Alphabétiquement     [«   »]
τέχνης 1
τῇ 15
τὴν 81
τῆς 57
Τί 5
τί 6
τι 10
Fréquences     [«    »]
54 γὰρ
52 τὸ
55 τοῦ
57 τῆς
64 δὲ
81 τὴν
166 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

τῆς


Chapitre
[7]   πεντήκοντα καὶ τετρακοσίους ἄνδρας ἱερεῖς  τῆς   αἰσχύνης, καὶ τετρακοσίους ἄνδρας ἱερεῖς
[7]   ἀπηρυθριασμένως γινομένην, οὐδὲ συγκαλυπτόντων αὐτῶν  τῆς   αἰσχύνης τὴν ἀσχήμονα θέαν, οὐκ
[4]   προκατασχὼν πᾶσαν ἀτιμίαν ἐλάττονα εὑρήσει  τῆς   ἀληθείας. Οὕτω γὰρ καὶ τῷ
[3]   διότι ἀπέρχεται τὸ πλεῖον ἔχων  τῆς   ἁμαρτίας. Μὴ τοίνυν γένῃ κακοῦ
[7]   σύμμαχος τῷ λόγῳ κατὰ  τῆς   ἁμαρτίας. Νεῦρον γάρ ἐστι τῆς
[7]   ἀρετῆς καὶ περὶ τὸ μῖσος  τῆς   ἁμαρτίας. Πρὸς ὅπερ μάλιστα χρήσιμος
[7]   τοῦ ψεύδους πατέρα, τὸν ἐργάτην  τῆς   ἁμαρτίας· τῷ δὲ ἀδελφῷ καὶ
[2]   οἱ ὀργιζόμενοι διαφέρουσιν. Ὀρεγομένοις γὰρ  τῆς   ἀντιλυπήσεως περιζεῖ μὲν τῇ καρδίᾳ
[3]   ὑποδεξάμενος, τοὺς ἀνέμους μιμῇ, διὰ  τῆς   ἀντιπνοίας ἀντιδιδόντας τὸ ἐνεχθέν. Μὴ
[8]   φύγῃς τῆς ὀργῆς τὴν πεῖραν,  τῆς   Ἀποκαλυπτομένης ἀπ´ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν
[7]   ~Ἔτι γὰρ πρὸς πολλὰ τῶν  τῆς   ἀρετῆς ἔργων ἐπιτήδειον ἡμῶν τῆς
[7]   ἔχειν περί τε τὴν ἀγάπην  τῆς   ἀρετῆς καὶ περὶ τὸ μῖσος
[4]   ἐφθέγξατο, σὺ δὲ οὐδέποτε μεταμελήσῃ  τῆς   ἀρετῆς. Τί δεῖ τὰ πολλὰ
[8]   ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τὸν ᾅδην,  τῆς   γῆς ὑποῤῥαγείσης τῷ δυσσεβεῖ, ἀλλὰ
[3]   Εἶτα, ἐπειδὰν πᾶσαν λοιδορίαν διὰ  τῆς   γλώττης ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω λοιπὸν πρὸς
[6]   ἐπιμελώμεθα, ὡς μηδέποτε αὐτὸν προεκτρέχειν  τῆς   διανοίας· ἔχωμεν δὲ ὥσπερ ἵππον
[8]   Φέρων τὰ σύμπαντα τῷ ῥήματι  τῆς   δυνάμεως αὐτοῦ, οὐχὶ ζῶντα ἔπεμψεν
[8]   ἑαυτὸν φαντασία. Ὥστε ἂν ἀφέλῃς  τῆς   ἑαυτοῦ διανοίας τούτων ἑκάτερον, ψόφος
[2]   σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ  τῆς   ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου (τοῦ πνεύματος.
[8]   τῶν τοιούτων (πονηρῶν σμῆνος, ταύτης  τῆς   κακίας ἐστὶν ἀποβλαστήματα. Μὴ δὴ
[6]   προπαρασκευαὶ καὶ διαθέσεις, οἷον πηδήματα  τῆς   καρδίας καὶ σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι, εἰς
[5]   πρὸς τὴν ἁμαρτίαν διερεθίσασαν, ἧττον  τῆς   κατακρίσεως ἀξιοῦται. Οὔτε στέφανοι χωρὶς
[5]   τι νόμιζε εἶναι καὶ τὸ  τῆς   λοιδορίας. μὲν ἀντιβαίνων εἰς
[4]   πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν σοι κινηθῇ  τῆς   λοιδορίας πειρασμὸς, νόμιζε κρίνεσθαι σεαυτὸν,
[7]   τὴν πορνείαν τοῦ Ζαμβρὶ καὶ  τῆς   Μαδιανίτιδος ἀναφανδὸν καὶ ἀπηρυθριασμένως γινομένην,
[4]   νόμιζε κρίνεσθαι σεαυτὸν, πότερον διὰ  τῆς   μακροθυμίας προσχωρεῖς τῷ Θεῷ,
[8]   καὶ δεσπότης, παρὰ πάσης  τῆς   νοητῆς καὶ αἰσθητῆς κτίσεως προσκυνούμενος,
[6]   καταπειθῆ, μηδαμοῦ τῆς τάξεως ἐκβαίνοντα  τῆς   οἰκείας, ἀγόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ
[4]   προσχωρεῖς τῷ Θεῷ, διὰ  τῆς   ὀργῆς ἀποτρέχεις πρὸς τὸν ἀντίδικον.
