HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  37 formes différentes pour 42 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[2]   καιριωτάτοις ἐναλλομένους, πᾶν δὲ τὸ  φανὲν   ὅπλον τῇ μανία γινόμενον. Ἐὰν
[8]   καὶ ἑκάστου περὶ ἑαυτὸν  φαντασία.   Ὥστε ἂν ἀφέλῃς τῆς ἑαυτοῦ
[7]   κεχρῆσθαι τῇ ὀργῇ, ὡς ἐν  φαρμάκου   εἴδει οὐ παραιτεῖται. Τὸ γὰρ,
[5]   δὲ παροξύνῃ μὲν ὡς ἐπὶ  φαύλῃ   τῇ λοιδορίᾳ· μιμῇ δὲ πάλιν
[5]   πένεσθαι ἐπονείδιστον, ἀλλὰ τὸ μὴ  φέρειν   εὐγενῶς τὴν πενίαν. ~Μνήσθητι τοῦ
[8]   ἐστὶν ἄλλως διακενῆς ἠχῶν τὰ  φερόμενα.   Παῦσαι οὖν ἀπὸ ὀργῆς, καὶ
[5]   τοῦ τρόπου τὴν ἐπ´ αὐτὸν  φερομένην   πονηρίαν διέλυσε. Τί δέ σε
[8]   καὶ αἰσθητῆς κτίσεως προσκυνούμενος,  Φέρων   τὰ σύμπαντα τῷ ῥήματι τῆς
[5]   οὐδαμοῦ τιθεῖς; Πονηρὸν ὕβρις;  φεῦγε   τὴν μίμησιν. Οὐ γὰρ δὴ
[7]   Καὶ μετ´ ὀλίγα· Καὶ εἶπε,  φησὶ,   Μωϋσῆς· Ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν
[7]   τῶν ἀδελφῶν φόνον ἐξώπλισε. Θέσθω,  φησὶ,   τὴν ῥομφαίαν ἕκαστος ἐπὶ τὸν
[6]   τὴν ἔννοιαν· ὅτι Κύριος εἶπε,  φησὶ,   τῷ Σεμεεὶ καταρᾶσθαι τὸν Δαβίδ.
[6]   τὸ λυπηρόν. Ἐν ἐμοὶ γὰρ,  φησὶν,   ἐταράχθη καρδία μου· τουτέστιν,
[6]   ἐσταυρώθης. Πολλά σοι λείπει, ἵνα  φθάσῃς   αὐτοῦ πρὸς τὴν μίμησιν. Τούτων
[8]   ὑπὸ φρενίτιδος ἐξεστηκὼς τὴν διάνοιαν  φθέγγηται   ῥήματα ἀτιμίας, ἐλεεινὸν ἡγῇ μᾶλλον
[3]   οὕτως ἀνεκλάσθη ἀκεραία πρὸς τὸν  φθεγξάμενον,   ὡς ἐπὶ τὸν λοίδορον αἱ
[1]   ἕτοιμοι πρὸς τὴν κατ´ ἀλλήλων  φθορὰν,   καὶ τὴν κατὰ τῶν (ὁμοφύλων
[7]   μηδέποτε τὴν πρὸς τὸ βλάπτον  φιλίαν   καταδεχόμενος, ἀλλὰ τὴν ἐπίβουλον ἡδονὴν
[8]   γὰρ ἔχθραι, ἔρεις, θυμοὶ, ἐριθεῖαι,  φιλονεικίαι,   θορύβους ἀσιγήτους ταῖς ψυχαῖς ἐμποιοῦντα·
[6]   μὴ ὑβρίζου. Γυμνάσιόν σοι πρὸς  φιλοσοφίαν   ἔστω τὰ (ῥήματα. Ἐὰν μὴ
[4]   τὴν ἑτέρου μανίαν ἀφορμὴν οἰκείας  φιλοσοφίας   ποιούμενος. Ὥστε, ἂν ἐμοὶ πείθῃ,
