HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


κ  =  96 formes différentes pour 312 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[2]   πρὸς τὴν ἄμυναν σπουδῇ τοῦ  καθ´   ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ γὰρ οἴστρῳ
[5]   κατακρίνεται τοίνυν οὐχὶ μόνον  καθηγησάμενος   τοῦ δεινοῦ, ἀλλ´ καὶ
[6]   τοῦ λόγου, ἐφ´ ὅπερ ἂν  καθηγῆται.   ~Ἔτι γὰρ πρὸς πολλὰ τῶν
[6]   εἴσω τῶν αἰγιαλῶν κατακλασθὲν ἐστορέσθη.  Καθησύχασόν   μοι τὴν καρδίαν ὑλακτοῦσαν καὶ
[8]   ἀγανακτήσεις ὡς παρὰ τὴν ἀξίαν  καθυβρισμένος;   Ὅταν σε παιδίον νήπιον λοιδορήσῃ,
[4]   ὑβρίζουσιν. Ἔασον αὐτὸν ἄπρακτά σου  καθυλακτεῖν·   ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ γὰρ
[2]   τῆς τυχούσης προφάσεως ἐξαπτόμενον, βοῶντες  καὶ   ἀγριαίνοντες, καὶ τίνος οὐχὶ ἰοβόλων
[6]   Καθησύχασόν μοι τὴν καρδίαν ὑλακτοῦσαν  καὶ   ἀγριαίνουσαν. Αἰδείσθω τὰ πάθη τοῦ
[8]   ἀπ´ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν  καὶ   ἀδικίαν ἀνθρώπων. Ἐὰν γὰρ λογισμῷ
[4]   τῶν ὕβρεων. Ἀφανῆ σε εἶπε,  καὶ   ἄδοξον, καὶ μηδένα μηδαμόθεν; σὺ
[8]   παρὰ πάσης τῆς νοητῆς  καὶ   αἰσθητῆς κτίσεως προσκυνούμενος, Φέρων
[2]   αἱ τῶν ὀργιζομένων ὁρμαὶ βίαιοι  καὶ   ἀκάθεκτοι διὰ πάντων ὁμοίως χωροῦσιν.
[8]   πάντων ἔσχατος· νῦν δὲ πράως  καὶ   ἀκινήτως τοῦ τύπτοντος ἀνεχόμενος.
[7]   τῶν ἀκαθάρτων ἡδονῶν ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς  καὶ   ἀκόλαστος, δὲ ἐπὶ τὴν
[6]   δι´ ἡμᾶς. Ἐὰν ἄφρονά σε  καὶ   ἀμαθῆ προσαγορεύσῃ, ὑπομνήσθητι τῶν Ἰουδαϊκῶν
[7]   θυμὸς μὲν οἷον ἔξαψίς τις  καὶ   ἀναθυμίασις ὀξεῖα τοῦ πάθους· ὀργὴ
[7]   διέλθετε ἀπὸ πύλης εἰς πύλην,  καὶ   ἀνακάμψατε διὰ τῆς παρεμβολῆς· καὶ
[7]   βαφῇ σιδήρου στομώσας, αὐστηρὰν αὐτὴν  καὶ   ἀνδρείαν ἐκ μαλακῆς ἄγαν καὶ
[7]   καὶ ἀνδρείαν ἐκ μαλακῆς ἄγαν  καὶ   ἀνειμένης ἐποίησεν. Οὐ γὰρ, εἰ
[2]   ἵστανται πρὶν διὰ μεγάλου  καὶ   ἀνηκέστου κακοῦ, οἷον πομφόλυγος, αὐτοῖς
[6]   Δαβίδ. Διόπερ ἀκούων αἱμάτων ἀνὴρ,  καὶ   ἀνὴρ παράνομος, οὐκ ἐκείνῳ ἐχαλέπαινεν,
[5]   τοξεύματα, πῶς τῶν μὲν στεῤῥῶν  καὶ   ἀντιτύπων πέφυκε διεκπίπτειν, ἐν δὲ
[5]   ὁμοίωσιν, ἀλλ´ ἀγανακτεῖς καὶ χαλεπαίνεις  καὶ   ἀντοργίζῃ· καὶ γίνεταί σου τὸ
[5]   εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθες, γυμνὸς  καὶ   ἀπελεύσῃ. Τί δὲ γυμνοῦ πενιχρότερον;
[7]   Ζαμβρὶ καὶ τῆς Μαδιανίτιδος ἀναφανδὸν  καὶ   ἀπηρυθριασμένως γινομένην, οὐδὲ συγκαλυπτόντων αὐτῶν
[8]   γὰρ τὸ δολερὸν καὶ ὕποπτον,  καὶ   ἄπιστον καὶ κακόηθες, καὶ ἐπίβουλον
[4]   σὺ δὲ σκώληκα σεαυτὸν εἰπὲ,  καὶ   ἀπὸ κοπρίας ἔχειν τὴν γένεσιν,
[7]   καὶ ἀνακάμψατε διὰ τῆς παρεμβολῆς·  καὶ   ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
[4]   ἴσον ἀντικαθιστάμενος τῷ λοιδόρῳ, τί  καὶ   ἀπολογήσῃ; ~Ὅτι παρώξυνε κατάρξας; Καὶ
[1]   ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους· ἀκούοντες δὲ  καὶ   ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ καὶ
[2]   μῖσος. ~Διὰ θυμὸν ἀχάλινοι γλῶσσαι,  καὶ   ἀπύλωτα στόματα· χεῖρες ἀκρατεῖς, ὕβρεις,
[4]   τῶν κακῶν, ὥσπερ ῥίζῃ τινὶ  καὶ   ἀρχῇ, τῷ πάθει τούτῳ συνεκτεμεῖν.
