HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  51 formes différentes pour 73 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[5]   ὑπὲρ τὴν ἀλήθειαν· μήτε πρὸς  ὕβρεις   ἀγριανῇς τὰς οὐχ ἁπτομένας σου.
[3]   ὡς ἐπὶ τὸν λοίδορον αἱ  ὕβρεις   ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ μὲν
[2]   καὶ ἀπύλωτα στόματα· χεῖρες ἀκρατεῖς,  ὕβρεις,   ὀνείδη, κακηγορίαι, πληγαὶ, τὰ ἄλλα
[3]   παραπλῆγα· ἕως ἂν αὐτοῖς αἱ  ὕβρεις,   ὥσπερ τοξεύματα, ἐπιλείπωσιν. Εἶτα, ἐπειδὰν
[6]   ἀμαθῆ προσαγορεύσῃ, ὑπομνήσθητι τῶν Ἰουδαϊκῶν  ὕβρεων,   αἷς τὴν ἀληθινὴν σοφίαν ἐλοιδορήσαντο·
[4]   ἐμοὶ πείθῃ, καὶ ἐπιδαψιλεύσῃ τῶν  ὕβρεων.   Ἀφανῆ σε εἶπε, καὶ ἄδοξον,
[4]   τὸν ἐχθρὸν ἑαυτοῦ ὁρᾷν  ὕβρεων   ὑψηλότερον; Μὴ καταβάλῃς σεαυτοῦ τὴν
[6]   κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῷ τῆς  ὕβρεως   ἀπαντώσης. Δύο δὴ ταῦτα περίελε
[6]   πρὸς τῷ ἀχαρίστῳ ἔτι καὶ  ὕβρεως   καὶ ἀτιμίας κατάρξαι. Δεινὸν μὲν,
[6]   κακὸν τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος  ὑβριζέτω·   σὺ δὲ μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν
[6]   Ἐκεῖνος ὑβριζέτω· σὺ δὲ μὴ  ὑβρίζου.   Γυμνάσιόν σοι πρὸς φιλοσοφίαν ἔστω
[4]   μηδὲ ἀνάσχῃ γενέσθαι ἐφικτὸς τοῖς  ὑβρίζουσιν.   Ἔασον αὐτὸν ἄπρακτά σου καθυλακτεῖν·
[5]   αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν  ὕβρις;   φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ γὰρ
[6]   δὲ μείνῃς ἀόργητος, ᾔσχυνας τὸν  ὑβρίσαντα,   ἔργῳ τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης;
[3]   μηδὲ πονηροῦ δανείου πονηρότερος ἐκτιστής.  Ὕβρισεν   ὀργισθείς; στῆσον τῇ σιωπῇ τὸ
[7]   τῷ Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ  υἱῷ   αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ ἀδελφῷ
[6]   ἐστορέσθη. Καθησύχασόν μοι τὴν καρδίαν  ὑλακτοῦσαν   καὶ ἀγριαίνουσαν. Αἰδείσθω τὰ πάθη
[7]   ἐπίβουλον ἡδονὴν ὥσπερ τινὰ λύκον  ὑλακτῶν   ἀεὶ καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον μὲν
[2]   εἰς τὸ ἀνήκεστον, ὥσπερ φλὸξ  ὕλης   ἀφθονίᾳ, τοῖς παροξύνουσιν ἐξαφθῇ, τότε
[7]   τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, δοθῆναι ἐφ´  ὑμᾶς   εὐλογίαν. Τί δὲ τὸν Φινεὲς
[8]   μὲν λέγων· θέλων ἐν  ὑμῖν   εἶναι πρῶτος ἔστω πάντων ἔσχατος·
[4]   ἐκ τῶν παρόντων οἷα ἑκάτερος  ὑμῶν   προσαγορεύεται; μὲν λοίδορος, σὺ
[7]   φησὶ, Μωϋσῆς· Ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας  ὑμῶν   σήμερον τῷ Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν
[1]   θυμὸς καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ´  ὑμῶν   σὺν πάσῃ κακίᾳ· καὶ τοῦ
[7]   καὶ ὀργῆς, οὕτω καὶ τὰ  ὑπ´   αὐτῶν σημαινόμενα πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει.
