Alphabétiquement     [«   »]
δάκνουσι 1
δάκνουσιν 1
δανείου 1
δὲ 64
δέ 1
δεδομένα 1
Δεῖ 2
Fréquences     [«    »]
54 γὰρ
57 τῆς
55 τοῦ
64 δὲ
81 τὴν
166 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

δὲ


Chapitre
[7]   τὸν ἐργάτην τῆς ἁμαρτίας· τῷ  δὲ   ἀδελφῷ καὶ συμπάθησον, ὅτι, ἐὰν
[2]   ἀδίκων, δὲ ἠμύνατο·  δὲ   ἀντεπήνεγκεν, δὲ οὐχ ὑφίεται.
[3]   ἀφανῆ, καὶ ἐξ ἀφανῶν  δὲ   ἀπεκάλεσεν οἰκοτρίβων οἰκότριβα· οὗτος πένητα,
[2]   μέρεσι τοῦ σώματος ἐπιφερομένας, πόδας  δὲ   ἀφειδῶς τοῖς καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν
[5]   εἶχε τὸ σωφρονίζον ὑπόδειγμα· σὺ  δὲ,   βλέπων ἀσχημονοῦντα τὸν ὀργιζόμενον, οὐκ
[3]   μὲν γὰρ ἐγείρει μάχην, (μάχη  δὲ   γεννᾷ λοιδορίας, αἱ δὲ λοιδορίαι
[4]   ἄδοξον, καὶ μηδένα μηδαμόθεν; σὺ  δὲ   γῆν εἰπὲ καὶ σποδὸν σεαυτόν.
[5]   εἰσῆλθες, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ. Τί  δὲ   γυμνοῦ πενιχρότερον; Οὐδὲν ἤκουσας δεινὸν,
[2]   εὐτάκτως, οὐδὲ εὐσήμως προϊών. Ἐπειδὰν  δὲ   εἰς τὸ ἀνήκεστον, ὥσπερ φλὸξ
[7]   ἀναθυμίασις ὀξεῖα τοῦ πάθους· ὀργὴ  δὲ   ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ διαρκὴς
[1]   ὥσπερ ῥεύματι βιαίῳ διέξοδον, καταμανθάνοντες  δὲ   ἐν ἡσυχίᾳ τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν
[5]   ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν καταδέχεται·  δὲ   ἐνδιδοὺς καὶ ὑπείκων ἐν τῇ
[7]   προσαπτόμενοι. ἐνεργούμενος ἐλεεινός·  δὲ   ἐνεργῶν μισητός. Ἐκεῖ τὸν θυμὸν
[4]   τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε; σὺ  δὲ   ἔννοιαν λάβε σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ
[7]   φρόνιμός ἐστι καὶ συνετός·  δὲ   ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον ἠκονημένος
[7]   ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς καὶ ἀκόλαστος,  δὲ   ἐπὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ
[4]   πάθει τούτῳ συνεκτεμεῖν. Ἐλοιδόρησε; σὺ  δὲ   εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ δὲ ὑπόμεινον.
[7]   εἰκῆ τὴν κρίσιν ἐπανατείνεται· τὸ  δὲ   ἐφ´ δεῖ κεχρῆσθαι τῇ
[2]   ἀπηνέγκαντο. Ἦρξε χειρῶν ἀδίκων,  δὲ   ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,
[4]   (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ  δὲ   ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν σιωπή.
[2]   σῶμα ταῖς πληγαῖς διακόπτεται,  δὲ   θυμὸς τοῦ ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν
[1]   Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους· ἀκούοντες  δὲ   καὶ ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ
[4]   εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Ἀμυνόμενος  δὲ   καὶ εἰς ἴσον ἀντικαθιστάμενος τῷ
[2]   ὅπλον τῇ μανία γινόμενον. Ἐὰν  δὲ   καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ
[6]   μὴ δηχθῇς, ἄτρωτος εἶ. Ἐὰν  δὲ   καὶ πάθῃς τι τὴν ψυχὴν,
[2]   ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν, γονεῖς  δὲ   καὶ τέκνα τῆς φύσεως ἐπελάθοντο.
[8]   μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ  δὲ   καλῶς, τί με δέρεις; Ἐὰν
[3]   ἦχος αὐτὸς ἀπεδόθη·  δὲ   λοιδορία μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν. Οἷα
[3]   (μάχη δὲ γεννᾷ λοιδορίας, αἱ  δὲ   λοιδορίαι πληγὰς, αἱ δὲ πληγαὶ
[4]   μὲν ὀργίλος καὶ χαλεπὸς, σὺ  δὲ   μακρόθυμος καὶ πρᾶος· μὲν
[4]   προσαγορεύεται; μὲν λοίδορος, σὺ  δὲ   μεγαλόψυχος· μὲν ὀργίλος καὶ
[6]   τί γὰρ ὀργῆς ἀφρονέστερον; ἐὰν  δὲ   μείνῃς ἀόργητος, ᾔσχυνας τὸν ὑβρίσαντα,
[6]   τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος ὑβριζέτω· σὺ  δὲ   μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν σοι πρὸς
[7]   θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας  δὲ   ζηλωτὴς, πεντήκοντα καὶ τετρακοσίους
[3]   λοίδορον αἱ ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον  δὲ   μὲν ἦχος αὐτὸς
[7]   παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐθανάτωσε. Σὺ  δὲ   ὀργίζῃ τῷ ἀδελφῷ σου εἰκῆ.
