HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristophane, Les grenouilles

Vers 700-799

  Vers 700-799

[700] ἀλλὰ τῆς ὀργῆς ἀνέντες σοφώτατοι φύσει
πάντας ἀνθρώπους ἑκόντες συγγενεῖς κτησώμεθα
κἀπιτίμους καὶ πολίτας, ὅστις ἂν ξυνναυμαχῇ.
εἰ δὲ ταῦτὀγκωσόμεσθα κἀποσεμνυνούμεθα,
τὴν πόλιν καὶ ταῦτἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις,
705 ὑστέρῳ χρόνῳ ποταὖθις εὖ φρονεῖν οὐ δόξομεν.
εἰ δἐγὼ ὀρθὸς ἰδεῖν βίον ἀνέρος τρόπον ὅστις ἔτ
οἰμώξεται,
οὐ πολὺν οὐδ πίθηκος οὗτος νῦν ἐνοχλῶν,
Κλειγένης μικρός,
710 πονηρότατος βαλανεὺς ὁπόσοι κρατοῦσι κυκησιτέφρου
ψευδολίτρου κονίας
καὶ Κιμωλίας γῆς,
χρόνον ἐνδιατρίψει· ἰδὼν δὲ τάδοὐκ
715 εἰρηνικὸς ἔσθ᾽, ἵνα μή ποτε κἀποδυθῇ μεθύων ἄνευ
ξύλου βαδίζων.
πολλάκις γἡμῖν ἔδοξεν πόλις πεπονθέναι
ταὐτὸν ἔς τε τῶν πολιτῶν τοὺς καλούς τε κἀγαθοὺς
720 ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον.
οὔτε γὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις,
ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων
καὶ μόνοις ὀρθῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις
ἔν τε τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ
χρώμεθοὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλκίοις
χθές τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι.
τῶν πολιτῶν θοὓς μὲν ἴσμεν εὐγενεῖς καὶ σώφρονας
ἄνδρας ὄντας καὶ δικαίους καὶ καλούς τε κἀγαθοὺς
καὶ τραφέντας ἐν παλαίστραις καὶ χοροῖς καὶ μουσικῇ,
730 προυσελοῦμεν, τοῖς δὲ χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυρρίαις
καὶ πονηροῖς κἀκ πονηρῶν εἰς ἅπαντα χρώμεθα
ὑστάτοις ἀφιγμένοισιν, οἷσιν πόλις πρὸ τοῦ
οὐδὲ φαρμακοῖσιν εἰκῇ ῥᾳδίως ἐχρήσατἄν.
ἀλλὰ καὶ νῦν ὦνόητοι μεταβαλόντες τοὺς τρόπους
735 χρῆσθε τοῖς χρηστοῖσιν αὖθις· καὶ κατορθώσασι γὰρ
εὔλογον, κἄν τι σφαλῆτ᾽, ἐξ ἀξίου γοῦν τοῦ ξύλου,
ἤν τι καὶ πάσχητε, πάσχειν τοῖς σοφοῖς δοκήσετε.
(Ἄιακος)
νὴ τὸν Δία τὸν σωτῆρα γεννάδας ἀνὴρ
δεσπότης σου.
(Ξανθίας)
πῶς γὰρ οὐχὶ γεννάδας,
740 ὅστις γε πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μόνον;
(Ἄιακος)
τὸ δὲ μὴ πατάξαι σἐξελεγχθέντἄντικρυς,
ὅτι δοῦλος ὢν ἔφασκες εἶναι δεσπότης.
(Ξανθίας) ᾤμωξε μέντἄν.
(Ἄιακος)
τοῦτο μέντοι δουλικὸν
εὐθὺς πεποίηκας, ὅπερ ἐγὼ χαίρω ποιῶν.
745 (Ξανθίας) χαίρεις, ἱκετεύω;
(Ἄιακος)
μἀλλἐποπτεύειν δοκῶ,
ὅταν καταράσωμαι λάθρᾳ τῷ δεσπότῃ.
