Alphabétiquement     [«   »]
τόπον 1
τοσοῦτον 1
τότε 4
τοῦ 55
Τοὐναντίον 1
τοὺς 13
τουτέστιν 1
Fréquences     [«    »]
54 γὰρ
46
52 τὸ
55 τοῦ
57 τῆς
64 δὲ
81 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

τοῦ


Chapitre
[2]   πληγαῖς διακόπτεται, δὲ θυμὸς  τοῦ   ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν παραιρεῖται. Οὐ
[7]   δὲ τὸν Ἀγὰγ τὸν βασιλέα  τοῦ   Ἀμαλὴκ ὑπὸ τοῦ Σαοὺλ παρὰ
[7]   κυνῶν· οἳ τοὺς λίθους δάκνουσι,  τοῦ   βάλλοντος οὐ προσαπτόμενοι. ἐνεργούμενος
[1]   καὶ ὠφέλιμον πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν  τοῦ   βίου καὶ τὴν τῶν πειθομένων
[6]   τοῦτό ἐστιν ἄρα τὸ ὑπὸ  τοῦ   Δαβὶδ εἰρημένον· ὅτι Ἡτοιμάσθην, καὶ
[5]   οὔτε πτώματα χωρὶς ἀντιπάλων. Ἄκουε  τοῦ   Δαβὶδ λέγοντος· Ἐν τῷ συστῆναι
[4]   κοπρίας ἔχειν τὴν γένεσιν, τὰ  τοῦ   Δαβὶδ λέγων ῥήματα. Τούτοις πρόσθες
[7]   ἐξαγριούμενος, κἂν θεραπείαν ἔχειν δοκῇ,  τοῦ   δὲ συνήθους αὐτῷ καὶ φίλου
[5]   τοίνυν οὐχὶ μόνον καθηγησάμενος  τοῦ   δεινοῦ, ἀλλ´ καὶ πονηρῷ
[6]   φέρειν εὐγενῶς τὴν πενίαν. ~Μνήσθητι  τοῦ   Δεσπότου· ὅτι Πλούσιος ὢν, ἐπτώχευσε
[7]   ἐὰν ἐπιμείνῃ τῇ ἁμαρτίᾳ, μετὰ  τοῦ   διαβόλου παραδοθήσεται τῷ αἰωνίῳ πυρί.
[6]   καὶ ἀγριαίνουσαν. Αἰδείσθω τὰ πάθη  τοῦ   ἐν σοὶ λόγου τὴν ἐπιφάνειαν,
[2]   γινόμενον. Ἐὰν δὲ καὶ ἐκ  τοῦ   ἐναντίου τὸ ἴσον κακὸν ἀντιστρατευόμενον
[7]   πρᾶος, ἐπειδὴ εἶδε τὴν πορνείαν  τοῦ   Ζαμβρὶ καὶ τῆς Μαδιανίτιδος ἀναφανδὸν
[7]   τοῦ Σαοὺλ παρὰ τὸ πρόσταγμα  τοῦ   Θεοῦ περισωθέντα οὐχ ὑπὸ δικαίας
[7]   δὲ ἐπὶ τὴν ἀγάπην  τοῦ   Θεοῦ τρέψας, καὶ τὴν ὄρεξιν
[7]   φρονίμῳ τῆς ψυχῆς μέρει παρὰ  τοῦ   θυμοειδοῦς συνεργία. γὰρ
[2]   τῶν λελυπηκότων περικεντούμενοι, σφαδάζοντος αὐτοῖς  τοῦ   θυμοῦ καὶ πηδῶντος, οὐ πρότερον
[8]   ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν πικρὰν ῥίζαν  τοῦ   θυμοῦ, πολλὰ τῶν παθῶν τῇ
[7]   καὶ σώφρονι εἰς ὄφελος παντὸς  τοῦ   Ἰσραὴλ ἐθανάτωσε. Σὺ δὲ ὀργίζῃ
[2]   τῇ πρὸς τὴν ἄμυναν σπουδῇ  τοῦ   καθ´ ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ γὰρ
[8]   Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ  τοῦ   κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί
[2]   ἀντιτύποις περιθραυσθέντα. Τίς ἂν ἐφίκοιτο  τοῦ   κακοῦ; ὅπως οἱ ὀξύῤῥοποι πρὸς
[7]   πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν δεδομένα παρὰ  τοῦ   κτίσαντος ἀφορμὴν ἑαυτοῖς ἁμαρτίας ποιήσωμεν.
