HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1236 formes différentes pour 4354 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
13 ὢν
9 ἣν
64 ἦν
1 ἔν
1 Ἕν
1 ἕν
112 ἐν
33 ἄν
12 ἓν
1 Ἓν
4 ὄν
1 Ἦν
5 ὤν
11 ἐάν
174 ἂν
1 ἃν
3 ὂν
1 ὅν
19 ὧν
5 ὃν
1 ὑὸν
30 ἐὰν
2 ἄγαν
1 ὁμολογίαν
1 ἰδέαν
3 ἰδίαν
1 Φειδίαν
1 μνείαν
5 ἀνδρείαν
5 ἀμαθίαν
2 εὐλάβειαν
1 ὑγίειαν
1 ἀλήθειαν
2 ἐπιμέλειαν
1 συγγένειαν
1 εὐμάρειαν
1 δυσχέρειαν
1 ἄγνοιαν
1 εὔνοιαν
1 διάνοιαν
1 δίκαν
1 ἡλικίαν
2 οἰκίαν
1 προσδοκίαν
3 λίαν
1 δειλίαν
1 Δειλίαν
2 Καλλίαν
1 ἀστρονομίαν
1 ἐπιθυμίαν
3 προθυμίαν
1 ἀνίαν
1 μανίαν
1 Κλεινίαν
1 ὀλιγογονίαν
1 πολυγονίαν
1 ἀφθονίαν
1 προσέταξαν
1 Δόξαν
4 δόξαν
2 ἅπαν
1 Σκόπαν
4 Ἱππίαν
1 παράπαν
1 ὥραν
9 Πρωταγόραν
3 πεῖραν
3 πονηρίαν
3 σωτηρίαν
4 θύραν
2 ἡμέραν
1 μοῖραν
1 γεωμετρίαν
1 ἀλλοτρίαν
6 ἦσαν
1 ἐργασίαν
1 ἀπεργασίαν
1 ἅπασαν
1 ἀνέθεσαν
1 ἐπῄνεσαν
1 ἀνεθορύβησαν
1 ἐβουλήθησαν
1 ἐκκλησίαν
1 ἐφάνησαν
1 ἐποίησαν
1 ἐοῦσαν
1 οὖσαν
4 πᾶσαν
1 μένουσαν
5 συνουσίαν
16 ὅταν
1 ἐναντίαν
7 σοφίαν
2 φιλοσοφίαν
1 ἡσυχίαν
2 Ὑπολαβὼν
1 γῆν
1 ἔλεγόν
1 δημιουργῶν
2 δημιουργὸν
1 γεωργὸν
1 φυγὴν
1 ἀρωγὸν
2 ὁδὸν
4 ἰδὼν
1 Ἀσκληπιαδῶν
3 σχεδόν
1 Μηδὲν
13 μηδὲν
14 ἐπειδὰν
1 ἀναφανδὸν
18 οὐδὲν
2 Οὐδὲν
7 οὐδέν
1 Οὐδέν
1 ὑποδῶν
1 ἐμποδὼν
1 ἐμποδών
4 Φαῖεν
1 φαῖεν
1 λαβεῖν
1 διαλαβεῖν
3 ἔλεγεν
7 ὁμολογεῖν
1 ἰδεῖν
3 δεῖν
3 Εἶεν
2 εἶεν
1 ἁθροισθεῖεν
1 γνωσθεῖεν
1 ἐξεπόριζεν
2 ἔσῳζεν
2 θεῶν
1 θεόν
1 θεῖν
1 ὅθεν
1 διαθεῖν
1 ἔλαθεν
1 λαθεῖν
3 μαθεῖν
1 ἔπαθεν
2 ἐγγύθεν
1 τοὐντεῦθεν
3 βοηθεῖν
1 ἦλθεν
1 ἐλθεῖν
1 διελθεῖν
1 ἐξελθεῖν
1 διεξελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
1 μετῆλθεν
1 οὐδαμόθεν
2 ἔνθεν
1 ὁπόθεν
1 Πόθεν
2 ὄπισθεν
