HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  30 formes différentes pour 95 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[3]   οἱ δὲ σοὶ, εἰπέ μοι,  γαλήνην   βλέπουσι; Φωνὴ τραχεῖα· δὲ
[6]   σφυγμοὺς ἀφαιροῦσαι, εἰς εὐστάθειαν καὶ  γαλήνην   τοὺς λογισμοὺς ἐπανάγουσι. Καὶ τοῦτό
[2]   ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν παραιρεῖται. Οὐ  γὰρ   ἄγουσι σχολὴν πρὸς τὴν ὧν
[2]   πάντας ὁμοῦ τοὺς ἐπιτηδείους. Ὥσπερ  γὰρ   αἱ χαράδραι, πρὸς τὰ κοῖλα
[3]   λοιδορία μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν. Οἷα  γὰρ   ἀλλήλους ἐφυβρίζοντες ἀντιφθέγγονται; μὲν
[3]   ἀλλήλους ὑπερβαίνειν ταῖς συμφοραῖς. Ἐν  γὰρ   ἁμίλλαις πονηραῖς ἀθλιώτερος νικήσας,
[4]   ἠμύνω διὰ τῆς ὑπεροψίας. Τί  γὰρ   ἂν γένοιτο ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ,
[4]   μηχανῇ τῶν ψυχῶν ἐξελόντες. Οὕτω  γὰρ   ἂν δυνηθείημεν τὰ πλεῖστα τῶν
[1]   Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων. Ἐπειδὰν  γὰρ   ἅπαξ παρωσάμενον τοὺς λογισμοὺς τὸ
[6]   γὰρ Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ  γὰρ   ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον ἀπὸ αἰσχύνης
[4]   οὐρανῶν βασιλείαν λοιδορία· Λοίδοροι  γὰρ   (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ
[5]   ὕβρις; φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ  γὰρ   δὴ τὸ ἕτερον κατάρξαι ἱκανὸν
[2]   τῆς φύσεως ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι μὲν  γὰρ   ἑαυτοὺς πρῶτον οἱ ὀργιζόμενοι, ἔπειτα
[3]   ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν. Θυμὸς μὲν  γὰρ   ἐγείρει μάχην, (μάχη δὲ γεννᾷ
[6]   τῆς παροινίας τοῦ Σεμεεί. Οὐ  γὰρ   ἐδίδου καιρὸν τῇ ὀργῇ κινηθῆναι,
[8]   καλῶς, τί με δέρεις; Ἐὰν  γὰρ   ἐθισθῇς πάντων ἔσχατος εἶναι κατὰ
[7]   ἄγαν καὶ ἀνειμένης ἐποίησεν. Οὐ  γὰρ,   εἰ μὴ θυμωθείης κατὰ τοῦ
[4]   ὅπερ ἔφην, καὶ διαπρίεται. Εὐθὺς  γὰρ   ἐκ τῶν παρόντων οἷα ἑκάτερος
[2]   ἐπὶ σκηνῆς ὑπαλλάξαν. Ὀφθαλμοὶ μὲν  γὰρ   ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε καὶ
[5]   οὐδέν σε τοῦτο ὀνήσει. Οὐδὲ  γὰρ   ἐν τοῖς στεφανίταις ἀγῶσιν
[1]   διὰ τῆς πονηρίας ᾠκείωσαν. Κύνας  γὰρ   ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν,
