Alphabétiquement     [«   »]
ζῴων 1
Η 6
4
ἢ 106
19
5
36
Fréquences     [«    »]
81 ἂν
86 τὰ
94 ὡς
106 ἢ
116 μὲν
119 δ
125 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, La République, livre V


Livre, Chap.
[5, 462]   οἶμαι πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν     ἀγαθὸν (ἢ κακὸν τοιαύτη
[5, 472]   τοιοῦτον εἶναι οἷον δικαιοσύνη (ἐστίν;     ἀγαπήσομεν ἐὰν ὅτι ἐγγύτατα αὐτῆς
[5, 478]   ἐστίν, ὑπερβαίνουσα γνῶσιν σαφηνείᾳ     ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ; Οὐδέτερα. Αλλ’ ἆρα,
[5, 478]   τε καὶ δοξαστὸν τὸ αὐτό;     ἀδύνατον; Αδύνατον, ἔφη, ἐκ τῶν
[5, 478]   οὖν τὸ μὴ ὂν δοξάζει;     ἀδύνατον καὶ δοξάσαι τό γε
[5, 463]   πράττοι ταῦτα; αὗταί σοι     ἄλλαι φῆμαι ἐξ ἁπάντων τῶν
[5, 454]   ἐὰν μὲν πρὸς τέχνην τινὰ     ἄλλο ἐπιτήδευμα διαφέρον φαίνηται, τοῦτο
[5, 458]   Γλαύκων, ἀτάκτως μὲν μείγνυσθαι ἀλλήλοις     ἄλλο ὁτιοῦν ποιεῖν οὔτε (ὅσιον
[5, 460]   που τῶν νέων ἐν πολέμῳ     ἄλλοθί που γέρα δοτέον καὶ
[5, 451]   ἁμάρτημα ἀκουσίως τινὸς φονέα γενέσθαι     ἀπατεῶνα καλῶν τε καὶ ἀγαθῶν
[5, 468]   ἐάν τίς του τύχῃ ἐρῶν     ἄρρενος θηλείας, προθυμότερος
[5, 476]   σκόπει τί ἐροῦμεν πρὸς αὐτόν.     βούλει ὧδε πυνθανώμεθα παρ’ αὐτοῦ,
[5, 468]   οὐ δημιουργόν τινα δεῖ καθιστάναι     γεωργόν; Πάνυ μὲν οὖν. Τὸν
[5, 478]   οὖν ἐκτὸς τούτων ἐστίν, ὑπερβαίνουσα     γνῶσιν σαφηνείᾳ ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ;
[5, 456]   Εστι δέ τι πόλει ἄμεινον     γυναῖκάς τε καὶ ἄνδρας ὡς
[5, 452]   δ’ ἐγώ, γελοιότατον αὐτῶν ὁρᾷς;     δῆλα δὴ ὅτι γυμνὰς τὰς
[5, 479]   πολλὰ διπλάσια; ἧττόν τι ἡμίσεα     διπλάσια φαίνεται; Οὐδέν. Καὶ μεγάλα
[5, 477]   δοξάζειν δυνάμεθα, οὐκ ἄλλο τι     δόξα ἐστίν. Αλλὰ μὲν δὴ
[5, 477]   (Τί δέ, δόξαν εἰς δύναμιν     εἰς ἄλλο εἶδος οἴσομεν; Οὐδαμῶς,
[5, 453]   ἔργα οὐδ’ εἰς ἕν,     εἰς τὰ μὲν οἵα τε,
[5, 477]   δύναμίν τινα φῂς εἶναι αὐτήν,     εἰς τί γένος τιθεῖς; Εἰς
[5, 459]   (Τί δ’ ἐκ τῶν νεωτάτων     ἐκ τῶν γεραιτάτων ἐξ
[5, 462]   οὖν τι μεῖζον κακὸν πόλει     ἐκεῖνο ἂν αὐτὴν (διασπᾷ
[5, 459]   νεωτάτων ἐκ τῶν γεραιτάτων     ἐξ ἀκμαζόντων ὅτι μάλιστα; Εξ
[5, 474]   οἴει τινὸς ἄλλου ποίημα εἶναι     ἐραστοῦ ὑποκοριζομένου τε καὶ εὐχερῶς
[5, 463]   ἐν αὐτῇ συμφωνήσουσιν ἑνός τινος     εὖ κακῶς πράττοντος
[5, 468]   του τύχῃ ἐρῶν ἄρρενος     θηλείας, προθυμότερος πρὸς τὸ