10 ἔμπροσθεν
3 πρόσθεν
1 ἀκολουθεῖν
2 ἔξωθεν
2 πόρρωθεν
3 διδάξειεν
1 ποιήσειεν
1 ἐπιθυμήσειεν
2 ἀκούσειεν
1 τελευτήσειεν
1 συνᾴδοιεν
7 ποιεῖν
1 ἔχοιεν
1 μετέχοιεν
1 ἀπενεγκεῖν
1 τοὔνεκεν
1 ἐπιδεδήμηκεν
2 πεποίηκεν
1 παρατετύχηκεν
1 ἀδικεῖν
1 Φιλονικεῖν
1 συμφιλονικεῖν
1 Ἔοικεν
4 ἔοικεν
2 δέδοικεν
3 προσέοικεν
1 ἀνῆκεν
2 δοκεῖν
1 ἔδωκεν
1 ἀποδέδωκεν
1 ἐνέβαλεν
1 καλεῖν
3 παρακαλεῖν
1 ἤθελεν
1 διελεῖν
5 τελεῖν
1 Τελεῖν
2 φιλεῖν
3 ἦμεν
2 Ὡμολογήκαμεν
1 ὡμολογήκαμεν
1 ἀπετείναμεν
1 ἀπεδείξαμεν
2 ὡμολογήσαμεν
1 συνωμολογήσαμεν
1 ἐκαλέσαμεν
1 ὡρμήσαμεν
1 ἐκρούσαμεν
1 ἔφαμεν
2 φαῖμεν
2 φαμεν
1 συλλεγῶμεν
1 ὁμολογῶμεν
1 συνειδῶμεν
1 εἶμεν
1 θεῖμεν
1 εἰσεληλύθεμεν
1 πολεμεῖν
2 ἔνεμεν
1 τεμεῖν
1 εὐδοκιμεῖν
1 διέξιμεν
1 λέγοιμεν
2 εἴποιμεν
1 ἐσίοιμεν
1 περιῇμεν
1 κατελάβομεν
2 ἐλέγομεν
2 ὡμολογοῦμεν
1 βαδίζομεν
1 κατεσκευάζομεν
3 ἤλθομεν
2 εἰσήλθομεν
1 ἥκομεν
1 ἐμέλλομεν
1 ἕξομεν
2 ἀκούομεν
1 ἐκρούομεν
1 εἴπομεν
1 διαφθεροῦμεν
1 ἀμφισβητήσομεν
3 φήσομεν
1 εἴχομεν
1 ἀπῇμεν
2 ἐσμεν
1 προσῇμεν
1 ἐξαναστῶμεν
2 ἐπιθυμεῖν
1 περσχῶμεν
4 ἴωμεν
1 καταλάβωμεν
1 μεταλάβωμεν
4 λέγωμεν
1 προσαγορεύωμεν
1 πείθωμεν
1 διεξέλθωμεν
1 ἀποκάμωμεν
2 ἐάσωμεν
2 λύσωμεν
1 ἀκούσωμεν
1 κατασκευάσωμεν
1 διατρίψωμεν
1 νεὼν
1 ὑπελάμβανεν
1 ἐξημάρτανεν
1 κενεὰν
4 ἐπαινεῖν
1 διέκρινεν
2 φρονεῖν
4 σωφρονεῖν
1 Σωφρονεῖν
1 ἐδίδαξεν
1 ἐξεδίδαξεν
1 ἐπήραξεν
1 ἀνέῳξεν
3 ἔδοξεν
3 Ὁμολογοῖεν
1 ὁμολογοῖεν
1 νοεῖν
1 ἀγνοοῖεν
8 εἶπεν
17 εἰπεῖν
1 ἐπιλιπεῖν
1 διαιρεῖν
1 ἐπιχειρεῖν
1 δημηγορεῖν
3 κατηγορεῖν
1 ἐξευρεῖν
2 συγχωρεῖν
1 καύσεών
1 ἐνέπεσεν
2 ἤρεσεν
1 Ὡμολόγησεν
1 ἠδίκησεν
1 ἠθέλησεν
1 ἠμέλησεν
1 ἐνόησεν
1 ἐποίησεν
1 συνεχώρησεν
1 ἐνόμισεν
1 ἐπαίδευσεν
2 ἐπένευσεν
1 ἔσωσεν
