HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Protagoras

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  1012 formes différentes pour 2754 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ὣς
10 ὅς
108 ὡς
4 Ὡς
1 ῥὶς
1 ἐς
1 ὑός
3 ἧς
7 ὥς
12 ὃς
2 ὑὸς
1 Βίας
1 πληγαῖς
1 ναυπηγίας
3 μέγας
1 ὁμολογίας
1 μακρολογίας
1 παῖδας
1 χρησμῳδίας
1 πόδας
2 αὐλητρίδας
1 ὀρχηστρίδας
2 παιδείας
2 ἐνδείας
1 θείας
1 ἀληθείας
1 ὑγιείας
4 ἐπιμελείας
2 θεραπείας
1 ἀνδρείας
1 στρατείας
1 βραχείας
1 ῥίζας
1 ἑώρακας
1 ἡλικίας
1 οἰκίας
1 πεπίστευκας
1 μεγάλας
1 ἀπειλαῖς
1 φιλίας
3 ἄλλας
7 Καλλίας
1 ἀλλήλας
1 ὁπλαῖς
1 εὐρυθμίας
1 τιμίας
1 οἰκοδομίας
1 εὐκοσμίας
1 ἡνίας
3 ἀνίας
1 νεανίας
2 μανίας
1 Παυσανίας
1 ὀδύνας
1 ἀλγηδόνας
3 πενίας
2 Ἕλληνας
1 ἀπέφηνας
3 τινας
1 πυκναῖς
1 κλῶνας
1 μῆνας
1 γιγνομένας
1 ἁρμονίας
1 ἀνεπιστήμονας
2 τέχνας
1 ἐπέδειξας
1 ἀνοίξας
2 πράξας
1 διανοίας
1 ποίας
4 παῖς
3 λύπας
5 Ἱππίας
1 ὥρας
3 γέρας
46 Πρωταγόρας
1 ἄνδρας
1 συναγείρας
1 χεῖρας
1 θύρας
1 ἔχθρας
1 ἄκρας
4 ἡμέρας
1 ἐγρήγορας
1 μοίρας
2 ἑσπέρας
1 Ἑσπέρας
1 ψαλτρίας
1 ἀλλοτρίας
1 βραχυτέρας
1 ὅσας
1 ἐργασίας
1 ξενηλασίας
1 δείσας
1 πείσας
1 ἀξιώσας
1 ἐρυθριάσας
1 καλέσας
1 καταναλώσας
1 Γελάσας
1 γελάσας
1 ὀμόσας
1 ἐπονομάσας
1 θαυμάσας
1 ἐκκενώσας
9 ἀκούσας
1 ἁπάσας
1 ἀποσπάσας
1 ἐξαπατήσας
1 στήσας
1 ἐξαναστήσας
1 ἀπαιδευσίας
1 ἤκουσας
1 παρήκουσας
5 συνουσίας
1 ἐπιψηλαφήσας
4 ἴτας
24 ταῖς
1 τοιαύτας
1 ταύτας
1 πεφευγότας
1 ἀρεταῖς
1 ἐσθῆτας
1 συνεληλυθότας
1 ἰδιώτας
2 Κριτίας
3 πολίτας
1 πέλτας
6 ὄντας
1 ἅπαντας
1 διεξελθόντας
1 ἱμάντας
1 ἐπαΐοντας
1 ψέγοντας
1 σπουδάζοντας
1 προσαναγκάζοντας
1 λακωνίζοντας
1 θέοντας
1 ποιοῦντας
1 ἄκοντας
2 ἀδικοῦντας
1 γιγνώσκοντας
1 λαμβάνοντας
1 ἐξαμαρτάνοντας
1 ἀκούοντας
1 ἀπολείποντας
2 θαρροῦντας
1 κρατοῦντας
1 ἔχοντας
11 πάντας
2 σοφισταῖς
1 εὐαρμοστίας
1 ἐσχάτας
2 εὐτροφίας
2 σοφίας
1 φιλοσοφίας
2 ψυχαῖς
1 ἀποκαλύψας