[5, 463]   ὡς μητρὶ ὑεῖ     θυγατρὶ τούτων ἐκγόνοις
[5, 463]   τὰ ὀνόματα μόνον οἰκεῖα νομοθετήσεις,     (καὶ τὰς πράξεις πάσας κατὰ
[5, 462]   τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἀγαθὸν  (ἢ   κακὸν τοιαύτη πόλις μάλιστά
[5, 463]   συμφωνήσουσιν ἑνός τινος εὖ     κακῶς πράττοντος νυνδὴ ἐλέγομεν
[5, 451]   γυναικῶν κτῆσίς τε καὶ χρεία     κατ’ ἐκείνην τὴν ὁρμὴν ἰοῦσιν,
[5, 455]   ἔχει τὸ τῶν γυναικῶν;     μακρολογῶμεν τήν τε ὑφαντικὴν λέγοντες
[5, 462]   καὶ ποιῇ πολλὰς ἀντὶ μιᾶς;     μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ ἂν
[5, 474]   σε, ἦν δ’ ἐγώ, δεήσει,     μέμνησαι ὅτι ὃν ἂν φῶμεν
[5, 475]   μὲν οὖν. Τοῦτο δὴ φάθι     μή· ἆρα ὃν ἄν τινος
[5, 449]   καὶ ὅλον εἰς πολιτείαν ὀρθῶς     μὴ ὀρθῶς γιγνόμενον. νῦν οὖν,
[5, 457]   οἶμαι περὶ τοῦ εἰ δυνατὸν     μὴ πλείστην ἂν ἀμφισβήτησιν γενέσθαι.
[5, 467]   καὶ οὐκ ἄξιον κινδύνου θεωρεῖν     μὴ τὰ περὶ τὸν πόλεμον
[5, 469]   δίκαιον Ελληνας Ελληνίδας πόλεις ἀνδραποδίζεσθαι,     μηδ’ ἄλλῃ ἐπιτρέπειν κατὰ τὸ
[5, 463]   ὑπήκοον δεῖν εἶναι τῶν γονέων,     μήτε πρὸς θεῶν μήτε πρὸς
[5, 473]   φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν (ταῖς πόλεσιν     οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι
[5, 473]   Εὰν μή, ἦν δ’ ἐγώ,     οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν (ταῖς
[5, 469]   ἐχθροῦ, λελοιπότος δὲ ἐπολέμει;     οἴει τι διάφορον δρᾶν τοὺς
[5, 478]   ἐπὶ τὶ φέρει τὴν δόξαν;     οἷόν τε αὖ δοξάζειν μέν,
[5, 476]   αὐτὸ τὰ μετέχοντα ἡγούμενος, ὕπαρ     ὄναρ αὖ καὶ οὗτος δοκεῖ
[5, 468]   μέν, εἶπον, τὸν λιπόντα τάξιν     ὅπλα ἀποβαλόντα τι τῶν
[5, 479]   ἦν δ’ ἐγώ, ὅτι χρήσῃ,     ὅποι θήσεις καλλίω θέσιν τῆς
[5, 463]   ὅτι τὸ ἐμὸν εὖ πράττει     ὅτι τὸ ἐμὸν κακῶς. Αληθέστατα
[5, 454]   ἄλλο τι, εἶπον ἐγώ, γελοῖον,     ὅτι τότε οὐ πάντως τὴν
[5, 480]   ἐκείνους δὲ ἐφ’ οἷς δόξα;     οὐ μνημονεύομεν ὅτι φωνάς τε
[5, 469]   ἐπειδὰν νικήσωσιν, καλῶς ἔχει;     οὐ πρόφασιν (μὲν τοῖς δειλοῖς
[5, 456]   φυλακικὴ γυνή, δ’ οὔ.     οὐ τοιαύτην καὶ τῶν ἀνδρῶν
[5, 468]   ἑκάστου δοκεῖ σοι χρῆναι στεφανωθῆναι;     οὔ; Εμοιγε. Τί δέ; δεξιωθῆναι;
[5, 452]   περὶ αὐτῶν ἀνομολογητέον, εἰ δυνατὰ     οὔ, καὶ δοτέον ἀμφισβήτησιν εἴτε
[5, 468]   πολεμίους; ἆρ’ ὀρθῶς μοι καταφαίνεται     οὔ; Λέγ’ ἔφη, ποῖ’ αὖ.