2 κρατεῖν
1 ἐπιστατεῖν
1 ἀμφισβητεῖν
1 ζητεῖν
1 προσῆπτεν
1 φιλογυμναστεῖν
1 ἐκέλευεν
1 ἤκουεν
1 κατήκουεν
1 διασαφεῖν
1 μετείληφεν
1 φιλοσοφεῖν
1 εἶχεν
1 ἔσχεν
1 παρασχεῖν
1 ἤμπισχεν
1 παρέσχεν
1 ἔτυχεν
1 ἀπέβλεψεν
5 ζῆν
7 φαίην
1 ἥβην
4 συλλήβδην
1 Ἀλκιβιάδην
1 ῥηϊδίην
1 ἀνέδην
7 Σιμωνίδην
1 σποράδην
2 εἴην
1 ἥσθην
1 ἐσκοτώθην
1 ἠρωτήθην
3 δίκην
6 ἄλλην
2 ᾤμην
1 ἀποκριναίμην
1 διελεγόμην
1 ἐπελαθόμην
1 ᾐσθόμην
2 ἀφικόμην
1 ἐβουλόμην
1 ἐπελανθανόμην
3 γνώμην
1 ἐφαινόμην
1 ἀπεκρινόμην
1 ἐδυνάμην
1 ἐφοβούμην
1 ἡγούμην
1 πειθοίμην
2 βουλοίμην
1 ἀποκρινοίμην
1 Αἰσχυνοίμην
1 διωξοίμην
3 ἠρόμην
1 χρησίμην
1 ἀνιστάμην
4 ἐπιστήμην
1 ἐπορευόμην
1 γιγνομένην
1 ἀνθρωπίνην
4 δικαιοσύνην
1 ἀφροσύνην
1 σωφροσύνην
1 βοτάνην
9 τέχνην
1 συνδιασκοποίην
4 λύπην
1 Πρῴην
1 πρῴην
3 τοιαύτην
8 ταύτην
1 ἐφιλοτεχνείτην
2 ἰδιώτην
1 ἡκέτην
1 ἐπαινέτην
1 κυβερνήτην
1 Τρίτην
1 ὡμολογησάτην
1 ἑκάστην
1 χαριεστάτην
5 ἐπιστάτην
1 ἐκελευέτην
41 ἔφην
15 ἀγαθῶν
23 ἀγαθὸν
16 ἀγαθόν
2 κἀγαθὸν
1 λαθὼν
1 μαθών
1 βοηθῶν
2 ἐλθὼν
1 διελθών
1 διεξελθών
1 προελθὼν
1 μῦθόν
1 ποθῶν
6 μισθὸν
1 ἔμπροσθέν
1 πραχθὲν
2 δίκαιόν
4 παλαιῶν
1 παλαιάν
1 παιδιῶν
2 παλαίειν
1 ἄγειν
2 φεύγειν
33 λέγειν
2 ψέγειν
1 παιδεύειν
2 συμβουλεύειν
1 ἡγεμονεύειν
1 ἰδιωτεύειν
1 παίζειν
1 ὀνειδίζειν
1 ἐπαναγκάζειν
3 κολάζειν
1 θαυμάζειν
1 ἑλληνίζειν
1 λακωνίζειν
1 ἐρίζειν
1 κιθαρίζειν
1 φράζειν
1 σῴζειν
1 πείθειν
1 φαρμακειῶν
3 διδάσκειν
1 ἀναλίσκειν
1 γιγνώσκειν
1 ἀναγιγνώσκειν
3 ἐθέλειν
1 ἐπιβάλλειν
1 ἐκβάλλειν
1 μεταμέλειν
1 πέλειν
3 λαμβάνειν
1 μεταλαμβάνειν
1 κτείνειν
1 ἀποκτείνειν
3 μανθάνειν
1 ἐκμανθάνειν
1 διαμένειν
1 ἐμμένειν
2 ἐξαμαρτάνειν
3 ἀκούειν
3 ἐπιτρέπειν
6 χαίρειν
1 διαφθείρειν
