HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  83 formes différentes pour 183 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[6]   φησὶ, τῷ Σεμεεὶ καταρᾶσθαι τὸν  Δαβίδ.   Διόπερ ἀκούων αἱμάτων ἀνὴρ, καὶ
[6]   ἐστιν ἄρα τὸ ὑπὸ τοῦ  Δαβὶδ   εἰρημένον· ὅτι Ἡτοιμάσθην, καὶ οὐκ
[5]   πτώματα χωρὶς ἀντιπάλων. Ἄκουε τοῦ  Δαβὶδ   λέγοντος· Ἐν τῷ συστῆναι τὸν
[4]   ἔχειν τὴν γένεσιν, τὰ τοῦ  Δαβὶδ   λέγων ῥήματα. Τούτοις πρόσθες καὶ
[6]   ἀνδρῶν ὑποδειγμάτων· πῶς μέγας  Δαβὶδ   πράως ἠνείχετο τῆς παροινίας τοῦ
[8]   ἄγνοιαν, ἀρχὴν πολέμου, συμφορῶν πλήρωμα,  δαίμονα   πονηρὸν αὐταῖς ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς
[2]   ὅσα εἰκὸς τοὺς ὑπὸ τοιούτῳ  δαίμονι   στρατηγουμένους παθεῖν. Πηρώσεις γὰρ μελῶν
[6]   σοφίαν ἐλοιδορήσαντο· Σαμαρείτης εἶ, καὶ  δαιμόνιον   ἔχεις. Ἐὰν μὲν οὖν ὀργισθῇς,
[2]   μᾶλλόν γε τοὺς ὑπὸ  δαιμόνων   κατασχεθέντας, ὧν οὐδὲν, οὔτε κατὰ
[7]   (τῶν κυνῶν· οἳ τοὺς λίθους  δάκνουσι,   τοῦ βάλλοντος οὐ προσαπτόμενοι.
[1]   κύνες, ᾄττουσιν ὥσπερ οἱ σκορπίοι,  δάκνουσιν   ὥσπερ οἱ ὄφεις. Οἶδε καὶ
[3]   κακοῦ πληρωτὴς ἐράνου, μηδὲ πονηροῦ  δανείου   πονηρότερος ἐκτιστής. Ὕβρισεν ὀργισθείς; στῆσον
[7]   τὸν ἐργάτην τῆς ἁμαρτίας· τῷ  δὲ   ἀδελφῷ καὶ συμπάθησον, ὅτι, ἐὰν
[2]   ἀδίκων, δὲ ἠμύνατο·  δὲ   ἀντεπήνεγκεν, δὲ οὐχ ὑφίεται.
[3]   ἀφανῆ, καὶ ἐξ ἀφανῶν  δὲ   ἀπεκάλεσεν οἰκοτρίβων οἰκότριβα· οὗτος πένητα,
[2]   μέρεσι τοῦ σώματος ἐπιφερομένας, πόδας  δὲ   ἀφειδῶς τοῖς καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν
[5]   εἶχε τὸ σωφρονίζον ὑπόδειγμα· σὺ  δὲ,   βλέπων ἀσχημονοῦντα τὸν ὀργιζόμενον, οὐκ
[3]   μὲν γὰρ ἐγείρει μάχην, (μάχη  δὲ   γεννᾷ λοιδορίας, αἱ δὲ λοιδορίαι
[4]   ἄδοξον, καὶ μηδένα μηδαμόθεν; σὺ  δὲ   γῆν εἰπὲ καὶ σποδὸν σεαυτόν.
[5]   εἰσῆλθες, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ. Τί  δὲ   γυμνοῦ πενιχρότερον; Οὐδὲν ἤκουσας δεινὸν,
[2]   εὐτάκτως, οὐδὲ εὐσήμως προϊών. Ἐπειδὰν  δὲ   εἰς τὸ ἀνήκεστον, ὥσπερ φλὸξ
[7]   ἀναθυμίασις ὀξεῖα τοῦ πάθους· ὀργὴ  δὲ   ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ διαρκὴς
[1]   ὥσπερ ῥεύματι βιαίῳ διέξοδον, καταμανθάνοντες  δὲ   ἐν ἡσυχίᾳ τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν
[5]   ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν καταδέχεται·  δὲ   ἐνδιδοὺς καὶ ὑπείκων ἐν τῇ
[7]   προσαπτόμενοι. ἐνεργούμενος ἐλεεινός·  δὲ   ἐνεργῶν μισητός. Ἐκεῖ τὸν θυμὸν
[4]   τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε; σὺ  δὲ   ἔννοιαν λάβε σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ
[7]   φρόνιμός ἐστι καὶ συνετός·  δὲ   ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον ἠκονημένος
[7]   ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς καὶ ἀκόλαστος,  δὲ   ἐπὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ
[4]   πάθει τούτῳ συνεκτεμεῖν. Ἐλοιδόρησε; σὺ  δὲ   εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ δὲ ὑπόμεινον.