[5]   δὲ πάλιν ὡς ἀγαθόν. Ἰδοὺ  γὰρ   ἔπαθες ἐγκαλεῖς. τὸ
[7]   λόγῳ κατὰ τῆς ἁμαρτίας. Νεῦρον  γάρ   ἐστι τῆς ψυχῆς θυμὸς,
[1]   καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύει. Οἱ  γὰρ   ἕτοιμοι πρὸς τὴν κατ´ ἀλλήλων
[8]   Πνεύματι τὴν πάροδον ἀποκλείοντα. Ὅπου  γὰρ   ἔχθραι, ἔρεις, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, φιλονεικίαι,
[7]   φαρμάκου εἴδει οὐ παραιτεῖται. Τὸ  γὰρ,   Ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου
[7]   σημαινόμενα πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει. Ἔστι  γὰρ   θυμὸς μὲν οἷον ἔξαψίς τις
[6]   ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων. Ἐσυκοφαντήθης; καὶ  γὰρ   καὶ κριτής. Περιέῤῥηξάν σου
[6]   τὴν σωφροσύνην ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης; καὶ  γὰρ   καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ
[4]   ἐλάττονα εὑρήσει τῆς ἀληθείας. Οὕτω  γὰρ   καὶ τῷ ἐχθρῷ ἀμήχανον κατασκευάσεις
[8]   ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων. Ἐὰν  γὰρ   λογισμῷ σώφρονι ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν
[2]   τοιούτῳ δαίμονι στρατηγουμένους παθεῖν. Πηρώσεις  γὰρ   μελῶν καὶ θανάτους πολλάκις
[2]   ἐκραγείσης, διαπνευσθῇ τὸ φλεγμαῖνον. Οὔτε  γὰρ   ξίφους ἀκμὴ, οὔτε πῦρ, οὔτε
[6]   καὶ Κύριος. Ἐνεπτύσθης; καὶ  γὰρ   Δεσπότης ἡμῶν. Οὐ γὰρ
[5]   ποίας τοῦτο συγγνώμης ἄξιον; Οὐδὲ  γὰρ   πόρνος, ἐπὶ τὴν ἑταίραν
[4]   καθυλακτεῖν· ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ  γὰρ   τύπτων τὸν μὴ ἀλγοῦντα
[8]   τὴν τοῖς πραέσιν ἐπηγγελμένην (Μακάριοι  γὰρ   οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι
[7]   μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον. Δεῖ  γὰρ,   οἶμαι, τὴν ἴσην σπουδὴν ἔχειν
[5]   πάθος ἀπολογία τοῦ προλαβόντος. Αὐτοῖς  γὰρ   οἷς ποιεῖς, κἀκεῖνον αἰτίας ἀφίης,
[2]   τοῦ καθ´ ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ  γὰρ   οἴστρῳ τῇ μνήμῃ τῶν λελυπηκότων
[6]   ὀργισθῇς, ἐβεβαίωσας τὰ ὀνείδη· τί  γὰρ   ὀργῆς ἀφρονέστερον; ἐὰν δὲ μείνῃς
[6]   κατὰ τὴν ἀξίαν νομίσῃς. Οὕτω  γὰρ   οὐδέποτε θυμὸς ἐν ταῖς
[7]   τῷ ἀδελφῷ σου εἰκῆ. Πῶς  γὰρ   οὐκ εἰκῆ, ἄλλου ἐνεργοῦντος, ἄλλῳ