1 διαφέρειν
1 ἀποφέρειν
1 δώσειν
1 ἐπιδώσειν
1 ἀσκήσειν
1 συνήσειν
1 ἐρωτήσειν
1 ἀφήσειν
19 πράττειν
2 γράφειν
11 ἔχειν
3 ἄρχειν
1 παρέχειν
1 πάσχειν
6 μετέχειν
1 περιιὼν
1 ἀποδειλιᾶν
2 κάλλιόν
1 ἀκρόπολιν
1 ὀνησίπολιν
2 Πάλιν
2 πόλιν
11 πάλιν
1 μιν
8 δύναμιν
1 πρύτανιν
1 λιμοκτονιῶν
1 ἀγωνιᾶν
1 ἐξιών
1 ἀξιῶν
1 ἀπόδειξιν
1 πρᾶξιν
2 ὅμοιόν
1 ἀνόμοιόν
1 διαλεγομένοιν
1 μελοποιῶν
1 ἀγαλματοποιὸν
1 ἀπιών
1 κατόπιν
1 τεκμήριόν
1 ἀλληλοφθοριῶν
3 χάριν
2 ἐῶσιν
5 ὦσιν
1 διδόασιν
1 παρατιθέασιν
1 μεμαθήκασιν
1 ἐξηπατήκασιν
1 Μαθήμασιν
1 ὀνόμασιν
2 δέρμασιν
1 στρώμασιν
1 παραπετάσμασιν
4 ἅπασιν
3 ἴσασιν
7 φασιν
1 κολυμβῶσιν
1 ἀπαλλαγῶσιν
1 κακουργῶσιν
1 εἰδῶσιν
17 εἰσιν
1 θεραπευθεῖσιν
1 πόλεσιν
1 γονεῦσιν
2 πράξεσιν
1 αἵρεσιν
1 διαίρεσιν
1 αἱρέσεσιν
1 ἀποκρίσεσιν
1 ὑφήγησιν
1 μάθησιν
2 οἴκησιν
2 αὔλησιν
1 Ἕλλησιν
1 βούλησιν
1 φρόνησιν
2 ποίησιν
1 πτοίησιν
5 φησιν
1 ὀργισθῶσιν
1 ἔνεισιν
2 σύνεισιν
2 περίεισιν
1 πάρεισιν
3 ἀπόκρισιν
1 δοκῶσιν
1 ἐγκαλῶσιν
1 καταγελῶσιν
1 φιλῶσιν
1 ἰοῦσιν
1 θορυβοῦσιν
1 ἐλεοῦσιν
1 πλείοσιν
5 ποιοῦσιν
1 ἀδικοῦσιν
3 δοκοῦσιν
2 ἀμελοῦσιν
2 πωλοῦσιν
1 ἀσθενοῦσιν
3 ἐπαινοῦσιν
2 ὑμνοῦσιν
2 σωφρονοῦσιν
1 τυποῦσιν
1 φοροῦσιν
1 Θαρροῦσιν
2 θαρροῦσιν
2 νουθετοῦσιν
1 φιλογυμναστοῦσιν
4 πᾶσιν
1 φοιτῶσιν
1 ἀπόλλυσιν
1 κατάλυσιν
1 ἄγουσιν
3 λέγουσιν
1 συνᾴδουσιν
1 ἀπαγορεύουσιν
2 ἀναγκάζουσιν
1 ἐρίζουσιν
1 θέουσιν
2 διδάσκουσιν
3 ἐθέλουσιν
1 ἐμβάλλουσιν
1 χαλεπαίνουσιν
1 μεταλαμβάνουσιν
1 εὐθύνουσιν
1 ἀκούουσιν
1 πέμπουσιν
1 Φήσουσιν
1 Συμφήσουσιν
1 συναρμόττουσιν
2 πράττουσιν
3 ἔχουσιν
1 πέρυσιν
5 φύσιν
1 ἴωσιν
1 δίδωσιν
1 παραδίδωσιν
1 ὀνειδίζωσιν
4 μάθωσιν
1 μέλλωσιν
1 ἀπομανθάνωσιν
1 πίωσιν
1 ἀφελκύσωσιν
1 ἐπακούσωσιν
