HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur la colère

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ω  =  11 formes différentes pour 48 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[8]   Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,     δόξα καὶ τὸ κράτος
[1]   οἷς ἑαυτοὺς διὰ τῆς πονηρίας  ᾠκείωσαν.   Κύνας γὰρ ἐννεοὺς, καὶ ὄφεις,
[6]   ~Μνήσθητι τοῦ Δεσπότου· ὅτι Πλούσιος  ὢν,   ἐπτώχευσε δι´ ἡμᾶς. Ἐὰν ἄφρονά
[7]   πορνευσάντων; ὃς, τὰ πολλὰ ἐπιεικὴς  ὢν   καὶ πρᾶος, ἐπειδὴ εἶδε τὴν
[2]   τοὺς ὑπὸ δαιμόνων κατασχεθέντας,  ὧν   οὐδὲν, οὔτε κατὰ τὸ σχῆμα,
[2]   γὰρ ἄγουσι σχολὴν πρὸς τὴν  ὧν   πεπόνθασιν αἴσθησιν, ὅλης αὐτοῖς τῆς
[5]   τῇ λοιδορίᾳ· μιμῇ δὲ πάλιν  ὡς   ἀγαθόν. Ἰδοὺ γὰρ ἔπαθες
[7]   θυμὸς, ὅτε δεῖ, καὶ  ὡς   δεῖ κινούμενος, ἀνδρίαν ποιεῖ καὶ
[5]   εἰς παραίτησιν. Δικαιότερον μὲν οὖν,  ὡς   ἐμαυτὸν πείθω, καὶ ἐπιτεῖναι τὴν
[7]   δεῖ κεχρῆσθαι τῇ ὀργῇ,  ὡς   ἐν φαρμάκου εἴδει οὐ παραιτεῖται.
[3]   ἀνεκλάσθη ἀκεραία πρὸς τὸν φθεγξάμενον,  ὡς   ἐπὶ τὸν λοίδορον αἱ ὕβρεις
[5]   ἀγαθῶν. Σὺ δὲ παροξύνῃ μὲν  ὡς   ἐπὶ φαύλῃ τῇ λοιδορίᾳ· μιμῇ
[6]   ἐκείνῳ ἐχαλέπαινεν, ἀλλ´ ἑαυτὸν ἐταπείνου,  ὡς   κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῷ τῆς
[6]   λογισμοὺς, ἀλλὰ τούτου πρῶτον ἐπιμελώμεθα,  ὡς   μηδέποτε αὐτὸν προεκτρέχειν τῆς διανοίας·
[8]   ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, πότε ἀγανακτήσεις  ὡς   παρὰ τὴν ἀξίαν καθυβρισμένος; Ὅταν
[5]   τὴν ἑταίραν τὴν αἰτίαν μετατιθεὶς  ὡς   πρὸς τὴν ἁμαρτίαν διερεθίσασαν, ἧττον
[2]   μὲν τῇ καρδίᾳ τὸ αἷμα,  ὥσπερ   βίᾳ πυρὸς κυκώμενον καὶ παφλάζον·
[2]   καὶ πάντας ὁμοῦ τοὺς ἐπιτηδείους.  Ὥσπερ   γὰρ αἱ χαράδραι, πρὸς τὰ
[4]   σου καθυλακτεῖν· ἐφ´ ἑαυτῷ διαῤῥηγνύσθω.  Ὥσπερ   γὰρ τύπτων τὸν μὴ
[7]   διαβόλου παραδοθήσεται τῷ αἰωνίῳ πυρί.  Ὥσπερ   δὲ τὰ ὀνόματα διάφορα θυμοῦ
[1]   ~ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ Κατὰ ὀργιζομένων.  ~(Ὥσπερ   ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων, ὅταν
[6]   προεκτρέχειν τῆς διανοίας· ἔχωμεν δὲ  ὥσπερ   ἵππον ὑπεζευγμένον ἡμῖν, καὶ οἷον
[1]   γενομένου, ἀλλ´ ἔξωθεν ἡμῖν προσπεσόντος  ὥσπερ   καταιγίδος τινὸς ἀδοκήτου, τότε μάλιστα
