Alphabétiquement     [«   »]
ὁδοὺς 2
ὅθενπερ 2
ὀθνείοις 1
οἱ 67
οἵ 7
οἷα 2
οἶδ´ 1
Fréquences     [«    »]
67 ἐς
56
65 τῇ
67 οἱ
73 τῆς
73 τοῖς
75 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

οἱ


Livre, Chap.
[53, 17]   οἱ νικήσαντές τινας ἀλλὰ καὶ  οἱ   ἄλλοι πάντες, πρὸς δήλωσιν τῆς
[53, 15]   πλὴν καθ´ ὅσον τοὺς φόρους  οἱ   ἀνθύπατοι παρ´ ὧν ἄρχουσιν ἐσπράσσουσιν.
[53, 13]   δὲ δὴ πέντε πάντες ὁμοίως  οἱ   ἀντιστράτηγοι χρῶνται, καὶ ὅσοι γε
[53, 0]   ἔτη ἕξ, ἐν οἷς ἄρχοντες  οἱ   ἀριθμούμενοι οἵδε ἐγένοντο. Καῖσαρ τὸ
[53, 25]   ἐπολέμησε, καὶ ἐπειδὴ μήτε προσεχώρουν  οἱ   ἅτε ἐπὶ τοῖς ἐρυμνοῖς ἐπαιρόμενοι,
[53, 0]   ε. Περὶ τῶν ὀνομάτων ὧν  οἱ   αὐτοκράτορες λαμβάνουσιν. ζ. Ὡς τὰ
[53, 25]   ἦν, ἀλλ´ ὅτι καταφρονήσαντες αὐτοῦ  οἱ   βάρβαροι ὁμόσε τε τοῖς Ῥωμαίοις
[53, 29]   κἀν τῷ πόνῳ τούτῳ καὶ  οἱ   βάρβαροί σφισι προσεπέθεντο. τέως μὲν
[53, 11]   αὐτὰ λέγεσθαι χαίρειν ἐδύναντο, οὔθ´  οἱ   βουλόμενοι τοῦτο διὰ τὸ δέος,
[53, 9]   ἀπεδείχθη καὶ τιμῶν ἀιδίων ἔτυχεν,  οἱ   δ´ ἀποσφάξαντες αὐτὸν κακοὶ κακῶς
[53, 11]   ἐτόλμων, οἱ μὲν ὅτι ἐφοβοῦντο,  οἱ   δ´ ὅτι οὐκ ἐβούλοντο. ὅθενπερ
[53, 11]   αὐτὸν οἱ μὲν οὐκ ἐθάρσουν  οἱ   δ´ οὐκ ἤθελον, ἀλλὰ πολλὰ
[53, 29]   ταῦτα τότε ἄξια μνήμης ἐγένετο·  ~οἱ   δὲ δὴ Κάνταβροι οἵ τε
[53, 11]   οἱ μὲν ὑπώπτευον τὰ λεγόμενα  οἱ   δὲ ἐπίστευόν σφισι, καὶ διὰ
[53, 11]   αὐτῷ πάντες οἱ μὲν ἠναγκάζοντο  οἱ   δὲ ἐπλάττοντο. καὶ ἐπαινεῖν αὐτὸν
[53, 11]   οἱ μὲν τῇ πραγματείᾳ αὐτοῦ  οἱ   δὲ τῇ μετανοίᾳ. τό τε
[53, 11]   οἱ μὲν τὴν περιτέχνησιν αὐτοῦ  οἱ   δὲ τὴν γνώμην, καὶ ἤχθοντο
[53, 8]   Μούκιος Κούρτιος Ῥήγουλος  οἱ   Δέκιοι καὶ κινδυνεῦσαι καὶ ἀποθανεῖν
[53, 20]   ἐπειδή τε Αὔγουστος ἐμποδών  οἱ   ἐγένετο, πρός τε τὸ πλῆθος
[53, 22]   ἐνδιέτριψεν ἐκεῖνοί τε γὰρ ἐπικηρυκεύσεσθαί  οἱ   ἐδόκουν, καὶ τὰ τούτων ἀκατάστατα
[53, 21]   τε γὰρ πάνθ´ ὁντινοῦν συμβουλεύειν  οἱ,   εἴ τίς τι ἄμεινον αὐτῶν
[53, 12]   καὶ Βελγικοί, αὐτοί τε καὶ  οἱ   ἔποικοί σφων· Κελτῶν γάρ τινες,
