HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ς  =  79 formes différentes pour 125 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[6]   αἷς τὴν ἀληθινὴν σοφίαν ἐλοιδορήσαντο·  Σαμαρείτης   εἶ, καὶ δαιμόνιον ἔχεις. Ἐὰν
[7]   δι´ ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην.  Σαμουὴλ   δὲ τὸν Ἀγὰγ τὸν βασιλέα
[7]   βασιλέα τοῦ Ἀμαλὴκ ὑπὸ τοῦ  Σαοὺλ   παρὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ
[7]   ψυχῆς μὲν εἰς ἀπόλαυσιν  σαρκὸς   καὶ τῶν ἀκαθάρτων ἡδονῶν ἀποχρησάμενος
[4]   καὶ ἐπιδαψιλεύσῃ τῶν ὕβρεων. Ἀφανῆ  σε   εἶπε, καὶ ἄδοξον, καὶ μηδένα
[6]   ἐπτώχευσε δι´ ἡμᾶς. Ἐὰν ἄφρονά  σε   καὶ ἀμαθῆ προσαγορεύσῃ, ὑπομνήσθητι τῶν
[8]   παρὰ τὴν ἀξίαν καθυβρισμένος; Ὅταν  σε   παιδίον νήπιον λοιδορήσῃ, γέλωτος ἀφορμὴν
[5]   τὴν ἁμαρτίαν ἐξακολουθήσας. Ἐὰν πένητά  σε   προσείπῃ, εἰ μὲν ἀληθῆ λέγει,
[4]   Διαπτύει καὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖταί  σε;   σὺ δὲ ἔννοιαν λάβε σεαυτοῦ,
[5]   φερομένην πονηρίαν διέλυσε. Τί δέ  σε   ταράσσει προσηγορία τοῦ πένητος;
[5]   εἰ δὲ ψεύδεται, τί πρὸς  σὲ   τὸ λεγόμενον; Μήτε πρὸς ἐπαίνους
[5]   ἦλθες πρὸς τὴν ἀντίδοσιν, οὐδέν  σε   τοῦτο ὀνήσει. Οὐδὲ γὰρ ἐν
[4]   μηδενὸς ἄξιον; σὺ δὲ σκώληκα  σεαυτὸν   εἰπὲ, καὶ ἀπὸ κοπρίας ἔχειν
[5]   ποιεῖς, κἀκεῖνον αἰτίας ἀφίης, καὶ  σεαυτὸν   κατακρίνεις. Εἰ μὲν γὰρ πονηρὸν
[6]   δὴ ταῦτα περίελε σεαυτοῦ, μήτε  σεαυτὸν   μεγάλων ἄξιον κρίνῃς, μήτε ἀνθρώπων
[4]   δὲ γῆν εἰπὲ καὶ σποδὸν  σεαυτόν.   Οὐκ εἶ σεμνότερος τοῦ πατρὸς
[4]   τῆς λοιδορίας πειρασμὸς, νόμιζε κρίνεσθαι  σεαυτὸν,   πότερον διὰ τῆς μακροθυμίας προσχωρεῖς
[4]   ἀμήχανον κατασκευάσεις τὴν ἄμυναν, ἄτρωτον  σεαυτὸν   ταῖς λοιδορίαις δεικνύς· καὶ σεαυτῷ
[5]   κακὸν ἐπιμελῶς καταβλέπεις; τὸ δὲ  σεαυτοῦ   αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν
[6]   ἀπαντώσης. Δύο δὴ ταῦτα περίελε  σεαυτοῦ,   μήτε σεαυτὸν μεγάλων ἄξιον κρίνῃς,
[5]   τοῦ πένητος; Μνήσθητι τῆς φύσεως  σεαυτοῦ·   ὅτι γυμνὸς εἰς τὸν κόσμον
[4]   σε; σὺ δὲ ἔννοιαν λάβε  σεαυτοῦ,   ὅτι ἐκ γῆς ὑφέστηκας, καὶ
[4]   ἀντίδικον. Δὸς καιρὸν τοῖς λογισμοῖς  σεαυτοῦ   τὴν ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα.
