Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφυλίοις 1
ἐμφυλίους 1
ἐμφυλίων 1
ἐν 79
ἔν 6
ἓν 1
ἕνα 3
Fréquences     [«    »]
73 τῆς
73 τοῖς
75 τοὺς
79 ἐν
80 γὰρ
85 τῷ
97 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἐν


Livre, Chap.
[53, 25]   τοῖς τε ὑλώδεσιν ἐνεδρεύοντες παρεῖχον,  ἐν   ἀπόρῳ παντάπασιν ἐγένετο. καὶ
[53, 22]   τῇ τοῦ Τιβέριδος γεφύρᾳ καὶ  ἐν   Ἀριμίνῳ ἐποιήθησαν· αἱ δ´ ἄλλαι
[53, 1]   καὶ τὰς ἀπογραφὰς ἐξετέλεσε, καὶ  ἐν   αὐταῖς πρόκριτος τῆς γερουσίας ἐπεκλήθη,
[53, 1]   ἤγαγε μετὰ τοῦ Ἀγρίππου, καὶ  ἐν   αὐτῇ τὴν ἱπποδρομίαν διά τε
[53, 33]   νοσωδῶν γενομένων ὥστε πάνυ πολλοὺς  ἐν   αὐτοῖς ἀπολέσθαι, κατέστη. καὶ φιλεῖ
[53, 26]   τοῦ Τιβερίου ὡς καὶ ἀγορανομούντων  ἐν   αὐτοῖς τοῖς στρατοπέδοις ἐποίησε. καὶ
[53, 20]   ἕτεροι λέγουσιν Ἀπούδιος, πάντας ἐξενίκησεν·  ἐν   γὰρ τῷ συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ
[53, 1]   σύνθημα παρ´ ἀμφοτέρων σφῶν ἐδίδοτο.  ἐν   δ´ οὖν τῷ τότε παρόντι
[53, 27]   ἐκεῖ μὲν τοῦ προτέρου Καίσαρος,  ἐν   δὲ τῷ προνάῳ τοῦ τε
[53, 5]   τοιοῦτό τι τὴν πόλιν, ἀλλ´  ἐν   εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ, καθάπερ ποτὲ
[53, 9]   ἀποδόντας, ἐν τῷ συγχωρῆσαί μοι  ἐν   ἡσυχίᾳ ἤδη ποτὲ καταβιῶναι, ἵνα
[53, 10]   μειζόνων οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι ὑμῖν  ἐν   κεφαλαίοις ὅσα χρὴ πράττειν ὑποθέσθαι.
[53, 32]   τοὺς ὑποστρατήγους ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ  ἐν   Λέσβῳ διέτριψε. ταῦτά τε οὕτως
[53, 26]   στρατιωτῶν ἀφῆκε, καὶ πόλιν αὐτοῖς  ἐν   Λυσιτανίᾳ τὴν Αὔγουσταν Ἠμέριταν καλουμένην
[53, 22]   ὑπάτων, ἐφ´ ὧν ἐγένετο, μνημονεύεσθαι.  ἐν   μὲν γὰρ τῷ προειρημένῳ ἔτει
[53, 28]   ἄνευ τοῦ ἔργου τούτου τεταμιευκότες.  ἐν   μὲν οὖν τῇ πόλει ταῦτα
[53, 32]   καὶ οἱ μετ´ αὐτὸν αὐτοκράτορες  ἐν   νόμῳ δή τινι τοῖς τε
[53, 19]   ἐμῆς δοξασίας, ἐς ὅσον ἐνδέχεται,  ἐν   οἷς ἄλλο τι μᾶλλον
[53, 0]   ἐγένετο. Χρόνου πλῆθος ἔτη ἕξ,  ἐν   οἷς ἄρχοντες οἱ ἀριθμούμενοι οἵδε
[53, 23]   καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ  ἐν   ὅλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ
[53, 27]   καὶ Λιβυκὰ ἕτερα θηρία ἴσα  ἐν   πανηγύρει τινὶ ἀπέκτεινεν. ~ἐκ δὲ
[53, 31]   λαμπρῶς, ὥστε τήν τε ἀγορὰν  ἐν   παντὶ τῷ θέρει {ἐν} παραπετάσμασι
[53, 7]   οὐδὲ σύμπαντες οἱ πατέρες ἡμῶν  ἐν   παντὶ τῷ πρόσθεν χρόνῳ πεποιήκασιν.