[4]   μεταγνώσεται ἐφ´ οἷς ἐφθέγξατο, σὺ  δὲ   οὐδέποτε μεταμελήσῃ τῆς ἀρετῆς. Τί
[3]   σεαυτῷ δεικνύς. Ἐρυθρὸς ἐκεῖνος· σὺ  δὲ   οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι· οἱ
[2]   ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,  δὲ   οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ μὲν
[5]   ἐπὶ φαύλῃ τῇ λοιδορίᾳ· μιμῇ  δὲ   πάλιν ὡς ἀγαθόν. Ἰδοὺ γὰρ
[5]   καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν. Σὺ  δὲ   παροξύνῃ μὲν ὡς ἐπὶ φαύλῃ
[3]   αἱ δὲ λοιδορίαι πληγὰς, αἱ  δὲ   πληγαὶ τραύματα, ἐκ δὲ τραυμάτων
[8]   πρῶτος ἔστω πάντων ἔσχατος· νῦν  δὲ   πράως καὶ ἀκινήτως τοῦ τύπτοντος
[5]   ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις; τὸ  δὲ   σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν
[3]   γαλήνην βλέπουσι; Φωνὴ τραχεῖα·  δὲ   σὴ ἠπία; Οὐδὲ ἐν
[4]   καὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιον; σὺ  δὲ   σκώληκα σεαυτὸν εἰπὲ, καὶ ἀπὸ
[3]   οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι· οἱ  δὲ   σοὶ, εἰπέ μοι, γαλήνην βλέπουσι;
[5]   οὐκ ἐξέκλινας τὸ κακόν; εἰ  δὲ   συγγνώμης ἄξιον, τί χαλεπαίνεις τῷ
[7]   κἂν θεραπείαν ἔχειν δοκῇ, τοῦ  δὲ   συνήθους αὐτῷ καὶ φίλου ἐμβοήσαντος,
[7]   παραδοθήσεται τῷ αἰωνίῳ πυρί. Ὥσπερ  δὲ   τὰ ὀνόματα διάφορα θυμοῦ καὶ
[8]   τῆς πραΰτητος οὐκ ἀναπαύεται. Πεισθέντες  δὲ   τῇ παραινέσει τοῦ μακαρίου Παύλου,
[2]   πυρὸς κυκώμενον καὶ παφλάζον· πρὸς  δὲ   τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθῆσαν, ἐν ἄλλῃ
[2]   τε καὶ συνήθεις ἠγνόηνται· παράφορον  δὲ   τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη
[2]   ἀφειδῶς τοῖς καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν  δὲ   τὸ φανὲν ὅπλον τῇ μανία
[5]   καὶ ἀντιτύπων πέφυκε διεκπίπτειν, ἐν  δὲ   τοῖς ἁπαλοῖς καὶ ὑπείκουσι τὴν
[7]   ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην. Σαμουὴλ  δὲ   τὸν Ἀγὰγ τὸν βασιλέα τοῦ
[7]   καὶ ὑπομονὴν καὶ ἐγκράτειαν· παρὰ  δὲ   τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία
[7]   δοθῆναι ἐφ´ ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί  δὲ   τὸν Φινεὲς ἐδικαίωσεν; Οὐχ
[3]   αἱ δὲ πληγαὶ τραύματα, ἐκ  δὲ   τραυμάτων πολλάκις θάνατοι. ~Ἀπὸ τῆς
[6]   τάξεως ἐκβαίνοντα τῆς οἰκείας, ἀγόμενον  δὲ   ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐφ´ ὅπερ
[4]   σὺ δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ  δὲ   ὑπόμεινον. Διαπτύει καὶ τὸ μηδὲν
[5]   λέγει, κατάδεξαι τὴν ἀλήθειαν· εἰ  δὲ   ψεύδεται, τί πρὸς σὲ τὸ
[6]   αὐτὸν προεκτρέχειν τῆς διανοίας· ἔχωμεν  δὲ   ὥσπερ ἵππον ὑπεζευγμένον ἡμῖν, καὶ
[3]   τῇ σιωπῇ τὸ κακόν. Σὺ  δὲ   ὥσπερ ῥεῦμα τὴν ἐκείνου ὀργὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009