[53, 14]   ἑαυτῷ ἕκαστος αἱρεῖται, ἕνα μὲν  οἱ   ἐστρατηγηκότες ἐκ τῶν ὁμοίων σφίσιν
[53, 11]   τοῦτο διὰ τὸ δέος, οὔθ´  οἱ   ἕτεροι διὰ τὰς ἐλπίδας· οὔτ´
[53, 30]   Μαρκέλλου δὲ ὠνομασμένου ἐτίμησεν, καὶ  οἱ   καὶ εἰκόνα χρυσῆν καὶ στέφανον
[53, 23]   ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἑταίρου τέ  οἱ   καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη
[53, 23]   τά τε συμφορώτατα καὶ συμβουλεύων  οἱ   καὶ συμπράττων οὐδ´ ἐπὶ βραχὺ
[53, 25]   τε Σάλασσοι ἐπαναστάντες αὐτῷ καὶ  οἱ   Κάνταβροι οἵ τε Ἄστυρες πολεμωθέντες.
[53, 1]   τῶν ῥάβδων τῷ Ἀγρίππᾳ συνάρχοντί  οἱ   κατὰ τὸ ἐπιβάλλον παρέδωκεν, αὐτός
[53, 27]   Λακωνικὸν γὰρ τὸ γυμνάσιον, ἐπειδήπερ  οἱ   Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί τε ἐν τῷ
[53, 12]   πάντες, οἵ τε Ναρβωνήσιοι καὶ  οἱ   Λουγδουνήσιοι Ἀκυιτανοί τε καὶ Βελγικοί,
[53, 20]   ὥστε πλεῖσθαι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ  οἱ   μάντεις ὅτι τε ἐπὶ μέγα
[53, 32]   ἔτη ἐγένετο. ἔμελλον δὲ αὐτῶν  οἱ   μὲν ἄλλοι τὰ αὐτὰ ἅπερ
[53, 11]   ὅθενπερ καὶ πιστεύειν αὐτῷ πάντες  οἱ   μὲν ἠναγκάζοντο οἱ δὲ ἐπλάττοντο.
[53, 11]   τε αὐτὸν καὶ ἐλέγξαι ἐτόλμων,  οἱ   μὲν ὅτι ἐφοβοῦντο, οἱ δ´
[53, 11]   δὲ ἐπλάττοντο. καὶ ἐπαινεῖν αὐτὸν  οἱ   μὲν οὐκ ἐθάρσουν οἱ δ´
[53, 11]   δὲ τὴν γνώμην, καὶ ἤχθοντο  οἱ   μὲν τῇ πραγματείᾳ αὐτοῦ οἱ
[53, 11]   ταῦτα καὶ ἐθαύμαζον ὁμοίως ἀμφότεροι,  οἱ   μὲν τὴν περιτέχνησιν αὐτοῦ οἱ
[53, 11]   συνεσπούδαζον αὐτῷ· τῶν δ´ ἄλλων  οἱ   μὲν ὑπώπτευον τὰ λεγόμενα οἱ
[53, 32]   οὗ δὴ καὶ ἐκεῖνος καὶ  οἱ   μετ´ αὐτὸν αὐτοκράτορες ἐν νόμῳ
[53, 16]   μοναρχῆσαι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ  οἱ   μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορες, καίτοι μηκέτ´
[53, 28]   ἐπιλειπόντων ἐκληρώθησαν ἐς αὐτὰ πάντες  οἱ   μέχρι δέκα ἄνω ἐτῶν ἄνευ
[53, 17]   πρόσρησιν διὰ παντὸς οὐ μόνον  οἱ   νικήσαντές τινας ἀλλὰ καὶ οἱ
[53, 21]   τοιαῦτα ἐπεσφέρων μηδ´ αὐτοὶ  οἱ   πάνυ αὐτὰ μελετῶντες ἀκριβοῦσιν. οὐ