[7]   τοιοῦτος ἀδιάλλακτος ἔσται τοῖς ἐπιβούλοις  καὶ   ἄσπονδος· μηδέποτε τὴν πρὸς τὸ
[6]   τῷ ἀχαρίστῳ ἔτι καὶ ὕβρεως  καὶ   ἀτιμίας κατάρξαι. Δεινὸν μὲν, ἀλλὰ
[6]   καὶ σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι, εἰς εὐστάθειαν  καὶ   γαλήνην τοὺς λογισμοὺς ἐπανάγουσι. Καὶ
[6]   πρόσωπον ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης;  καὶ   γὰρ καὶ κριτής. Περιέῤῥηξάν
[6]   ἔργῳ τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης;  καὶ   γὰρ καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης;
[6]   γὰρ καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης;  καὶ   γὰρ Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ
[8]   παθῶν τῇ ἀρχῇ ταύτῃ συναναιρήσεις.  Καὶ   γὰρ τὸ δολερὸν καὶ ὕποπτον,
[8]   ἀφ´ ἡμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ,  καὶ   γενώμεθα εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ καὶ
[8]   τύπτοντος ἀνεχόμενος. γὰρ οὐρανοῦ  καὶ   γῆς ποιητὴς καὶ δεσπότης,
[5]   ἀγανακτεῖς καὶ χαλεπαίνεις καὶ ἀντοργίζῃ·  καὶ   γίνεταί σου τὸ πάθος ἀπολογία
[2]   ὀργιζόμενον ἔδειξε, τὴν συνήθη πᾶσι  καὶ   γνωρίμην ὥσπερ τι προσωπεῖον ἐπὶ
[6]   ἀληθινὴν σοφίαν ἐλοιδορήσαντο· Σαμαρείτης εἶ,  καὶ   δαιμόνιον ἔχεις. Ἐὰν μὲν οὖν
[8]   γὰρ οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴς  καὶ   δεσπότης, παρὰ πάσης τῆς
[6]   φλεγμονήν. Αἱ γὰρ τοιαῦται προπαρασκευαὶ  καὶ   διαθέσεις, οἷον πηδήματα τῆς καρδίας
[4]   Τοὐναντίον μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην,  καὶ   διαπρίεται. Εὐθὺς γὰρ ἐκ τῶν
[8]   ὑποῤῥαγείσης τῷ δυσσεβεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ  καὶ   διδάσκει· Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον
[7]   ἕκαστος ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ,  καὶ   διέλθετε ἀπὸ πύλης εἰς πύλην,
[6]   Ἀπέδυσάν μου καὶ τὸν Κύριον,  καὶ   διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς.
[8]   φερόμενα. Παῦσαι οὖν ἀπὸ ὀργῆς,  καὶ   ἐγκατάλιπε θυμὸν, ἵνα φύγῃς τῆς
[7]   κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ ὑπομονὴν  καὶ   ἐγκράτειαν· παρὰ δὲ τὸν ὀρθὸν
[2]   ὑπερτεινομένη, καὶ λόγος ἄναρθρος  καὶ   εἰκῆ προεκπίπτων, οὐ κατὰ μέρος,
[7]   ἔγγιστα αὐτοῦ. Καὶ μετ´ ὀλίγα·  Καὶ   εἶπε, φησὶ, Μωϋσῆς· Ἐπληρώσατε τὰς
[4]   σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ γῆς ὑφέστηκας,  καὶ   εἰς γῆν πάλιν ἀναλυθήσῃ.
[4]   τέλος, οὗτος σωθήσεται. Ἀμυνόμενος δὲ  καὶ   εἰς ἴσον ἀντικαθιστάμενος τῷ λοιδόρῳ,
[2]   ὀλιγοχρόνιος θυμός. Οἵ γε  καὶ   εἰς προὖπτον κακὸν ἑαυτοὺς πολλάκις
[2]   τῇ μανία γινόμενον. Ἐὰν δὲ  καὶ   ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ ἴσον
[7]   καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ,  καὶ   ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ. Καὶ
[7]   ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,  καὶ   ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ
[6]   ἐταράχθην. Δεῖ τοίνυν τὸ μανικὸν  καὶ   ἔκπληκτον κίνημα τῆς ψυχῆς καταστέλλειν
[7]   ἐμβοήσαντος, ὑποπτήσσων. Αὕτη ἀρίστη ἐστὶ  καὶ   ἔμμετρος τῷ φρονίμῳ τῆς ψυχῆς
[7]   πλημμελοῦσιν οἱ ἄνθρωποι· μανικῶς  καὶ   ἐμπλήκτως κατὰ τῶν παροξυνόντων κινούμενοι,
[7]   ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ,  καὶ   ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι
[3]   ἀντιφθέγγονται; μὲν εἶπεν ἀφανῆ,  καὶ   ἐξ ἀφανῶν δὲ ἀπεκάλεσεν
[2]   οὕτω δὴ συμπεσόντες ἔδρασαν ἀλλήλους  καὶ   ἔπαθον, ὅσα εἰκὸς τοὺς ὑπὸ
[8]   ὕποπτον, καὶ ἄπιστον καὶ κακόηθες,  καὶ   ἐπίβουλον καὶ θρασὺ, καὶ πᾶν
[7]   τῶν παροξυνόντων κινούμενοι, δολερῶς  καὶ   ἐπιβούλως τοὺς λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες· ἅπερ
[4]   ποιούμενος. Ὥστε, ἂν ἐμοὶ πείθῃ,  καὶ   ἐπιδαψιλεύσῃ τῶν ὕβρεων. Ἀφανῆ σε
[5]   μὲν οὖν, ὡς ἐμαυτὸν πείθω,  καὶ   ἐπιτεῖναι τὴν ἀγανάκτησιν, διότι
[8]   Κύριος καὶ λόγῳ διετάξατο,  καὶ   ἔργῳ ὑπέδειξε· νῦν μὲν λέγων·
[5]   ἠμυνάμην, ἀλλ´ Ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην,  καὶ   ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν. Σὺ δὲ
[5]   παρωξύνθην, οὐδὲ ἠμυνάμην, ἀλλ´ Ἐκωφώθην  καὶ   ἐταπεινώθην, καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν.
[7]   μένῃ καὶ χειροήθης τοῖς ὠφελοῦσι,  καὶ   εὐανάκλητος τῷ λογισμῷ, πρὸς μὲν
[8]   καὶ γενώμεθα εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ  καὶ   εὔσπλαγχνοι, ἀναμένοντες τὴν μακαρίαν ἐλπίδα
[1]   δάκνουσιν ὥσπερ οἱ ὄφεις. Οἶδε  καὶ   Γραφὴ τοὺς ὑπὸ τοῦ
[8]   κατὰ τοῦ λοιδορήσαντος ἡμᾶς ὑπεροψία,  καὶ   ἑκάστου περὶ ἑαυτὸν φαντασία.