2 βλέψας
1 κλέψας
1 ἀκριβὲς
1 ἀκριβῶς
6 γῆς
1 ἀπαλλαγάς
1 ἐγγύς
3 ἐγγὺς
1 λέγῃς
1 δημιουργὸς
1 διαφυγὰς
1 παιδαγωγὸς
1 εἰδώς
1 εἰδὼς
2 ἀηδῶς
1 παιδὸς
1 διδῷς
9 ὑεῖς
65 εἰς
3 εἷς
1 κυβεύῃς
5 ἔλεγες
1 πληγείς
2 ἐνδεής
10 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 ἐλπίδες
1 Ζεύς
2 Ζεὺς
2 θεὸς
1 ἔμαθες
1 ἀμαθεῖς
1 αἱρεθείς
1 καταθορυβηθείς
1 εὔηθες
3 Ἐπιμηθεὺς
3 Προμηθεὺς
2 ἐρωτηθεὶς
2 συνθεὶς
1 αἰσχυνθείς
1 γυναῖκες
1 ἐπιεικεῖς
1 χαλκεὺς
8 δοκεῖς
5 καλεῖς
1 ἀκλεής
10 ἡμεῖς
1 Ἡμεῖς
9 ὑμεῖς
1 ἐπιθυμεῖς
1 συγγενεῖς
1 ἀσθενεῖς
1 Πριηνεὺς
1 Ἕλληνες
1 Χηνεύς
5 τινες
3 ἐπιστήμονες
1 τέκτονες
1 τίνες
2 Τίνες
1 κινδυνεύῃς
1 ἀγνοεῖς
1 ἐννοεῖς
1 εἶπες
1 Μεγαρεύς
5 ἄνδρες
1 διαιρεῖς
1 ἐπιχειρεῖς
3 ἀπορεῖς
1 ῥήτορες
1 θρασεῖς
1 φύσεώς
5 Ἱππόκρατες
60 Σώκρατες
1 εἰδότες
1 ζητεῖς
1 δεδειπνηκότες
5 ὄντες
1 μείξαντες
1 πράξαντες
1 ἅπαντες
1 ὁμολογήσαντες
2 ἀκούσαντες
1 ἀναστήσαντες
2 ἀποβλέψαντες
1 γράψαντες
1 ὑπογράψαντες
1 διατρίψαντες
2 διδόντες
1 φοβηθέντες
1 ἀδικηθέντες
1 ἐρωτηθέντες
1 συνελθόντες
3 περιιόντες
1 διεξιόντες
1 προσιόντες
1 ἑκόντες
1 ἄγοντες
1 περιάγοντες
2 λέγοντες
1 καπηλεύοντες
1 κτίζοντες
1 ποιοῦντες
1 ἄκοντες
2 ἀδικοῦντες
2 διδάσκοντες
1 προσαναλίσκοντες
2 γιγνώσκοντες
1 τελοῦντες
2 πωλοῦντες
1 λαμβάνοντες
1 ἐντείνοντες
1 λανθάνοντες
1 φρονοῦντες
1 ἀκούοντες
1 ἐπακούοντες
1 πέμποντες
3 πράττοντες
3 ἔχοντες
18 πάντες
1 εἰπόντες
2 παρόντες
1 στάντες
1 ἀναστάντες
1 ἐπιστάντες
1 Κρῆτες
1 Ὀρφεύς
1 παράσχες
2 ἐνέτυχες
1 ἐῴης
1 Πυθοκλείδης
7 Ἀλκιβιάδης
1 Χαρμίδης
17 Σιμωνίδης
1 Φιλιππίδης
1 οἰηθείης
2 δίκης
1 μεγάλης
2 ἄλλης
1 ῥώμης
9 ἐπιστήμης
1 ἐκείνης
1 κλίνης
1 ἐγκεκλῃμένης
1 περιελκομένης
1 Οἰνόης
1 πένης
1 εἰρήνης
2 δικαιοσύνης
2 ἀφροσύνης
6 σωφροσύνης
1 τέχνης
2 λύπης
2 οὔσης
1 παρελθούσης
1 ἐνούσης
1 εὐθυνούσης
1 τοσαύτης
3 ταύτης
1 δικαιότης
1 ἰδιώτης
11 ὁσιότης
1 πολίτης
2 ἐπαινέτης
1 ἀπάτης
1 Φερεκράτης
8 Ἱπποκράτης