[5, 473]   ἀλλὰ σὺ πότερον ὁμολογεῖς οὕτως     οὔ; Ομολογῶ, ἔφη. Τοῦτο μὲν
[5, 451]   καὶ σκοπῶμεν εἰ ἡμῖν πρέπει     οὔ. Πῶς; ἔφη. Ωδε. τὰς
[5, 453]   κοινωνῆσαι εἰς ἅπαντα τὰ ἔργα     οὐδ’ εἰς ἕν, εἰς
[5, 476]   τόδε· γιγνώσκων γιγνώσκει τὶ     οὐδέν; σὺ οὖν μοι ὑπὲρ
[5, 473]   ταῦτα γίγνεσθαι σὺ ἐπιτάττεις.     οὐκ ἀγαπήσεις τούτων τυγχάνων; ἐγὼ
[5, 458]   ἄξονται πρὸς τὴν ἀλλήλων μεῖξιν.     οὐκ ἀναγκαῖά σοι δοκῶ λέγειν;
[5, 479]   ἕξεται. Πότερον οὖν ἔστι μᾶλλον     οὐκ ἔστιν ἕκαστον τῶν πολλῶν
[5, 467]   θεραπεύειν πατέρας τε καὶ μητέρας.     οὐκ ᾔσθησαι τὰ περὶ τὰς
[5, 452]   τότε ἀστείοις πάντα ταῦτα κωμῳδεῖν.     οὐκ οἴει; Εγωγε. Αλλ’ ἐπειδὴ
[5, 454]   τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν ἐλέγομεν·     οὐκ οἴει; Εγωγε. Ιατρικὸν δέ
[5, 476]   ὅτι γιγνώσκει τί. Πότερον ὂν     οὐκ ὄν; ~(Ον· πῶς γὰρ
[5, 474]   ἐπιμελείας τε καὶ τοῦ ἀσπάζεσθαι.     οὐχ οὕτω ποιεῖτε πρὸς τοὺς
[5, 478]   δὲ μεταξὺ τὰ μεταξὺ ἀποδιδόντες.     οὐχ οὕτως; Οὕτω. Τούτων δὴ
[5, 464]   εἶναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων     παίδων καὶ συγγενῶν κτῆσιν ἄνθρωποι
[5, 456]   ἀμείνω ἄνδρα, τὸν δὲ χείρω·     πάντας ὁμοίους ἡγῇ; Οὐδαμῶς. Εν
[5, 463]   θυγατρὶ τούτων ἐκγόνοις     προγόνοις νομιεῖ ἐντυγχάνειν. Κάλλιστα, ἦν
[5, 459]   οὖν ἐξ ἁπάντων ὁμοίως γεννᾷς,     προθυμῇ ὅτι μάλιστα ἐκ τῶν
[5, 465]   ἄλλη πόλις πρὸς τούτους     πρὸς ἀλλήλους διχοστατήσῃ. Οὐ γὰρ
[5, 463]   ἂν τῶν συμφυλάκων νομίσαι τινὰ     προσειπεῖν ὡς ἀλλότριον; Οὐδαμῶς, ἔφη·
[5, 461]   τοῦτο βεβαιώσασθαι παρὰ τοῦ λόγου.     πῶς ποιῶμεν; ~(Οὕτω νὴ Δία,
[5, 462]   πάσχον, καὶ συνησθήσεται ἅπασα     συλλυπήσεται. Ανάγκη, ἔφη, τήν γε
[5, 462]   ἑαυτῆς εἶναι τὸ πάσχον, καὶ     συνησθήσεται ἅπασα συλλυπήσεται. Ανάγκη,
[5, 479]   ἂν φήσωμεν, ταῦτα προσρηθήσεται     τἀναντία; Οὔκ, ἀλλ’ ἀεί, ἔφη,
[5, 451]   συνθηρεύειν καὶ τἆλλα κοινῇ πράττειν,     τὰς μὲν οἰκουρεῖν ἔνδον ὡς
