Alphabétiquement     [«   »]
μέλουσα 1
μεμιγμένον 1
μέν 4
μὲν 144
μένοντα 1
μέντοι 17
μερίδι 1
Fréquences     [«    »]
122 τὸ
137 τοῦ
130 τῶν
144 μὲν
239 τε
756 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

μὲν


Livre, Chap.
[53, 21]   πάντα ἰδιογνωμονῶν ἐνομοθέτει, ἀλλ´ ἔστι  μὲν   καὶ ἐς τὸ δημόσιον
[53, 22]   ὑπ´ ἀμελείας ὁρῶν οὔσας τὰς  μὲν   ἄλλας ἄλλοις τισὶ τῶν βουλευτῶν
[53, 32]   ἐγένετο. ἔμελλον δὲ αὐτῶν οἱ  μὲν   ἄλλοι τὰ αὐτὰ ἅπερ καὶ
[53, 7]   καλῶς καὶ διεθέμεθα φιλανθρώπως, τοῦ  μὲν   ἀντιστάντος ὡς καὶ πολεμίου παντὸς
[53, 12]   κατασχόντες Γερμανίαν ὀνομάζεσθαι ἐποίησαν, τὴν  μὲν   ἄνω τὴν μετὰ τὰς τοῦ
[53, 28]   ὅσα ἀβουλοίη μὴ πράττῃ. ταῦτα  μὲν   ἀποδημοῦντι ἔτ´ αὐτῷ ἐψηφίσθη, ἀφικομένῳ
[53, 10]   χρῆσθε. τούς τε στρατιώτας τρέφετε  μὲν   ἀρκούντως, ὥστε μηδενὸς τῶν ἀλλοτρίων
[53, 12]   τοῦτο ποιήσειν ἔφη, ἀλλὰ τὰ  μὲν   ἀσθενέστερα ὡς καὶ εἰρηναῖα καὶ
[53, 30]   προσποιούμενον παρὰ πόδας ἁλῶναι,  μὲν   Αὔγουστος οὕτως ἐσώθη, δὲ
[53, 14]   πέμπεσθαι ἐνομίσθησαν. καὶ αὐτῶν  μὲν   αὐτοκράτωρ ὅποι τέ τινα καὶ
[53, 21]   ἤρεσκε. τοὺς γοῦν ἄρξοντας τοὺς  μὲν   αὐτὸς ἐκλεγόμενος προεβάλλετο, τοὺς δὲ
[53, 13]   ἐκεῖνα ἀποδώσει. κἀκ τούτου πρῶτον  μὲν   αὐτοὺς τοὺς βουλευτὰς ἑκατέρων τῶν
[53, 26]   πολέμου τούτου Αὔγουστος τοὺς  μὲν   ἀφηλικεστέρους τῶν στρατιωτῶν ἀφῆκε, καὶ
[53, 12]   καὶ ἐνομίσθη διὰ ταῦτα  μὲν   Ἀφρικὴ καὶ Νουμιδία
[53, 8]   ἡμεῖς οὐδ´ ἀναγκαζόμενοι προσιέμεθα. ~τίς  μὲν   γὰρ ἂν μεγαλοψυχότερός μου, ἵνα
[53, 17]   ἔστιν ὅπως οὐ βασιλεύονται. αἱ  μὲν   γὰρ ἀρχαὶ αἱ ἐκ τῶν
[53, 17]   ὡς καὶ ἐναγῆ ἀπολλύναι. δημαρχεῖν  μὲν   γάρ, ἅτε καὶ ἐς τοὺς
[53, 17]   τε δικτάτορος ἐπικλήσεως ἔχουσιν. αὐτὰς  μὲν   γὰρ ἐκείνας οὐ τίθενται, ἐπειδήπερ
[53, 19]   ταῦτα πραχθέντα λεχθῆναι δύναται. πρότερον  μὲν   γὰρ ἔς τε τὴν βουλὴν
[53, 9]   ἀθάνατος μοναρχήσας γενέσθαι, αἱροῦμαι. ἐμοὶ  μὲν   γὰρ εὔκλειαν καὶ αὐτὸ τοῦτο
[53, 29]   οἱ βάρβαροί σφισι προσεπέθεντο. τέως  μὲν   γὰρ ἥττους, ὁπότε γε καὶ
[53, 9]   καὶ αὐτὸς ἀντεπιταχθῆναι δύναμαι. μάλιστα  μὲν   γὰρ καὶ ἀσφαλῶς ζήσειν καὶ