[7]   εἰκῆ τὴν κρίσιν ἐπανατείνεται· τὸ  δὲ   ἐφ´ δεῖ κεχρῆσθαι τῇ
[2]   ἀπηνέγκαντο. Ἦρξε χειρῶν ἀδίκων,  δὲ   ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,
[4]   (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ  δὲ   ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν σιωπή.
[2]   σῶμα ταῖς πληγαῖς διακόπτεται,  δὲ   θυμὸς τοῦ ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν
[1]   Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους· ἀκούοντες  δὲ   καὶ ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ
[4]   εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Ἀμυνόμενος  δὲ   καὶ εἰς ἴσον ἀντικαθιστάμενος τῷ
[2]   ὅπλον τῇ μανία γινόμενον. Ἐὰν  δὲ   καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ
[6]   μὴ δηχθῇς, ἄτρωτος εἶ. Ἐὰν  δὲ   καὶ πάθῃς τι τὴν ψυχὴν,
[2]   ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν, γονεῖς  δὲ   καὶ τέκνα τῆς φύσεως ἐπελάθοντο.
[8]   μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ  δὲ   καλῶς, τί με δέρεις; Ἐὰν
[3]   ἦχος αὐτὸς ἀπεδόθη·  δὲ   λοιδορία μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν. Οἷα
[3]   (μάχη δὲ γεννᾷ λοιδορίας, αἱ  δὲ   λοιδορίαι πληγὰς, αἱ δὲ πληγαὶ
[4]   μὲν ὀργίλος καὶ χαλεπὸς, σὺ  δὲ   μακρόθυμος καὶ πρᾶος· μὲν
[4]   προσαγορεύεται; μὲν λοίδορος, σὺ  δὲ   μεγαλόψυχος· μὲν ὀργίλος καὶ
[6]   τί γὰρ ὀργῆς ἀφρονέστερον; ἐὰν  δὲ   μείνῃς ἀόργητος, ᾔσχυνας τὸν ὑβρίσαντα,
[6]   τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος ὑβριζέτω· σὺ  δὲ   μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν σοι πρὸς
[7]   θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας  δὲ   ζηλωτὴς, πεντήκοντα καὶ τετρακοσίους
[3]   λοίδορον αἱ ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον  δὲ   μὲν ἦχος αὐτὸς
[7]   παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐθανάτωσε. Σὺ  δὲ   ὀργίζῃ τῷ ἀδελφῷ σου εἰκῆ.
