HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  33 formes différentes pour 60 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[3]   τραύματα, ἐκ δὲ τραυμάτων πολλάκις  θάνατοι.   ~Ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς τὸ
[2]   Διὰ θυμὸν καὶ ξίφος ἀκονᾶται·  θάνατος   ἀνθρώπου ἐκ χειρὸς ἀνθρωπείας τολμᾶται.
[2]   Πηρώσεις γὰρ μελῶν καὶ  θανάτους   πολλάκις ἆθλα τῆς ὀργῆς οἱ
[1]   τινὸς ἀδοκήτου, τότε μάλιστα τὸ  θαυμαστὸν   τῶν θείων παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν. Δόντες
[2]   οὔτε ἔργῳ φορητὰ ἐπιδεῖν ἐστι  θεάματα·   χεῖρας μὲν διηρμένας κατὰ τῶν
[7]   αὐτῶν τῆς αἰσχύνης τὴν ἀσχήμονα  θέαν,   οὐκ ἀνασχόμενος, εἰς δέον ἐχρήσατο
[1]   τότε μάλιστα τὸ θαυμαστὸν τῶν  θείων   παραγγελμάτων ἐπέγνωμεν. Δόντες μὲν αὐτοὶ
[8]   ὑπέδειξε· νῦν μὲν λέγων·  θέλων   ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔστω
[7]   παρὰ τῷ στρατηγῷ τὰ ὅπλα  θέμενος,   ἑτοίμως ἐπὶ τὰ παραγγελλόμενα τὰς
[6]   τῇ ὀργῇ κινηθῆναι, πρὸς τὸν  Θεὸν   μεταφέρων τὴν ἔννοιαν· ὅτι Κύριος
[8]   ἀῤῥωστίαν ψυχῆς, σκότωσιν λογισμῶν, ἀπὸ  Θεοῦ   ἀλλοτρίωσιν, οἰκειότητος ἄγνοιαν, ἀρχὴν πολέμου,
[4]   λοιδορία· Λοίδοροι γὰρ (βασιλείαν  Θεοῦ   οὐ κληρονομήσουσι· σοὶ δὲ ἡτοίμασε
[7]   Σαοὺλ παρὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ  Θεοῦ   περισωθέντα οὐχ ὑπὸ δικαίας ὀργῆς
[7]   δὲ ἐπὶ τὴν ἀγάπην τοῦ  Θεοῦ   τρέψας, καὶ τὴν ὄρεξιν τῶν
[4]   βούλει μαθητὴς εἶναι μᾶλλον, τῶν  θεοφιλῶν   καὶ μακαρίων ἀνδρῶν, τῶν
[7]   φωνὴν καὶ ὄψιν ἐξαγριούμενος, κἂν  θεραπείαν   ἔχειν δοκῇ, τοῦ δὲ συνήθους
[7]   τὸν τῶν ἀδελφῶν φόνον ἐξώπλισε.  Θέσθω,   φησὶ, τὴν ῥομφαίαν ἕκαστος ἐπὶ
[4]   Μαρίας λοιδορηθεὶς, οὐ κατενέτυχε τῷ  Θεῷ,   ἀλλὰ προσηύχετο ὑπὲρ αὐτῶν. Τίνων
[4]   διὰ τῆς μακροθυμίας προσχωρεῖς τῷ  Θεῷ,   διὰ τῆς ὀργῆς ἀποτρέχεις
[1]   τῶν (ὁμοφύλων βλάβην, εἰκότως ἂν  θηρίοις   καὶ ἰοβόλοις συναριθμοῖντο, οἷς ἀδιάλλακτον
[1]   τοῦ πάθους κεκρατημένους ταῖς τῶν  θηρίων   προσηγορίαις ἀποκαλεῖν, οἷς ἑαυτοὺς διὰ
[7]   οὐ παραιτεῖται. Τὸ γὰρ, Ἔχθραν  θήσω   ἀνὰ μέσον σου καὶ τοῦ
[8]   ἔχθραι, ἔρεις, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, φιλονεικίαι,  θορύβους   ἀσιγήτους ταῖς ψυχαῖς ἐμποιοῦντα· ἐκεῖ
[8]   καὶ κακόηθες, καὶ ἐπίβουλον καὶ  θρασὺ,   καὶ πᾶν τὸ τῶν τοιούτων
[7]   ἐπιτήδειον ἡμῶν τῆς ψυχῆς τὸ  θυμοειδὲς,   ὅταν, ὥσπερ τις στρατιώτης, παρὰ
[7]   τῆς ψυχῆς μέρει παρὰ τοῦ  θυμοειδοῦς   συνεργία. γὰρ τοιοῦτος
[8]   ἀποκλείοντα. Ὅπου γὰρ ἔχθραι, ἔρεις,  θυμοὶ,   ἐριθεῖαι, φιλονεικίαι, θορύβους ἀσιγήτους ταῖς
[2]   πρὸς ἀνθρώπους τὸ μῖσος. ~Διὰ  θυμὸν   ἀχάλινοι γλῶσσαι, καὶ ἀπύλωτα στόματα·
