Alphabétiquement     [«   »]
τις 3
τίς 1
Τὸ 1
τὸ 52
τοιαῦτα 1
τοιαῦται 1
τοίνυν 4
Fréquences     [«    »]
46
41 τὸν
43 τῶν
52 τὸ
54 γὰρ
55 τοῦ
57 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

τὸ


Chapitre
[2]   ἀντιλυπήσεως περιζεῖ μὲν τῇ καρδίᾳ  τὸ   αἷμα, ὥσπερ βίᾳ πυρὸς κυκώμενον
[2]   εὐσήμως προϊών. Ἐπειδὰν δὲ εἰς  τὸ   ἀνήκεστον, ὥσπερ φλὸξ ὕλης ἀφθονίᾳ,
[1]   γίγνηται, μετὰ τὴν πεῖραν μάλιστα  τὸ   ἀπ´ αὐτῶν ὠφέλιμον διαδείκνυται· οὕτως
[7]   καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον μὲν δὴ  τὸ   ἀπὸ θυμοῦ ὠφέλιμον τοῖς εἰδόσι
[7]   καὶ ἄσπονδος· μηδέποτε τὴν πρὸς  τὸ   βλάπτον φιλίαν καταδεχόμενος, ἀλλὰ τὴν
[7]   ὀργιζομένῳ εἰκῆ τὴν κρίσιν ἐπανατείνεται·  τὸ   δὲ ἐφ´ δεῖ κεχρῆσθαι
[5]   μὲν ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις;  τὸ   δὲ σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς;
[8]   ἀρχῇ ταύτῃ συναναιρήσεις. Καὶ γὰρ  τὸ   δολερὸν καὶ ὕποπτον, καὶ ἄπιστον
[6]   σοὶ λόγου τὴν ἐπιφάνειαν, ὥσπερ  τὸ   ἐν παισὶν ἄτακτον ἀνδρὸς αἰδεσίμου
[3]   μιμῇ, διὰ τῆς ἀντιπνοίας ἀντιδιδόντας  τὸ   ἐνεχθέν. Μὴ διδασκάλῳ χρήσῃ τῷ
[6]   μου· τουτέστιν, οὐ διεδόθη πρὸς  τὸ   ἔξω τὸ πάθος, ἀλλ´ οἷόν
[5]   τὴν μίμησιν. Οὐ γὰρ δὴ  τὸ   ἕτερον κατάρξαι ἱκανὸν εἰς παραίτησιν.
[7]   σου καὶ τοῦ ὄφεως· καὶ  τὸ,   Ἐχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις, διδάσκοντός ἐστι
[1]   καταιγίδος τινὸς ἀδοκήτου, τότε μάλιστα  τὸ   θαυμαστὸν τῶν θείων παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν.
[7]   ἔργων ἐπιτήδειον ἡμῶν τῆς ψυχῆς  τὸ   θυμοειδὲς, ὅταν, ὥσπερ τις στρατιώτης,
[2]   δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου  τὸ   ἴσον κακὸν ἀντιστρατευόμενον εὕρωσιν, ὀργὴν
[5]   θυμὸς, τί οὐκ ἐξέκλινας  τὸ   κακόν; εἰ δὲ συγγνώμης ἄξιον,
[4]   θάνατοι. ~Ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς  τὸ   κακὸν ἐπίσχωμεν, τὴν ὀργὴν πάσῃ
[3]   λελυπηκότος κεκινημένης. ~Μὴ δὴ κακῷ  τὸ   κακὸν ἰᾶσθε, μηδὲ ἐπιχειρεῖτε ἀλλήλους
[3]   Ὕβρισεν ὀργισθείς; στῆσον τῇ σιωπῇ  τὸ   κακόν. Σὺ δὲ ὥσπερ ῥεῦμα
[8]   ἡμῶν, δόξα καὶ  τὸ   κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
[5]   δὲ ψεύδεται, τί πρὸς σὲ  τὸ   λεγόμενον; Μήτε πρὸς ἐπαίνους χαυνωθῇς
[7]   ζηλωτὸς καὶ μακάριος. Καὶ πάλιν  τὸ   λογιστικὸν μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος
[6]   τὴν ψυχὴν, ἐν σεαυτῷ κάτασχε  τὸ   λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ γὰρ, φησὶν,
[6]   καὶ οὐκ ἐταράχθην. Δεῖ τοίνυν  τὸ   μανικὸν καὶ ἔκπληκτον κίνημα τῆς
[5]   γὰρ ἔπαθες ἐγκαλεῖς.  τὸ   μὲν ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις;
[2]   δὲ οὐχ ὑφίεται. Καὶ  τὸ   μὲν σῶμα ταῖς πληγαῖς διακόπτεται,
[5]   Οὐ τὸ πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ  τὸ   μὴ φέρειν εὐγενῶς τὴν πενίαν.
