Alphabétiquement     [«   »]
νῦν 3
ξίφος 1
ξίφους 1
ὁ 46
9
1
ὄγκος 1
Fréquences     [«    »]
41 τὸν
37 τῷ
43 τῶν
46 ὁ
52 τὸ
54 γὰρ
55 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère


Chapitre
[3]   Μᾶλλον δὲ μὲν ἦχος     αὐτὸς ἀπεδόθη· δὲ λοιδορία
[2]   χειρῶν ἀδίκων, δὲ ἠμύνατο·     δὲ ἀντεπήνεγκεν, δὲ οὐχ
[3]   εἶπεν ἀφανῆ, καὶ ἐξ ἀφανῶν     δὲ ἀπεκάλεσεν οἰκοτρίβων οἰκότριβα· οὗτος
[5]   μὲν ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν καταδέχεται·     δὲ ἐνδιδοὺς καὶ ὑπείκων ἐν
[7]   οὐ προσαπτόμενοι. ἐνεργούμενος ἐλεεινός·     δὲ ἐνεργῶν μισητός. Ἐκεῖ τὸν
[7]   μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι καὶ συνετός·     δὲ ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον
[7]   ἡδονῶν ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς καὶ ἀκόλαστος,     δὲ ἐπὶ τὴν ἀγάπην τοῦ
[2]   μαχόμενοι ἀπηνέγκαντο. Ἦρξε χειρῶν ἀδίκων,     δὲ ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,
[2]   μὲν σῶμα ταῖς πληγαῖς διακόπτεται,     δὲ θυμὸς τοῦ ἀλγεινοῦ τὴν
[2]   δὲ ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,     δὲ οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ
[6]   Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ     Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ γὰρ ἀπέστρεψε
[7]   ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας δὲ     ζηλωτὴς, πεντήκοντα καὶ τετρακοσίους ἄνδρας
[7]   ἀγαγὼν κατεφόνευσεν; Οὕτω γίνεται πολλάκις     θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας
[1]   ἰὸς, τοῦτο τοῖς παροξυνθεῖσιν     θυμὸς γίνεται. Λυσσῶσιν ὥσπερ οἱ
[6]   ἀξίαν νομίσῃς. Οὕτω γὰρ οὐδέποτε     θυμὸς ἐν ταῖς ἐπαγομέναις ἡμῖν
[7]   ἁμαρτίας. Πρὸς ὅπερ μάλιστα χρήσιμος     θυμός· ἐπειδὰν οἷον κύων ποιμένι,
[2]   τιμίων. Μανία τίς ἐστιν ὀλιγοχρόνιος     θυμός. Οἵ γε καὶ εἰς
[7]   ἁμαρτίας ποιήσωμεν. Οὕτω δὴ καὶ     θυμὸς, ὅτε δεῖ, καὶ ὡς
[5]   κατακρίνεις. Εἰ μὲν γὰρ πονηρὸν     θυμὸς, τί οὐκ ἐξέκλινας τὸ
[7]   Νεῦρον γάρ ἐστι τῆς ψυχῆς     θυμὸς, τόνον αὐτῇ πρὸς τὴν
[7]   ἐπειδὰν οἷον κύων ποιμένι, οὕτως     θυμὸς τῷ λογισμῷ παρεπόμενος, πρᾶος
[1]   Ὅπερ γὰρ τοῖς ἰοβόλοις ἐστὶν     ἰὸς, τοῦτο τοῖς παροξυνθεῖσιν
[5]   Καὶ κατακρίνεται τοίνυν οὐχὶ μόνον     καθηγησάμενος τοῦ δεινοῦ, ἀλλ´
[5]   καθηγησάμενος τοῦ δεινοῦ, ἀλλ´     καὶ πονηρῷ ἡγεμόνι πρὸς τὴν
[5]   γὰρ ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσιν     κατάρξας τῶν παλαισμάτων, ἀλλ´
[6]   ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης; καὶ γὰρ καὶ     κριτής. Περιέῤῥηξάν σου τὸν χιτωνίσκον;
[6]   ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης; καὶ γὰρ καὶ     Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ
[8]   Εἰ προπαιδευθείης τὴν ταπεινοφροσύνην, ἣν     Κύριος καὶ λόγῳ διετάξατο, καὶ
[7]   Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Καὶ     Κύριος τῷ μὲν ὀργιζομένῳ εἰκῆ
[2]   Φωνὴ τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη, καὶ     λόγος ἄναρθρος καὶ εἰκῆ προεκπίπτων,
[6]   τῶν μακαρίων ἀνδρῶν ὑποδειγμάτων· πῶς     μέγας Δαβὶδ πράως ἠνείχετο τῆς
[7]   Οἷον, τῷ ἐπιθυμητικῷ τῆς ψυχῆς     μὲν εἰς ἀπόλαυσιν σαρκὸς καὶ
[3]   αἱ ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ     μὲν ἦχος αὐτὸς ἀπεδόθη·
[7]   μακάριος. Καὶ πάλιν τὸ λογιστικὸν     μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι
[4]   σὺ δὲ μακρόθυμος καὶ πρᾶος·     μὲν μεταγνώσεται ἐφ´ οἷς ἐφθέγξατο,
[4]   μὲν λοίδορος, σὺ δὲ μεγαλόψυχος·     μὲν ὀργίλος καὶ χαλεπὸς, σὺ
[5]   καὶ ἐπιτεῖναι τὴν ἀγανάκτησιν, διότι     μὲν οὐκ εἶχε τὸ σωφρονίζον
[3]   Ἐν γὰρ ἁμίλλαις πονηραῖς ἀθλιώτερος     νικήσας, διότι ἀπέρχεται τὸ πλεῖον
[7]   ὥσπερ ὅπλῳ. Διὰ τοῦτο Μωϋσῆς     πάντων ἀνθρώπων πραότατος, ἐκδικῶν τὴν
[8]   καὶ γῆς ποιητὴς καὶ δεσπότης,     παρὰ πάσης τῆς νοητῆς καὶ
[5]   τοῦτο συγγνώμης ἄξιον; Οὐδὲ γὰρ     πόρνος, ἐπὶ τὴν ἑταίραν τὴν
[4]   τὸν θυμὸν οὐκ ἀνέπαυσεν) οὕτως     τὸν ἀλοιδόρητον ὀνειδίζων παραμυθίαν εὑρεῖν
[4]   ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ γὰρ     τύπτων τὸν μὴ ἀλγοῦντα ἑαυτὸν
[5]   κατάρξας τῶν παλαισμάτων, ἀλλ´     ὑπερβαλλόμενος στεφανοῦται. Καὶ κατακρίνεται τοίνυν
[8]   νοητῆς καὶ αἰσθητῆς κτίσεως προσκυνούμενος,     Φέρων τὰ σύμπαντα τῷ ῥήματι
[7]   γίνεται. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμᾶς     Ψαλμὸς νουθετεῖ· Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009