(Ξανθίας)
τί δὲ τονθορύζων, ἡνίκἂν πληγὰς λαβὼν
πολλὰς ἀπίῃς θύραζε;
(Ἄιακος) καὶ τοῦθἥδομαι.
(Ξανθίας) τί δὲ πολλὰ πράττων;
(Ἄιακος) ὡς μὰ Δίοὐδὲν οἶδἐγώ.
[700] Relâchez-vous de votre colère, hommes d'une nature très sage ;
faisons de bon gré nos parents et nos concitoyens honorés tous
les hommes qui ont pris part à nos combats sur mer. Si nous
sommes si arrogants et si renchéris sur ce point, au moment où
la ville est à la merci des flots, dans l'avenir nous ne semblerons
pas avoir gardé notre bon sens.
Si j'ai l'esprit assez juste pour voir la vie et le caractère de ceux
qui auront bientôt à gémir, c'est le tour de ce singe, qui trouble
maintenant la ville, du petit Cligène, le pire de tous les
baigneurs, qui emploient un mélange de sable, de cendre, de
pseudonitre et de craie de Cimolos : il n'attendra pas longtemps.
Voyant cela, il n'a rien de pacifique; car de peur d'être dépouillé,
quand il est ivre, il ne marche jamais sans bâton.
Souvent la ville nous a paru en user à l'égard des citoyens beaux
et bons, comme pour la vieille monnaie et la nouvelle. Les
premières ne sont pas falsifiées : ce sont les plus belles de toutes
les monnaies, à ce qu'il semble, les seules frappées au bon coin et
d'un son légal ; et cependant, nulle part, ni chez les Hellènes, ni
chez les Barbares, nous n'en faisons usage, préférant ces
méchantes pièces de bronze, frappées hier ou avant-hier au plus
mauvais coin. Il en est de même pour ceux des citoyens que
nous savons bien nés, modérés, hommes justes, beaux et bons,
nourris dans les palestres, dans les choeurs, dans la musique,
nous les couvrons de boue, tandis que les hommes faits de
bronze, étrangers, aux cheveux roux, méchants issus de
méchants, nous en usons pour tout derniers venus dont jadis la
ville n'eût pas facilement voulu pour victimes expiatoires. Du
moins aujourd'hui, insensés, changez de conduite, usez de
nouveau de ceux qui sont utiles : si vous réussissez, on vous
donnera raison ; et, si vous tombez, ce sera d'une branche
respectable ; si vous avez quelque chose à souffrir, vous
paraîtrez aux sages avoir honorablement souffert.
EAQUE. Par Zeus Sauveur ! c'est un brave homme que ton maître.
XANTHIAS. Comment ne serait-ce pas un brave homme, lui qui
ne sait que boire et faire l'amour ?
EAQUE. Pourquoi ne t'a-t-il pas battu, lorsqu'il t'a pris en
flagrant délit de dire, toi esclave, que tu étais le maître ?
XANTHIAS. Il aurait eu à en gémir.
EAQUE. Tu t'es montré bon esclave en faisant ce que je me plais
à faire moi-même.
XANTHIAS. Tu te plais à cela ? Comment, je t'en prie ?
EAQUE. II me semble que je suis épopte, quand je maudis mon
maître en cachette.
XANTHIAS. Et lorsque, en grognant, roué de coups, tu t'en vas
vers la porte ?
EAQUE. Je suis également ravi.
XANTHIAS. Et quand tu te mêles de mille affaires ?
EAQUE. De par Zeus ! je ne sache rien au-dessus.
[750] (Ξανθίας) ὁμόγνιε Ζεῦ· καὶ παρακούων δεσποτῶν
ἅττἂν λαλῶσι;
(Ἄιακος) μἀλλὰ πλεῖν μαίνομαι.
(Ξανθίας) τί δὲ τοῖς θύραζε ταῦτα καταλαλῶν;
(Ἄιακος) ἐγώ;
μὰ Δίἀλλὅταν δρῶ τοῦτο, κἀκμιαίνομαι.