[5, 463]   πράττοντος ἄν, εἰ ἄλλα πράττοι     ταῦτα; αὗταί σοι ἄλλαι
[5, 455]   ἐναντιοῖτο; ἆρ’ ἄλλα ἄττα ἐστὶν     ταῦτα, οἷς τὸν εὐφυῆ πρὸς
[5, 477]   οὔ; Πότερον ἄλλην δύναμιν ἐπιστήμης     τὴν αὐτήν; Αλλην. Επ’ ἄλλῳ
[5, 452]   τινὰ ὄψιν ἀποβλέπων ὡς γελοίου     τὴν τοῦ ἄφρονός (τε καὶ
[5, 449]   τόδε δέ· Αφήσομεν οὖν, ἔφη,     τί δράσομεν; Ηκιστά γε, ἔφη
[5, 455]   διδάσκειν ἡμᾶς, πρὸς τίνα τέχνην     τί ἐπιτήδευμα τῶν περὶ πόλεως
[5, 452]   ὃς γελοῖον ἄλλο τι ἡγεῖται     τὸ κακόν, καὶ γελωτοποιεῖν
[5, 478]   γνωστόν, ἄλλο τι ἂν δοξαστὸν     τὸ ὂν εἴη; Αλλο. Αρ’
[5, 455]   τῶν ἀνδρῶν γένος διαφερόντως ἔχει     τὸ τῶν γυναικῶν; μακρολογῶμεν
[5, 468]   ὄντι γάμοι τε ἕτοιμοι πλείους     τοῖς ἄλλοις καὶ αἱρέσεις τῶν
[5, 457]   αὐτῶν τὰ ἐλαφρότερα ταῖς γυναιξὶν     τοῖς ἀνδράσι δοτέον διὰ τὴν
[5, 467]   Η οὖν ἐκείνοις ἐπιμελέστερον παιδευτέον     τοῖς φύλαξι τοὺς αὑτῶν ἐμπειρίᾳ
[5, 452]   πρὸς ἄλλον τινὰ σκοπὸν στησάμενος     τὸν τοῦ ἀγαθοῦ. Παντάπασι μὲν
[5, 466]   βίον τινων ἄλλων δημιουργῶν     τὸν τῶν γεωργῶν; Οὔ μοι
[5, 475]   τοῦ εἴδους τούτου φήσομεν ἐπιθυμεῖν,     τοῦ μέν, τοῦ δὲ οὔ;
[5, 456]   φύλακας, τυχόντας ἧς διήλθομεν παιδείας,     τοὺς σκυτοτόμους, τῇ σκυτικῇ παιδευθέντας;
[5, 463]   μητρὶ ὑεῖ θυγατρὶ     τούτων ἐκγόνοις προγόνοις νομιεῖ
[5, 463]   ὡς πατρὶ ὡς μητρὶ     ὑεῖ θυγατρὶ τούτων
[5, 476]   γνῶσιν αὐτοῦ, δυνάμενος ἕπεσθαι, ὄναρ     ὕπαρ δοκεῖ σοι ζῆν; σκόπει
[5, 451]   κινδύνευμα κινδυνεύειν ἐν ἐχθροῖς κρεῖττον     (φίλοις, ὥστε εὖ με παραμυθῇ.
[5, 480]   πλημμελήσομεν φιλοδόξους καλοῦντες αὐτοὺς μᾶλλον     φιλοσόφους; καὶ ἆρα ἡμῖν σφόδρα
[5, 473]   τέ τι πραχθῆναι ὡς λέγεται,     φύσιν ἔχει πρᾶξιν λέξεως ἧττον
[5, 463]   ἂν ἐντυγχάνῃ, ὡς ἀδελφῷ     ὡς ἀδελφῇ ὡς πατρὶ
[5, 463]   παντὶ γὰρ ἂν ἐντυγχάνῃ,     ὡς ἀδελφῷ ὡς ἀδελφῇ
[5, 463]   ὡς ἀδελφῇ ὡς πατρὶ     ὡς μητρὶ ὑεῖ
[5, 463]   ὡς ἀδελφῷ ὡς ἀδελφῇ     ὡς πατρὶ ὡς μητρὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/03/2006