HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  45 formes différentes pour 60 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[4]   ἡγεῖταί σε; σὺ δὲ ἔννοιαν  λάβε   σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ γῆς ὑφέστηκας,
[1]   ἐπειδὰν μάλιστα τὴν ἔκβασιν μαρτυροῦσαν  λάβῃ   τὰ παραγγέλματα, τότε τὸ σοφὸν
[7]   ἔνστασιν ἐμποιῶν. Εἰ γάρ ποτε  λάβοι   αὐτὴν ὑφ´ ἡδονῆς ἐκλυθεῖσαν, οἱονεὶ
[5]   σε προσείπῃ, εἰ μὲν ἀληθῆ  λέγει,   κατάδεξαι τὴν ἀλήθειαν· εἰ δὲ
[4]   ἀρετῆς. Τί δεῖ τὰ πολλὰ  λέγειν;   Τῷ μὲν ἀπέκλεισε τὴν τῶν
[5]   ψεύδεται, τί πρὸς σὲ τὸ  λεγόμενον;   Μήτε πρὸς ἐπαίνους χαυνωθῇς τοὺς
[5]   χωρὶς ἀντιπάλων. Ἄκουε τοῦ Δαβὶδ  λέγοντος·   Ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἁμαρτωλὸν
[1]   πάσῃ κακίᾳ· καὶ τοῦ Κυρίου  λέγοντος   τὸν ὀργιζόμενον εἰκῆ τῷ ἀδελφῷ
[8]   καὶ ἔργῳ ὑπέδειξε· νῦν μὲν  λέγων·   θέλων ἐν ὑμῖν εἶναι
[4]   τὴν γένεσιν, τὰ τοῦ Δαβὶδ  λέγων   ῥήματα. Τούτοις πρόσθες καὶ τὸ
[6]   κατεκρίθης, οὔπω ἐσταυρώθης. Πολλά σοι  λείπει,   ἵνα φθάσῃς αὐτοῦ πρὸς τὴν
[7]   τῶν ἀλσῶν, ἐσθίοντας τράπεζαν Ἰεζάβελ,  λελογισμένῳ   θυμῷ καὶ σώφρονι εἰς ὄφελος
[2]   ψυχῆς πρὸς τὴν ἄμυναν τοῦ  λελυπηκότος   κεκινημένης. ~Μὴ δὴ κακῷ τὸ
[2]   γὰρ οἴστρῳ τῇ μνήμῃ τῶν  λελυπηκότων   περικεντούμενοι, σφαδάζοντος αὐτοῖς τοῦ θυμοῦ
[7]   ἐκδικῶν τὴν εἰδωλολατρείαν, τὰς τῶν  Λευϊτῶν   χεῖρας πρὸς τὸν τῶν ἀδελφῶν
[7]   τὸ (τῶν κυνῶν· οἳ τοὺς  λίθους   δάκνουσι, τοῦ βάλλοντος οὐ προσαπτόμενοι.
[4]   τὸν ἀντίδικον. Δὸς καιρὸν τοῖς  λογισμοῖς   σεαυτοῦ τὴν ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα.
[6]   τὸν θυμὸν μὴ προλαμβάνειν τοὺς  λογισμοὺς,   ἀλλὰ τούτου πρῶτον ἐπιμελώμεθα, ὡς
[6]   εἰς εὐστάθειαν καὶ γαλήνην τοὺς  λογισμοὺς   ἐπανάγουσι. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἄρα
[1]   Ἐπειδὰν γὰρ ἅπαξ παρωσάμενον τοὺς  λογισμοὺς   τὸ πάθος αὐτὸ τὴν δυναστείαν
[7]   ποιμένι, οὕτως θυμὸς τῷ  λογισμῷ   παρεπόμενος, πρᾶος μένῃ καὶ χειροήθης
[7]   τοῖς ὠφελοῦσι, καὶ εὐανάκλητος τῷ  λογισμῷ,   πρὸς μὲν τὴν ἀλλοτρίαν καὶ
[8]   καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων. Ἐὰν γὰρ  λογισμῷ   σώφρονι ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν πικρὰν
[8]   κακὸν τοσοῦτον· ἀῤῥωστίαν ψυχῆς, σκότωσιν  λογισμῶν,   ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, οἰκειότητος ἄγνοιαν,
[7]   καὶ μακάριος. Καὶ πάλιν τὸ  λογιστικὸν   μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός
[4]   ἀναλυθήσῃ. γὰρ τούτοις τοῖς  λόγοις   ἑαυτὸν προκατασχὼν πᾶσαν ἀτιμίαν ἐλάττονα
[7]   ἐγκράτειαν· παρὰ δὲ τὸν ὀρθὸν  λόγον   ἐνεργῶν, μανία γίνεται. Διὰ τοῦτο
[1]   ὅταν εὐστόχως καὶ κατὰ τὸν  λόγον   τῆς τέχνης γίγνηται, μετὰ τὴν
[2]   τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη, καὶ  λόγος   ἄναρθρος καὶ εἰκῆ προεκπίπτων, οὐ