4 Σωκράτης
3 ἑκάστης
1 ἐπιστάτης
1 θὲς
1 αὖθίς
2 ἀγαθός
5 ἀγαθὸς
1 ἀγαθὰς
1 κἀγαθὸς
7 εὐθὺς
1 πείθῃς
3 ἀληθῶς
2 ἀληθὲς
1 βοηθὸς
1 ἐξέλθῃς
19 ὀρθῶς
2 Ὀρθῶς
1 ἐπαχθὲς
1 διαλεχθῇς
1 ἀναγκαίαις
2 ῥίζαις
1 δίκαιός
2 ἄλλαις
1 κλίναις
1 τέχναις
1 ἀγαπήσαις
1 συνουσίαις
3 ταύταις
1 ἰδιώταις
1 ἡλικιώταις
1 βλάσταις
1 ὑγιὴς
4 μόγις
3 Διὸς
1 δεδιὼς
2 Λέγεις
25 λέγεις
1 καθεύδεις
2 σπεύδεις
2 κελεύεις
1 μνημονεύεις
1 ὀνομάζεις
1 θαυμάζεις
1 ἥκεις
1 γιγνώσκεις
2 ἐθέλεις
1 παρεκάλεις
1 ἀγγέλλεις
5 μέλλεις
7 πόλεις
1 διακωλύεις
3 δυνάμεις
1 ἀποφαίνεις
2 ὑπολαμβάνεις
2 ἐπενόεις
1 μανθάνεις
1 τυγχάνεις
1 ἀποδείξεις
2 πράξεις
1 Ἀκούεις
1 χαίρεις
1 ὑποδέσεις
1 δημεύσεις
1 οἰκήσεις
1 κολάσεις
1 εὑρήσεις
1 Εὑρήσεις
1 ἀποκρίσεις
2 νουθετήσεις
5 ἔχεις
1 παρέχεις
1 κατάρχεις
6 αὖθις
13 πολλάκις
4 πόλις
4 δύναμις
2 πρᾶξις
8 λόγοις
2 ὀλίγοις
2 λέγοις
1 ἴδοις
1 κῳδίοις
1 ἀγγείοις
2 ἐθέλοις
6 ἄλλοις
16 ἀλλήλοις
1 φίλοις
1 ἀναίμοις
1 πολέμοις
1 νόμοις
2 ἐκείνοις
1 ἀναλισκομένοις
1 ξένοις
1 τυγχάνοις
1 ἀγαλματοποιός
1 ἵπποις
18 ἀνθρώποις
1 δένδροις
1 τεκμηρίοις
1 βραχυτέροις
1 νεωτέροις
1 συμποσίοις
1 σιτίοις
1 τοιούτοις
16 τούτοις
1 πρώτοις
2 ἑκάστοις
1 φιλτάτοις
1 ἐλέγχοις
1 ἐντύχοις
1 ὄψοις
1 χάρις
3 μάθησις
1 ἀπόκρισις
1 Ἥτις
47 τις
7 ὅστις
1 ἔλλειψις
1 σκέψις
2 κακός
10 κακὸς
8 κακῶς
2 Πιττακὸς
1 Εἰκός
2 εἰκός
1 εἰκὸς
1 μεμεληκὸς
1 δημιουργικῆς
1 ἄδικός
2 Πρόδικός
2 ἐπιεικῶς
1 φιλόνικός
1 τεκτονικῆς
1 ἰατρικὸς
1 ἰατρικῆς
1 μουσικῆς
1 μουσικῶς
1 μετρητικῆς
3 πολιτικῆς
1 γυμναστικὸς
1 διεγνωκὼς
1 Θαλῆς
3 καλὸς
3 καλός
2 Καλῶς
12 καλῶς
1 καλὰς
1 ἀσφαλές
1 ἐμμελῶς
1 ἀτελὴς
1 ἐσθλός
2 Περικλῆς
1 Ἀγαθοκλῆς
1 ἔμελλές
1 ἀναβολὰς
2 ὑπερβολῆς
1 ἁπλῶς
1 συμβουλῆς
4 ὑμᾶς
1 ἁμῶς
21 ἡμᾶς
1 Μηδαμῶς
2 Οὐδαμῶς
1 οὐδαμῶς
1 ἕτοιμός
1 ὀφθαλμὸς
1 γραμμὰς
1 Ἑρμῆς
3 ἑνὸς
1 Σηλυμβριανός
3 ἱκανὸς
4 ἱκανῶς
1 καταφανὲς
1 εὐνὰς
1 συγγενές
1 μηδενὸς
5 οὐδενὸς
1 ἀσθενῶς
1 ἀνιώμενός