[1]   ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ· καὶ  τοῦ   Κυρίου λέγοντος τὸν ὀργιζόμενον εἰκῆ
[8]   ἔσχατος εἶναι κατὰ τὴν ἐντολὴν  τοῦ   Κυρίου, πότε ἀγανακτήσεις ὡς παρὰ
[2]   τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν  τοῦ   λελυπηκότος κεκινημένης. ~Μὴ δὴ κακῷ
[1]   συγχωρεῖ, οὐκέτι ἔχοντα τὴν ἐκ  τοῦ   λόγου βοήθειαν. Ὅπερ γὰρ τοῖς
[6]   τῆς οἰκείας, ἀγόμενον δὲ ὑπὸ  τοῦ   λόγου, ἐφ´ ὅπερ ἂν καθηγῆται.
[8]   λύπας κινεῖν, ἀλλ´ κατὰ  τοῦ   λοιδορήσαντος ἡμᾶς ὑπεροψία, καὶ
[8]   ἀναπαύεται. Πεισθέντες δὲ τῇ παραινέσει  τοῦ   μακαρίου Παύλου, πᾶσαν ὀργὴν καὶ
[4]   ἀπεκάλει. Ἀμαθῆ καὶ πτωχὸν καὶ  τοῦ   μηδενὸς ἄξιον; σὺ δὲ σκώληκα
[4]   ῥήματα. Τούτοις πρόσθες καὶ τὸ  τοῦ   Μωϋσέως καλόν. Ἐκεῖνος, ὑπὸ Ἀαρὼν
[6]   ἂν οὖν ἐκφύγοιμεν τὴν ἐκ  τοῦ   ὀργίζεσθαι βλάβην; Ἐὰν πείσωμεν τὸν
[3]   ζηλώσῃς. Μηδὲ γένῃ ὥσπερ κάτοπτρον  τοῦ   ὀργίλου, τὴν ἐκείνου μορφὴν ἐν
[7]   θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ  τοῦ   ὄφεως· καὶ τὸ, Ἐχθραίνετε τοῖς
[1]   τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν τῶν ὑπὸ  τοῦ   πάθους κατεχομένων, ἐπέγνωμεν ἐπὶ τῶν
[1]   καὶ Γραφὴ τοὺς ὑπὸ  τοῦ   πάθους κεκρατημένους ταῖς τῶν θηρίων
[7]   ἔξαψίς τις καὶ ἀναθυμίασις ὀξεῖα  τοῦ   πάθους· ὀργὴ δὲ ἔμμονος λύπη
[4]   τὸν ἀλοιδόρητον ὀνειδίζων παραμυθίαν εὑρεῖν  τοῦ   πάθους οὐ δύναται. Τοὐναντίον μὲν
[1]   νῦν ὅτε εἰς πεῖραν ἤλθομεν  τοῦ   πάθους, οὐκ ἐν ἡμῖν γενομένου,
[4]   σποδὸν σεαυτόν. Οὐκ εἶ σεμνότερος  τοῦ   πατρὸς ἡμῶν Ἀβραὰμ, ὃς ἑαυτὸν
[5]   δέ σε ταράσσει προσηγορία  τοῦ   πένητος; Μνήσθητι τῆς φύσεως σεαυτοῦ·
[4]   μακαρίων ἀνδρῶν, τῶν ὑπὸ  τοῦ   πνεύματος τῆς πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν
[2]   ὑπὸ τῆς ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου  (τοῦ   πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη,
[7]   γὰρ, εἰ μὴ θυμωθείης κατὰ  τοῦ   πονηροῦ, δυνατόν σοι μισῆσαι αὐτὸν
[5]   γίνεταί σου τὸ πάθος ἀπολογία  τοῦ   προλαβόντος. Αὐτοῖς γὰρ οἷς ποιεῖς,
[1]   ἐπὶ τῶν ἔργων τὴν εὐστοχίαν  τοῦ   ῥήματος· ὅτι Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ
[7]   τὸν βασιλέα τοῦ Ἀμαλὴκ ὑπὸ  τοῦ   Σαοὺλ παρὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ
[6]   Δαβὶδ πράως ἠνείχετο τῆς παροινίας  τοῦ   Σεμεεί. Οὐ γὰρ ἐδίδου καιρὸν
[2]   Πρόσωπον πελιδνὸν καὶ ὕφαιμον· ὄγκος  τοῦ   σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ
[2]   τῶν ὁμοφύλων, καὶ πᾶσι μέρεσι  τοῦ   σώματος ἐπιφερομένας, πόδας δὲ ἀφειδῶς
[5]   καὶ ὑπείκων ἐν τῇ ἁπαλότητι  τοῦ   τρόπου τὴν ἐπ´ αὐτὸν φερομένην
[8]   νῦν δὲ πράως καὶ ἀκινήτως  τοῦ   τύπτοντος ἀνεχόμενος. γὰρ οὐρανοῦ
[7]   μετάθες ἐπὶ τὸν ἀνθρωποκτόνον, τὸν  τοῦ   ψεύδους πατέρα, τὸν ἐργάτην τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009