴ μεθιέναι πρὶν ἂν
[5, 462]   πᾶσα κοινωνία κατὰ  τὸ   σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη
[5, 464]   τὸ μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλὴν  τὸ   σῶμα, τὰ δ’ ἄλλα κοινά;
[5, 469]   σμικρᾶς διανοίας τὸ πολέμιον νομίζειν  τὸ   σῶμα τοῦ τεθνεῶτος ἀποπταμένου τοῦ
[5, 468]   θηλείας, προθυμότερος πρὸς  τὸ   τἀριστεῖα φέρειν. Καλῶς, ἦν δ’
[5, 454]   δὲ οὐδ’ ὁπῃοῦν τί εἶδος  τὸ   τῆς ἑτέρας τε καὶ τῆς
[5, 462]   οὔ; Αρ’ οὖν ἐκ τοῦδε  τὸ   τοιόνδε γίγνεται, ὅταν μὴ ἅμα
[5, 475]   σὲ δὲ οἶμαι ὁμολογήσειν μοι  τὸ   τοιόνδε. Τὸ ποῖον; Επειδή ἐστιν
[5, 478]   ὄν τε καὶ μὴ ὄν,  τὸ   τοιοῦτον μεταξὺ κεῖσθαι τοῦ εἰλικρινῶς
[5, 462]   νυνδὴ διήλθομεν εἰς μὲν  τὸ   τοῦ ἀγαθοῦ ἴχνος ἡμῖν ἁρμόττει,
[5, 452]   ἐπείπερ λέγειν ἠρξάμεθα, πορευτέον πρὸς  τὸ   τραχὺ τοῦ νόμου, δεηθεῖσίν τε
[5, 465]   μὴ ἅπτεσθαι εἴργουσα, δέος δὲ  τὸ   τῷ πάσχοντι τοὺς ἄλλους βοηθεῖν,
[5, 455]   ἐν οὐ πάντα ταῦτα  τὸ   τῶν ἀνδρῶν γένος διαφερόντως ἔχει
[5, 454]   Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ  τὸ   τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ τῶν
[5, 459]   τῶν ἀρχόντων, εἴπερ καὶ περὶ  τὸ   τῶν ἀνθρώπων γένος ὡσαύτως ἔχει.
[5, 454]   καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ  τὸ   τῶν γυναικῶν γένος, ἐὰν μὲν
[5, 455]   ἀνδρῶν γένος διαφερόντως ἔχει  τὸ   τῶν γυναικῶν; μακρολογῶμεν τήν
[5, 459]   τό τε τῶν ὀρνίθων καὶ  τὸ   τῶν κυνῶν γένος; Εγωγ’ ἔφη.
[5, 469]   Ολῳ καὶ παντί, ἔφη, διαφέρει  τὸ   φείδεσθαι. Μηδὲ Ελληνα ἄρα δοῦλον
[5, 456]   διομολογηθῆναι; Δῆλον. Οὐκοῦν πρός γε  τὸ   φυλακικὴν γυναῖκα γενέσθαι, οὐκ ἄλλη
[5, 471]   πρόσθεν παρωσάμενος πάντα ταῦτα εἴρηκας,  τὸ   ὡς δυνατὴ αὕτη πολιτεία
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2006