2 πράττωσιν
1 περιτύχωσιν
1 αἴτιόν
2 μετιὼν
3 Ἔστιν
69 ἐστιν
29 ἔστιν
4 ἔξεστιν
2 σκέψιν
5 ἑκὼν
10 κἂν
5 ἑκών
11 κακὸν
9 κακόν
1 Κακόν
1 Κακὸν
1 κακῶν
5 Πιττακὸν
1 Πιττακόν
1 ἀδικῶν
1 Πρόδικόν
2 νικᾶν
1 μανικὸν
1 ἡγεμονικὸν
1 προσέοικέν
1 ἰατρικὴν
2 μουσικὴν
1 μετρητικήν
1 μετρητικὴν
4 πολιτικὴν
1 γυμναστικήν
1 σοφιστικὴν
1 γραφικήν
1 ἀρχικὸν
1 λευκὸν
1 αὐλὴν
1 αὐλῶν
1 αὐλήν
1 μεταβαλὼν
7 καλὸν
9 καλόν
1 καλῶν
1 Καλόν
1 Τάνταλόν
2 φαῦλόν
1 καταγελᾶν
1 τελῶν
1 ζηλῶν
1 κηλῶν
2 ἐσθλόν
9 ἐσθλὸν
1 μᾶλλόν
6 πολλῶν
2 πολὺν
5 πλὴν
3 συμβουλὴν
1 ἐμόν
3 ἐμὸν
4 ὑμῶν
20 ὑμῖν
1 Ἡμῖν
1 ἐμῶν
1 ἐμὴν
46 ἡμῖν
3 μήν
1 μῶν
1 Μῶν
2 μὴν
17 μέν
184 μὲν
18 ἡμῶν
1 δύναμίν
1 χειμὼν
1 τιμὴν
1 γραμμῶν
1 νομήν
1 ἀφήσομέν
1 τομῶν
1 Ἑρμῆν
1 θυμόν
1 ἐπιθυμῶν
1 Νῦν
44 νῦν
1 ἱκανῶν
1 ἱκανὴν
1 κείμενόν
1 πτηνὸν
1 ῥινῶν
2 ἐπαινῶν
1 ὑπέφαινέν
1 δεινόν
7 δεινῶν
6 δεινὸν
1 κλινῶν
1 κοινὸν
1 κοινόν
2 τινῶν
1 γυμνόν
9 ἡδονῶν
4 ἡδονήν
4 ἡδονὴν
1 τερπνὸν
1 συνὼν
1 τεχνῶν
1 χειροτεχνῶν
6 φωνὴν
1 φωνήν
5 ἐξὸν
3 θριξὶν
1 ἔδοξέν
142 οὖν
9 οἷόν
2 ἀναγκαῖον
1 Ἀθηναῖον
1 Μουσαῖον
1 ἀρχαῖον
6 βίον
1 ὑπέλαβον
1 θόρυβον
3 φόβον
5 γοῦν
4 ἔλεγον
1 ἔψεγον
4 ὀλίγον
27 λόγον
1 ὑπόλογον
4 ἔργον
1 πανοῦργον
1 δέον
1 εἰσεῖδον
5 ἔνδον
1 διέξοδον
2 Ἡσίοδον
1 Ἀργεῖον
2 Κεῖον
1 Ἠλεῖον
1 πρυτανεῖον
1 γραμματεῖον
4 μεῖζον
1 ἦλθον
1 διεξῆλθον
1 ἐπεισῆλθον
3 μῦθον
12 δίκαιον
1 ἔλαιον
5 ῥᾴδιον
4 ἥδιον
1 κατάγειον
1 Πιττάκειον
1 ἀνθρώπειον
2 μειράκιον
1 κάλλιον
4 ἄξιον
2 ὅμοιον
6 ἀργύριον
1 συνέδριον
2 μόριον
1 τεκμήριον
1 μέτριον
11 ὅσιον
1 θαυμάσιον
3 ἀνόσιον
2 ὁτιοῦν
2 βέλτιον
1 Κῷον
1 κακοῖν
1 πάγκακον
3 ἄδικον
6 Πρόδικον
26 Οὐκοῦν
1 οἶκον
1 οὐκοῦν
1 προσῆκον
1 Ὅλον
4 ὅλον
3 διδάσκαλον