[8]   ἀκινήτως τοῦ τύπτοντος ἀνεχόμενος.  γὰρ   οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιητὴς καὶ
[5]   καὶ σεαυτὸν κατακρίνεις. Εἰ μὲν  γὰρ   πονηρὸν θυμὸς, τί οὐκ
[7]   τῶν καλῶν ἔνστασιν ἐμποιῶν. Εἰ  γάρ   ποτε λάβοι αὐτὴν ὑφ´ ἡδονῆς
[7]   ἐφ´ ὅπερ ἂν καθηγῆται. ~Ἔτι  γὰρ   πρὸς πολλὰ τῶν τῆς ἀρετῆς
[2]   διάθεσιν, οἱ ὀργιζόμενοι διαφέρουσιν. Ὀρεγομένοις  γὰρ   τῆς ἀντιλυπήσεως περιζεῖ μὲν τῇ
[8]   τῇ ἀρχῇ ταύτῃ συναναιρήσεις. Καὶ  γὰρ   τὸ δολερὸν καὶ ὕποπτον, καὶ
[6]   καὶ καταστελλέτω τὴν φλεγμονήν. Αἱ  γὰρ   τοιαῦται προπαρασκευαὶ καὶ διαθέσεις, οἷον
[7]   τοῦ θυμοειδοῦς συνεργία.  γὰρ   τοιοῦτος ἀδιάλλακτος ἔσται τοῖς ἐπιβούλοις
[1]   ἐκ τοῦ λόγου βοήθειαν. Ὅπερ  γὰρ   τοῖς ἰοβόλοις ἐστὶν ἰὸς,
[4]   μὴ ἀλγοῦντα ἑαυτὸν τιμωρεῖται (οὔτε  γὰρ   τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο, καὶ τὸν
[4]   εἰς γῆν πάλιν ἀναλυθήσῃ.  γὰρ   τούτοις τοῖς λόγοις ἑαυτὸν προκατασχὼν
[1]   πειθομένων τελείωσιν ἀναφαίνεται. Ἀκούοντες μὲν  γὰρ   τῶν Παροιμιῶν διαῤῥήδην ἀποφαινομένων, ὅτι
[4]   τὴν βασιλείαν σιωπή.  γὰρ   ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
[6]   κάτασχε τὸ λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ  γὰρ,   φησὶν, ἐταράχθη καρδία μου·
[4]   τὴν ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα.  γὰρ   ὠφέλησάς τι κἀκεῖνον τῷ ὑποδείγματι
[2]   ἐκμανεῖσαν ψυχὴν ἐπισχεῖν· οὐ μᾶλλόν  γε   τοὺς ὑπὸ δαιμόνων κατασχεθέντας,
[2]   ἐστιν ὀλιγοχρόνιος θυμός. Οἵ  γε   καὶ εἰς προὖπτον κακὸν ἑαυτοὺς
[8]   Ὅταν σε παιδίον νήπιον λοιδορήσῃ,  γέλωτος   ἀφορμὴν ποιῇ τὰ λοιδορήματα· καὶ
[4]   σεαυτοῦ τὴν γνώμην, μηδὲ ἀνάσχῃ  γενέσθαι   ἐφικτὸς τοῖς ὑβρίζουσιν. Ἔασον αὐτὸν
[4]   καὶ ἀπὸ κοπρίας ἔχειν τὴν  γένεσιν,   τὰ τοῦ Δαβὶδ λέγων ῥήματα.
[3]   ἔχων τῆς ἁμαρτίας. Μὴ τοίνυν  γένῃ   κακοῦ πληρωτὴς ἐράνου, μηδὲ πονηροῦ
[3]   μισεῖς, τοῦτο ζηλώσῃς. Μηδὲ  γένῃ   ὥσπερ κάτοπτρον τοῦ ὀργίλου, τὴν
[3]   γὰρ ἐγείρει μάχην, (μάχη δὲ  γεννᾷ   λοιδορίας, αἱ δὲ λοιδορίαι πληγὰς,
[1]   Κύνας γὰρ ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις,  γεννήματα   ἐχιδνῶν, καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύει.