[3]   μισεῖς, τοῦτο ζηλώσῃς. Μηδὲ γένῃ  ὥσπερ   κάτοπτρον τοῦ ὀργίλου, τὴν ἐκείνου
[1]   παροξυνθεῖσιν θυμὸς γίνεται. Λυσσῶσιν  ὥσπερ   οἱ κύνες, ᾄττουσιν ὥσπερ οἱ
[1]   ᾄττουσιν ὥσπερ οἱ σκορπίοι, δάκνουσιν  ὥσπερ   οἱ ὄφεις. Οἶδε καὶ
[1]   Λυσσῶσιν ὥσπερ οἱ κύνες, ᾄττουσιν  ὥσπερ   οἱ σκορπίοι, δάκνουσιν ὥσπερ οἱ
[7]   διδάσκοντός ἐστι κεχρῆσθαι τῷ θυμῷ  ὥσπερ   ὅπλῳ. Διὰ τοῦτο Μωϋσῆς
[7]   πρὸς τὴν τῶν ἠδικηκότων ἀντίδοσιν,  ὥσπερ   ὀργώσης τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν
[2]   τι καὶ προσλαβεῖν, ἐὰν τύχῃ·  ὥσπερ   που πολλάκις τὰ βιαίως καταῤῥηγνύμενα
[3]   σιωπῇ τὸ κακόν. Σὺ δὲ  ὥσπερ   ῥεῦμα τὴν ἐκείνου ὀργὴν εἰς
[1]   μὲν αὐτοὶ τῇ ὀργῇ τόπον,  ὥσπερ   ῥεύματι βιαίῳ διέξοδον, καταμανθάνοντες δὲ
[4]   δυνηθείημεν τὰ πλεῖστα τῶν κακῶν,  ὥσπερ   ῥίζῃ τινὶ καὶ ἀρχῇ, τῷ
[2]   τὴν συνήθη πᾶσι καὶ γνωρίμην  ὥσπερ   τι προσωπεῖον ἐπὶ σκηνῆς ὑπαλλάξαν.
[8]   ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς ἐντικτόμενον, καὶ  ὥσπερ   τινὰ ἔνοικον ἀναιδῆ προκατέχοντα ἡμῶν
[7]   καταδεχόμενος, ἀλλὰ τὴν ἐπίβουλον ἡδονὴν  ὥσπερ   τινὰ λύκον ὑλακτῶν ἀεὶ καὶ
[7]   τῆς ψυχῆς τὸ θυμοειδὲς, ὅταν,  ὥσπερ   τις στρατιώτης, παρὰ τῷ στρατηγῷ
[6]   ἐν σοὶ λόγου τὴν ἐπιφάνειαν,  ὥσπερ   τὸ ἐν παισὶν ἄτακτον ἀνδρὸς
[3]   ἕως ἂν αὐτοῖς αἱ ὕβρεις,  ὥσπερ   τοξεύματα, ἐπιλείπωσιν. Εἶτα, ἐπειδὰν πᾶσαν
[2]   Ἐπειδὰν δὲ εἰς τὸ ἀνήκεστον,  ὥσπερ   φλὸξ ὕλης ἀφθονίᾳ, τοῖς παροξύνουσιν
[8]   ἑκάστου περὶ ἑαυτὸν φαντασία.  Ὥστε   ἂν ἀφέλῃς τῆς ἑαυτοῦ διανοίας
[4]   μανίαν ἀφορμὴν οἰκείας φιλοσοφίας ποιούμενος.  Ὥστε,   ἂν ἐμοὶ πείθῃ, καὶ ἐπιδαψιλεύσῃ
[5]   ἄξιον, τί χαλεπαίνεις τῷ θυμουμένῳ;  Ὥστε,   εἰ δεύτερος ἦλθες πρὸς τὴν
[4]   ἀγαθὴν ἐκλέξασθαι μερίδα. γὰρ  ὠφέλησάς   τι κἀκεῖνον τῷ ὑποδείγματι τῆς
[1]   πεῖραν μάλιστα τὸ ἀπ´ αὐτῶν  ὠφέλιμον   διαδείκνυται· οὕτως ἐπὶ τῶν πνευματικῶν
[1]   τότε τὸ σοφὸν αὐτῶν καὶ  ὠφέλιμον   πρὸς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ βίου
[7]   μὲν δὴ τὸ ἀπὸ θυμοῦ  ὠφέλιμον   τοῖς εἰδόσι μεταχειρίζεσθαι. Ἐπεὶ καὶ
[7]   πρᾶος μένῃ καὶ χειροήθης τοῖς  ὠφελοῦσι,   καὶ εὐανάκλητος τῷ λογισμῷ, πρὸς




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/04/2009