[4]   ὁρᾷν ὕβρεων ὑψηλότερον; Μὴ καταβάλῃς  σεαυτοῦ   τὴν γνώμην, μηδὲ ἀνάσχῃ γενέσθαι
[3]   ὀργίλου, τὴν ἐκείνου μορφὴν ἐν  σεαυτῷ   δεικνύς. Ἐρυθρὸς ἐκεῖνος· σὺ δὲ
[6]   πάθῃς τι τὴν ψυχὴν, ἐν  σεαυτῷ   κάτασχε τὸ λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ
[4]   σεαυτὸν ταῖς λοιδορίαις δεικνύς· καὶ  σεαυτῷ   μέγαν τῆς ὑπομονῆς προξενήσεις τὸν
[5]   Οὐδὲν ἤκουσας δεινὸν, ἐὰν μὴ  σεαυτῷ   οἰκειώσῃς (τὰ εἰρημένα. Τίς ποτε
[7]   θυμῷ, δι´ ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν  σειρομάστην.   Σαμουὴλ δὲ τὸν Ἀγὰγ τὸν
[6]   ὅτι Κύριος εἶπε, φησὶ, τῷ  Σεμεεὶ   καταρᾶσθαι τὸν Δαβίδ. Διόπερ ἀκούων
[6]   πράως ἠνείχετο τῆς παροινίας τοῦ  Σεμεεί.   Οὐ γὰρ ἐδίδου καιρὸν τῇ
[4]   καὶ σποδὸν σεαυτόν. Οὐκ εἶ  σεμνότερος   τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραὰμ, ὃς
[3]   βλέπουσι; Φωνὴ τραχεῖα· δὲ  σὴ   ἠπία; Οὐδὲ ἐν ταῖς
[7]   οὕτω καὶ τὰ ὑπ´ αὐτῶν  σημαινόμενα   πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει. Ἔστι γὰρ
[7]   Μωϋσῆς· Ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν  σήμερον   τῷ Κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ
[7]   ὑφ´ ἡδονῆς ἐκλυθεῖσαν, οἱονεὶ βαφῇ  σιδήρου   στομώσας, αὐστηρὰν αὐτὴν καὶ ἀνδρείαν
[4]   δὲ ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν  σιωπή.   γὰρ ὑπομείνας εἰς τέλος,
[3]   ἐκτιστής. Ὕβρισεν ὀργισθείς; στῆσον τῇ  σιωπῇ   τὸ κακόν. Σὺ δὲ ὥσπερ
[2]   γνωρίμην ὥσπερ τι προσωπεῖον ἐπὶ  σκηνῆς   ὑπαλλάξαν. Ὀφθαλμοὶ μὲν γὰρ ἐκείνοις
[1]   οἱ κύνες, ᾄττουσιν ὥσπερ οἱ  σκορπίοι,   δάκνουσιν ὥσπερ οἱ ὄφεις. Οἶδε
[8]   ἑαυτοῖς κακὸν τοσοῦτον· ἀῤῥωστίαν ψυχῆς,  σκότωσιν   λογισμῶν, ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, οἰκειότητος
[4]   τοῦ μηδενὸς ἄξιον; σὺ δὲ  σκώληκα   σεαυτὸν εἰπὲ, καὶ ἀπὸ κοπρίας
[8]   πᾶν τὸ τῶν τοιούτων (πονηρῶν  σμῆνος,   ταύτης τῆς κακίας ἐστὶν ἀποβλαστήματα.
[4]   γὰρ (βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι·  σοὶ   δὲ ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν
[3]   ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι· οἱ δὲ  σοὶ,   εἰπέ μοι, γαλήνην βλέπουσι; Φωνὴ
[4]   πνεύματος τῆς πονηρίας πεπληρωμένων; Ὅταν  σοι   κινηθῇ τῆς λοιδορίας πειρασμὸς, νόμιζε
[6]   Οὔπω κατεκρίθης, οὔπω ἐσταυρώθης. Πολλά  σοι   λείπει, ἵνα φθάσῃς αὐτοῦ πρὸς
[6]   Αἰδείσθω τὰ πάθη τοῦ ἐν  σοὶ   λόγου τὴν ἐπιφάνειαν, ὥσπερ τὸ
[7]   θυμωθείης κατὰ τοῦ πονηροῦ, δυνατόν  σοι   μισῆσαι αὐτὸν ὅσον ἄξιον. Δεῖ
[6]   σὺ δὲ μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν  σοι   πρὸς φιλοσοφίαν ἔστω τὰ (ῥήματα.