12 δῆλον
3 Δῆλον
2 κατάδηλον
1 εἰσάγγειλον
1 ποικίλον
5 ἄλλον
1 ἔμελλον
16 μᾶλλον
1 ξύλον
1 ἁπλοῦν
2 πλέον
2 ἄοπλον
1 σύμβουλον
2 φίλον
3 πόλεμον
1 ὠφέλιμον
1 νόμον
1 ὁμώνυμον
2 πανάμωμον
1 νέον
2 νοῦν
1 πέρανον
1 ἐτύγχανον
4 ἀμήχανον
2 εὐμήχανον
1 ἀγνοῶν
2 ἐκεῖνον
1 κἀκεῖνον
1 λεγόμενον
1 προσδιαλεγόμενον
3 κείμενον
1 ἐγκωμιαζόμενον
1 καθήμενον
1 καταθέμενον
1 πριάμενον
1 βουλόμενον
1 γενόμενον
1 μαινόμενον
1 φαινόμενον
5 ἀποκρινόμενον
2 δυνάμενον
1 προσποιούμενον
1 πολιορκούμενον
1 καμπτόμενον
2 πραττόμενον
2 ἐρωτώμενον
1 διαστρεφόμενον
1 μετάφρενον
1 φθόνον
1 ἔπαινον
2 ἄμεινον
1 ἡντινοῦν
17 μόνον
1 μετενηνεγμένον
2 τετυγμένον
1 ἐμβεβλημένον
1 ὠφελημένον
2 εἰρημένον
1 βεβλαμμένον
1 συνεστραμμένον
1 τύραννον
1 ξένον
1 οἶνον
1 ἔξαρνον
5 χρόνον
1 κίνδυνον
1 ἔντεχνον
2 τετράγωνον
2 ἐπίδειξον
31 οἷον
3 γελοῖον
1 ὁπῃοῦν
1 ποῖόν
3 Εἶπον
17 εἶπον
1 ἔβλεπον
1 ἄτοπον
2 τρόπον
1 τύπον
5 ἄνθρωπον
2 πρόσωπον
1 Σκάμανδρον
1 ἐλεύθερον
21 ἕτερον
2 νεώτερον
1 ἑκάτερον
12 πότερον
1 ὁπότερον
16 Πότερον
7 πρότερον
9 ὕστερον
1 ἐναργέστερον
1 χαριέστερον
1 ἀσφαλέστερον
1 σαφέστερον
1 χεροῖν
1 θηρίον
1 Ὅμηρον
1 ἔμπειρον
1 ἄκρον
1 διάφορον
1 ἄκυρον
1 ἔμπυρον
1 διαφέρον
1 ἴσον
5 ὅσον
1 πλησίον
1 ἐννόησον
1 ἐπιχείρησον
2 μέσον
1 νόσον
1 ὁπόσον
1 ἀποπλήρωσον
2 τοῖν
2 ὁτῳοῦν
1 ἀνίατον
5 ἀδύνατον
1 εἴπατον
1 ὀλβιώτατον
1 πολεμιώτατον
2 ὁμοιότατον
1 χαλεπώτατον
2 σοφώτατον
1 εἴπετον
1 ἀνυπόδητον
1 ποιητέον
1 ἀκόσμητον
1 ἀγένητον
1 Πολύκλειτον
1 ἀποκριτέον
1 ἄπρακτον
1 πρακτέον
1 Ἐναντίον
14 ἐναντίον
1 Τοὐναντίον
5 τοὐναντίον
5 τοιοῦτον
1 ἀλλόκοτον
1 ποτέον
5 τοσοῦτον
11 τοῦτον
2 ἐπιτρεπτέον
18 πρῶτον
1 τρίτον
8 ἕκαστον
1 Ἕκαστον
1 ἀκόλαστον
1 ἐδεστέον