[2]   ὥσπερ τι προσωπεῖον ἐπὶ σκηνῆς  ὑπαλλάξαν.   Ὀφθαλμοὶ μὲν γὰρ ἐκείνοις οἱ
[8]   καὶ λόγῳ διετάξατο, καὶ ἔργῳ  ὑπέδειξε·   νῦν μὲν λέγων· θέλων
[6]   διανοίας· ἔχωμεν δὲ ὥσπερ ἵππον  ὑπεζευγμένον   ἡμῖν, καὶ οἷον χαλινῷ τινι
[5]   ἐν δὲ τοῖς ἁπαλοῖς καὶ  ὑπείκουσι   τὴν ὁρμὴν ὑπεκλύειν; Τοιοῦτον δή
[5]   καταδέχεται· δὲ ἐνδιδοὺς καὶ  ὑπείκων   ἐν τῇ ἁπαλότητι τοῦ τρόπου
[5]   ἁπαλοῖς καὶ ὑπείκουσι τὴν ὁρμὴν  ὑπεκλύειν;   Τοιοῦτον δή τι νόμιζε εἶναι
[4]   κατενέτυχε τῷ Θεῷ, ἀλλὰ προσηύχετο  ὑπὲρ   αὐτῶν. Τίνων βούλει μαθητὴς εἶναι
[5]   Μήτε πρὸς ἐπαίνους χαυνωθῇς τοὺς  ὑπὲρ   τὴν ἀλήθειαν· μήτε πρὸς ὕβρεις
[3]   κακὸν ἰᾶσθε, μηδὲ ἐπιχειρεῖτε ἀλλήλους  ὑπερβαίνειν   ταῖς συμφοραῖς. Ἐν γὰρ ἁμίλλαις
[5]   κατάρξας τῶν παλαισμάτων, ἀλλ´  ὑπερβαλλόμενος   στεφανοῦται. Καὶ κατακρίνεται τοίνυν οὐχὶ
[8]   κατὰ τοῦ λοιδορήσαντος ἡμᾶς  ὑπεροψία,   καὶ ἑκάστου περὶ ἑαυτὸν
[4]   χαλεπώτερον ἠμύνω διὰ τῆς  ὑπεροψίας.   Τί γὰρ ἂν γένοιτο ὀδυνηρότερον
[2]   (τοῦ πνεύματος. Φωνὴ τραχεῖα, καὶ  ὑπερτεινομένη,   καὶ λόγος ἄναρθρος καὶ
[7]   πολλάκις θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων  ὑπηρέτης.   Ἠλίας δὲ ζηλωτὴς, πεντήκοντα
[4]   τὸ τοῦ Μωϋσέως καλόν. Ἐκεῖνος,  ὑπὸ   Ἀαρὼν καὶ Μαρίας λοιδορηθεὶς, οὐ
[2]   οὐ μᾶλλόν γε τοὺς  ὑπὸ   δαιμόνων κατασχεθέντας, ὧν οὐδὲν, οὔτε
[7]   πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ περισωθέντα οὐχ  ὑπὸ   δικαίας ὀργῆς εἰς μέσον ἀγαγὼν
[2]   τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες διαῤῥηγνύμεναι,  ὑπὸ   τῆς ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου (τοῦ
[2]   τι τῶν φοβερῶν, ἱκανὸν τὴν  ὑπὸ   τῆς ὀργῆς ἐκμανεῖσαν ψυχὴν ἐπισχεῖν·
[2]   ὅπως οἱ ὀξύῤῥοποι πρὸς θυμὸν  ὑπὸ   τῆς τυχούσης προφάσεως ἐξαπτόμενον, βοῶντες
[2]   καὶ ἔπαθον, ὅσα εἰκὸς τοὺς  ὑπὸ   τοιούτῳ δαίμονι στρατηγουμένους παθεῖν. Πηρώσεις
[6]   Καὶ τοῦτό ἐστιν ἄρα τὸ  ὑπὸ   τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον· ὅτι Ἡτοιμάσθην,
[6]   ἐκβαίνοντα τῆς οἰκείας, ἀγόμενον δὲ  ὑπὸ   τοῦ λόγου, ἐφ´ ὅπερ ἂν
[1]   ἡσυχίᾳ τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν τῶν  ὑπὸ   τοῦ πάθους κατεχομένων, ἐπέγνωμεν ἐπὶ
[1]   Οἶδε καὶ Γραφὴ τοὺς  ὑπὸ   τοῦ πάθους κεκρατημένους ταῖς τῶν