[4]   μεταγνώσεται ἐφ´ οἷς ἐφθέγξατο, σὺ  δὲ   οὐδέποτε μεταμελήσῃ τῆς ἀρετῆς. Τί
[3]   σεαυτῷ δεικνύς. Ἐρυθρὸς ἐκεῖνος· σὺ  δὲ   οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι· οἱ
[2]   ἠμύνατο· δὲ ἀντεπήνεγκεν,  δὲ   οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ μὲν
[5]   ἐπὶ φαύλῃ τῇ λοιδορίᾳ· μιμῇ  δὲ   πάλιν ὡς ἀγαθόν. Ἰδοὺ γὰρ
[5]   καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν. Σὺ  δὲ   παροξύνῃ μὲν ὡς ἐπὶ φαύλῃ
[3]   αἱ δὲ λοιδορίαι πληγὰς, αἱ  δὲ   πληγαὶ τραύματα, ἐκ δὲ τραυμάτων
[8]   πρῶτος ἔστω πάντων ἔσχατος· νῦν  δὲ   πράως καὶ ἀκινήτως τοῦ τύπτοντος
[5]   αὐτὸν φερομένην πονηρίαν διέλυσε. Τί  δέ   σε ταράσσει προσηγορία τοῦ
[5]   ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις; τὸ  δὲ   σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν
[3]   γαλήνην βλέπουσι; Φωνὴ τραχεῖα·  δὲ   σὴ ἠπία; Οὐδὲ ἐν
[4]   καὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιον; σὺ  δὲ   σκώληκα σεαυτὸν εἰπὲ, καὶ ἀπὸ
[3]   οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι· οἱ  δὲ   σοὶ, εἰπέ μοι, γαλήνην βλέπουσι;
[5]   οὐκ ἐξέκλινας τὸ κακόν; εἰ  δὲ   συγγνώμης ἄξιον, τί χαλεπαίνεις τῷ
[7]   κἂν θεραπείαν ἔχειν δοκῇ, τοῦ  δὲ   συνήθους αὐτῷ καὶ φίλου ἐμβοήσαντος,
[7]   παραδοθήσεται τῷ αἰωνίῳ πυρί. Ὥσπερ  δὲ   τὰ ὀνόματα διάφορα θυμοῦ καὶ
[8]   τῆς πραΰτητος οὐκ ἀναπαύεται. Πεισθέντες  δὲ   τῇ παραινέσει τοῦ μακαρίου Παύλου,
[2]   πυρὸς κυκώμενον καὶ παφλάζον· πρὸς  δὲ   τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθῆσαν, ἐν ἄλλῃ
[2]   τε καὶ συνήθεις ἠγνόηνται· παράφορον  δὲ   τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ ἤδη
[2]   ἀφειδῶς τοῖς καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν  δὲ   τὸ φανὲν ὅπλον τῇ μανία
[5]   καὶ ἀντιτύπων πέφυκε διεκπίπτειν, ἐν  δὲ   τοῖς ἁπαλοῖς καὶ ὑπείκουσι τὴν
[7]   ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην. Σαμουὴλ  δὲ   τὸν Ἀγὰγ τὸν βασιλέα τοῦ
[7]   καὶ ὑπομονὴν καὶ ἐγκράτειαν· παρὰ  δὲ   τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία
[7]   δοθῆναι ἐφ´ ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί  δὲ   τὸν Φινεὲς ἐδικαίωσεν; Οὐχ
[3]   αἱ δὲ πληγαὶ τραύματα, ἐκ  δὲ   τραυμάτων πολλάκις θάνατοι. ~Ἀπὸ τῆς
[6]   τάξεως ἐκβαίνοντα τῆς οἰκείας, ἀγόμενον  δὲ   ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐφ´ ὅπερ
[4]   σὺ δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ  δὲ   ὑπόμεινον. Διαπτύει καὶ τὸ μηδὲν
[5]   λέγει, κατάδεξαι τὴν ἀλήθειαν· εἰ  δὲ   ψεύδεται, τί πρὸς σὲ τὸ