1 πλεῖστον
1 συνεστέον
2 μέγιστον
1 κάκιστον
1 Κάλλιστον
1 κράτιστον
1 ἧττον
3 ἔλαττον
1 ἔπραττον
1 κρεῖττον
1 θᾶττον
1 ἄστρωτον
2 δυοῖν
1 ἤκουον
1 ὁτουοῦν
3 ἀμφοῖν
1 ψῆφον
1 ἔχον
1 εἶχον
1 προσεῖχον
1 δόλιχον
1 ῥαβδοῦχον
1 ἀποκάλυψον
5 πᾶν
3 ἐπῶν
1 παντοδαπόν
2 εἰπὼν
1 Εἰπὼν
1 εἰπών
1 Χαλεπὸν
17 χαλεπὸν
1 χαλεπήν
4 χαλεπόν
1 λοιπὸν
1 σκοπῶν
2 καρπὸν
4 λυπῶν
1 ὁρᾶν
2 ἀνιαρὸν
2 ἀνιαρῶν
1 παρῆν
7 ἀνδρῶν
1 ἱερόν
2 εὑρὼν
1 ἡμερῶν
1 φανερὸν
1 σοφώτερόν
1 σκληρὸν
1 Ὅμηρόν
2 πονηρὸν
2 πονηρόν
1 καιρόν
3 ἐπιχειρῶν
4 μακρὸν
2 σμικρῶν
1 σμικρόν
4 σμικρὸν
1 βοράν
1 καθορῶν
1 χορὸν
4 πρὶν
1 ἰατρῶν
2 ἰατρὸν
1 ἰσχυρὸν
1 ἐχρῆν
1 χρῆν
3 αἰσχρὸν
7 αἰσχρόν
1 Αἰσχρὸν
2 σὴν
1 σύν
2 σὺν
1 ἅπασίν
5 εἰσίν
3 εἰσὶν
1 ἐπῄνεσέν
1 ἐπιπεσὼν
2 φησίν
2 φησὶν
1 ἐπανισῶν
1 τισὶν
1 οὐσῶν
1 χερσίν
1 κυσίν
1 βουσὶν
200 τῶν
2 Τὴν
104 τὸν
1 Τῶν
2 τήν
2 Τὸν
121 τὴν
7 αὐτόν
6 αὐτὴν
18 αὐτὸν
4 αὑτῶν
26 αὐτῶν
1 αὐτήν
3 αὑτὸν
1 ὑπερβατὸν
1 ἀδύνατόν
2 δυνατὸν
4 ταὐτόν
7 ταὐτὸν
1 νομοθετῶν
8 ἀρετήν
6 ἀρετὴν
1 μαθητῶν
1 μαθητὴν
1 ποιητὴν
1 ποιητήν
4 ποιητῶν
1 αὐλητῶν
1 ἀθλητὴν
1 ἀγαπητόν
1 διαιτητῶν
1 κτητήν
1 πολιτῶν
1 φοιτᾶν
9 διδακτόν
14 διδακτὸν
1 νυκτῶν
2 μεντἄν
1 Τοιοῦτόν
5 τοιοῦτόν
1 ποτῶν
1 χαρτόν
1 πρῶτόν
13 ἐστίν
29 ἐστὶν
2 θαυμαστὸν
1 θαυμαστόν
4 παρασκευαστὸν
4 χρηστὸν
1 μέγιστόν
1 ἥδιστόν
2 σοφιστῶν
4 σοφιστὴν
1 Σοφιστὴν
1 σοφιστήν
1 ἑαυτὸν
9 ἑαυτῶν
1 σεαυτὸν
1 σεαυτόν
1 ἐμαυτὸν
1 σαυτόν
4 σαυτὸν
1 βραβευτὴν
1 παιδευτὴν
1 φυτῶν
8 ἐρωτᾶν
3 ἐρωτῶν
1 διερωτᾶν
1 ἐκέλευέν
9 τοίνυν
1 ἠκολούθουν
1 ᾤκουν
1 Ἐδόκουν
1 ἠδίκουν
1 ἐποίουν
1 διεσκόπουν
1 ἐζήτουν
1 συμπεριεπάτουν
1 ἀδελφόν
1 τροφήν
2 τροφὴν
7 σοφῶν
1 σοφὸν
1 σοφόν
1 ἀπαρχὴν
1 ἰσχύν
3 ἰσχὺν
1 ἐντυχὼν
1 ψυχῶν