[7]   ἐνεργῶν, μανία γίνεται. Διὰ τοῦτο  καὶ   ἡμᾶς Ψαλμὸς νουθετεῖ· Ὀργίζεσθε,
[2]   παθεῖν. Πηρώσεις γὰρ μελῶν  καὶ   θανάτους πολλάκις ἆθλα τῆς ὀργῆς
[8]   ἄπιστον καὶ κακόηθες, καὶ ἐπίβουλον  καὶ   θρασὺ, καὶ πᾶν τὸ τῶν
[8]   τοῦ μακαρίου Παύλου, πᾶσαν ὀργὴν  καὶ   θυμὸν καὶ κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ´
[1]   καὶ ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ  καὶ   θυμὸς καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ´
[2]   οὐδ´ ἂν ἐξαριθμήσαιτό τις, ὀργῆς  καὶ   θυμοῦ ἔκγονά ἐστι πάθη. Διὰ
[1]   (ὁμοφύλων βλάβην, εἰκότως ἂν θηρίοις  καὶ   ἰοβόλοις συναριθμοῖντο, οἷς ἀδιάλλακτον ἐκ
[8]   δολερὸν καὶ ὕποπτον, καὶ ἄπιστον  καὶ   κακόηθες, καὶ ἐπίβουλον καὶ θρασὺ,
[7]   ἠκονημένος τὸν νοῦν, κακεντρεχής ἐστι  καὶ   κακοῦργος. Μὴ δὴ οὖν τὰ
[1]   τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων, ὅταν εὐστόχως  καὶ   κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης
[5]   παλαισμάτων, ἀλλ´ ὑπερβαλλόμενος στεφανοῦται.  Καὶ   κατακρίνεται τοίνυν οὐχὶ μόνον
[6]   ἕκαστον ὑποτρεχέτω σου τὴν διάνοιαν,  καὶ   καταστελλέτω τὴν φλεγμονήν. Αἱ γὰρ
[1]   παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ καὶ θυμὸς  καὶ   κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ´ ὑμῶν σὺν
[8]   Παύλου, πᾶσαν ὀργὴν καὶ θυμὸν  καὶ   κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ´ ἡμῶν σὺν
[8]   τὴν ταπεινοφροσύνην, ἣν Κύριος  καὶ   λόγῳ διετάξατο, καὶ ἔργῳ ὑπέδειξε·
[7]   ὄρεξιν τῶν (αἰωνίων ἀγαθῶν, ζηλωτὸς  καὶ   μακάριος. Καὶ πάλιν τὸ λογιστικὸν
[4]   μαθητὴς εἶναι μᾶλλον, τῶν θεοφιλῶν  καὶ   μακαρίων ἀνδρῶν, τῶν ὑπὸ
[2]   κακὸν ἀντιστρατευόμενον εὕρωσιν, ὀργὴν ἄλλην  καὶ   μανίαν ὁμότιμον· οὕτω δὴ συμπεσόντες
[4]   Μωϋσέως καλόν. Ἐκεῖνος, ὑπὸ Ἀαρὼν  καὶ   Μαρίας λοιδορηθεὶς, οὐ κατενέτυχε τῷ
[7]   καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ.  Καὶ   μετ´ ὀλίγα· Καὶ εἶπε, φησὶ,
[7]   ἡμᾶς Ψαλμὸς νουθετεῖ· Ὀργίζεσθε,  καὶ   μὴ ἁμαρτάνετε. Καὶ Κύριος
[4]   Ἀφανῆ σε εἶπε, καὶ ἄδοξον,  καὶ   μηδένα μηδαμόθεν; σὺ δὲ γῆν
[2]   ἔκγονά ἐστι πάθη. Διὰ θυμὸν  καὶ   ξίφος ἀκονᾶται· θάνατος ἀνθρώπου ἐκ
[7]   ἑαυτοῖς ἁμαρτίας ποιήσωμεν. Οὕτω δὴ  καὶ   θυμὸς, ὅτε δεῖ, καὶ
[6]   αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης; καὶ γὰρ  καὶ   κριτής. Περιέῤῥηξάν σου τὸν
[6]   σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης; καὶ γὰρ  καὶ   Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ
[7]   νουθετεῖ· Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε.  Καὶ   Κύριος τῷ μὲν ὀργιζομένῳ
[2]   πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη,  καὶ   λόγος ἄναρθρος καὶ εἰκῆ
[6]   δὲ ὥσπερ ἵππον ὑπεζευγμένον ἡμῖν,  καὶ   οἷον χαλινῷ τινι τῷ λόγῳ
[7]   δὲ τὰ ὀνόματα διάφορα θυμοῦ  καὶ   ὀργῆς, οὕτω καὶ τὰ ὑπ´
[7]   πάθους· ὀργὴ δὲ ἔμμονος λύπη  καὶ   ὁρμὴ διαρκὴς πρὸς τὴν τῶν
[8]   γέλωτος ἀφορμὴν ποιῇ τὰ λοιδορήματα·  καὶ   ὅταν ὑπὸ φρενίτιδος ἐξεστηκὼς τὴν
[1]   παραλάβῃ, ἀποθηριοῖ παντελῶς τὸν ἄνθρωπον,  καὶ   οὐδὲ ἄνθρωπον εἶναι συγχωρεῖ, οὐκέτι
[6]   τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον· ὅτι Ἡτοιμάσθην,  καὶ   οὐκ ἐταράχθην. Δεῖ τοίνυν τὸ
[1]   πονηρίας ᾠκείωσαν. Κύνας γὰρ ἐννεοὺς,  καὶ   ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, καὶ τὰ
[7]   μὲν τὴν ἀλλοτρίαν καὶ φωνὴν  καὶ   ὄψιν ἐξαγριούμενος, κἂν θεραπείαν ἔχειν
[6]   δηχθῇς, ἄτρωτος εἶ. Ἐὰν δὲ  καὶ   πάθῃς τι τὴν ψυχὴν, ἐν
[7]   (αἰωνίων ἀγαθῶν, ζηλωτὸς καὶ μακάριος.  Καὶ   πάλιν τὸ λογιστικὸν μὲν
[8]   κακόηθες, καὶ ἐπίβουλον καὶ θρασὺ,  καὶ   πᾶν τὸ τῶν τοιούτων (πονηρῶν
[2]   ἑαυτοὺς πρῶτον οἱ ὀργιζόμενοι, ἔπειτα  καὶ   πάντας ὁμοῦ τοὺς ἐπιτηδείους. Ὥσπερ
[2]   ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη βλέπει.  Καὶ   παραθήγει τὸν ὀδόντα, κατὰ τῶν
[2]   μὲν διηρμένας κατὰ τῶν ὁμοφύλων,  καὶ   πᾶσι μέρεσι τοῦ σώματος ἐπιφερομένας,
[2]   αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς κυκώμενον  καὶ   παφλάζον· πρὸς δὲ τὴν ἐπιφάνειαν
[7]   τε τὴν ἀγάπην τῆς ἀρετῆς  καὶ   περὶ τὸ μῖσος τῆς ἁμαρτίας.