[6]   αὐτὸν προεκτρέχειν τῆς διανοίας· ἔχωμεν  δὲ   ὥσπερ ἵππον ὑπεζευγμένον ἡμῖν, καὶ
[3]   τῇ σιωπῇ τὸ κακόν. Σὺ  δὲ   ὥσπερ ῥεῦμα τὴν ἐκείνου ὀργὴν
[7]   οὖν τὰ πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν  δεδομένα   παρὰ τοῦ κτίσαντος ἀφορμὴν ἑαυτοῖς
[7]   σοι μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον.  Δεῖ   γὰρ, οἶμαι, τὴν ἴσην σπουδὴν
[7]   δὴ καὶ θυμὸς, ὅτε  δεῖ,   καὶ ὡς δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν
[7]   ἐπανατείνεται· τὸ δὲ ἐφ´  δεῖ   κεχρῆσθαι τῇ ὀργῇ, ὡς ἐν
[7]   θυμὸς, ὅτε δεῖ, καὶ ὡς  δεῖ   κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ ὑπομονὴν
[4]   οὐδέποτε μεταμελήσῃ τῆς ἀρετῆς. Τί  δεῖ   τὰ πολλὰ λέγειν; Τῷ μὲν
[8]   μὴ κινοῖτο πρὸς μὴ  δεῖ   τὸ πάθος; Πῶς; Εἰ προπαιδευθείης
[6]   ὅτι Ἡτοιμάσθην, καὶ οὐκ ἐταράχθην.  Δεῖ   τοίνυν τὸ μανικὸν καὶ ἔκπληκτον
[3]   τὴν ἐκείνου μορφὴν ἐν σεαυτῷ  δεικνύς.   Ἐρυθρὸς ἐκεῖνος· σὺ δὲ οὐκ
[4]   ἄμυναν, ἄτρωτον σεαυτὸν ταῖς λοιδορίαις  δεικνύς·   καὶ σεαυτῷ μέγαν τῆς ὑπομονῆς
[5]   δὲ γυμνοῦ πενιχρότερον; Οὐδὲν ἤκουσας  δεινὸν,   ἐὰν μὴ σεαυτῷ οἰκειώσῃς (τὰ
[6]   καὶ ὕβρεως καὶ ἀτιμίας κατάρξαι.  Δεινὸν   μὲν, ἀλλὰ τῷ ποιοῦντι μεῖζόν
[6]   ταῖς ἐπαγομέναις ἡμῖν ἀτιμίαις ἐπαναστήσεται.  Δεινὸν   μὲν τὸν εὐεργετηθέντα, καὶ ταῖς
[5]   οὐχὶ μόνον καθηγησάμενος τοῦ  δεινοῦ,   ἀλλ´ καὶ πονηρῷ ἡγεμόνι
[7]   ἀσχήμονα θέαν, οὐκ ἀνασχόμενος, εἰς  δέον   ἐχρήσατο τῷ θυμῷ, δι´ ἀμφοῖν
[8]   εἰ δὲ καλῶς, τί με  δέρεις;   Ἐὰν γὰρ ἐθισθῇς πάντων ἔσχατος
[5]   ποτε ἀπήχθη διὰ πενίαν εἰς  δεσμωτήριον;   Οὐ τὸ πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ
[6]   Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ  Δεσπότης   ἡμῶν. Οὐ γὰρ ἀπέστρεψε τὸ
[8]   οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴς καὶ  δεσπότης,   παρὰ πάσης τῆς νοητῆς
[6]   εὐγενῶς τὴν πενίαν. ~Μνήσθητι τοῦ  Δεσπότου·   ὅτι Πλούσιος ὢν, ἐπτώχευσε δι´
[5]   χαλεπαίνεις τῷ θυμουμένῳ; Ὥστε, εἰ  δεύτερος   ἦλθες πρὸς τὴν ἀντίδοσιν, οὐδέν
[7]   ἀφορμὴν ἑαυτοῖς ἁμαρτίας ποιήσωμεν. Οὕτω  δὴ   καὶ θυμὸς, ὅτε δεῖ,
[3]   ἄμυναν τοῦ λελυπηκότος κεκινημένης. ~Μὴ  δὴ   κακῷ τὸ κακὸν ἰᾶσθε, μηδὲ
[8]   τῆς κακίας ἐστὶν ἀποβλαστήματα. Μὴ  δὴ   οὖν ἐπεισάγωμεν ἑαυτοῖς κακὸν τοσοῦτον·
[7]   κακεντρεχής ἐστι καὶ κακοῦργος. Μὴ  δὴ   οὖν τὰ πρὸς σωτηρίαν ἡμῖν
[2]   ἄλλην καὶ μανίαν ὁμότιμον· οὕτω  δὴ   συμπεσόντες ἔδρασαν ἀλλήλους καὶ ἔπαθον,
[6]   αὐτῷ τῆς ὕβρεως ἀπαντώσης. Δύο  δὴ   ταῦτα περίελε σεαυτοῦ, μήτε σεαυτὸν