[4]   τῆς ὑπεροψίας. Τί γὰρ ἂν  γένοιτο   ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ, τὸν
[1]   τοῦ πάθους, οὐκ ἐν ἡμῖν  γενομένου,   ἀλλ´ ἔξωθεν ἡμῖν προσπεσόντος ὥσπερ
[2]   οὐκ ἀρετὴ βίου, οὐκ οἰκειότης  γένους,   οὐ προλαβοῦσαι χάριτες, οὐκ ἄλλο
[8]   ἡμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ, καὶ  γενώμεθα   εἰς ἀλλήλους χρηστοὶ καὶ εὔσπλαγχνοι,
[4]   καὶ μηδένα μηδαμόθεν; σὺ δὲ  γῆν   εἰπὲ καὶ σποδὸν σεαυτόν. Οὐκ
[8]   πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν  γῆν)   ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ
[4]   ἐκ γῆς ὑφέστηκας, καὶ εἰς  γῆν   πάλιν ἀναλυθήσῃ. γὰρ τούτοις
[8]   ἀνεχόμενος. γὰρ οὐρανοῦ καὶ  γῆς   ποιητὴς καὶ δεσπότης, παρὰ
[8]   αὐτὸν εἰς τὸν ᾅδην, τῆς  γῆς   ὑποῤῥαγείσης τῷ δυσσεβεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ
[4]   ἔννοιαν λάβε σεαυτοῦ, ὅτι ἐκ  γῆς   ὑφέστηκας, καὶ εἰς γῆν πάλιν
[1]   κατὰ τὸν λόγον τῆς τέχνης  γίγνηται,   μετὰ τὴν πεῖραν μάλιστα τὸ
[7]   τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργῶν, μανία  γίνεται.   Διὰ τοῦτο καὶ ἡμᾶς
[1]   τοῦτο τοῖς παροξυνθεῖσιν θυμὸς  γίνεται.   Λυσσῶσιν ὥσπερ οἱ κύνες, ᾄττουσιν
[7]   κακὸν ἀγαθὸν τῷ κεκτημένῳ  γίνεται.   Οἷον, τῷ ἐπιθυμητικῷ τῆς ψυχῆς
[7]   εἰς μέσον ἀγαγὼν κατεφόνευσεν; Οὕτω  γίνεται   πολλάκις θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων
[5]   καὶ χαλεπαίνεις καὶ ἀντοργίζῃ· καὶ  γίνεταί   σου τὸ πάθος ἀπολογία τοῦ
[7]   τῆς Μαδιανίτιδος ἀναφανδὸν καὶ ἀπηρυθριασμένως  γινομένην,   οὐδὲ συγκαλυπτόντων αὐτῶν τῆς αἰσχύνης
[2]   τὸ φανὲν ὅπλον τῇ μανία  γινόμενον.   Ἐὰν δὲ καὶ ἐκ τοῦ
[2]   τὸ μῖσος. ~Διὰ θυμὸν ἀχάλινοι  γλῶσσαι,   καὶ ἀπύλωτα στόματα· χεῖρες ἀκρατεῖς,
[3]   ἐπειδὰν πᾶσαν λοιδορίαν διὰ τῆς  γλώττης   ἐκσφενδονήσωσιν, οὕτω λοιπὸν πρὸς τὴν
[4]   ὑψηλότερον; Μὴ καταβάλῃς σεαυτοῦ τὴν  γνώμην,   μηδὲ ἀνάσχῃ γενέσθαι ἐφικτὸς τοῖς
[2]   ἔδειξε, τὴν συνήθη πᾶσι καὶ  γνωρίμην   ὥσπερ τι προσωπεῖον ἐπὶ σκηνῆς
[2]   τοῦτον ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους ἠγνόησαν,  γονεῖς   δὲ καὶ τέκνα τῆς φύσεως
[1]   οἱ ὄφεις. Οἶδε καὶ  Γραφὴ   τοὺς ὑπὸ τοῦ πάθους κεκρατημένους
[6]   ὑβριζέτω· σὺ δὲ μὴ ὑβρίζου.  Γυμνάσιόν   σοι πρὸς φιλοσοφίαν ἔστω τὰ
[5]   Μνήσθητι τῆς φύσεως σεαυτοῦ· ὅτι  γυμνὸς   εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθες, γυμνὸς
[5]   γυμνὸς εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθες,  γυμνὸς   καὶ ἀπελεύσῃ. Τί δὲ γυμνοῦ
[5]   γυμνὸς καὶ ἀπελεύσῃ. Τί δὲ  γυμνοῦ   πενιχρότερον; Οὐδὲν ἤκουσας δεινὸν, ἐὰν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009