HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  38 formes différentes pour 80 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[2]   κακόν τι δοῦναι τῷ παροξύναντι,     πού τι καὶ προσλαβεῖν, ἐὰν
[7]   τρόπον τῆς χρήσεως κακὸν     ἀγαθὸν τῷ κεκτημένῳ γίνεται. Οἷον,
[4]   σεαυτοῦ τὴν ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα.     γὰρ ὠφέλησάς τι κἀκεῖνον τῷ
[2]   ἐφορμῶντες, οὐ πρότερον ἵστανται πρὶν     διὰ μεγάλου καὶ ἀνηκέστου κακοῦ,
[4]   τῆς μακροθυμίας προσχωρεῖς τῷ Θεῷ,     διὰ τῆς ὀργῆς ἀποτρέχεις πρὸς
[7]   ἐμπλήκτως κατὰ τῶν παροξυνόντων κινούμενοι,     δολερῶς καὶ ἐπιβούλως τοὺς λυπήσαντας
[2]   βιαίως καταῤῥηγνύμενα ἔπαθέ τι πλέον     ἔδρασε τοῖς, ἀντιτύποις περιθραυσθέντα. Τίς
[2]   στρατηγουμένους παθεῖν. Πηρώσεις γὰρ μελῶν     καὶ θανάτους πολλάκις ἆθλα τῆς
[7]   παρὰ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως     κακὸν ἀγαθὸν τῷ κεκτημένῳ
[2]   πηδῶντος, οὐ πρότερον ἀπολήγουσι, πρὶν     κακόν τι δοῦναι τῷ παροξύναντι,
[7]   τὰς διαθέσεις πλημμελοῦσιν οἱ ἄνθρωποι·     μανικῶς καὶ ἐμπλήκτως κατὰ τῶν
[8]   ῥήματα ἀτιμίας, ἐλεεινὸν ἡγῇ μᾶλλον     μίσους ἄξιον. Οὐ τοίνυν τὰ
[5]   Ἰδοὺ γὰρ ἔπαθες ἐγκαλεῖς.     τὸ μὲν ἀλλότριον κακὸν ἐπιμελῶς
[4]   ἂν γένοιτο ὀδυνηρότερον τῷ ἐχθρῷ,     τὸν ἐχθρὸν ἑαυτοῦ ὁρᾷν ὕβρεων
[2]   ψυχὴν ἐπισχεῖν· οὐ μᾶλλόν γε     τοὺς ὑπὸ δαιμόνων κατασχεθέντας, ὧν
[6]   τῷ ποιοῦντι μεῖζόν ἐστι κακὸν     τῷ πάσχοντι. Ἐκεῖνος ὑβριζέτω· σὺ
[4]   τῶν θεοφιλῶν καὶ μακαρίων ἀνδρῶν,     τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῆς
[4]   κἀκεῖνον τῷ ὑποδείγματι τῆς πραότητος,     χαλεπώτερον ἠμύνω διὰ τῆς ὑπεροψίας.
[7]   τὰς βοηθείας παρέχηται, καὶ σύμμαχος     τῷ λόγῳ κατὰ τῆς ἁμαρτίας.
[1]   ὥσπερ οἱ ὄφεις. Οἶδε καὶ     Γραφὴ τοὺς ὑπὸ τοῦ πάθους
[3]   μὲν ἦχος αὐτὸς ἀπεδόθη·     δὲ λοιδορία μετὰ προσθήκης ἐπάνεισιν.