[2]   περικεντούμενοι, σφαδάζοντος αὐτοῖς τοῦ θυμοῦ  καὶ   πηδῶντος, οὐ πρότερον ἀπολήγουσι, πρὶν
[5]   καὶ ἀπολογήσῃ; ~Ὅτι παρώξυνε κατάρξας;  Καὶ   ποίας τοῦτο συγγνώμης ἄξιον; Οὐδὲ
[7]   ἄλλου ἐνεργοῦντος, ἄλλῳ χαλεπαίνων αὐτός;  Καὶ   ποιεῖς τὸ (τῶν κυνῶν· οἳ
[5]   καθηγησάμενος τοῦ δεινοῦ, ἀλλ´  καὶ   πονηρῷ ἡγεμόνι πρὸς τὴν ἁμαρτίαν
[7]   ὃς, τὰ πολλὰ ἐπιεικὴς ὢν  καὶ   πρᾶος, ἐπειδὴ εἶδε τὴν πορνείαν
[4]   καὶ χαλεπὸς, σὺ δὲ μακρόθυμος  καὶ   πρᾶος· μὲν μεταγνώσεται ἐφ´
[2]   τῷ παροξύναντι, πού τι  καὶ   προσλαβεῖν, ἐὰν τύχῃ· ὥσπερ που
[4]   ὃς ἑαυτὸν ταῦτα ἀπεκάλει. Ἀμαθῆ  καὶ   πτωχὸν καὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιον;
[2]   ἠγνόηνται· παράφορον δὲ τὸ ὄμμα,  καὶ   πῦρ ἤδη βλέπει. Καὶ παραθήγει
[5]   οἷς ποιεῖς, κἀκεῖνον αἰτίας ἀφίης,  καὶ   σεαυτὸν κατακρίνεις. Εἰ μὲν γὰρ
[4]   ἄτρωτον σεαυτὸν ταῖς λοιδορίαις δεικνύς·  καὶ   σεαυτῷ μέγαν τῆς ὑπομονῆς προξενήσεις
[7]   ὥσπερ τινὰ λύκον ὑλακτῶν ἀεὶ  καὶ   σπαράσσων. Τοιοῦτον μὲν δὴ τὸ
[4]   μηδαμόθεν; σὺ δὲ γῆν εἰπὲ  καὶ   σποδὸν σεαυτόν. Οὐκ εἶ σεμνότερος
[7]   τὰ παραγγελλόμενα τὰς βοηθείας παρέχηται,  καὶ   σύμμαχος τῷ λόγῳ κατὰ
[7]   τῆς ἁμαρτίας· τῷ δὲ ἀδελφῷ  καὶ   συμπάθησον, ὅτι, ἐὰν ἐπιμείνῃ τῇ
[7]   μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι  καὶ   συνετός· δὲ ἐπὶ βλάβῃ
[2]   γὰρ ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε  καὶ   συνήθεις ἠγνόηνται· παράφορον δὲ τὸ
[6]   διαθέσεις, οἷον πηδήματα τῆς καρδίας  καὶ   σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι, εἰς εὐστάθειαν καὶ
[7]   ἐσθίοντας τράπεζαν Ἰεζάβελ, λελογισμένῳ θυμῷ  καὶ   σώφρονι εἰς ὄφελος παντὸς τοῦ
[1]   ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν,  καὶ   τὰ τοιαῦτα προσαγορεύει. Οἱ γὰρ
[7]   διάφορα θυμοῦ καὶ ὀργῆς, οὕτω  καὶ   τὰ ὑπ´ αὐτῶν σημαινόμενα πλεῖστον
[6]   ἐπαναστήσεται. Δεινὸν μὲν τὸν εὐεργετηθέντα,  καὶ   ταῖς μεγίσταις ὑπόχρεων χάρισι, πρὸς
[2]   μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν, γονεῖς δὲ  καὶ   τέκνα τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι
[7]   Ἠλίας δὲ ζηλωτὴς, πεντήκοντα  καὶ   τετρακοσίους ἄνδρας ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης,
[7]   τετρακοσίους ἄνδρας ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης,  καὶ   τετρακοσίους ἄνδρας ἱερεῖς τῶν ἀλσῶν,
[1]   πρὸς τὴν κατ´ ἀλλήλων φθορὰν,  καὶ   τὴν κατὰ τῶν (ὁμοφύλων βλάβην,
[7]   τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ τρέψας,  καὶ   τὴν ὄρεξιν τῶν (αἰωνίων ἀγαθῶν,
[1]   πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ βίου  καὶ   τὴν τῶν πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνεται.
[7]   εἶδε τὴν πορνείαν τοῦ Ζαμβρὶ  καὶ   τῆς Μαδιανίτιδος ἀναφανδὸν καὶ ἀπηρυθριασμένως
[2]   προφάσεως ἐξαπτόμενον, βοῶντες καὶ ἀγριαίνοντες,  καὶ   τίνος οὐχὶ ἰοβόλων ἀναιδέστερον ἐφορμῶντες,
[7]   μέσον σου καὶ τοῦ ὄφεως·  καὶ   τὸ, Ἐχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις, διδάσκοντός
[8]   Κυρίῳ ἡμῶν, δόξα  καὶ   τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας.