1 ἡγούμενός
1 ἀποπειρώμενός
3 Ἀθηνᾶς
1 δεινὸς
1 δεινῶς
4 δεινῆς
1 δεινός
1 κοινὸς
2 τινές
2 τινὲς
3 τινὸς
1 στρωμνὰς
1 ἀγεννής
1 ἀμφιεννὺς
1 γεγονὸς
1 συγγεγονὼς
2 ἡδονὰς
2 ἡδονάς
10 ἡδονῆς
2 χθονός
1 συνῇς
2 ἀτεχνῶς
1 συχνάς
5 φωνῆς
1 ἑξῆς
1 πρᾶξίς
8 οἷς
9 οἷός
7 οὓς
1 ὑέος
1 Μενδαῖος
1 Μυτιληναῖος
1 γενναῖος
1 βίος
1 βόμβος
2 φόβος
1 πέλαγος
1 ναυπηγούς
6 λόγος
1 φιλόψογος
1 ἡδέος
4 δέος
1 αἰδοῦς
1 εἶδος
2 εὐρυεδοῦς
1 διδοὺς
1 Κήπιδος
1 Ἑλλάδος
1 ἔξοδος
1 σκίμποδος
1 πατρίδος
2 θεοὺς
2 θεούς
1 θεῖος
2 Κεῖος
1 Ἠλεῖος
1 ἀνδρεῖος
2 στερεοῖς
1 βαθέος
3 ἀγαθοὺς
2 ἀγαθούς
1 πλῆθος
1 πάθος
1 ἐπανορθοῖς
1 δίκαιος
1 Δίκαιος
1 βιοὺς
1 Λέσβιος
1 ἴδιος
1 Λίνδιος
1 Λακεδαιμόνιος
2 ὅμοιος
1 ἀγαλματοποιοῖς
1 ὄρθριος
1 ὁμομήτριος
1 Μιλήσιος
2 πλούσιος
1 Μυρρινούσιος
1 Ἡρόδικος
12 Πρόδικος
1 Ἱππόνικος
1 Ἴκκος
1 μῆκος
1 καλοὺς
1 καλοῖς
1 διδάσκαλος
1 Πάραλος
1 φαῦλος
2 κάπηλος
1 δειλούς
4 ἄλλος
1 ἐνάμιλλος
8 πολλοῖς
1 πολλούς
3 πολλοὺς
5 τέλος
1 Κλεόβουλος
1 ῥυθμούς
2 ἐλλόγιμος
1 ἕτοιμος
1 φιλότιμος
1 νόμος
1 ἕβδομος
1 λογισμούς
1 σκυτοτόμος
1 πρόθυμος
1 βωμούς
1 φιλόμωμος
1 αἰῶνος
1 ἱκανοῖς
1 ἱκανοὺς
4 ἀμήχανος
1 γνοὺς
2 γένος
2 ἐκεῖνος
1 ἰώμενος
1 ἀγόμενος
1 ἐπειγόμενος
1 ἡδόμενος
1 ψευδόμενος
1 ἀναγκαζόμενος
2 κολαζόμενος
1 καθεζόμενος
1 διζήμενος
1 χαριζόμενος
1 καθήμενος
1 καταθέμενος
1 ὑποθέμενος
5 ἀφικόμενος
1 διδασκόμενος
1 προελόμενος
1 ὑποπιμπλάμενος
2 βουλόμενος
1 γιγνόμενος
1 συγγιγνόμενος
3 γενόμενος
3 συγγενόμενος
8 ἀποκρινόμενος
1 ὀδυνώμενος
1 ἐπιδειξάμενος
1 ἀφιξόμενος
1 ὑποκηρυξάμενος
2 οἰόμενος
1 εὐλαβούμενος
1 προμηθούμενος
1 ἀποκρινούμενος
1 διανοούμενος
2 σκοπούμενος
3 ἐρόμενος
1 ἀποπειρώμενος
1 χρώμενος
2 ἐσόμενος
1 θεασάμενος
1 ἡγησάμενος
5 γενησόμενος
1 ἀνιστάμενος
1 ἐπιστάμενος
3 ἡττώμενος
2 Ἡττώμενος
1 ἐκπληττόμενος
1 μεμφόμενος
1 σχόμενος
1 ἐπισκεψόμενος
1 σθένος
1 δεινοῖς
1 κοινοὺς
4 τινος
5 μόνος
1 ἀπάλαμνος
1 κεκηλημένος