[7]   τοῦ δὲ συνήθους αὐτῷ καὶ  φίλου   ἐμβοήσαντος, ὑποπτήσσων. Αὕτη ἀρίστη ἐστὶ
[7]   ὑμᾶς εὐλογίαν. Τί δὲ τὸν  Φινεὲς   ἐδικαίωσεν; Οὐχ δικαία ὀργὴ
[2]   ὕφαιμον· ὄγκος τοῦ σώματος ἐξοιδαίνων·  φλέβες   διαῤῥηγνύμεναι, ὑπὸ τῆς ἔνδοθεν ζάλης
[2]   τῆς ὀργῆς ἐκραγείσης, διαπνευσθῇ τὸ  φλεγμαῖνον.   Οὔτε γὰρ ξίφους ἀκμὴ, οὔτε
[6]   τὴν διάνοιαν, καὶ καταστελλέτω τὴν  φλεγμονήν.   Αἱ γὰρ τοιαῦται προπαρασκευαὶ καὶ
[2]   δὲ εἰς τὸ ἀνήκεστον, ὥσπερ  φλὸξ   ὕλης ἀφθονίᾳ, τοῖς παροξύνουσιν ἐξαφθῇ,
[2]   πῦρ, οὔτε ἄλλο τι τῶν  φοβερῶν,   ἱκανὸν τὴν ὑπὸ τῆς ὀργῆς
[7]   χεῖρας πρὸς τὸν τῶν ἀδελφῶν  φόνον   ἐξώπλισε. Θέσθω, φησὶ, τὴν ῥομφαίαν
[2]   οὔτε λόγῳ ῥητὰ οὔτε ἔργῳ  φορητὰ   ἐπιδεῖν ἐστι θεάματα· χεῖρας μὲν
[8]   τὰ λοιδορήματα· καὶ ὅταν ὑπὸ  φρενίτιδος   ἐξεστηκὼς τὴν διάνοιαν φθέγγηται ῥήματα
[7]   λογιστικὸν μὲν καλῶς μεταχειριζόμενος  φρόνιμός   ἐστι καὶ συνετός· δὲ
[1]   ἀποφαινομένων, ὅτι Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ  φρονίμους·   ἀκούοντες δὲ καὶ ἀποστολικῶν παραινέσεων·
[7]   ἀρίστη ἐστὶ καὶ ἔμμετρος τῷ  φρονίμῳ   τῆς ψυχῆς μέρει παρὰ τοῦ
[8]   ὀργῆς, καὶ ἐγκατάλιπε θυμὸν, ἵνα  φύγῃς   τῆς ὀργῆς τὴν πεῖραν, τῆς
[7]   τοὺς λυπήσαντας ἐνεδρεύοντες· ἅπερ ἀμφότερα  φυλακτέον   ἡμῖν. ~Πῶς ἂν οὖν μὴ
[1]   ἰοβόλοις συναριθμοῖντο, οἷς ἀδιάλλακτον ἐκ  φύσεως   ἐνυπάρχει πρὸς ἀνθρώπους τὸ μῖσος.
[2]   γονεῖς δὲ καὶ τέκνα τῆς  φύσεως   ἐπελάθοντο. Ἀγνοοῦσι μὲν γὰρ ἑαυτοὺς
[5]   προσηγορία τοῦ πένητος; Μνήσθητι τῆς  φύσεως   σεαυτοῦ· ὅτι γυμνὸς εἰς τὸν
[3]   σοὶ, εἰπέ μοι, γαλήνην βλέπουσι;  Φωνὴ   τραχεῖα· δὲ σὴ ἠπία;
[2]   ἔνδοθεν ζάλης κλονουμένου (τοῦ πνεύματος.  Φωνὴ   τραχεῖα, καὶ ὑπερτεινομένη, καὶ
[7]   πρὸς μὲν τὴν ἀλλοτρίαν καὶ  φωνὴν   καὶ ὄψιν ἐξαγριούμενος, κἂν θεραπείαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009