[3]   μοι, γαλήνην βλέπουσι; Φωνὴ τραχεῖα·     δὲ σὴ ἠπία; Οὐδὲ
[7]   δὲ τὸν Φινεὲς ἐδικαίωσεν; Οὐχ     δικαία ὀργὴ κατὰ τῶν πορνευσάντων;
[8]   Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,     δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
[8]   τοῦ λοιδορήσαντος ἡμᾶς ὑπεροψία, καὶ     ἑκάστου περὶ ἑαυτὸν φαντασία. Ὥστε
[3]   δὲ σὴ ἠπία; Οὐδὲ     ἐν ταῖς ἐρημίαις ἠχὼ οὕτως
[6]   Ἐν ἐμοὶ γὰρ, φησὶν, ἐταράχθη     καρδία μου· τουτέστιν, οὐ διεδόθη
[8]   πέφυκε τὰς λύπας κινεῖν, ἀλλ´     κατὰ τοῦ λοιδορήσαντος ἡμᾶς ὑπεροψία,
[4]   ἀπέκλεισε τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν     λοιδορία· Λοίδοροι γὰρ (βασιλείαν Θεοῦ
[5]   διέλυσε. Τί δέ σε ταράσσει     προσηγορία τοῦ πένητος; Μνήσθητι τῆς
[4]   σοὶ δὲ ἡτοίμασε τὴν βασιλείαν     σιωπή. γὰρ ὑπομείνας εἰς
[7]   ψυχῆς μέρει παρὰ τοῦ θυμοειδοῦς     συνεργία. γὰρ τοιοῦτος ἀδιάλλακτος
[5]   σεαυτοῦ αἰσχρὸν οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν     ὕβρις; φεῦγε τὴν μίμησιν. Οὐ
[4]   ὑπόμεινον. Διαπτύει καὶ τὸ μηδὲν  ἡγεῖταί   σε; σὺ δὲ ἔννοιαν λάβε
[5]   δεινοῦ, ἀλλ´ καὶ πονηρῷ  ἡγεμόνι   πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐξακολουθήσας. Ἐὰν
[8]   διάνοιαν φθέγγηται ῥήματα ἀτιμίας, ἐλεεινὸν  ἡγῇ   μᾶλλον μίσους ἄξιον. Οὐ
[2]   οἱ οἰκεῖοί τε καὶ συνήθεις  ἠγνόηνται·   παράφορον δὲ τὸ ὄμμα, καὶ
[2]   Διὰ τοῦτον ἀδελφοὶ μὲν ἀλλήλους  ἠγνόησαν,   γονεῖς δὲ καὶ τέκνα τῆς
[2]   δὲ τὸ ὄμμα, καὶ πῦρ  ἤδη   βλέπει. Καὶ παραθήγει τὸν ὀδόντα,
[7]   ὁρμὴ διαρκὴς πρὸς τὴν τῶν  ἠδικηκότων   ἀντίδοσιν, ὥσπερ ὀργώσης τῆς ψυχῆς
[7]   φιλίαν καταδεχόμενος, ἀλλὰ τὴν ἐπίβουλον  ἡδονὴν   ὥσπερ τινὰ λύκον ὑλακτῶν ἀεὶ
[7]   γάρ ποτε λάβοι αὐτὴν ὑφ´  ἡδονῆς   ἐκλυθεῖσαν, οἱονεὶ βαφῇ σιδήρου στομώσας,
[7]   ἀπόλαυσιν σαρκὸς καὶ τῶν ἀκαθάρτων  ἡδονῶν   ἀποχρησάμενος βδελυκτὸς καὶ ἀκόλαστος,
[7]   δὲ ἐπὶ βλάβῃ τῶν πλησίον  ἠκονημένος   τὸν νοῦν, κακεντρεχής ἐστι καὶ
[5]   Τί δὲ γυμνοῦ πενιχρότερον; Οὐδὲν  ἤκουσας   δεινὸν, ἐὰν μὴ σεαυτῷ οἰκειώσῃς
[5]   τῷ θυμουμένῳ; Ὥστε, εἰ δεύτερος  ἦλθες   πρὸς τὴν ἀντίδοσιν, οὐδέν σε
[1]   κρίσει· νῦν ὅτε εἰς πεῖραν  ἤλθομεν   τοῦ πάθους, οὐκ ἐν ἡμῖν
[7]   θυμὸς ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης.  Ἠλίας   δὲ ζηλωτὴς, πεντήκοντα καὶ
[6]   ὅτι Πλούσιος ὢν, ἐπτώχευσε δι´  ἡμᾶς.   Ἐὰν ἄφρονά σε καὶ ἀμαθῆ
[7]   μανία γίνεται. Διὰ τοῦτο καὶ  ἡμᾶς   Ψαλμὸς νουθετεῖ· Ὀργίζεσθε, καὶ
[8]   ἀλλ´ κατὰ τοῦ λοιδορήσαντος  ἡμᾶς   ὑπεροψία, καὶ ἑκάστου περὶ