4 ψυχὴν
4 ψυχήν
1 δικαίων
1 Μυτιληναίων
1 γενναίων
1 ἀγοραίων
9 λόγων
1 ὀλίγων
8 λέγων
2 διαλόγων
1 ἀντιλέγων
1 ἔργων
1 ψέγων
4 ἡδέων
4 παίδων
3 οἰκείων
4 πόλεων
1 ἐπιβουλεύων
1 ὀθνείων
1 πρυτάνεων
1 ἐπιτροπεύων
1 ἀνθρωπείων
3 ζῴων
1 μείζων
1 ὀνομάζων
1 πορίζων
1 ἠλιθίων
1 ἥκων
1 ἄκων
1 οἴκων
1 νεανίσκων
1 Γιγνώσκων
5 γιγνώσκων
3 φαύλων
1 μεγάλων
2 ἐθέλων
1 κάλων
5 διδασκάλων
25 ἄλλων
1 καλλίων
5 ἀλλήλων
1 μέλλων
1 Σόλων
3 φίλων
1 Χίλων
1 Κεραμέων
1 ἐλλογίμων
2 ἀγωγίμων
1 νομίμων
1 νέμων
1 ἡμεροδρόμων
1 δολιχοδρόμων
2 ἐπιλήσμων
2 ἐπιστήμων
2 νέων
1 ἔγνων
1 ἐκείνων
1 ἀποτείνων
1 μειζόνων
1 βελτιόνων
1 εἰκόνων
1 ἀπομηκύνων
4 Ἑλλήνων
3 ἐπισταμένων
2 ὡμολογημένων
1 παρακαθημένων
1 εἰρημένων
1 ὑποκειμένων
1 τεθραμμένων
2 λεγομένων
1 διαλεγομένων
1 ψευδομένων
1 ἀποκρυπτομένων
1 ἡγουμένων
1 ξένων
1 γονέων
2 Λακεδαιμονίων
1 τεκτόνων
1 ἐλαττόνων
4 ἀξίων
1 ἀναξίων
1 ἐκκρούων
1 ἀποβλέπων
1 ἵππων
20 ἀνθρώπων
1 ἑώρων
1 ἑταίρων
1 δημηγόρων
1 Ἄνδρων
1 δένδρων
2 ἀπείρων
1 μετεώρων
1 χείρων
2 θηρίων
3 βάθρων
1 λήρων
5 μορίων
1 ἑτέρων
2 πατέρων
1 ἀλλοτρίων
2 ἀμφοτέρων
2 πρεσβυτέρων
1 νεωτέρων
2 ἐπιχωρίων
1 ὑποθήσων
1 ἀφροδισίων
1 Μύσων
1 σιτίων
1 τέκτων
6 βελτίων
4 πραγμάτων
2 μαθημάτων
1 οἰκοδομημάτων
1 τεχνημάτων
1 χρημάτων
1 γραμμάτων
3 ὀνομάτων
1 ᾀσμάτων
1 ἐπιτηδευμάτων
3 σωμάτων
9 ὄντων
3 ἐναντίων
1 λεγόντων
1 συμβιβαζόντων
1 λακωνιζόντων
1 ῥηθέντων
1 καμνόντων
10 πάντων
1 Πάντων
3 ἁπάντων
2 παρόντων
1 ἐπιθορυβησάντων
1 κελευόντων
1 καταλυόντων
3 ἀκουόντων
1 μετεχόντων
3 τοιούτων
1 τηλικούτων
38 τούτων
3 ἠρώτων
1 σίτων
1 μεγίστων
1 ἑκάστων
1 ἥττων
1 ζωγράφων
7 ἔχων
1 βραχέων
1 παρέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006