1 τεθραμμένος
1 ἐγκεκαλυμμένος
1 εἱμαρμένος
1 πεπαυμένος
1 τύραννος
2 ξένος
2 πλείονος
1 μείζονος
1 πλέονος
1 μοῦνος
1 εὐδαίμονος
1 Ἀρίφρονος
1 ἐλάττονος
1 ὕπνος
3 χρόνος
1 Τίνος
2 τίνος
1 Ταραντῖνος
2 κίνδυνος
1 τρίβωνος
1 πώγωνος
1 Γλαύκωνος
1 Φάσωνος
1 Ἀνδροτίωνος
1 γελοῖος
2 ἔπος
1 ὁποῖός
1 Ξάνθιππος
1 Ζεύξιππος
1 καρπούς
3 τρόπος
1 Ἄνθρωπος
12 ἄνθρωπος
1 ἅνθρωπος
1 Φαῖδρος
1 ἕτερος
1 πρεσβύτερος
1 ἑκάτερος
1 φαυλότερος
2 ἡμέτερος
1 ὑμέτερος
1 ναύκληρος
2 Ὅμηρος
1 πονηρούς
1 ἄπειρος
2 ἔμπειρος
1 Ἀντίμοιρος
2 μακροὺς
1 σμικροὺς
2 μέρος
1 ἀνέρος
1 ἔμπορος
1 κόπρος
1 Σάτυρος
2 ἰσχυροὺς
2 αἰσχροὺς
1 αἰσχρούς
1 μέσος
2 θάρσος
68 τοὺς
1 Τοὺς
3 τούς
55 τοῖς
11 αὐτοὺς
2 αὐτούς
14 αὐτοῖς
2 αὑτοῖς
1 ῥήματος
3 πράγματος
1 ἀξιώματος
1 ποιήματος
1 ἀδικήματος
1 ἐπιχειρήματος
4 σώματος
9 ᾄσματος
1 περιπτώματος
1 ἀδύνατος
2 θάνατος
1 δυνατοῖς
1 δυνατούς
1 δυνατοὺς
1 ἀδικώτατος
1 εὐφυέστατος
1 δυνατώτατος
1 σοφώτατος
1 εἰδότος
2 ζητοῖς
1 ἀνόητος
1 ἰσότητος
1 παρεληλυθότος
1 πεφυκότος
8 ὄντος
1 Νείμαντος
1 ἅπαντος
1 ὁμολογήσαντος
1 προϊόντος
7 λέγοντος
1 Λέγοντος
1 συμβουλεύοντος
1 μέλλοντος
1 ἐπιδημοῦντος
1 Κρέοντος
1 ἔχοντος
3 εἰπόντος
2 Εἰπόντος
1 παρόντος
14 οὗτος
1 τοιοῦτος
1 τηλικοῦτος
1 τοσοῦτος
1 πρῶτος
2 ἕκαστος
1 βέλτιστος
1 βραδυτῆτος
2 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτοῖς
1 ἀπαίδευτος
1 φυτοῖς
1 Δελφοῖς
2 σοφοὺς
1 πάσσοφος
1 ὑπόκωφος
6 Πῶς
5 πᾶς
7 πῶς
1 κλοπῆς
1 ἀποτροπάς
1 ἀποτροπῆς
1 ὁρᾷς
2 λιπαρῶς
2 ἀνδρὸς
1 ἀνδρός
1 φθονερός
1 νεώτερός
1 δυσχερῶς
1 χειρὸς
2 ἔμπορός
3 πρός
82 πρὸς
4 ἰατρὸς
3 ἰατρός
2 πατρὸς
2 πυρὸς
1 ἰσχυρῶς
1 θυρωρός
1 χωρὶς
2 σῆς
2 σὸς
1 φθονήσῃς
1 φήσῃς
52 τῆς
21 τίς
20 τὰς
1 Τῆς
28 αὐτὸς
1 Αὐτὸς
4 αὐτός
8 αὐτῆς
1 Αὐτός
1 ἀκροατάς
2 Σώκρατές
1 τελετάς
29 ἀρετῆς
1 μαθητὴς
1 ποιητὰς
1 ποιητὴς
2 ποιητής
1 αὐλητὴς
1 αὐλητὰς
1 κτητῆς
2 ἐκτὸς
1 νυκτὸς
1 ἐντὸς
4 παντὸς
1 ἅπαντές
1 λέγοντάς
1 τοιοῦτός
1 στὰς