[1]   οὐκέτι ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ  λόγου   βοήθειαν. Ὅπερ γὰρ τοῖς ἰοβόλοις
[6]   οἰκείας, ἀγόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ  λόγου,   ἐφ´ ὅπερ ἂν καθηγῆται. ~Ἔτι
[6]   τὰ πάθη τοῦ ἐν σοὶ  λόγου   τὴν ἐπιφάνειαν, ὥσπερ τὸ ἐν
[8]   ταπεινοφροσύνην, ἣν Κύριος καὶ  λόγῳ   διετάξατο, καὶ ἔργῳ ὑπέδειξε· νῦν
[7]   παρέχηται, καὶ σύμμαχος τῷ  λόγῳ   κατὰ τῆς ἁμαρτίας. Νεῦρον γάρ
[6]   καὶ οἷον χαλινῷ τινι τῷ  λόγῳ   καταπειθῆ, μηδαμοῦ τῆς τάξεως ἐκβαίνοντα
[2]   τότε δὴ τότε τὰ οὔτε  λόγῳ   ῥητὰ οὔτε ἔργῳ φορητὰ ἐπιδεῖν
[4]   Ἐκεῖνος, ὑπὸ Ἀαρὼν καὶ Μαρίας  λοιδορηθεὶς,   οὐ κατενέτυχε τῷ Θεῷ, ἀλλὰ
[8]   λοιδορήσῃ, γέλωτος ἀφορμὴν ποιῇ τὰ  λοιδορήματα·   καὶ ὅταν ὑπὸ φρενίτιδος ἐξεστηκὼς
[8]   κινεῖν, ἀλλ´ κατὰ τοῦ  λοιδορήσαντος   ἡμᾶς ὑπεροψία, καὶ ἑκάστου
[8]   καθυβρισμένος; Ὅταν σε παιδίον νήπιον  λοιδορήσῃ,   γέλωτος ἀφορμὴν ποιῇ τὰ λοιδορήματα·
[4]   τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν  λοιδορία·   Λοίδοροι γὰρ (βασιλείαν Θεοῦ οὐ
[3]   αὐτὸς ἀπεδόθη· δὲ  λοιδορία   μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν. Οἷα γὰρ
[5]   μὲν ὡς ἐπὶ φαύλῃ τῇ  λοιδορίᾳ·   μιμῇ δὲ πάλιν ὡς ἀγαθόν.
[3]   δὲ γεννᾷ λοιδορίας, αἱ δὲ  λοιδορίαι   πληγὰς, αἱ δὲ πληγαὶ τραύματα,
[4]   τὴν ἄμυναν, ἄτρωτον σεαυτὸν ταῖς  λοιδορίαις   δεικνύς· καὶ σεαυτῷ μέγαν τῆς
[3]   τοξεύματα, ἐπιλείπωσιν. Εἶτα, ἐπειδὰν πᾶσαν  λοιδορίαν   διὰ τῆς γλώττης ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω
[3]   ἐγείρει μάχην, (μάχη δὲ γεννᾷ  λοιδορίας,   αἱ δὲ λοιδορίαι πληγὰς, αἱ
[5]   νόμιζε εἶναι καὶ τὸ τῆς  λοιδορίας.   μὲν ἀντιβαίνων εἰς ἑαυτὸν
[4]   πεπληρωμένων; Ὅταν σοι κινηθῇ τῆς  λοιδορίας   πειρασμὸς, νόμιζε κρίνεσθαι σεαυτὸν, πότερον
[4]   τῶν οὐρανῶν βασιλείαν λοιδορία·  Λοίδοροι   γὰρ (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι·
[3]   τὸν φθεγξάμενον, ὡς ἐπὶ τὸν  λοίδορον   αἱ ὕβρεις ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ
[4]   ἑκάτερος ὑμῶν προσαγορεύεται; μὲν  λοίδορος,   σὺ δὲ μεγαλόψυχος· μὲν
[4]   καὶ εἰς ἴσον ἀντικαθιστάμενος τῷ  λοιδόρῳ,   τί καὶ ἀπολογήσῃ; ~Ὅτι παρώξυνε
[3]   διὰ τῆς γλώττης ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω  λοιπὸν   πρὸς τὴν διὰ τῶν ἔργων
[7]   τὴν ἐπίβουλον ἡδονὴν ὥσπερ τινὰ  λύκον   ὑλακτῶν ἀεὶ καὶ σπαράσσων. Τοιοῦτον
[8]   τοίνυν τὰ ῥήματα πέφυκε τὰς  λύπας   κινεῖν, ἀλλ´ κατὰ τοῦ
[7]   τοῦ πάθους· ὀργὴ δὲ ἔμμονος  λύπη   καὶ ὁρμὴ διαρκὴς πρὸς τὴν
[6]   ψυχὴν, ἐν σεαυτῷ κάτασχε τὸ  λυπηρόν.   Ἐν ἐμοὶ γὰρ, φησὶν, ἐταράχθη
[7]   δολερῶς καὶ ἐπιβούλως τοὺς  λυπήσαντας   ἐνεδρεύοντες· ἅπερ ἀμφότερα φυλακτέον ἡμῖν.
[1]   τοῖς παροξυνθεῖσιν θυμὸς γίνεται.  Λυσσῶσιν   ὥσπερ οἱ κύνες, ᾄττουσιν ὥσπερ




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009