Alphabétiquement     [«   »]
βούλει 1
βοῶντες 1
γαλήνην 2
γὰρ 54
γάρ 2
γε 2
γέλωτος 1
Fréquences     [«    »]
46
52 τὸ
43 τῶν
54 γὰρ
55 τοῦ
57 τῆς
64 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

γὰρ


Chapitre
[2]   ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν παραιρεῖται. Οὐ  γὰρ   ἄγουσι σχολὴν πρὸς τὴν ὧν
[2]   πάντας ὁμοῦ τοὺς ἐπιτηδείους. Ὥσπερ  γὰρ   αἱ χαράδραι, πρὸς τὰ κοῖλα
[3]   λοιδορία μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν. Οἷα  γὰρ   ἀλλήλους ἐφυβρίζοντες ἀντιφθέγγονται; μὲν
[3]   ἀλλήλους ὑπερβαίνειν ταῖς συμφοραῖς. Ἐν  γὰρ   ἁμίλλαις πονηραῖς ἀθλιώτερος νικήσας,
[4]   ἠμύνω διὰ τῆς ὑπεροψίας. Τί  γὰρ   ἂν γένοιτο ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ,
[4]   μηχανῇ τῶν ψυχῶν ἐξελόντες. Οὕτω  γὰρ   ἂν δυνηθείημεν τὰ πλεῖστα τῶν
[1]   Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων. Ἐπειδὰν  γὰρ   ἅπαξ παρωσάμενον τοὺς λογισμοὺς τὸ
[6]   γὰρ Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ  γὰρ   ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον ἀπὸ αἰσχύνης
[4]   οὐρανῶν βασιλείαν λοιδορία· Λοίδοροι  γὰρ   (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ
[5]   ὕβρις; φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ  γὰρ   δὴ τὸ ἕτερον κατάρξαι ἱκανὸν
[2]   τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι μὲν  γὰρ   ἑαυτοὺς πρῶτον οἱ ὀργιζόμενοι, ἔπειτα
[3]   ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν. Θυμὸς μὲν  γὰρ   ἐγείρει μάχην, (μάχη δὲ γεννᾷ
[6]   τῆς παροινίας τοῦ Σεμεεί. Οὐ  γὰρ   ἐδίδου καιρὸν τῇ ὀργῇ κινηθῆναι,
[8]   καλῶς, τί με δέρεις; Ἐὰν  γὰρ   ἐθισθῇς πάντων ἔσχατος εἶναι κατὰ
[7]   ἄγαν καὶ ἀνειμένης ἐποίησεν. Οὐ  γὰρ,   εἰ μὴ θυμωθείης κατὰ τοῦ
[4]   ὅπερ ἔφην, καὶ διαπρίεται. Εὐθὺς  γὰρ   ἐκ τῶν παρόντων οἷα ἑκάτερος
[2]   ἐπὶ σκηνῆς ὑπαλλάξαν. Ὀφθαλμοὶ μὲν  γὰρ   ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε καὶ
[5]   οὐδέν σε τοῦτο ὀνήσει. Οὐδὲ  γὰρ   ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσιν
[1]   διὰ τῆς πονηρίας ᾠκείωσαν. Κύνας  γὰρ   ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν,
[5]   δὲ πάλιν ὡς ἀγαθόν. Ἰδοὺ  γὰρ   ἔπαθες ἐγκαλεῖς. τὸ
[1]   καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύει. Οἱ  γὰρ   ἕτοιμοι πρὸς τὴν κατ´ ἀλλήλων
[8]   Πνεύματι τὴν πάροδον ἀποκλείοντα. Ὅπου  γὰρ   ἔχθραι, ἔρεις, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, φιλονεικίαι,
[7]   φαρμάκου εἴδει οὐ παραιτεῖται. Τὸ  γὰρ,   Ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου
[7]   σημαινόμενα πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει. Ἔστι  γὰρ   θυμὸς μὲν οἷον ἔξαψίς τις
[6]   ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης; καὶ  γὰρ   καὶ κριτής. Περιέῤῥηξάν σου