[6]   θυμὸς ἐν ταῖς ἐπαγομέναις  ἡμῖν   ἀτιμίαις ἐπαναστήσεται. Δεινὸν μὲν τὸν
[1]   ἤλθομεν τοῦ πάθους, οὐκ ἐν  ἡμῖν   γενομένου, ἀλλ´ ἔξωθεν ἡμῖν προσπεσόντος
[7]   δὴ οὖν τὰ πρὸς σωτηρίαν  ἡμῖν   δεδομένα παρὰ τοῦ κτίσαντος ἀφορμὴν
[6]   ἔχωμεν δὲ ὥσπερ ἵππον ὑπεζευγμένον  ἡμῖν,   καὶ οἷον χαλινῷ τινι τῷ
[1]   ἐν ἡμῖν γενομένου, ἀλλ´ ἔξωθεν  ἡμῖν   προσπεσόντος ὥσπερ καταιγίδος τινὸς ἀδοκήτου,
[7]   λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες· ἅπερ ἀμφότερα φυλακτέον  ἡμῖν.   ~Πῶς ἂν οὖν μὴ κινοῖτο
[5]   ἐναντίον μου, οὐχὶ παρωξύνθην, οὐδὲ  ἠμυνάμην,   ἀλλ´ Ἐκωφώθην καὶ ἐταπεινώθην, καὶ
[4]   τιμωρεῖται (οὔτε γὰρ τὸν ἐχθρὸν  ἠμύνατο,   καὶ τὸν θυμὸν οὐκ ἀνέπαυσεν)
[2]   Ἦρξε χειρῶν ἀδίκων, δὲ  ἠμύνατο·   δὲ ἀντεπήνεγκεν, δὲ
[4]   ὑποδείγματι τῆς πραότητος, χαλεπώτερον  ἠμύνω   διὰ τῆς ὑπεροψίας. Τί γὰρ
[4]   Οὐκ εἶ σεμνότερος τοῦ πατρὸς  ἡμῶν   Ἀβραὰμ, ὃς ἑαυτὸν ταῦτα ἀπεκάλει.
[6]   Ἐνεπτύσθης; καὶ γὰρ Δεσπότης  ἡμῶν.   Οὐ γὰρ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον
[8]   θυμὸν καὶ κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ´  ἡμῶν   σὺν πάσῃ κακίᾳ, καὶ γενώμεθα
[8]   ὥσπερ τινὰ ἔνοικον ἀναιδῆ προκατέχοντα  ἡμῶν   τὰ ἔνδον, καὶ τῷ ἁγίῳ
[8]   συμφορῶν πλήρωμα, δαίμονα πονηρὸν αὐταῖς  ἡμῶν   ταῖς ψυχαῖς ἐντικτόμενον, καὶ ὥσπερ
[7]   τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων ἐπιτήδειον  ἡμῶν   τῆς ψυχῆς τὸ θυμοειδὲς, ὅταν,
[8]   ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ  ἡμῶν,   δόξα καὶ τὸ
[8]   Πῶς; Εἰ προπαιδευθείης τὴν ταπεινοφροσύνην,  ἣν   Κύριος καὶ λόγῳ διετάξατο,
[6]   πῶς μέγας Δαβὶδ πράως  ἠνείχετο   τῆς παροινίας τοῦ Σεμεεί. Οὐ
[3]   Φωνὴ τραχεῖα· δὲ σὴ  ἠπία;   Οὐδὲ ἐν ταῖς ἐρημίαις
[2]   τῆς ὀργῆς οἱ μαχόμενοι ἀπηνέγκαντο.  Ἦρξε   χειρῶν ἀδίκων, δὲ ἠμύνατο·
[1]   βιαίῳ διέξοδον, καταμανθάνοντες δὲ ἐν  ἡσυχίᾳ   τὴν ἀσχήμονα ταραχὴν τῶν ὑπὸ
[6]   ἀφρονέστερον; ἐὰν δὲ μείνῃς ἀόργητος,  ᾔσχυνας   τὸν ὑβρίσαντα, ἔργῳ τὴν σωφροσύνην
[4]   Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ δὲ  ἡτοίμασε   τὴν βασιλείαν σιωπή.
[6]   ὑπὸ τοῦ Δαβὶδ εἰρημένον· ὅτι  Ἡτοιμάσθην,   καὶ οὐκ ἐταράχθην. Δεῖ τοίνυν
[5]   ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν διερεθίσασαν,  ἧττον   τῆς κατακρίσεως ἀξιοῦται. Οὔτε στέφανοι
[3]   ἐπαναστρέφουσι. Μᾶλλον δὲ μὲν  ἦχος   αὐτὸς ἀπεδόθη· δὲ
[3]   Οὐδὲ ἐν ταῖς ἐρημίαις  ἠχὼ   οὕτως ἀνεκλάσθη ἀκεραία πρὸς τὸν
[8]   ἑκάτερον, ψόφος ἐστὶν ἄλλως διακενῆς  ἠχῶν   τὰ φερόμενα. Παῦσαι οὖν ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009