[53, 31]   ἀγορὰν ἐν παντὶ τῷ θέρει  {ἐν}   παραπετάσμασι κατὰ κορυφὴν διαλαβεῖν καὶ
[53, 8]   στηλῶν θαλάσσης πλὴν ὀλίγων κρατῶν,  ἐν   πάσαις δὲ ταῖς ἠπείροις καὶ
[53, 17]   αὐτοῖς δόξῃ. ἔκ τε τοῦ  ἐν   πάσαις ταῖς ἱερωσύναις ἱερῶσθαι καὶ
[53, 25]   ἀνεγράφη, καὶ προεδρία τοῖς βουλευταῖς  ἐν   πάσῃ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ ἐς
[53, 32]   τε τῷ Βρούτῳ συσπουδάσαντα καὶ  ἐν   πᾶσι τοῖς πολέμοις συστρατεύσαντα, καὶ
[53, 26]   ἠθέλησεν αὐτὰ πέμψαι, ἁψίς τε  ἐν   ταῖς Ἄλπεσι τροπαιοφόρος οἱ ᾠκοδομήθη,
[53, 18]   οὔτε τῇ προσκλήσει αὐτῆς πλὴν  ἐν   ταῖς ἀπογραφαῖς χρῶνται. ~ἡ μὲν
[53, 10]   μήτε φοβεῖσθε. τὰ μὲν ὅπλα  ἐν   ταῖς χερσὶν ἀεὶ ἔχετε, μὴ
[53, 10]   μηδένα αὐτῶν μεταβάλητε· τὰ γὰρ  ἐν   ταὐτῷ μένοντα, κἂν χείρω ᾖ,
[53, 32]   διατριβή τις καὶ ἁψιμαχία αὐτοῖς  ἐν   ταὐτῷ οὖσι συμβῇ, ἔστειλε. καὶ
[53, 1]   πρόκριτος τῆς γερουσίας ἐπεκλήθη, ὥσπερ  ἐν   τῇ ἀκριβεῖ δημοκρατίᾳ ἐνενόμιστο. τό
[53, 15]   ἔθνους αὐτίκα αὐτὸν ἐξορμᾶσθαι καὶ  ἐν   τῇ ἀνακομιδῇ μὴ ἐγχρονίζειν, ἀλλ´
[53, 0]   καθιερώθη. β. Ὡς Καῖσαρ ἐδημηγόρησεν  ἐν   τῇ γερουσίᾳ ὡς τῆς μοναρχίας
[53, 13]   δύο τούτων ὀνομάτων ἐπὶ πλεῖστον  ἐν   τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων, τὸ μὲν
[53, 17]   τοῦτ´ ἔχειν δοκῶσι, πάνθ´ ὅσα  ἐν   τῇ δημοκρατίᾳ μέγα παρ´ ἑκοῦσί
[53, 32]   ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε  ἐν   τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ
[53, 25]   στρατιώτας διαπέμψας συνέλαβέ τε τοὺς  ἐν   τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἀπέδοτο, ἐφ´
[53, 13]   στρατηγοῦ καὶ τὸ τοῦ ὑπάτου,  ἐν   τῇ Ἰταλίᾳ ἐτήρησε, τοὺς δὲ
[53, 14]   πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ  ἐν   τῇ πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι. καὶ
[53, 8]   εὐδοξίας ἐφεῖσθαι, νῦν δὲ ἐξίτηλον  ἐν   τῇ πόλει πᾶν τὸ ἀνδρῶδες
[53, 27]   μὴ δυνηθεὶς ὑπὸ τῆς νόσου  ἐν   τῇ Ῥώμῃ τότε ποιῆσαι δι´
[53, 33]   τε τῇ τοῦ Κράσσου καὶ  ἐν   τῇ τοῦ Ἀντωνίου συμφορᾷ ἁλόντα
[53, 2]   τοῖς πολέμοις, ἄλλως τε καὶ  ἐν   τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε
[53, 12]   Κιλικία καὶ Κύπρος καὶ Αἰγύπτιοι  ἐν   τῇ τοῦ Καίσαρος μερίδι τότε
[53, 30]   ἀρχικὸν ἔς τε τὸ θέατρον  ἐν   τῇ τῶν Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι
[53, 5]   πατέρες ἡμῶν, καὶ ἡμᾶς τοὺς  ἐν   τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ἀπ´ ἀρχῆς
[53, 27]   μὲν ὅτι πολλῶν θεῶν εἰκόνας  ἐν   τοῖς ἀγάλμασι, τῷ τε τοῦ
[53, 33]   ἀποθανόντα Γάιος Καλπούρνιος, καίτοι προηγορανομηκὼς  ἐν   τοῖς ἀμείνοσι, διεδέξατο, ὅπερ ἐπ´
[53, 14]   μὲν τῆς ἐπικλήσεως ταύτης ἀρκούντως  ἐν   τοῖς ἄνω λόγοις εἴρηται, τοὺς
[53, 23]   γερουσία ἅπασα ἁλῶναί τε αὐτὸν  ἐν   τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς
[53, 23]   ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ  ἐν   τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι.