1 ἱστῇς
1 ἀναστὰς
1 κιθαριστὴς
1 ὑβριστὴς
1 ἀκοντιστής
2 σοφιστής
11 σοφιστὴς
1 σοφιστὰς
1 σοφιστάς
3 ἐρωτᾷς
1 φωτὸς
1 δικαίους
1 Ἀθηναίους
2 φόβους
6 λόγους
1 εἴδους
2 οἰκείους
8 ἀνδρείους
4 μείζους
1 πλήθους
1 πτόρθους
5 θαρραλέους
1 φαύλους
3 Περικλέους
1 διδασκάλους
4 ἄλλους
4 ἀλλήλους
1 παμπόλλους
1 συμβούλους
1 φίλους
1 οἰκοδόμους
2 νόμους
1 ἐνίους
2 νέους
2 ἐκείνους
1 μόνους
1 δυναμένους
1 ἐπισταμένους
1 καταθεμένους
1 διαλεγομένους
1 μεταχειριζομένους
1 παραγιγνομένους
1 μεταπεμπομένους
1 ἐσομένους
1 ἁσμένους
1 φοβουμένους
1 ἡγουμένους
1 κρατουμένους
1 ἡττωμένους
1 ξένους
1 Λακεδαιμονίους
6 ἀνθρώπους
1 ὑμετέρους
1 ποτέρους
1 ἀμφοτέρους
1 ἀσθενεστέρους
1 δυσμενεστέρους
1 θαρραλεωτέρους
1 ὅσους
1 ἴσους
3 νόσους
1 ἑκουσίους
2 βελτίους
2 τοιούτους
5 τούτους
1 Ἱπποκράτους
1 Σωκράτους
1 βελτίστους
2 ἀνδρειοτάτους
1 φαυλοτάτους
2 ἀκολαστοτάτους
2 ἀμαθεστάτους
2 ἀνοσιωτάτους
2 ἀδικωτάτους
1 σοφωτάτους
2 τάχους
1 ἀφυής
1 αὐτοφυὴς
1 Ὑπερφυῶς
7 φῄς
10 φῂς
3 φῶς
1 σαφῶς
1 ἁδελφὸς
1 ἀδελφὸς
1 ἀδελφός
1 τροφὸς
2 τροφὰς
4 σοφὸς
3 σοφός
1 ἀπόφῃς
1 τρυφᾷς
1 διδαχῆς
1 Ἐρυξίμαχός
1 ἔλεγχός
1 εὐνοῦχός
2 ἀρχὰς
2 ἀρχῆς
1 ἰσχύς
1 προύτρεψάς
5 ἕως
1 ῥᾳδίως
7 ἡδέως
2 βραδέως
1 παραδίδως
6 πόλεως
1 πράξεως
1 παιδεύσεως
1 μαθήσεως
1 ποιήσεως
1 διοικήσεως
1 ἀσκήσεως
1 αὐλήσεως
1 γενέσεως
1 φρονήσεως
2 κιθαρίσεως
1 ἐρωτήσεως
2 φύσεως
1 σκέψεως
5 ἀλαθέως
1 Ἐπιμηθέως
1 χαλκέως
1 ὅλως
1 θαρραλέως
1 ἐμμελέως
1 τελέως
4 ἄλλως
1 Ἀχιλλέως
5 ὅμως
2 προθύμως
1 ὠφελίμως
1 κοσμίως
1 Ἐκείνως
1 μεμελημένως
5 ἀφρόνως
4 σωφρόνως
1 ἀξίως
4 ὁμοίως
8 πως
12 ὅπως
1 ἀλύπως
1 ὁποτέρως
7 ἴσως
1 Ἴσως
1 θαυμασίως
1 μέσως
1 αὕτως
3 ὡσαύτως
4 εἰκότως
4 ἐναντίως
1 Ἐναντίως
1 χαριέντως
1 ἀκόντως
1 πάντως
2 διαφερόντως
42 οὕτως
1 Οὕτως
1 ἀλογίστως
1 ταχέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Ugo BRATELLI (NIMISPAUCI)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006