[2]   ἀντεπήνεγκεν, δὲ οὐχ ὑφίεται.  Καὶ   τὸ μὲν σῶμα ταῖς πληγαῖς
[4]   Ἐτύπτησε; σὺ δὲ ὑπόμεινον. Διαπτύει  καὶ   τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε; σὺ
[5]   Τοιοῦτον δή τι νόμιζε εἶναι  καὶ   τὸ τῆς λοιδορίας. μὲν
[4]   Δαβὶδ λέγων ῥήματα. Τούτοις πρόσθες  καὶ   τὸ τοῦ Μωϋσέως καλόν. Ἐκεῖνος,
[4]   (οὔτε γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο,  καὶ   τὸν θυμὸν οὐκ ἀνέπαυσεν) οὕτως
[6]   σου τὸν χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν μου  καὶ   τὸν Κύριον, καὶ διεμερίσαντο τὰ
[1]   ἀφ´ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ·  καὶ   τοῦ Κυρίου λέγοντος τὸν ὀργιζόμενον
[4]   ταῦτα ἀπεκάλει. Ἀμαθῆ καὶ πτωχὸν  καὶ   τοῦ μηδενὸς ἄξιον; σὺ δὲ
[7]   Ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου  καὶ   τοῦ ὄφεως· καὶ τὸ, Ἐχθραίνετε
[6]   καὶ γαλήνην τοὺς λογισμοὺς ἐπανάγουσι.  Καὶ   τοῦτό ἐστιν ἄρα τὸ ὑπὸ
[8]   ἀναιδῆ προκατέχοντα ἡμῶν τὰ ἔνδον,  καὶ   τῷ ἁγίῳ Πνεύματι τὴν πάροδον
[4]   εὑρήσει τῆς ἀληθείας. Οὕτω γὰρ  καὶ   τῷ ἐχθρῷ ἀμήχανον κατασκευάσεις τὴν
[7]   μὲν εἰς ἀπόλαυσιν σαρκὸς  καὶ   τῶν ἀκαθάρτων ἡδονῶν ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς
[7]   ὠφέλιμον τοῖς εἰδόσι μεταχειρίζεσθαι. Ἐπεὶ  καὶ   τῶν ἄλλων δυνάμεων ἑκάστη παρὰ
[6]   χάρισι, πρὸς τῷ ἀχαρίστῳ ἔτι  καὶ   ὕβρεως καὶ ἀτιμίας κατάρξαι. Δεινὸν
[5]   διεκπίπτειν, ἐν δὲ τοῖς ἁπαλοῖς  καὶ   ὑπείκουσι τὴν ὁρμὴν ὑπεκλύειν; Τοιοῦτον
[5]   ἑαυτὸν καταδέχεται· δὲ ἐνδιδοὺς  καὶ   ὑπείκων ἐν τῇ ἁπαλότητι τοῦ
[2]   κλονουμένου (τοῦ πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα,  καὶ   ὑπερτεινομένη, καὶ λόγος ἄναρθρος
[7]   ὡς δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ  καὶ   ὑπομονὴν καὶ ἐγκράτειαν· παρὰ δὲ
[8]   συναναιρήσεις. Καὶ γὰρ τὸ δολερὸν  καὶ   ὕποπτον, καὶ ἄπιστον καὶ κακόηθες,
[2]   τοὺς ὁμόσε χωροῦντας. Πρόσωπον πελιδνὸν  καὶ   ὕφαιμον· ὄγκος τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων·
[7]   δοκῇ, τοῦ δὲ συνήθους αὐτῷ  καὶ   φίλου ἐμβοήσαντος, ὑποπτήσσων. Αὕτη ἀρίστη
[1]   διαῤῥήδην ἀποφαινομένων, ὅτι Ὀργὴ ἀπόλλυσι  καὶ   φρονίμους· ἀκούοντες δὲ καὶ ἀποστολικῶν
[7]   λογισμῷ, πρὸς μὲν τὴν ἀλλοτρίαν  καὶ   φωνὴν καὶ ὄψιν ἐξαγριούμενος, κἂν
[5]   αὐτοῦ τὴν ὁμοίωσιν, ἀλλ´ ἀγανακτεῖς  καὶ   χαλεπαίνεις καὶ ἀντοργίζῃ· καὶ γίνεταί
[4]   δὲ μεγαλόψυχος· μὲν ὀργίλος  καὶ   χαλεπὸς, σὺ δὲ μακρόθυμος καὶ
[7]   τῷ λογισμῷ παρεπόμενος, πρᾶος μένῃ  καὶ   χειροήθης τοῖς ὠφελοῦσι, καὶ εὐανάκλητος
[7]   καὶ θυμὸς, ὅτε δεῖ,  καὶ   ὡς δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ
[8]   αὐταῖς ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐντικτόμενον,  καὶ   ὥσπερ τινὰ ἔνοικον ἀναιδῆ προκατέχοντα
[1]   παραγγέλματα, τότε τὸ σοφὸν αὐτῶν  καὶ   ὠφέλιμον πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ
[2]   ἐπιφερομένας, πόδας δὲ ἀφειδῶς τοῖς  καιριωτάτοις   ἐναλλομένους, πᾶν δὲ τὸ φανὲν
[6]   τοῦ Σεμεεί. Οὐ γὰρ ἐδίδου  καιρὸν   τῇ ὀργῇ κινηθῆναι, πρὸς τὸν
[4]   ἀποτρέχεις πρὸς τὸν ἀντίδικον. Δὸς  καιρὸν   τοῖς λογισμοῖς σεαυτοῦ τὴν ἀγαθὴν
[5]   προλαβόντος. Αὐτοῖς γὰρ οἷς ποιεῖς,  κἀκεῖνον   αἰτίας ἀφίης, καὶ σεαυτὸν κατακρίνεις.
[4]   μερίδα. γὰρ ὠφέλησάς τι  κἀκεῖνον   τῷ ὑποδείγματι τῆς πραότητος,
[7]   τῶν πλησίον ἠκονημένος τὸν νοῦν,  κακεντρεχής   ἐστι καὶ κακοῦργος. Μὴ δὴ
[2]   στόματα· χεῖρες ἀκρατεῖς, ὕβρεις, ὀνείδη,  κακηγορίαι,   πληγαὶ, τὰ ἄλλα ὅσα οὐδ´
[8]   ἄρωμεν ἀφ´ ἡμῶν σὺν πάσῃ  κακίᾳ,   καὶ γενώμεθα εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ
[1]   ἀρθήτω ἀφ´ ὑμῶν σὺν πάσῃ  κακίᾳ·   καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος τὸν
[8]   τοιούτων (πονηρῶν σμῆνος, ταύτης τῆς  κακίας   ἐστὶν ἀποβλαστήματα. Μὴ δὴ οὖν
[8]   καὶ ὕποπτον, καὶ ἄπιστον καὶ  κακόηθες,   καὶ ἐπίβουλον καὶ θρασὺ, καὶ
[2]   ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ ἴσον  κακὸν   ἀντιστρατευόμενον εὕρωσιν, ὀργὴν ἄλλην καὶ
[2]   Οἵ γε καὶ εἰς προὖπτον  κακὸν   ἑαυτοὺς πολλάκις ἐμβάλλουσι, τῇ πρὸς
[5]   θυμὸς, τί οὐκ ἐξέκλινας τὸ  κακόν;   εἰ δὲ συγγνώμης ἄξιον, τί
[5]   ἐγκαλεῖς. τὸ μὲν ἀλλότριον  κακὸν   ἐπιμελῶς καταβλέπεις; τὸ δὲ σεαυτοῦ
[4]   ~Ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς τὸ  κακὸν   ἐπίσχωμεν, τὴν ὀργὴν πάσῃ μηχανῇ
[7]   τὸν τρόπον τῆς χρήσεως  κακὸν   ἀγαθὸν τῷ κεκτημένῳ γίνεται.