[7]   Σὺ δὲ ὀργίζῃ τῷ ἀδελφῷ  σου   εἰκῆ. Πῶς γὰρ οὐκ εἰκῆ,
[4]   τοῖς ὑβρίζουσιν. Ἔασον αὐτὸν ἄπρακτά  σου   καθυλακτεῖν· ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω. Ὥσπερ
[7]   γὰρ, Ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον  σου   καὶ τοῦ ὄφεως· καὶ τὸ,
[6]   ἀνθρώπων τινὰ παρὰ πολὺ ἐλαττοῦσθαί  σου   κατὰ τὴν ἀξίαν νομίσῃς. Οὕτω
[5]   ὕβρεις ἀγριανῇς τὰς οὐχ ἁπτομένας  σου.   Οὐχ ὁρᾷς τὰ τοξεύματα, πῶς
[6]   τὴν μίμησιν. Τούτων ἕκαστον ὑποτρεχέτω  σου   τὴν διάνοιαν, καὶ καταστελλέτω τὴν
[5]   χαλεπαίνεις καὶ ἀντοργίζῃ· καὶ γίνεταί  σου   τὸ πάθος ἀπολογία τοῦ προλαβόντος.
[6]   γὰρ καὶ κριτής. Περιέῤῥηξάν  σου   τὸν χιτωνίσκον; Ἀπέδυσάν μου καὶ
[6]   Ἰουδαϊκῶν ὕβρεων, αἷς τὴν ἀληθινὴν  σοφίαν   ἐλοιδορήσαντο· Σαμαρείτης εἶ, καὶ δαιμόνιον
[1]   λάβῃ τὰ παραγγέλματα, τότε τὸ  σοφὸν   αὐτῶν καὶ ὠφέλιμον πρὸς τὴν
[7]   τινὰ λύκον ὑλακτῶν ἀεὶ καὶ  σπαράσσων.   Τοιοῦτον μὲν δὴ τὸ ἀπὸ
[4]   σὺ δὲ γῆν εἰπὲ καὶ  σποδὸν   σεαυτόν. Οὐκ εἶ σεμνότερος τοῦ
[2]   ἐμβάλλουσι, τῇ πρὸς τὴν ἄμυναν  σπουδῇ   τοῦ καθ´ ἑαυτοὺς ἀμελοῦντες. Οἱονεὶ
[7]   Δεῖ γὰρ, οἶμαι, τὴν ἴσην  σπουδὴν   ἔχειν περί τε τὴν ἀγάπην
[5]   τὰ τοξεύματα, πῶς τῶν μὲν  στεῤῥῶν   καὶ ἀντιτύπων πέφυκε διεκπίπτειν, ἐν
[5]   ὀνήσει. Οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς  στεφανίταις   ἀγῶσιν κατάρξας τῶν παλαισμάτων,
[5]   ἧττον τῆς κατακρίσεως ἀξιοῦται. Οὔτε  στέφανοι   χωρὶς ἀνταγωνιστῶν, οὔτε πτώματα χωρὶς
[4]   μέγαν τῆς ὑπομονῆς προξενήσεις τὸν  στέφανον,   τὴν ἑτέρου μανίαν ἀφορμὴν οἰκείας
[5]   τῶν παλαισμάτων, ἀλλ´ ὑπερβαλλόμενος  στεφανοῦται.   Καὶ κατακρίνεται τοίνυν οὐχὶ μόνον
[3]   δανείου πονηρότερος ἐκτιστής. Ὕβρισεν ὀργισθείς;  στῆσον   τῇ σιωπῇ τὸ κακόν. Σὺ
[2]   θυμὸν ἀχάλινοι γλῶσσαι, καὶ ἀπύλωτα  στόματα·   χεῖρες ἀκρατεῖς, ὕβρεις, ὀνείδη, κακηγορίαι,
[7]   ἡδονῆς ἐκλυθεῖσαν, οἱονεὶ βαφῇ σιδήρου  στομώσας,   αὐστηρὰν αὐτὴν καὶ ἀνδρείαν ἐκ
[2]   εἰκὸς τοὺς ὑπὸ τοιούτῳ δαίμονι  στρατηγουμένους   παθεῖν. Πηρώσεις γὰρ μελῶν
[7]   ὥσπερ τις στρατιώτης, παρὰ τῷ  στρατηγῷ   τὰ ὅπλα θέμενος, ἑτοίμως ἐπὶ
[7]   τὸ θυμοειδὲς, ὅταν, ὥσπερ τις  στρατιώτης,   παρὰ τῷ στρατηγῷ τὰ ὅπλα
[5]   οὐκ εἶχε τὸ σωφρονίζον ὑπόδειγμα·  σὺ   δὲ, βλέπων ἀσχημονοῦντα τὸν ὀργιζόμενον,