(Ξανθίας)
ΦοῖβἌπολλον ἔμβαλέ μοι τὴν δεξιάν,
755 καὶ δὸς κύσαι καὐτὸς κύσον, καί μοι φράσον
πρὸς Διός, ὃς ἡμῖν ἐστιν ὁμομαστιγίας,
τίς οὗτος οὕνδον ἐστὶ θόρυβος καὶ βοὴ
χὠ λοιδορησμός;
(Ἄιακος) Αἰσχύλου κεὐριπίδου.
(Ξανθίας) .
(Ἄιακος)
πρᾶγμα πρᾶγμα μέγα κεκίνηται μέγα
760 ἐν τοῖς νεκροῖσι καὶ στάσις πολλὴ πάνυ.
(Ξανθίας) ἐκ τοῦ;
(Ἄιακος)
νόμος τις ἐνθάδἐστὶ κείμενος
ἀπὸ τῶν τεχνῶν ὅσαι μεγάλαι καὶ δεξιαί,
τὸν ἄριστον ὄντα τῶν ἑαυτοῦ συντέχνων
σίτησιν αὐτὸν ἐν πρυτανείῳ λαμβάνειν
765 θρόνον τε τοῦ (Πλούτων)ος ἑξῆς --
(Ξανθίας) μανθάνω.
(Ἄιακος)
ἕως ἀφίκοιτο τὴν τέχνην σοφώτερος
ἕτερός τις αὐτοῦ· τότε δὲ παραχωρεῖν ἔδει.
(Ξανθίας)
τί δῆτα τουτὶ τεθορύβηκεν Αἰσχύλον;
(Ἄιακος)
ἐκεῖνος εἶχε τὸν τραγῳδικὸν θρόνον,
770 ὡς ὢν κράτιστος τὴν τέχνην.
(Ξανθίας) νυνὶ δὲ τίς;
(Ἄιακος)
ὅτε δὴ κατῆλθΕὐριπίδης, ἐπεδείκνυτο
τοῖς λωποδύταις καὶ τοῖσι βαλλαντιοτόμοις
καὶ τοῖσι πατραλοίαισι καὶ τοιχωρύχοις,
ὅπερ ἔστἐν Ἅιδου πλῆθος, οἱ δἀκροώμενοι
775 τῶν ἀντιλογιῶν καὶ λυγισμῶν καὶ στροφῶν
ὑπερεμάνησαν κἀνόμισαν σοφώτατον·
κἄπειτἐπαρθεὶς ἀντελάβετο τοῦ θρόνου,
ἵνΑἰσχύλος καθῆστο.
(Ξανθίας) κοὐκ ἐβάλλετο;
(Ἄιακος)
μὰ Δίἀλλ δῆμος ἀνεβόα κρίσιν ποιεῖν
780 ὁπότερος εἴη τὴν τέχνην σοφώτερος.
(Ξανθίας) τῶν πανούργων;
(Ἄιακος) νὴ Δίοὐράνιόν γὅσον.
(Ξανθίας)
μετΑἰσχύλου δοὐκ ἦσαν ἕτεροι σύμμαχοι;
(Ἄιακος)
ὀλίγον τὸ χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε.
(Ξανθίας)
τί δῆθ Πλούτων δρᾶν παρασκευάζεται;
785 (Ἄιακος) ἀγῶνα ποιεῖν αὐτίκα μάλα καὶ κρίσιν
κἄλεγχον αὐτῶν τῆς τέχνης.
(Ξανθίας)
κἄπειτα πῶς
οὐ καὶ Σοφοκλέης ἀντελάβετο τοῦ θρόνου;
(Ἄιακος)
μὰ Δίοὐκ ἐκεῖνος, ἀλλἔκυσε μὲν Αἰσχύλον,
ὅτε δὴ κατῆλθε, κἀνέβαλε τὴν δεξιάν,
790 κἀκεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ θρόνου·
νυνὶ δἔμελλεν, ὡς ἔφη Κλειδημίδης,
ἔφεδρος καθεδεῖσθαι· κἂν μὲν Αἰσχύλος κρατῇ,
ἕξειν κατὰ χώραν· εἰ δὲ μή, περὶ τῆς τέχνης
διαγωνιεῖσθἔφασκε πρός γΕὐριπίδην.