[6]   ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι μεῖζόν ἐστι  κακὸν   τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος ὑβριζέτω·
[3]   κεκινημένης. ~Μὴ δὴ κακῷ τὸ  κακὸν   ἰᾶσθε, μηδὲ ἐπιχειρεῖτε ἀλλήλους ὑπερβαίνειν
[3]   ὀργισθείς; στῆσον τῇ σιωπῇ τὸ  κακόν.   Σὺ δὲ ὥσπερ ῥεῦμα τὴν
[2]   οὐ πρότερον ἀπολήγουσι, πρὶν  κακόν   τι δοῦναι τῷ παροξύναντι,
[8]   Μὴ δὴ οὖν ἐπεισάγωμεν ἑαυτοῖς  κακὸν   τοσοῦτον· ἀῤῥωστίαν ψυχῆς, σκότωσιν λογισμῶν,
[8]   κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ  κακοῦ·   εἰ δὲ καλῶς, τί με
[2]   διὰ μεγάλου καὶ ἀνηκέστου  κακοῦ,   οἷον πομφόλυγος, αὐτοῖς τῆς ὀργῆς
[2]   περιθραυσθέντα. Τίς ἂν ἐφίκοιτο τοῦ  κακοῦ;   ὅπως οἱ ὀξύῤῥοποι πρὸς θυμὸν
[3]   τῆς ἁμαρτίας. Μὴ τοίνυν γένῃ  κακοῦ   πληρωτὴς ἐράνου, μηδὲ πονηροῦ δανείου
[7]   τὸν νοῦν, κακεντρεχής ἐστι καὶ  κακοῦργος.   Μὴ δὴ οὖν τὰ πρὸς
[3]   τοῦ λελυπηκότος κεκινημένης. ~Μὴ δὴ  κακῷ   τὸ κακὸν ἰᾶσθε, μηδὲ ἐπιχειρεῖτε
[4]   ἂν δυνηθείημεν τὰ πλεῖστα τῶν  κακῶν,   ὥσπερ ῥίζῃ τινὶ καὶ ἀρχῇ,
[8]   ἀλλὰ νουθετεῖ καὶ διδάσκει· Εἰ  κακῶς   ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ·
[4]   πρόσθες καὶ τὸ τοῦ Μωϋσέως  καλόν.   Ἐκεῖνος, ὑπὸ Ἀαρὼν καὶ Μαρίας
[7]   τόνον αὐτῇ πρὸς τὴν τῶν  καλῶν   ἔνστασιν ἐμποιῶν. Εἰ γάρ ποτε
[7]   πάλιν τὸ λογιστικὸν μὲν  καλῶς   μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι καὶ συνετός·
[8]   περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ  καλῶς,   τί με δέρεις; Ἐὰν γὰρ
[7]   καὶ φωνὴν καὶ ὄψιν ἐξαγριούμενος,  κἂν   θεραπείαν ἔχειν δοκῇ, τοῦ δὲ
[6]   ἐμοὶ γὰρ, φησὶν, ἐταράχθη  καρδία   μου· τουτέστιν, οὐ διεδόθη πρὸς
[2]   τῆς ἀντιλυπήσεως περιζεῖ μὲν τῇ  καρδίᾳ   τὸ αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς
[6]   κατακλασθὲν ἐστορέσθη. Καθησύχασόν μοι τὴν  καρδίαν   ὑλακτοῦσαν καὶ ἀγριαίνουσαν. Αἰδείσθω τὰ
[3]   ἐκείνου ὀργὴν εἰς τὴν ἰδίαν  καρδίαν   ὑποδεξάμενος, τοὺς ἀνέμους μιμῇ, διὰ
[6]   καὶ διαθέσεις, οἷον πηδήματα τῆς  καρδίας   καὶ σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι, εἰς εὐστάθειαν
[1]   Οἱ γὰρ ἕτοιμοι πρὸς τὴν  κατ´   ἀλλήλων φθορὰν, καὶ τὴν κατὰ
[7]   ἄμυναν. Εἰδέναι οὖν χρὴ, ὅτι  κατ´   ἀμφοτέρας τὰς διαθέσεις πλημμελοῦσιν οἱ
[2]   ἄναρθρος καὶ εἰκῆ προεκπίπτων, οὐ  κατὰ   μέρος, οὐδὲ εὐτάκτως, οὐδὲ εὐσήμως
[0]   ~ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ  Κατὰ   ὀργιζομένων. ~(Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν
[6]   ἐχαλέπαινεν, ἀλλ´ ἑαυτὸν ἐταπείνου, ὡς  κατὰ   τὴν ἀξίαν αὐτῷ τῆς ὕβρεως
[6]   τινὰ παρὰ πολὺ ἐλαττοῦσθαί σου  κατὰ   τὴν ἀξίαν νομίσῃς. Οὕτω γὰρ
[8]   γὰρ ἐθισθῇς πάντων ἔσχατος εἶναι  κατὰ   τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, πότε
[2]   οὔτε κατὰ τὸ σχῆμα, οὔτε  κατὰ   τὴν τῆς ψυχῆς διάθεσιν, οἱ
[7]   καὶ σύμμαχος τῷ λόγῳ  κατὰ   τῆς ἁμαρτίας. Νεῦρον γάρ ἐστι
[2]   δαιμόνων κατασχεθέντας, ὧν οὐδὲν, οὔτε  κατὰ   τὸ σχῆμα, οὔτε κατὰ τὴν
[1]   ἰατρικῶν παραγγελμάτων, ὅταν εὐστόχως καὶ  κατὰ   τὸν λόγον τῆς τέχνης γίγνηται,
[8]   τὰς λύπας κινεῖν, ἀλλ´  κατὰ   τοῦ λοιδορήσαντος ἡμᾶς ὑπεροψία, καὶ
[7]   Οὐ γὰρ, εἰ μὴ θυμωθείης  κατὰ   τοῦ πονηροῦ, δυνατόν σοι μισῆσαι
[1]   κατ´ ἀλλήλων φθορὰν, καὶ τὴν  κατὰ   τῶν (ὁμοφύλων βλάβην, εἰκότως ἂν
[2]   ἐστι θεάματα· χεῖρας μὲν διηρμένας  κατὰ   τῶν ὁμοφύλων, καὶ πᾶσι μέρεσι
[7]   ἄνθρωποι· μανικῶς καὶ ἐμπλήκτως  κατὰ   τῶν παροξυνόντων κινούμενοι, δολερῶς
[7]   ἐδικαίωσεν; Οὐχ δικαία ὀργὴ  κατὰ   τῶν πορνευσάντων; ὃς, τὰ πολλὰ
[2]   βλέπει. Καὶ παραθήγει τὸν ὀδόντα,  κατὰ   τῶν συῶν τοὺς ὁμόσε χωροῦντας.