[5]   ὑπείκουσι τὴν ὁρμὴν ὑπεκλύειν; Τοιοῦτον  δή   τι νόμιζε εἶναι καὶ τὸ
[7]   ἀεὶ καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον μὲν  δὴ   τὸ ἀπὸ θυμοῦ ὠφέλιμον τοῖς
[5]   φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ γὰρ  δὴ   τὸ ἕτερον κατάρξαι ἱκανὸν εἰς
[2]   ἀφθονίᾳ, τοῖς παροξύνουσιν ἐξαφθῇ, τότε  δὴ   τότε τὰ οὔτε λόγῳ ῥητὰ
[6]   ἔστω τὰ (ῥήματα. Ἐὰν μὴ  δηχθῇς,   ἄτρωτος εἶ. Ἐὰν δὲ καὶ
[7]   εἰς δέον ἐχρήσατο τῷ θυμῷ,  δι´   ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην. Σαμουὴλ
[6]   Δεσπότου· ὅτι Πλούσιος ὢν, ἐπτώχευσε  δι´   ἡμᾶς. Ἐὰν ἄφρονά σε καὶ
[2]   ἐνυπάρχει πρὸς ἀνθρώπους τὸ μῖσος.  ~Διὰ   θυμὸν ἀχάλινοι γλῶσσαι, καὶ ἀπύλωτα
[2]   καὶ θυμοῦ ἔκγονά ἐστι πάθη.  Διὰ   θυμὸν καὶ ξίφος ἀκονᾶται· θάνατος
[2]   οὐ πρότερον ἵστανται πρὶν  διὰ   μεγάλου καὶ ἀνηκέστου κακοῦ, οἷον
[2]   ὀργιζομένων ὁρμαὶ βίαιοι καὶ ἀκάθεκτοι  διὰ   πάντων ὁμοίως χωροῦσιν. Οὐ πολιὰ
[5]   (τὰ εἰρημένα. Τίς ποτε ἀπήχθη  διὰ   πενίαν εἰς δεσμωτήριον; Οὐ τὸ
[3]   καρδίαν ὑποδεξάμενος, τοὺς ἀνέμους μιμῇ,  διὰ   τῆς ἀντιπνοίας ἀντιδιδόντας τὸ ἐνεχθέν.
[3]   ἐπιλείπωσιν. Εἶτα, ἐπειδὰν πᾶσαν λοιδορίαν  διὰ   τῆς γλώττης ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω λοιπὸν
[4]   πειρασμὸς, νόμιζε κρίνεσθαι σεαυτὸν, πότερον  διὰ   τῆς μακροθυμίας προσχωρεῖς τῷ Θεῷ,
[4]   μακροθυμίας προσχωρεῖς τῷ Θεῷ,  διὰ   τῆς ὀργῆς ἀποτρέχεις πρὸς τὸν
[7]   πύλης εἰς πύλην, καὶ ἀνακάμψατε  διὰ   τῆς παρεμβολῆς· καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος
[1]   θηρίων προσηγορίαις ἀποκαλεῖν, οἷς ἑαυτοὺς  διὰ   τῆς πονηρίας ᾠκείωσαν. Κύνας γὰρ
[4]   τῆς πραότητος, χαλεπώτερον ἠμύνω  διὰ   τῆς ὑπεροψίας. Τί γὰρ ἂν
[7]   ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία γίνεται.  Διὰ   τοῦτο καὶ ἡμᾶς Ψαλμὸς
[7]   κεχρῆσθαι τῷ θυμῷ ὥσπερ ὅπλῳ.  Διὰ   τοῦτο Μωϋσῆς πάντων ἀνθρώπων
[2]   ἀνθρώπου ἐκ χειρὸς ἀνθρωπείας τολμᾶται.  Διὰ   τοῦτον ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν,
[3]   ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω λοιπὸν πρὸς τὴν  διὰ   τῶν ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν. Θυμὸς
[7]   ἐπιμείνῃ τῇ ἁμαρτίᾳ, μετὰ τοῦ  διαβόλου   παραδοθήσεται τῷ αἰωνίῳ πυρί. Ὥσπερ
[1]   μάλιστα τὸ ἀπ´ αὐτῶν ὠφέλιμον  διαδείκνυται·   οὕτως ἐπὶ τῶν πνευματικῶν παραινέσεων,
[6]   Αἱ γὰρ τοιαῦται προπαρασκευαὶ καὶ  διαθέσεις,   οἷον πηδήματα τῆς καρδίας καὶ
[7]   χρὴ, ὅτι κατ´ ἀμφοτέρας τὰς  διαθέσεις   πλημμελοῦσιν οἱ ἄνθρωποι· μανικῶς