[4]   καὶ ἄδοξον, καὶ μηδένα μηδαμόθεν;  σὺ   δὲ γῆν εἰπὲ καὶ σποδὸν
[4]   καὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖταί σε;  σὺ   δὲ ἔννοιαν λάβε σεαυτοῦ, ὅτι
[4]   τῷ πάθει τούτῳ συνεκτεμεῖν. Ἐλοιδόρησε;  σὺ   δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε; σὺ δὲ
[4]   μὲν ὀργίλος καὶ χαλεπὸς,  σὺ   δὲ μακρόθυμος καὶ πρᾶος·
[4]   ὑμῶν προσαγορεύεται; μὲν λοίδορος,  σὺ   δὲ μεγαλόψυχος· μὲν ὀργίλος
[6]   τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος ὑβριζέτω·  σὺ   δὲ μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν σοι
[7]   ὄφελος παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐθανάτωσε.  Σὺ   δὲ ὀργίζῃ τῷ ἀδελφῷ σου
[4]   μὲν μεταγνώσεται ἐφ´ οἷς ἐφθέγξατο,  σὺ   δὲ οὐδέποτε μεταμελήσῃ τῆς ἀρετῆς.
[3]   ἐν σεαυτῷ δεικνύς. Ἐρυθρὸς ἐκεῖνος·  σὺ   δὲ οὐκ ἐφοινίχθης; Ὀφθαλμοὶ ὕφαιμοι·
[5]   ἐταπεινώθην, καὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν.  Σὺ   δὲ παροξύνῃ μὲν ὡς ἐπὶ
[4]   πτωχὸν καὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιον;  σὺ   δὲ σκώληκα σεαυτὸν εἰπὲ, καὶ
[4]   Ἐλοιδόρησε; σὺ δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε;  σὺ   δὲ ὑπόμεινον. Διαπτύει καὶ τὸ
[3]   στῆσον τῇ σιωπῇ τὸ κακόν.  Σὺ   δὲ ὥσπερ ῥεῦμα τὴν ἐκείνου
[5]   παρώξυνε κατάρξας; Καὶ ποίας τοῦτο  συγγνώμης   ἄξιον; Οὐδὲ γὰρ πόρνος,
[5]   ἐξέκλινας τὸ κακόν; εἰ δὲ  συγγνώμης   ἄξιον, τί χαλεπαίνεις τῷ θυμουμένῳ;
[7]   ἀναφανδὸν καὶ ἀπηρυθριασμένως γινομένην, οὐδὲ  συγκαλυπτόντων   αὐτῶν τῆς αἰσχύνης τὴν ἀσχήμονα
[1]   ἄνθρωπον, καὶ οὐδὲ ἄνθρωπον εἶναι  συγχωρεῖ,   οὐκέτι ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ
[7]   παραγγελλόμενα τὰς βοηθείας παρέχηται, καὶ  σύμμαχος   τῷ λόγῳ κατὰ τῆς
[7]   ἁμαρτίας· τῷ δὲ ἀδελφῷ καὶ  συμπάθησον,   ὅτι, ἐὰν ἐπιμείνῃ τῇ ἁμαρτίᾳ,
[8]   κτίσεως προσκυνούμενος, Φέρων τὰ  σύμπαντα   τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ,
[2]   καὶ μανίαν ὁμότιμον· οὕτω δὴ  συμπεσόντες   ἔδρασαν ἀλλήλους καὶ ἔπαθον, ὅσα
[3]   μηδὲ ἐπιχειρεῖτε ἀλλήλους ὑπερβαίνειν ταῖς  συμφοραῖς.   Ἐν γὰρ ἁμίλλαις πονηραῖς ἀθλιώτερος
[8]   ἀλλοτρίωσιν, οἰκειότητος ἄγνοιαν, ἀρχὴν πολέμου,  συμφορῶν   πλήρωμα, δαίμονα πονηρὸν αὐταῖς ἡμῶν
[8]   καὶ κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ´ ἡμῶν  σὺν   πάσῃ κακίᾳ, καὶ γενώμεθα εἰς