[4]   ἑαυτοῦ ὁρᾷν ὕβρεων ὑψηλότερον; Μὴ  καταβάλῃς   σεαυτοῦ τὴν γνώμην, μηδὲ ἀνάσχῃ
[5]   τὸ μὲν ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς  καταβλέπεις;   τὸ δὲ σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ
[5]   προσείπῃ, εἰ μὲν ἀληθῆ λέγει,  κατάδεξαι   τὴν ἀλήθειαν· εἰ δὲ ψεύδεται,
[5]   μὲν ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν  καταδέχεται·   δὲ ἐνδιδοὺς καὶ ὑπείκων
[7]   τὴν πρὸς τὸ βλάπτον φιλίαν  καταδεχόμενος,   ἀλλὰ τὴν ἐπίβουλον ἡδονὴν ὥσπερ
[1]   ἀλλ´ ἔξωθεν ἡμῖν προσπεσόντος ὥσπερ  καταιγίδος   τινὸς ἀδοκήτου, τότε μάλιστα τὸ
[6]   τι κῦμα εἴσω τῶν αἰγιαλῶν  κατακλασθὲν   ἐστορέσθη. Καθησύχασόν μοι τὴν καρδίαν
[5]   κἀκεῖνον αἰτίας ἀφίης, καὶ σεαυτὸν  κατακρίνεις.   Εἰ μὲν γὰρ πονηρὸν
[5]   ἀλλ´ ὑπερβαλλόμενος στεφανοῦται. Καὶ  κατακρίνεται   τοίνυν οὐχὶ μόνον καθηγησάμενος
[5]   τὴν ἁμαρτίαν διερεθίσασαν, ἧττον τῆς  κατακρίσεως   ἀξιοῦται. Οὔτε στέφανοι χωρὶς ἀνταγωνιστῶν,
[1]   τόπον, ὥσπερ ῥεύματι βιαίῳ διέξοδον,  καταμανθάνοντες   δὲ ἐν ἡσυχίᾳ τὴν ἀσχήμονα
[6]   οἷον χαλινῷ τινι τῷ λόγῳ  καταπειθῆ,   μηδαμοῦ τῆς τάξεως ἐκβαίνοντα τῆς
[6]   Κύριος εἶπε, φησὶ, τῷ Σεμεεὶ  καταρᾶσθαι   τὸν Δαβίδ. Διόπερ ἀκούων αἱμάτων
[6]   ἔτι καὶ ὕβρεως καὶ ἀτιμίας  κατάρξαι.   Δεινὸν μὲν, ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι
[5]   Οὐ γὰρ δὴ τὸ ἕτερον  κατάρξαι   ἱκανὸν εἰς παραίτησιν. Δικαιότερον μὲν
[5]   τί καὶ ἀπολογήσῃ; ~Ὅτι παρώξυνε  κατάρξας;   Καὶ ποίας τοῦτο συγγνώμης ἄξιον;
[5]   ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσιν  κατάρξας   τῶν παλαισμάτων, ἀλλ´ ὑπερβαλλόμενος
[2]   ὥσπερ που πολλάκις τὰ βιαίως  καταῤῥηγνύμενα   ἔπαθέ τι πλέον ἔδρασε
[4]   γὰρ καὶ τῷ ἐχθρῷ ἀμήχανον  κατασκευάσεις   τὴν ἄμυναν, ἄτρωτον σεαυτὸν ταῖς
[6]   καὶ ἔκπληκτον κίνημα τῆς ψυχῆς  καταστέλλειν   τῇ μνήμῃ τῶν μακαρίων ἀνδρῶν
[6]   ὑποτρεχέτω σου τὴν διάνοιαν, καὶ  καταστελλέτω   τὴν φλεγμονήν. Αἱ γὰρ τοιαῦται
[6]   τι τὴν ψυχὴν, ἐν σεαυτῷ  κάτασχε   τὸ λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ γὰρ,
[2]   γε τοὺς ὑπὸ δαιμόνων  κατασχεθέντας,   ὧν οὐδὲν, οὔτε κατὰ τὸ
[6]   τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς. Οὔπω  κατεκρίθης,   οὔπω ἐσταυρώθης. Πολλά σοι λείπει,
[4]   Ἀαρὼν καὶ Μαρίας λοιδορηθεὶς, οὐ  κατενέτυχε   τῷ Θεῷ, ἀλλὰ προσηύχετο ὑπὲρ
[7]   δικαίας ὀργῆς εἰς μέσον ἀγαγὼν  κατεφόνευσεν;   Οὕτω γίνεται πολλάκις θυμὸς
[1]   ταραχὴν τῶν ὑπὸ τοῦ πάθους  κατεχομένων,   ἐπέγνωμεν ἐπὶ τῶν ἔργων τὴν
[3]   τοῦτο ζηλώσῃς. Μηδὲ γένῃ ὥσπερ  κάτοπτρον   τοῦ ὀργίλου, τὴν ἐκείνου μορφὴν
[2]   πρὸς τὴν ἄμυναν τοῦ λελυπηκότος  κεκινημένης.   ~Μὴ δὴ κακῷ τὸ κακὸν
[1]   Γραφὴ τοὺς ὑπὸ τοῦ πάθους  κεκρατημένους   ταῖς τῶν θηρίων προσηγορίαις ἀποκαλεῖν,
[7]   κακὸν ἀγαθὸν τῷ  κεκτημένῳ   γίνεται. Οἷον, τῷ ἐπιθυμητικῷ τῆς
[7]   τὸ δὲ ἐφ´ δεῖ  κεχρῆσθαι   τῇ ὀργῇ, ὡς ἐν φαρμάκου
[7]   Ἐχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις, διδάσκοντός ἐστι  κεχρῆσθαι   τῷ θυμῷ ὥσπερ ὅπλῳ. Διὰ
[8]   τὰ ῥήματα πέφυκε τὰς λύπας  κινεῖν,   ἀλλ´ κατὰ τοῦ λοιδορήσαντος
[4]   τῆς πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν σοι  κινηθῇ   τῆς λοιδορίας πειρασμὸς, νόμιζε κρίνεσθαι
[6]   γὰρ ἐδίδου καιρὸν τῇ ὀργῇ  κινηθῆναι,   πρὸς τὸν Θεὸν μεταφέρων τὴν
[6]   τοίνυν τὸ μανικὸν καὶ ἔκπληκτον  κίνημα   τῆς ψυχῆς καταστέλλειν τῇ μνήμῃ
[8]   ἡμῖν. ~Πῶς ἂν οὖν μὴ  κινοῖτο   πρὸς μὴ δεῖ τὸ