[8]   οὖν ἀπὸ ὀργῆς, καὶ ἐγκατάλιπε  θυμὸν,   ἵνα φύγῃς τῆς ὀργῆς τὴν
[8]   μακαρίου Παύλου, πᾶσαν ὀργὴν καὶ  θυμὸν   καὶ κραυγὴν ἄρωμεν ἀφ´ ἡμῶν
[2]   θυμοῦ ἔκγονά ἐστι πάθη. Διὰ  θυμὸν   καὶ ξίφος ἀκονᾶται· θάνατος ἀνθρώπου
[7]   δὲ ἐνεργῶν μισητός. Ἐκεῖ τὸν  θυμὸν   μετάθες ἐπὶ τὸν ἀνθρωποκτόνον, τὸν
[6]   ὀργίζεσθαι βλάβην; Ἐὰν πείσωμεν τὸν  θυμὸν   μὴ προλαμβάνειν τοὺς λογισμοὺς, ἀλλὰ
[4]   τὸν ἐχθρὸν ἠμύνατο, καὶ τὸν  θυμὸν   οὐκ ἀνέπαυσεν) οὕτως τὸν
[2]   κακοῦ; ὅπως οἱ ὀξύῤῥοποι πρὸς  θυμὸν   ὑπὸ τῆς τυχούσης προφάσεως ἐξαπτόμενον,
[7]   κατεφόνευσεν; Οὕτω γίνεται πολλάκις  θυμὸς   ἀγαθῶν πράξεων ὑπηρέτης. Ἠλίας δὲ
[1]   ἰὸς, τοῦτο τοῖς παροξυνθεῖσιν  θυμὸς   γίνεται. Λυσσῶσιν ὥσπερ οἱ κύνες,
[6]   νομίσῃς. Οὕτω γὰρ οὐδέποτε  θυμὸς   ἐν ταῖς ἐπαγομέναις ἡμῖν ἀτιμίαις
[7]   Πρὸς ὅπερ μάλιστα χρήσιμος  θυμός·   ἐπειδὰν οἷον κύων ποιμένι, οὕτως
[1]   ἀποστολικῶν παραινέσεων· Πᾶσα ὀργὴ καὶ  θυμὸς   καὶ κραυγὴ ἀρθήτω ἀφ´ ὑμῶν
[3]   διὰ τῶν ἔργων χωροῦσιν ἄμυναν.  Θυμὸς   μὲν γὰρ ἐγείρει μάχην, (μάχη
[7]   πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρει. Ἔστι γὰρ  θυμὸς   μὲν οἷον ἔξαψίς τις καὶ
[2]   Μανία τίς ἐστιν ὀλιγοχρόνιος  θυμός.   Οἵ γε καὶ εἰς προὖπτον
[7]   ποιήσωμεν. Οὕτω δὴ καὶ  θυμὸς,   ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ
[5]   Εἰ μὲν γὰρ πονηρὸν  θυμὸς,   τί οὐκ ἐξέκλινας τὸ κακόν;
[7]   γάρ ἐστι τῆς ψυχῆς  θυμὸς,   τόνον αὐτῇ πρὸς τὴν τῶν
[2]   ταῖς πληγαῖς διακόπτεται, δὲ  θυμὸς   τοῦ ἀλγεινοῦ τὴν αἴσθησιν παραιρεῖται.
[7]   οἷον κύων ποιμένι, οὕτως  θυμὸς   τῷ λογισμῷ παρεπόμενος, πρᾶος μένῃ
[2]   ἂν ἐξαριθμήσαιτό τις, ὀργῆς καὶ  θυμοῦ   ἔκγονά ἐστι πάθη. Διὰ θυμὸν
[7]   Ὥσπερ δὲ τὰ ὀνόματα διάφορα  θυμοῦ   καὶ ὀργῆς, οὕτω καὶ τὰ
[2]   λελυπηκότων περικεντούμενοι, σφαδάζοντος αὐτοῖς τοῦ  θυμοῦ   καὶ πηδῶντος, οὐ πρότερον ἀπολήγουσι,
[8]   δυνηθῇς τὴν πικρὰν ῥίζαν τοῦ  θυμοῦ,   πολλὰ τῶν παθῶν τῇ ἀρχῇ
[7]   Τοιοῦτον μὲν δὴ τὸ ἀπὸ  θυμοῦ   ὠφέλιμον τοῖς εἰδόσι μεταχειρίζεσθαι. Ἐπεὶ
[2]   ὁμοίως χωροῦσιν. Οὐ πολιὰ τοῖς  θυμουμένοις   αἰδέσιμος, οὐκ ἀρετὴ βίου, οὐκ
[5]   συγγνώμης ἄξιον, τί χαλεπαίνεις τῷ  θυμουμένῳ;   Ὥστε, εἰ δεύτερος ἦλθες πρὸς
[7]   ἀνασχόμενος, εἰς δέον ἐχρήσατο τῷ  θυμῷ,   δι´ ἀμφοῖν ἐλάσας τὸν σειρομάστην.
[7]   ἀλσῶν, ἐσθίοντας τράπεζαν Ἰεζάβελ, λελογισμένῳ  θυμῷ   καὶ σώφρονι εἰς ὄφελος παντὸς
[7]   Μαδιηναίοις, διδάσκοντός ἐστι κεχρῆσθαι τῷ  θυμῷ   ὥσπερ ὅπλῳ. Διὰ τοῦτο Μωϋσῆς
[1]   εὐστοχίαν τοῦ ῥήματος· ὅτι Ἀνὴρ  θυμώδης   οὐκ εὐσχήμων. Ἐπειδὰν γὰρ ἅπαξ
[7]   ἐποίησεν. Οὐ γὰρ, εἰ μὴ  θυμωθείης   κατὰ τοῦ πονηροῦ, δυνατόν σοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009