[53, 17]   ἐξουσία δημαρχικὴ καλουμένη, ἣν  οἱ   πάνυ ποτὲ ἀνθήσαντες ἔσχον, δίδωσί
[53, 14]   ἂν κλῆρος ἀποδείξῃ, καὶ  οἱ   παρεδρεύοντες τοῖς τὸ κῦρος τῆς
[53, 18]   ἐξουσίαν τινὰ αὐτοῖς, ἥν ποτε  οἱ   πατέρες ἐπὶ τοὺς παῖδας ἔσχον,
[53, 7]   ὅσα καὶ οἷα οὐδὲ σύμπαντες  οἱ   πατέρες ἡμῶν ἐν παντὶ τῷ
[53, 5]   καὶ ὁμονοίᾳ, καθάπερ ποτὲ καὶ  οἱ   πατέρες ἡμῶν, καὶ ἡμᾶς τοὺς
[53, 26]   ἐς τὸν τῶν Ῥωμαίων κόσμον  οἱ   πλείους αὐτῶν ἐσεγεγράφατο, καὶ τὰ
[53, 32]   πράγματα κατέστη, καὶ τῶν ἄλλων  οἱ   πλείους δι´ ἔτους ἦρξαν, ἐπισχεῖν
[53, 24]   πρότερον συκοφαντῆσαι. οὕτω δ´ οὖν  οἱ   πολλοὶ τὰ ἔργα τινῶν, κἂν
[53, 12]   καὶ Βιθυνία μετὰ τοῦ προσκειμένου  οἱ   Πόντου, Σαρδώ τε καὶ Βαιτικὴ
[53, 24]   τούτῳ οἵ τε ἄλλοι πάντες  οἱ   πρῶτοι καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα
[53, 17]   τὸ μοναρχικὸν οὕτω δή τι  οἱ   Ῥωμαῖοι ἐμίσησαν ὥστε μήτε δικτάτορας
[53, 29]   Αἰμίλιον, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ἐκφῆναί  οἱ,   σῖτόν τε καὶ ἄλλα τινὰ
[53, 24]   αὐτά, ἄν γέ τι τοιοῦτόν  οἱ   συμβῇ, ψηφιεῖσθαι. μέντοι Προκουλέιος
[53, 3]   προσέτι καὶ γιγνώσκω τοῦθ´, ὅτι  οἱ   τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι
[53, 18]   τοιαῦται αἱ προσηγορίαι εἰσὶν αἷς  οἱ   τὸ κράτος ἔχοντες κατά τε
[53, 14]   καὶ χρόνῳ μέν τινι πάντες  οἱ   τοιοῦτοι, εἰ καὶ πλείους τῶν
[53, 20]   γὰρ τῷ συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ  οἱ   τὸν τῶν Ἰβήρων τρόπον καθωσίωσε
[53, 2]   κἀκ τούτου τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους  οἱ   τῶν βουλευτῶν παρασκευάσας ἔς τε
[53, 15]   πολιτικὰ στρατόπεδα πλείω ἑνὸς ἔχοντα,  οἱ   ὑπάρξοντές σφων, ὑπ´ αὐτοῦ ἐκείνου
[53, 14]   καὶ τῶν ὑποδεεστέρων, τρεῖς δὲ  οἱ   ὑπατευκότες καὶ ἐκ τῶν ὁμοτίμων,
[53, 13]   ἔτη τὴν ἀρχὴν τῶν δοθέντων  οἱ   ὑπέστη· τοσούτῳ τε γὰρ χρόνῳ
[53, 26]   τε ἐν ταῖς Ἄλπεσι τροπαιοφόρος  οἱ   ᾠκοδομήθη, καὶ ἐξουσία ἐδόθη τοῦ
[53, 16]   δρύινον ὑπὲρ αὐτῶν ἀρτᾶσθαι, τότε  οἱ   ὡς καὶ ἀεὶ τούς τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006