[1]   καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ´ ὑμῶν  σὺν   πάσῃ κακίᾳ· καὶ τοῦ Κυρίου
[8]   τῶν παθῶν τῇ ἀρχῇ ταύτῃ  συναναιρήσεις.   Καὶ γὰρ τὸ δολερὸν καὶ
[1]   εἰκότως ἂν θηρίοις καὶ ἰοβόλοις  συναριθμοῖντο,   οἷς ἀδιάλλακτον ἐκ φύσεως ἐνυπάρχει
[4]   καὶ ἀρχῇ, τῷ πάθει τούτῳ  συνεκτεμεῖν.   Ἐλοιδόρησε; σὺ δὲ εὐλόγησον. Ἐτύπτησε;
[7]   μέρει παρὰ τοῦ θυμοειδοῦς  συνεργία.   γὰρ τοιοῦτος ἀδιάλλακτος ἔσται
[7]   καλῶς μεταχειριζόμενος φρόνιμός ἐστι καὶ  συνετός·   δὲ ἐπὶ βλάβῃ τῶν
[2]   ἐκείνοις οἱ οἰκεῖοί τε καὶ  συνήθεις   ἠγνόηνται· παράφορον δὲ τὸ ὄμμα,
[2]   μορφῇ τὸν ὀργιζόμενον ἔδειξε, τὴν  συνήθη   πᾶσι καὶ γνωρίμην ὥσπερ τι
[7]   θεραπείαν ἔχειν δοκῇ, τοῦ δὲ  συνήθους   αὐτῷ καὶ φίλου ἐμβοήσαντος, ὑποπτήσσων.
[2]   αἱ χαράδραι, πρὸς τὰ κοῖλα  συῤῥέουσαι,   τὸ προστυχὸν παρασύρουσιν· οὕτως αἱ
[5]   τοῦ Δαβὶδ λέγοντος· Ἐν τῷ  συστῆναι   τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου, οὐχὶ
[2]   παραθήγει τὸν ὀδόντα, κατὰ τῶν  συῶν   τοὺς ὁμόσε χωροῦντας. Πρόσωπον πελιδνὸν
[2]   τῇ μνήμῃ τῶν λελυπηκότων περικεντούμενοι,  σφαδάζοντος   αὐτοῖς τοῦ θυμοῦ καὶ πηδῶντος,
[6]   οἷον πηδήματα τῆς καρδίας καὶ  σφυγμοὺς   ἀφαιροῦσαι, εἰς εὐστάθειαν καὶ γαλήνην
[2]   ὧν οὐδὲν, οὔτε κατὰ τὸ  σχῆμα,   οὔτε κατὰ τὴν τῆς ψυχῆς
[2]   αἴσθησιν παραιρεῖται. Οὐ γὰρ ἄγουσι  σχολὴν   πρὸς τὴν ὧν πεπόνθασιν αἴσθησιν,
[4]   γὰρ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος  σωθήσεται.   Ἀμυνόμενος δὲ καὶ εἰς ἴσον
[2]   οὐχ ὑφίεται. Καὶ τὸ μὲν  σῶμα   ταῖς πληγαῖς διακόπτεται, δὲ
[2]   πελιδνὸν καὶ ὕφαιμον· ὄγκος τοῦ  σώματος   ἐξοιδαίνων· φλέβες διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ τῆς
[2]   ὁμοφύλων, καὶ πᾶσι μέρεσι τοῦ  σώματος   ἐπιφερομένας, πόδας δὲ ἀφειδῶς τοῖς
[7]   Μὴ δὴ οὖν τὰ πρὸς  σωτηρίαν   ἡμῖν δεδομένα παρὰ τοῦ κτίσαντος
[7]   τράπεζαν Ἰεζάβελ, λελογισμένῳ θυμῷ καὶ  σώφρονι   εἰς ὄφελος παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ
[8]   ἀδικίαν ἀνθρώπων. Ἐὰν γὰρ λογισμῷ  σώφρονι   ἐκτεμεῖν δυνηθῇς τὴν πικρὰν ῥίζαν
[5]   μὲν οὐκ εἶχε τὸ  σωφρονίζον   ὑπόδειγμα· σὺ δὲ, βλέπων ἀσχημονοῦντα
[6]   ᾔσχυνας τὸν ὑβρίσαντα, ἔργῳ τὴν  σωφροσύνην   ἐπιδειξάμενος. Ἐῤῥαπίσθης; καὶ γὰρ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009