Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 1
τοῖς 16
τολμᾶται 1
τὸν 41
τόνον 1
τοξεύματα 2
τόπον 1
Fréquences     [«    »]
34 μὲν
32 πρὸς
37 τῷ
41 τὸν
43 τῶν
46
52 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

τὸν


Chapitre
[7]   ἐλάσας τὸν σειρομάστην. Σαμουὴλ δὲ  τὸν   Ἀγὰγ τὸν βασιλέα τοῦ Ἀμαλὴκ
[7]   τῆς παρεμβολῆς· καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος  τὸν   ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν
[8]   οὐχὶ ζῶντα ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς  τὸν   ᾅδην, τῆς γῆς ὑποῤῥαγείσης τῷ
[4]   θυμὸν οὐκ ἀνέπαυσεν) οὕτως  τὸν   ἀλοιδόρητον ὀνειδίζων παραμυθίαν εὑρεῖν τοῦ
[5]   Δαβὶδ λέγοντος· Ἐν τῷ συστῆναι  τὸν   ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου, οὐχὶ παρωξύνθην,
[7]   Ἐκεῖ τὸν θυμὸν μετάθες ἐπὶ  τὸν   ἀνθρωποκτόνον, τὸν τοῦ ψεύδους πατέρα,
[1]   τὴν ψυχῆς παραλάβῃ, ἀποθηριοῖ παντελῶς  τὸν   ἄνθρωπον, καὶ οὐδὲ ἄνθρωπον εἶναι
[4]   διὰ τῆς ὀργῆς ἀποτρέχεις πρὸς  τὸν   ἀντίδικον. Δὸς καιρὸν τοῖς λογισμοῖς
[7]   σειρομάστην. Σαμουὴλ δὲ τὸν Ἀγὰγ  τὸν   βασιλέα τοῦ Ἀμαλὴκ ὑπὸ τοῦ
[6]   εἶπε, φησὶ, τῷ Σεμεεὶ καταρᾶσθαι  τὸν   Δαβίδ. Διόπερ ἀκούων αἱμάτων ἀνὴρ,
[7]   τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος  τὸν   ἔγγιστα αὐτοῦ. Καὶ μετ´ ὀλίγα·
[7]   ἀνθρωποκτόνον, τὸν τοῦ ψεύδους πατέρα,  τὸν   ἐργάτην τῆς ἁμαρτίας· τῷ δὲ
[6]   ἡμῖν ἀτιμίαις ἐπαναστήσεται. Δεινὸν μὲν  τὸν   εὐεργετηθέντα, καὶ ταῖς μεγίσταις ὑπόχρεων
[4]   γένοιτο ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ,  τὸν   ἐχθρὸν ἑαυτοῦ ὁρᾷν ὕβρεων ὑψηλότερον;
[4]   ἀλγοῦντα ἑαυτὸν τιμωρεῖται (οὔτε γὰρ  τὸν   ἐχθρὸν ἠμύνατο, καὶ τὸν θυμὸν
[6]   καιρὸν τῇ ὀργῇ κινηθῆναι, πρὸς  τὸν   Θεὸν μεταφέρων τὴν ἔννοιαν· ὅτι
[7]   δὲ ἐνεργῶν μισητός. Ἐκεῖ  τὸν   θυμὸν μετάθες ἐπὶ τὸν ἀνθρωποκτόνον,
[6]   τοῦ ὀργίζεσθαι βλάβην; Ἐὰν πείσωμεν  τὸν   θυμὸν μὴ προλαμβάνειν τοὺς λογισμοὺς,
[4]   γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο, καὶ  τὸν   θυμὸν οὐκ ἀνέπαυσεν) οὕτως
[5]   φύσεως σεαυτοῦ· ὅτι γυμνὸς εἰς  τὸν   κόσμον εἰσῆλθες, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ.
[6]   τὸν χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν μου καὶ  τὸν   Κύριον, καὶ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια
[1]   παραγγελμάτων, ὅταν εὐστόχως καὶ κατὰ  τὸν   λόγον τῆς τέχνης γίγνηται, μετὰ
[3]   πρὸς τὸν φθεγξάμενον, ὡς ἐπὶ  τὸν   λοίδορον αἱ ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον
[4]   διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ γὰρ τύπτων  τὸν   μὴ ἀλγοῦντα ἑαυτὸν τιμωρεῖται (οὔτε
[7]   φησὶ, τὴν ῥομφαίαν ἕκαστος ἐπὶ  τὸν   μηρὸν αὐτοῦ, καὶ διέλθετε ἀπὸ
[7]   ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον ἠκονημένος  τὸν   νοῦν, κακεντρεχής ἐστι καὶ κακοῦργος.
[2]   πῦρ ἤδη βλέπει. Καὶ παραθήγει  τὸν   ὀδόντα, κατὰ τῶν συῶν τοὺς
[2]   ἐπιφάνειαν ἐξανθῆσαν, ἐν ἄλλῃ μορφῇ  τὸν   ὀργιζόμενον ἔδειξε, τὴν συνήθη πᾶσι
[1]   κακίᾳ· καὶ τοῦ Κυρίου λέγοντος  τὸν   ὀργιζόμενον εἰκῆ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
[5]   ὑπόδειγμα· σὺ δὲ, βλέπων ἀσχημονοῦντα  τὸν   ὀργιζόμενον, οὐκ ἐφυλάξω αὐτοῦ τὴν
[7]   ὑπομονὴν καὶ ἐγκράτειαν· παρὰ δὲ  τὸν   ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία γίνεται.
[7]   τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος  τὸν   πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν
[7]   τῷ θυμῷ, δι´ ἀμφοῖν ἐλάσας  τὸν   σειρομάστην. Σαμουὴλ δὲ τὸν Ἀγὰγ
[4]   σεαυτῷ μέγαν τῆς ὑπομονῆς προξενήσεις  τὸν   στέφανον, τὴν ἑτέρου μανίαν ἀφορμὴν
[7]   θυμὸν μετάθες ἐπὶ τὸν ἀνθρωποκτόνον,  τὸν   τοῦ ψεύδους πατέρα, τὸν ἐργάτην
[7]   τῶν ἄλλων δυνάμεων ἑκάστη παρὰ  τὸν   τρόπον τῆς χρήσεως κακὸν
[7]   τὰς τῶν Λευϊτῶν χεῖρας πρὸς  τὸν   τῶν ἀδελφῶν φόνον ἐξώπλισε. Θέσθω,
[6]   ἐὰν δὲ μείνῃς ἀόργητος, ᾔσχυνας  τὸν   ὑβρίσαντα, ἔργῳ τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος.
[3]   ἠχὼ οὕτως ἀνεκλάσθη ἀκεραία πρὸς  τὸν   φθεγξάμενον, ὡς ἐπὶ τὸν λοίδορον
[7]   ἐφ´ ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί δὲ  τὸν   Φινεὲς ἐδικαίωσεν; Οὐχ δικαία
[6]   καὶ κριτής. Περιέῤῥηξάν σου  τὸν   χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν μου καὶ τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009