[53, 28]   ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν. τῶν τε ταμιευσόντων  ἐν   τοῖς ἔθνεσιν ἐπιλειπόντων ἐκληρώθησαν ἐς
[53, 21]   τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ  ἐν   τοῖς ἔπειτα πραχθεῖσι ποιήσω, ἵνα
[53, 28]   τῷ τε Μαρκέλλῳ βουλεύειν τε  ἐν   τοῖς ἐστρατηγηκόσι καὶ τὴν ὑπατείαν
[53, 25]   τε ὑπερδέξια ἀεὶ προκαταλαμβάνοντες καὶ  ἐν   τοῖς κοίλοις τοῖς τε ὑλώδεσιν
[53, 20]   γὰρ Τίβερις πελαγίσας πᾶσαν τὴν  ἐν   τοῖς πεδίοις Ῥώμην κατέλαβεν ὥστε
[53, 27]   χρῆσθαι. ~Αὔγουστος μὲν ταῦτά τε  ἐν   τοῖς πολέμοις ἔπραξε, καὶ τὸ
[53, 9]   πᾶσί τινα, ἄλλως τε καὶ  ἐν   τοσούτοις πολέμοις, τοῖς μὲν ὀθνείοις
[53, 25]   δὲ Ἀντίστιος προσεπολέμησέ τε αὐτοῖς  ἐν   τούτῳ καὶ συχνὰ κατειργάσατο, οὐχ
[53, 27]   δι´ αὐτοὺς ἔκλεισεν, Ἀγρίππας δὲ  ἐν   τούτῳ τὸ ἄστυ τοῖς ἰδίοις
[53, 1]   καὶ γυμνικὸς ἀγὼν σταδίου τινὸς  ἐν   τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ ξυλίνου κατασκευασθέντος
[53, 23]   οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα δὲ  ἐν   τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ στοαῖς πέριξ
[53, 13]   τέ σφας ἑκατέρους ὅσοισπερ καὶ  ἐν   τῷ ἄστει νενόμισται χρῆσθαι, καὶ
[53, 33]   προσημαίνεσθαι, τότε μὲν λύκος τε  ἐν   τῷ ἄστει συνελήφθη, καὶ πῦρ
[53, 27]   τε τὸ θέατρον ἐσήγαγε καὶ  ἐν   τῷ δημαρχικῷ βάθρῳ παρεκαθίσατο. Πούπλιός
[53, 24]   πράξας καὶ ταῖς οἰκίαις ταῖς  ἐν   τῷ ἔτει ἐκείνῳ ἐμπρησθείσαις ἐπικουρίαν
[53, 10]   ἀλλὰ καὶ τῷ ἔργῳ, μηδ´  ἐν   τῷ κοινῷ μόνον ἀλλὰ καὶ
[53, 0]   Ὡς τοῦ Ἀπόλλωνος ναὸς  ἐν   τῷ Παλατίῳ καθιερώθη. β. Ὡς
[53, 1]   τό τε Ἀπολλώνιον τὸ {τε}  ἐν   τῷ Παλατίῳ καὶ τὸ τεμένισμα
[53, 27]   καὶ ἐπειδὴ οἰκία  ἐν   τῷ Παλατίῳ ὄρει, πρότερον
[53, 0]   ~Τάδε ἔνεστιν  ἐν   τῷ πεντηκοστῷ τρίτῳ τῶν Δίωνος
[53, 25]   τούτῳ τε Πολέμων  ἐν   τῷ Πόντῳ βασιλεύων ἔς τε
[53, 9]   τὴν ὑπὲρ αὐτῶν χάριν ἀποδόντας,  ἐν   τῷ συγχωρῆσαί μοι ἐν ἡσυχίᾳ
[53, 27]   ἐπειδήπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί τε  ἐν   τῷ τότε χρόνῳ καὶ λίπα
[53, 32]   αὐτὴν μήτ´ αὖθις ἀνανεοῦσθαι, καὶ  ἐν   τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν
[53, 29]   ἀεὶ ἁλισκομένοις ἀποκοπτομένων, ταχέως ἐχειρώθησαν.  ἐν   δὲ ταῦτ´ ἐγίγνετο, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006