[2]   τῶν φοβερῶν, ἱκανὸν τὴν ὑπὸ  τῆς   ὀργῆς ἐκμανεῖσαν ψυχὴν ἐπισχεῖν· οὐ
[2]   ἀνηκέστου κακοῦ, οἷον πομφόλυγος, αὐτοῖς  τῆς   ὀργῆς ἐκραγείσης, διαπνευσθῇ τὸ φλεγμαῖνον.
[2]   καὶ θανάτους πολλάκις ἆθλα  τῆς   ὀργῆς οἱ μαχόμενοι ἀπηνέγκαντο. Ἦρξε
[8]   καὶ ἐγκατάλιπε θυμὸν, ἵνα φύγῃς  τῆς   ὀργῆς τὴν πεῖραν, τῆς Ἀποκαλυπτομένης
[7]   εἰς πύλην, καὶ ἀνακάμψατε διὰ  τῆς   παρεμβολῆς· καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν
[6]   μέγας Δαβὶδ πράως ἠνείχετο  τῆς   παροινίας τοῦ Σεμεεί. Οὐ γὰρ
[4]   τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος  τῆς   πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν σοι κινηθῇ
[1]   προσηγορίαις ἀποκαλεῖν, οἷς ἑαυτοὺς διὰ  τῆς   πονηρίας ᾠκείωσαν. Κύνας γὰρ ἐννεοὺς,
[4]   ὠφέλησάς τι κἀκεῖνον τῷ ὑποδείγματι  τῆς   πραότητος, χαλεπώτερον ἠμύνω διὰ
[8]   ψυχαῖς ἐμποιοῦντα· ἐκεῖ τὸ πνεῦμα  τῆς   πραΰτητος οὐκ ἀναπαύεται. Πεισθέντες δὲ
[4]   δὲ τραυμάτων πολλάκις θάνατοι. ~Ἀπὸ  τῆς   πρώτης ἀρχῆς τὸ κακὸν ἐπίσχωμεν,
[6]   τινι τῷ λόγῳ καταπειθῆ, μηδαμοῦ  τῆς   τάξεως ἐκβαίνοντα τῆς οἰκείας, ἀγόμενον
[1]   εὐστόχως καὶ κατὰ τὸν λόγον  τῆς   τέχνης γίγνηται, μετὰ τὴν πεῖραν
[2]   οἱ ὀξύῤῥοποι πρὸς θυμὸν ὑπὸ  τῆς   τυχούσης προφάσεως ἐξαπτόμενον, βοῶντες καὶ
[6]   ὡς κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῷ  τῆς   ὕβρεως ἀπαντώσης. Δύο δὴ ταῦτα
[4]   πραότητος, χαλεπώτερον ἠμύνω διὰ  τῆς   ὑπεροψίας. Τί γὰρ ἂν γένοιτο
[4]   λοιδορίαις δεικνύς· καὶ σεαυτῷ μέγαν  τῆς   ὑπομονῆς προξενήσεις τὸν στέφανον, τὴν
[2]   ἠγνόησαν, γονεῖς δὲ καὶ τέκνα  τῆς   φύσεως ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι μὲν γὰρ
[5]   προσηγορία τοῦ πένητος; Μνήσθητι  τῆς   φύσεως σεαυτοῦ· ὅτι γυμνὸς εἰς
[7]   δυνάμεων ἑκάστη παρὰ τὸν τρόπον  τῆς   χρήσεως κακὸν ἀγαθὸν
[2]   τὸ σχῆμα, οὔτε κατὰ τὴν  τῆς   ψυχῆς διάθεσιν, οἱ ὀργιζόμενοι διαφέρουσιν.
[6]   τὸ μανικὸν καὶ ἔκπληκτον κίνημα  τῆς   ψυχῆς καταστέλλειν τῇ μνήμῃ τῶν
[7]   ἐστὶ καὶ ἔμμετρος τῷ φρονίμῳ  τῆς   ψυχῆς μέρει παρὰ τοῦ θυμοειδοῦς
[7]   τῆς ἁμαρτίας. Νεῦρον γάρ ἐστι  τῆς   ψυχῆς θυμὸς, τόνον αὐτῇ
[7]   κεκτημένῳ γίνεται. Οἷον, τῷ ἐπιθυμητικῷ  τῆς   ψυχῆς μὲν εἰς ἀπόλαυσιν
[7]   τῶν ἠδικηκότων ἀντίδοσιν, ὥσπερ ὀργώσης  τῆς   ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν. Εἰδέναι
[2]   ὧν πεπόνθασιν αἴσθησιν, ὅλης αὐτοῖς  τῆς   ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν τοῦ
[7]   τῆς ἀρετῆς ἔργων ἐπιτήδειον ἡμῶν  τῆς   ψυχῆς τὸ θυμοειδὲς, ὅταν, ὥσπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009