[4]   καὶ μακαρίων ἀνδρῶν, τῶν  ὑπὸ   τοῦ πνεύματος τῆς πονηρίας πεπληρωμένων;
[7]   Ἀγὰγ τὸν βασιλέα τοῦ Ἀμαλὴκ  ὑπὸ   τοῦ Σαοὺλ παρὰ τὸ πρόσταγμα
[8]   ποιῇ τὰ λοιδορήματα· καὶ ὅταν  ὑπὸ   φρενίτιδος ἐξεστηκὼς τὴν διάνοιαν φθέγγηται
[5]   μὲν οὐκ εἶχε τὸ σωφρονίζον  ὑπόδειγμα·   σὺ δὲ, βλέπων ἀσχημονοῦντα τὸν
[4]   γὰρ ὠφέλησάς τι κἀκεῖνον τῷ  ὑποδείγματι   τῆς πραότητος, χαλεπώτερον ἠμύνω
[6]   τῇ μνήμῃ τῶν μακαρίων ἀνδρῶν  ὑποδειγμάτων·   πῶς μέγας Δαβὶδ πράως
[3]   ὀργὴν εἰς τὴν ἰδίαν καρδίαν  ὑποδεξάμενος,   τοὺς ἀνέμους μιμῇ, διὰ τῆς
[4]   βασιλείαν σιωπή. γὰρ  ὑπομείνας   εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Ἀμυνόμενος
[4]   δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ δὲ  ὑπόμεινον.   Διαπτύει καὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖταί
[6]   ἄφρονά σε καὶ ἀμαθῆ προσαγορεύσῃ,  ὑπομνήσθητι   τῶν Ἰουδαϊκῶν ὕβρεων, αἷς τὴν
[7]   δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ  ὑπομονὴν   καὶ ἐγκράτειαν· παρὰ δὲ τὸν
[4]   δεικνύς· καὶ σεαυτῷ μέγαν τῆς  ὑπομονῆς   προξενήσεις τὸν στέφανον, τὴν ἑτέρου
[7]   συνήθους αὐτῷ καὶ φίλου ἐμβοήσαντος,  ὑποπτήσσων.   Αὕτη ἀρίστη ἐστὶ καὶ ἔμμετρος
[8]   Καὶ γὰρ τὸ δολερὸν καὶ  ὕποπτον,   καὶ ἄπιστον καὶ κακόηθες, καὶ
[8]   εἰς τὸν ᾅδην, τῆς γῆς  ὑποῤῥαγείσης   τῷ δυσσεβεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ καὶ
[6]   πρὸς τὴν μίμησιν. Τούτων ἕκαστον  ὑποτρεχέτω   σου τὴν διάνοιαν, καὶ καταστελλέτω
[6]   τὸν εὐεργετηθέντα, καὶ ταῖς μεγίσταις  ὑπόχρεων   χάρισι, πρὸς τῷ ἀχαρίστῳ ἔτι
[7]   Εἰ γάρ ποτε λάβοι αὐτὴν  ὑφ´   ἡδονῆς ἐκλυθεῖσαν, οἱονεὶ βαφῇ σιδήρου
[3]   σὺ δὲ οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ  ὕφαιμοι·   οἱ δὲ σοὶ, εἰπέ μοι,
[2]   ὁμόσε χωροῦντας. Πρόσωπον πελιδνὸν καὶ  ὕφαιμον·   ὄγκος τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων· φλέβες
[4]   λάβε σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ γῆς  ὑφέστηκας,   καὶ εἰς γῆν πάλιν ἀναλυθήσῃ.
[2]   δὲ ἀντεπήνεγκεν, δὲ οὐχ  ὑφίεται.   Καὶ τὸ μὲν σῶμα ταῖς
[4]   τὸν ἐχθρὸν ἑαυτοῦ ὁρᾷν ὕβρεων  ὑψηλότερον;   Μὴ καταβάλῃς σεαυτοῦ τὴν γνώμην,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009