795 (Ξανθίας) τὸ χρῆμἄρἔσται;
(Ἄιακος)
νὴ Δίὀλίγον ὕστερον.
κἀνταῦθα δὴ τὰ δεινὰ κινηθήσεται.
καὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταθμήσεται--
(Ξανθίας) τί δέ; μειαγωγήσουσι τὴν τραγῳδίαν;
(Ἄιακος)
καὶ κανόνας ἐξοίσουσι καὶ πήχεις ἐπῶν
[750] XANTHIAS. O Zeus, Dieu de la fraternité ! Et lorsque tu écoutes
ce que disent les maîtres.
EAQUE. C'est plus que du délire.
XANTHIAS. Et quand tu le racontes à ceux qui sont à la porte ?
EAQUE. Moi ? De par Zeus ! quand je le fais, je suis au comble
de la jouissance.
XANTHIAS. Par Phébus Apollon, donne-moi la main, faisons
un échange de baisers, et dis-moi, au nom de Zeus, mon
compagnon de fouettade, dis-moi quel est ce tapage de là
dedans, ces cris, cette dispute.
EAQUE. C'est entre Eschyle et Euripide.
XANTHIAS. Ah !
EAQUE. C'est une affaire, une grosse affaire en mouvement ;
grande émotion chez les morts ; débat grave tout à fait.
XANTHIAS. A propos de quoi ?
EAQUE. Il y a ici une loi, qui porte que, dans les arts grands et
ingénieux, tout homme supérieur à ses confrères sera nourri au
Prytanéion et siégera auprès de Pluton...
XANTHIAS. Je comprends.
EAQUE. Jusqu'au moment où il arrivera un autre artiste plus
habile que lui ; alors il faut qu'il lui cède la place.
XANTHIAS. Or, en quoi cela trouble-t-il Eschyle ?
EAQUE. Il occupait le trône tragique, comme étant le premier
dans son art.
XANTHIAS. Et qui est-ce qui l'occupe maintenant ?
EAQUE. Lorsque Euripide descendit ici, il fit un étalage devant
les voleurs d'habits, les coupeurs de bourse, les parricides, les
perceurs de murs, qui foisonnent chez Hadès, et ces gens-là,
entendant ses pour et contre, ses tours de souplesse, ses artifices,
en raffolèrent, et le jugèrent le plus habile : lui, dans sa
présomption, s'empara du trône où siégeait Eschyle.
XANTHIAS. Et on ne l'a pas lapidé !
EAQUE. Non, de par Zeus ! La foule criait qu'il fallait un
jugement pour décider lequel des deux est le plus habile dans son art.
XANTHIAS. Les gredins !
EAQUE. De par Zeus ! leurs cris allaient jusqu'au ciel.
XANTHIAS. A côté d'Eschyle, n'y en a-t-il pas d'autres qui
soient ses partisans ?
EAQUE. Les gens de bien sont rares, comme ici (montrant les
spectateurs).
XANTHIAS. Et qu'est-ce que Pluton compte faire ?
EAQUE. Ouvrir tout de suite un débat, un jugement, une
épreuve de leur talent.
XANTHIAS. Et comment Sophocle n'a-t-il pas aussi réclamé le trône ?
EAQUE. Loin de là, de par Zeus ! Quand il est descendu ici, il a
embrassé Eschyle, lui a tendu la main, et lui a laissé le trône;
mais maintenant, a dit Clidèmidès, il va lui servir d'éphèdre : si
Eschyle est vainqueur, il lui cède la place ; sinon, il dit qu'il
disputera à Euripide la supériorité dans leur art.
XANTHIAS. La chose va-t-elle se faire ?
EAQUE. De par Zeus! avant peu. Ici même, la grande lutte va
s'agiter, et le talent dramatique sera pesé dans une balance.
XANTHIAS. Eh quoi ? Ils vont peser la tragédie ?
EAQUE. Oui, ils apporteront des règles, des toises à vers,


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 14/07/2005