Alphabétiquement     [«   »]
μεῖζόν 1
μείνῃς 1
μελῶν 1
μὲν 34
μένῃ 1
μέρει 1
μέρεσι 1
Fréquences     [«    »]
32 πρὸς
26 τὰ
20 ὥσπερ
34 μὲν
37 τῷ
41 τὸν
43 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

μὲν


Chapitre
[5]   Ἐὰν πένητά σε προσείπῃ, εἰ  μὲν   ἀληθῆ λέγει, κατάδεξαι τὴν ἀλήθειαν·
[6]   ὕβρεως καὶ ἀτιμίας κατάρξαι. Δεινὸν  μὲν,   ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι μεῖζόν ἐστι
[2]   ἀνθρωπείας τολμᾶται. Διὰ τοῦτον ἀδελφοὶ  μὲν   ἀλλήλους ἠγνόησαν, γονεῖς δὲ καὶ
[5]   ἔπαθες ἐγκαλεῖς. τὸ  μὲν   ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις; τὸ
[5]   καὶ τὸ τῆς λοιδορίας.  μὲν   ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν καταδέχεται·
[4]   δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; Τῷ  μὲν   ἀπέκλεισε τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν
[1]   τῶν θείων παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν. Δόντες  μὲν   αὐτοὶ τῇ ὀργῇ τόπον, ὥσπερ
[2]   τέκνα τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι  μὲν   γὰρ ἑαυτοὺς πρῶτον οἱ ὀργιζόμενοι,
[3]   τῶν ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν. Θυμὸς  μὲν   γὰρ ἐγείρει μάχην, (μάχη δὲ
[2]   προσωπεῖον ἐπὶ σκηνῆς ὑπαλλάξαν. Ὀφθαλμοὶ  μὲν   γὰρ ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε
[5]   ἀφίης, καὶ σεαυτὸν κατακρίνεις. Εἰ  μὲν   γὰρ πονηρὸν θυμὸς, τί
[1]   τῶν πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνεται. Ἀκούοντες  μὲν   γὰρ τῶν Παροιμιῶν διαῤῥήδην ἀποφαινομένων,
[7]   ὑλακτῶν ἀεὶ καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον  μὲν   δὴ τὸ ἀπὸ θυμοῦ ὠφέλιμον
[2]   φορητὰ ἐπιδεῖν ἐστι θεάματα· χεῖρας  μὲν   διηρμένας κατὰ τῶν ὁμοφύλων, καὶ
[3]   γὰρ ἀλλήλους ἐφυβρίζοντες ἀντιφθέγγονται;  μὲν   εἶπεν ἀφανῆ, καὶ ἐξ ἀφανῶν
[7]   τῷ ἐπιθυμητικῷ τῆς ψυχῆς  μὲν   εἰς ἀπόλαυσιν σαρκὸς καὶ τῶν
[3]   ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ  μὲν   ἦχος αὐτὸς ἀπεδόθη·
[7]   Καὶ πάλιν τὸ λογιστικὸν  μὲν   καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι καὶ
[8]   διετάξατο, καὶ ἔργῳ ὑπέδειξε· νῦν  μὲν   λέγων· θέλων ἐν ὑμῖν
[4]   οἷα ἑκάτερος ὑμῶν προσαγορεύεται;  μὲν   λοίδορος, σὺ δὲ μεγαλόψυχος·
[4]   δὲ μακρόθυμος καὶ πρᾶος·  μὲν   μεταγνώσεται ἐφ´ οἷς ἐφθέγξατο, σὺ
[7]   ἀλλήλων διαφέρει. Ἔστι γὰρ θυμὸς  μὲν   οἷον ἔξαψίς τις καὶ ἀναθυμίασις
[7]   ἁμαρτάνετε. Καὶ Κύριος τῷ  μὲν   ὀργιζομένῳ εἰκῆ τὴν κρίσιν ἐπανατείνεται·
[4]   λοίδορος, σὺ δὲ μεγαλόψυχος·  μὲν   ὀργίλος καὶ χαλεπὸς, σὺ δὲ
[5]   ἐπιτεῖναι τὴν ἀγανάκτησιν, διότι  μὲν   οὐκ εἶχε τὸ σωφρονίζον ὑπόδειγμα·
[4]   τοῦ πάθους οὐ δύναται. Τοὐναντίον  μὲν   οὖν, ὅπερ ἔφην, καὶ διαπρίεται.
[6]   εἶ, καὶ δαιμόνιον ἔχεις. Ἐὰν  μὲν   οὖν ὀργισθῇς, ἐβεβαίωσας τὰ ὀνείδη·
[5]   κατάρξαι ἱκανὸν εἰς παραίτησιν. Δικαιότερον  μὲν   οὖν, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, καὶ
[5]   ὁρᾷς τὰ τοξεύματα, πῶς τῶν  μὲν   στεῤῥῶν καὶ ἀντιτύπων πέφυκε διεκπίπτειν,
[2]   δὲ οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ  μὲν   σῶμα ταῖς πληγαῖς διακόπτεται,
[2]   Ὀρεγομένοις γὰρ τῆς ἀντιλυπήσεως περιζεῖ  μὲν   τῇ καρδίᾳ τὸ αἷμα, ὥσπερ
[7]   καὶ εὐανάκλητος τῷ λογισμῷ, πρὸς  μὲν   τὴν ἀλλοτρίαν καὶ φωνὴν καὶ
[6]   ἐπαγομέναις ἡμῖν ἀτιμίαις ἐπαναστήσεται. Δεινὸν  μὲν   τὸν εὐεργετηθέντα, καὶ ταῖς μεγίσταις
[5]   ἐξ ἀγαθῶν. Σὺ δὲ παροξύνῃ  μὲν   ὡς ἐπὶ φαύλῃ τῇ λοιδορίᾳ·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009