[6]   τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης; καὶ  γὰρ   καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ
[4]   ἐλάττονα εὑρήσει τῆς ἀληθείας. Οὕτω  γὰρ   καὶ τῷ ἐχθρῷ ἀμήχανον κατασκευάσεις
[8]   ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων. Ἐὰν  γὰρ   λογισμῷ σώφρονι ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν
[2]   τοιούτῳ δαίμονι στρατηγουμένους παθεῖν. Πηρώσεις  γὰρ   μελῶν καὶ θανάτους πολλάκις
[2]   ἐκραγείσης, διαπνευσθῇ τὸ φλεγμαῖνον. Οὔτε  γὰρ   ξίφους ἀκμὴ, οὔτε πῦρ, οὔτε
[6]   καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ  γὰρ   Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ γὰρ
[5]   ποίας τοῦτο συγγνώμης ἄξιον; Οὐδὲ  γὰρ   πόρνος, ἐπὶ τὴν ἑταίραν
[4]   καθυλακτεῖν· ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ  γὰρ   τύπτων τὸν μὴ ἀλγοῦντα
[8]   τὴν τοῖς πραέσιν ἐπηγγελμένην (Μακάριοι  γὰρ   οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι
[7]   μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον. Δεῖ  γὰρ,   οἶμαι, τὴν ἴσην σπουδὴν ἔχειν
[5]   πάθος ἀπολογία τοῦ προλαβόντος. Αὐτοῖς  γὰρ   οἷς ποιεῖς, κἀκεῖνον αἰτίας ἀφίης,
[2]   τοῦ καθ´ ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ  γὰρ   οἴστρῳ τῇ μνήμῃ τῶν λελυπηκότων
[6]   ὀργισθῇς, ἐβεβαίωσας τὰ ὀνείδη· τί  γὰρ   ὀργῆς ἀφρονέστερον; ἐὰν δὲ μείνῃς
[6]   κατὰ τὴν ἀξίαν νομίσῃς. Οὕτω  γὰρ   οὐδέποτε θυμὸς ἐν ταῖς
[7]   τῷ ἀδελφῷ σου εἰκῆ. Πῶς  γὰρ   οὐκ εἰκῆ, ἄλλου ἐνεργοῦντος, ἄλλῳ
[8]   ἀκινήτως τοῦ τύπτοντος ἀνεχόμενος.  γὰρ   οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴς καὶ
[5]   καὶ σεαυτὸν κατακρίνεις. Εἰ μὲν  γὰρ   πονηρὸν θυμὸς, τί οὐκ
[7]   ἐφ´ ὅπερ ἂν καθηγῆται. ~Ἔτι  γὰρ   πρὸς πολλὰ τῶν τῆς ἀρετῆς
[2]   διάθεσιν, οἱ ὀργιζόμενοι διαφέρουσιν. Ὀρεγομένοις  γὰρ   τῆς ἀντιλυπήσεως περιζεῖ μὲν τῇ
[8]   τῇ ἀρχῇ ταύτῃ συναναιρήσεις. Καὶ  γὰρ   τὸ δολερὸν καὶ ὕποπτον, καὶ
[6]   καὶ καταστελλέτω τὴν φλεγμονήν. Αἱ  γὰρ   τοιαῦται προπαρασκευαὶ καὶ διαθέσεις, οἷον
[7]   τοῦ θυμοειδοῦς συνεργία.  γὰρ   τοιοῦτος ἀδιάλλακτος ἔσται τοῖς ἐπιβούλοις
[1]   ἐκ τοῦ λόγου βοήθειαν. Ὅπερ  γὰρ   τοῖς ἰοβόλοις ἐστὶν ἰὸς,
[4]   μὴ ἀλγοῦντα ἑαυτὸν τιμωρεῖται (οὔτε  γὰρ   τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο, καὶ τὸν
[4]   εἰς γῆν πάλιν ἀναλυθήσῃ.  γὰρ   τούτοις τοῖς λόγοις ἑαυτὸν προκατασχὼν
[1]   πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνεται. Ἀκούοντες μὲν  γὰρ   τῶν Παροιμιῶν διαῤῥήδην ἀποφαινομένων, ὅτι
[4]   τὴν βασιλείαν σιωπή.  γὰρ   ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
[6]   κάτασχε τὸ λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ  γὰρ,   φησὶν, ἐταράχθη καρδία μου·
[4]   τὴν ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα.  γὰρ   ὠφέλησάς τι κἀκεῖνον τῷ ὑποδείγματι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009