[7]   καὶ ἐμπλήκτως κατὰ τῶν παροξυνόντων  κινούμενοι,   δολερῶς καὶ ἐπιβούλως τοὺς
[7]   ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ  κινούμενος,   ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ ὑπομονὴν καὶ
[4]   Λοίδοροι γὰρ (βασιλείαν Θεοῦ οὐ  κληρονομήσουσι·   σοὶ δὲ ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν
[8]   γὰρ οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ  κληρονομήσουσι   τὴν γῆν) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
[2]   διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ τῆς ἔνδοθεν ζάλης  κλονουμένου   (τοῦ πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα, καὶ
[2]   γὰρ αἱ χαράδραι, πρὸς τὰ  κοῖλα   συῤῥέουσαι, τὸ προστυχὸν παρασύρουσιν· οὕτως
[4]   σκώληκα σεαυτὸν εἰπὲ, καὶ ἀπὸ  κοπρίας   ἔχειν τὴν γένεσιν, τὰ τοῦ
[5]   σεαυτοῦ· ὅτι γυμνὸς εἰς τὸν  κόσμον   εἰσῆλθες, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ. Τί
[8]   δόξα καὶ τὸ  κράτος   εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
[1]   Πᾶσα ὀργὴ καὶ θυμὸς καὶ  κραυγὴ   ἀρθήτω ἀφ´ ὑμῶν σὺν πάσῃ
[8]   πᾶσαν ὀργὴν καὶ θυμὸν καὶ  κραυγὴν   ἄρωμεν ἀφ´ ἡμῶν σὺν πάσῃ
[4]   κινηθῇ τῆς λοιδορίας πειρασμὸς, νόμιζε  κρίνεσθαι   σεαυτὸν, πότερον διὰ τῆς μακροθυμίας
[6]   σεαυτοῦ, μήτε σεαυτὸν μεγάλων ἄξιον  κρίνῃς,   μήτε ἀνθρώπων τινὰ παρὰ πολὺ
[1]   ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχον εἶναι τῇ  κρίσει·   νῦν ὅτε εἰς πεῖραν ἤλθομεν
[7]   τῷ μὲν ὀργιζομένῳ εἰκῆ τὴν  κρίσιν   ἐπανατείνεται· τὸ δὲ ἐφ´
[6]   Ἐσυκοφαντήθης; καὶ γὰρ καὶ  κριτής.   Περιέῤῥηξάν σου τὸν χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν
[7]   σωτηρίαν ἡμῖν δεδομένα παρὰ τοῦ  κτίσαντος   ἀφορμὴν ἑαυτοῖς ἁμαρτίας ποιήσωμεν. Οὕτω
[8]   πάσης τῆς νοητῆς καὶ αἰσθητῆς  κτίσεως   προσκυνούμενος, Φέρων τὰ σύμπαντα
[2]   τὸ αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς  κυκώμενον   καὶ παφλάζον· πρὸς δὲ τὴν
[6]   τὸ πάθος, ἀλλ´ οἷόν τι  κῦμα   εἴσω τῶν αἰγιαλῶν κατακλασθὲν ἐστορέσθη.
[1]   ἑαυτοὺς διὰ τῆς πονηρίας ᾠκείωσαν.  Κύνας   γὰρ ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις, γεννήματα
[1]   θυμὸς γίνεται. Λυσσῶσιν ὥσπερ οἱ  κύνες,   ᾄττουσιν ὥσπερ οἱ σκορπίοι, δάκνουσιν
[7]   αὐτός; Καὶ ποιεῖς τὸ (τῶν  κυνῶν·   οἳ τοὺς λίθους δάκνουσι, τοῦ
[6]   χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν μου καὶ τὸν  Κύριον,   καὶ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
[6]   Θεὸν μεταφέρων τὴν ἔννοιαν· ὅτι  Κύριος   εἶπε, φησὶ, τῷ Σεμεεὶ καταρᾶσθαι
[6]   Ἐῤῥαπίσθης; καὶ γὰρ καὶ  Κύριος.   Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ Δεσπότης
[8]   προπαιδευθείης τὴν ταπεινοφροσύνην, ἣν  Κύριος   καὶ λόγῳ διετάξατο, καὶ ἔργῳ
[7]   καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Καὶ  Κύριος   τῷ μὲν ὀργιζομένῳ εἰκῆ τὴν
[1]   σὺν πάσῃ κακίᾳ· καὶ τοῦ  Κυρίου   λέγοντος τὸν ὀργιζόμενον εἰκῆ τῷ
[8]   εἶναι κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ  Κυρίου,   πότε ἀγανακτήσεις ὡς παρὰ τὴν
[7]   τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον τῷ  Κυρίῳ,   ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ,
[8]   γῆν) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ  Κυρίῳ   ἡμῶν, δόξα καὶ
[7]   χρήσιμος θυμός· ἐπειδὰν οἷον  κύων   ποιμένι, οὕτως θυμὸς τῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009