[2]   οὔτε κατὰ τὴν τῆς ψυχῆς  διάθεσιν,   οἱ ὀργιζόμενοι διαφέρουσιν. Ὀρεγομένοις γὰρ
[8]   τούτων ἑκάτερον, ψόφος ἐστὶν ἄλλως  διακενῆς   ἠχῶν τὰ φερόμενα. Παῦσαι οὖν
[2]   τὸ μὲν σῶμα ταῖς πληγαῖς  διακόπτεται,   δὲ θυμὸς τοῦ ἀλγεινοῦ
[6]   Τούτων ἕκαστον ὑποτρεχέτω σου τὴν  διάνοιαν,   καὶ καταστελλέτω τὴν φλεγμονήν. Αἱ
[8]   ὅταν ὑπὸ φρενίτιδος ἐξεστηκὼς τὴν  διάνοιαν   φθέγγηται ῥήματα ἀτιμίας, ἐλεεινὸν ἡγῇ
[6]   ὡς μηδέποτε αὐτὸν προεκτρέχειν τῆς  διανοίας·   ἔχωμεν δὲ ὥσπερ ἵππον ὑπεζευγμένον
[8]   Ὥστε ἂν ἀφέλῃς τῆς ἑαυτοῦ  διανοίας   τούτων ἑκάτερον, ψόφος ἐστὶν ἄλλως
[2]   πομφόλυγος, αὐτοῖς τῆς ὀργῆς ἐκραγείσης,  διαπνευσθῇ   τὸ φλεγμαῖνον. Οὔτε γὰρ ξίφους
[4]   μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, καὶ  διαπρίεται.   Εὐθὺς γὰρ ἐκ τῶν παρόντων
[4]   εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ δὲ ὑπόμεινον.  Διαπτύει   καὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε;
[7]   δὲ ἔμμονος λύπη καὶ ὁρμὴ  διαρκὴς   πρὸς τὴν τῶν ἠδικηκότων ἀντίδοσιν,
[2]   ὄγκος τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες  διαῤῥηγνύμεναι,   ὑπὸ τῆς ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου
[4]   ἄπρακτά σου καθυλακτεῖν· ἐφ´ ἑαυτῷ  διαῤῥηγνύσθω.   Ὥσπερ γὰρ τύπτων τὸν
[1]   Ἀκούοντες μὲν γὰρ τῶν Παροιμιῶν  διαῤῥήδην   ἀποφαινομένων, ὅτι Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ
[7]   ὑπ´ αὐτῶν σημαινόμενα πλεῖστον ἀλλήλων  διαφέρει.   Ἔστι γὰρ θυμὸς μὲν οἷον
[2]   τῆς ψυχῆς διάθεσιν, οἱ ὀργιζόμενοι  διαφέρουσιν.   Ὀρεγομένοις γὰρ τῆς ἀντιλυπήσεως περιζεῖ
[7]   πυρί. Ὥσπερ δὲ τὰ ὀνόματα  διάφορα   θυμοῦ καὶ ὀργῆς, οὕτω καὶ
[3]   ἀντιπνοίας ἀντιδιδόντας τὸ ἐνεχθέν. Μὴ  διδασκάλῳ   χρήσῃ τῷ ἐχθρῷ, μηδὲ
[8]   τῷ δυσσεβεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ καὶ  διδάσκει·   Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ
[7]   καὶ τὸ, Ἐχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις,  διδάσκοντός   ἐστι κεχρῆσθαι τῷ θυμῷ ὥσπερ
[6]   καρδία μου· τουτέστιν, οὐ  διεδόθη   πρὸς τὸ ἔξω τὸ πάθος,
[5]   μὲν στεῤῥῶν καὶ ἀντιτύπων πέφυκε  διεκπίπτειν,   ἐν δὲ τοῖς ἁπαλοῖς καὶ
[7]   ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ, καὶ  διέλθετε   ἀπὸ πύλης εἰς πύλην, καὶ
[5]   τὴν ἐπ´ αὐτὸν φερομένην πονηρίαν  διέλυσε.   Τί δέ σε ταράσσει
[6]   μου καὶ τὸν Κύριον, καὶ  διεμερίσαντο   τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς. Οὔπω
[1]   ὀργῇ τόπον, ὥσπερ ῥεύματι βιαίῳ  διέξοδον,   καταμανθάνοντες δὲ ἐν ἡσυχίᾳ τὴν