[4]   σὺ δὲ ὑπόμεινον. Διαπτύει καὶ  τὸ   μηδὲν ἡγεῖταί σε; σὺ δὲ
[1]   ἐκ φύσεως ἐνυπάρχει πρὸς ἀνθρώπους  τὸ   μῖσος. ~Διὰ θυμὸν ἀχάλινοι γλῶσσαι,
[7]   ἀγάπην τῆς ἀρετῆς καὶ περὶ  τὸ   μῖσος τῆς ἁμαρτίας. Πρὸς ὅπερ
[2]   καὶ συνήθεις ἠγνόηνται· παράφορον δὲ  τὸ   ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη βλέπει.
[6]   οὐ διεδόθη πρὸς τὸ ἔξω  τὸ   πάθος, ἀλλ´ οἷόν τι κῦμα
[5]   καὶ ἀντοργίζῃ· καὶ γίνεταί σου  τὸ   πάθος ἀπολογία τοῦ προλαβόντος. Αὐτοῖς
[1]   γὰρ ἅπαξ παρωσάμενον τοὺς λογισμοὺς  τὸ   πάθος αὐτὸ τὴν δυναστείαν τὴν
[8]   κινοῖτο πρὸς μὴ δεῖ  τὸ   πάθος; Πῶς; Εἰ προπαιδευθείης τὴν
[5]   διὰ πενίαν εἰς δεσμωτήριον; Οὐ  τὸ   πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ τὸ μὴ
[3]   ἀθλιώτερος νικήσας, διότι ἀπέρχεται  τὸ   πλεῖον ἔχων τῆς ἁμαρτίας. Μὴ
[8]   ἀσιγήτους ταῖς ψυχαῖς ἐμποιοῦντα· ἐκεῖ  τὸ   πνεῦμα τῆς πραΰτητος οὐκ ἀναπαύεται.
[7]   Ἀμαλὴκ ὑπὸ τοῦ Σαοὺλ παρὰ  τὸ   πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ περισωθέντα οὐχ
[2]   χαράδραι, πρὸς τὰ κοῖλα συῤῥέουσαι,  τὸ   προστυχὸν παρασύρουσιν· οὕτως αἱ τῶν
[6]   Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ γὰρ ἀπέστρεψε  τὸ   πρόσωπον ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης;
[1]   μαρτυροῦσαν λάβῃ τὰ παραγγέλματα, τότε  τὸ   σοφὸν αὐτῶν καὶ ὠφέλιμον πρὸς
[2]   κατασχεθέντας, ὧν οὐδὲν, οὔτε κατὰ  τὸ   σχῆμα, οὔτε κατὰ τὴν τῆς
[5]   διότι μὲν οὐκ εἶχε  τὸ   σωφρονίζον ὑπόδειγμα· σὺ δὲ, βλέπων
[5]   δή τι νόμιζε εἶναι καὶ  τὸ   τῆς λοιδορίας. μὲν ἀντιβαίνων
[4]   λέγων ῥήματα. Τούτοις πρόσθες καὶ  τὸ   τοῦ Μωϋσέως καλόν. Ἐκεῖνος, ὑπὸ
[7]   ἄλλῳ χαλεπαίνων αὐτός; Καὶ ποιεῖς  τὸ   (τῶν κυνῶν· οἳ τοὺς λίθους
[8]   ἐπίβουλον καὶ θρασὺ, καὶ πᾶν  τὸ   τῶν τοιούτων (πονηρῶν σμῆνος, ταύτης
[6]   ἐπανάγουσι. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἄρα  τὸ   ὑπὸ τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον· ὅτι
[2]   τοῖς καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν δὲ  τὸ   φανὲν ὅπλον τῇ μανία γινόμενον.
[2]   αὐτοῖς τῆς ὀργῆς ἐκραγείσης, διαπνευσθῇ  τὸ   φλεγμαῖνον. Οὔτε γὰρ ξίφους ἀκμὴ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009