[5]   μετατιθεὶς ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν  διερεθίσασαν,   ἧττον τῆς κατακρίσεως ἀξιοῦται. Οὔτε
[8]   ἣν Κύριος καὶ λόγῳ  διετάξατο,   καὶ ἔργῳ ὑπέδειξε· νῦν μὲν
[2]   ἐπιδεῖν ἐστι θεάματα· χεῖρας μὲν  διηρμένας   κατὰ τῶν ὁμοφύλων, καὶ πᾶσι
[7]   τὸν Φινεὲς ἐδικαίωσεν; Οὐχ  δικαία   ὀργὴ κατὰ τῶν πορνευσάντων; ὃς,
[7]   τοῦ Θεοῦ περισωθέντα οὐχ ὑπὸ  δικαίας   ὀργῆς εἰς μέσον ἀγαγὼν κατεφόνευσεν;
[5]   ἕτερον κατάρξαι ἱκανὸν εἰς παραίτησιν.  Δικαιότερον   μὲν οὖν, ὡς ἐμαυτὸν πείθω,
[6]   τῷ Σεμεεὶ καταρᾶσθαι τὸν Δαβίδ.  Διόπερ   ἀκούων αἱμάτων ἀνὴρ, καὶ ἀνὴρ
[3]   ἁμίλλαις πονηραῖς ἀθλιώτερος νικήσας,  διότι   ἀπέρχεται τὸ πλεῖον ἔχων τῆς
[5]   πείθω, καὶ ἐπιτεῖναι τὴν ἀγανάκτησιν,  διότι   μὲν οὐκ εἶχε τὸ
[7]   καὶ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ,  δοθῆναι   ἐφ´ ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί δὲ
[7]   ὄψιν ἐξαγριούμενος, κἂν θεραπείαν ἔχειν  δοκῇ,   τοῦ δὲ συνήθους αὐτῷ καὶ
[8]   ταύτῃ συναναιρήσεις. Καὶ γὰρ τὸ  δολερὸν   καὶ ὕποπτον, καὶ ἄπιστον καὶ
[7]   κατὰ τῶν παροξυνόντων κινούμενοι,  δολερῶς   καὶ ἐπιβούλως τοὺς λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες·
[1]   θαυμαστὸν τῶν θείων παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν.  Δόντες   μὲν αὐτοὶ τῇ ὀργῇ τόπον,
[8]   τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,  δόξα   καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς
[4]   ὀργῆς ἀποτρέχεις πρὸς τὸν ἀντίδικον.  Δὸς   καιρὸν τοῖς λογισμοῖς σεαυτοῦ τὴν
[2]   ἀπολήγουσι, πρὶν κακόν τι  δοῦναι   τῷ παροξύναντι, πού τι
[7]   μεταχειρίζεσθαι. Ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων  δυνάμεων   ἑκάστη παρὰ τὸν τρόπον τῆς
[8]   τὰ σύμπαντα τῷ ῥήματι τῆς  δυνάμεως   αὐτοῦ, οὐχὶ ζῶντα ἔπεμψεν αὐτὸν
[1]   λογισμοὺς τὸ πάθος αὐτὸ τὴν  δυναστείαν   τὴν ψυχῆς παραλάβῃ, ἀποθηριοῖ παντελῶς
[4]   παραμυθίαν εὑρεῖν τοῦ πάθους οὐ  δύναται.   Τοὐναντίον μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην,
[7]   μὴ θυμωθείης κατὰ τοῦ πονηροῦ,  δυνατόν   σοι μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον.
[4]   ψυχῶν ἐξελόντες. Οὕτω γὰρ ἂν  δυνηθείημεν   τὰ πλεῖστα τῶν κακῶν, ὥσπερ
[8]   Ἐὰν γὰρ λογισμῷ σώφρονι ἐκτεμεῖν  δυνηθῇς   τὴν πικρὰν ῥίζαν τοῦ θυμοῦ,
[6]   ἀξίαν αὐτῷ τῆς ὕβρεως ἀπαντώσης.  Δύο   δὴ ταῦτα περίελε σεαυτοῦ, μήτε
[8]   ᾅδην, τῆς γῆς ὑποῤῥαγείσης τῷ  δυσσεβεῖ,   ἀλλὰ νουθετεῖ καὶ διδάσκει· Εἰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009