[53, 9]   τοῦ πατρός μου γέγονεν· ἐκεῖνος  μὲν   γὰρ καὶ ἰσόθεος ἀπεδείχθη καὶ
[53, 21]   καὶ ἐδίκαζε μετ´ αὐτῶν. ἔκρινε  μὲν   γὰρ καὶ καθ´ ἑαυτὴν
[53, 23]   ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ  μὲν   γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν
[53, 5]   ἐπαλλήλων κακῶν ἐξελέσθαι ἠθέλησα. ~ὄφελον  μὲν   γὰρ μηδὲ ἐπιστῆναί ποτε οὕτω
[53, 17]   ἔσχον, ἀληθέστατα ἂν νομίζοιτο. τὸ  μὲν   γὰρ ὄνομα αὐτὸ τὸ μοναρχικὸν
[53, 23]   τὰ Σέπτα ὠνομασμένα καθιέρωσεν· ὁδὸν  μὲν   γὰρ οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα
[53, 8]   πάντα τὰ κοινὰ ἀνατίθημι. ἐκεῖνο  μὲν   γὰρ οὐδέποτ´ ἂν ἐποίησα, οὐδ´
[53, 9]   αὐτὸν κακοὶ κακῶς ἀπώλοντο. ἀθάνατοι  μὲν   γὰρ οὐκ ἂν δυνηθείημεν γενέσθαι,
[53, 15]   ἄλλοις δίδοσθαι τότε ἐνομίσθη. τὸ  μὲν   γὰρ πάλαι ἐργολαβοῦντές τινες παρὰ
[53, 4]   πάντας ἀνθρώπους εὐδοξίᾳ νικήσειν. ~ὅτι  μὲν   γὰρ πάρεστί μοι διὰ παντὸς
[53, 16]   καὶ τῶν χρημάτων κυριεύων (λόγῳ  μὲν   γὰρ τὰ δημόσια ἀπὸ τῶν
[53, 13]   εἰρηνικωτέροις, ἀνθυπάτους αὐτοὺς ἐπικαλέσας. αὐτὰ  μὲν   γὰρ τὰ ὀνόματα, τό τε
[53, 27]   τοῖς ἰδίοις τέλεσιν ἐπεκόσμησε. τοῦτο  μὲν   γὰρ τὴν στοὰν τὴν τοῦ
[53, 11]   πάθος τοὺς βουλευτὰς κατελάμβανεν. ὀλίγοι  μὲν   γὰρ τήν τε διάνοιαν αὐτοῦ
[53, 14]   καὶ αὐτοκράτωρ δοκιμάσῃ. ἐκαινοτομήθη  μὲν   γάρ τι καὶ κατὰ τούτους,
[53, 21]   τινὰ τὰ νομοθετούμενα νομίζεσθαι. ἐσέφερε  μὲν   γάρ τινα καὶ ἐς πᾶσαν
[53, 22]   ἐφ´ ὧν ἐγένετο, μνημονεύεσθαι. ἐν  μὲν   γὰρ τῷ προειρημένῳ ἔτει τὰς
[53, 2]   δὴ ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο· τοὺς  μὲν   γὰρ ὑπ´ ἰδιωτῶν τινων γεγενημένους
[53, 12]   κατέσχε, λόγῳ μὲν ὅπως  μὲν   γερουσία ἀδεῶς τὰ κάλλιστα τῆς
[53, 20]   καὶ εἶδον τεκμήρασθαι. ~Αὔγουστος  μὲν   δὴ Καῖσαρ, ὥσπερ εἶπον,
[53, 15]   διὰ μέσου ἀρξάντων αἱρούμενοι. τῶν  μὲν   δὴ οὖν βουλευόντων ταῦτα ἔχεται,
[53, 29]   ἐξήλασαν ἐκ τῆς χώρας. πρῶτοι  μὲν   δὴ Ῥωμαίων οὗτοι, νομίζω δ´
[53, 22]   αὐτοκράτωρ ἐπίκοινον ἀεὶ χρῶνται; τότε  μὲν   δὴ ταῦτα Αὔγουστος ἔπραξε,
[53, 17]   ἀπὸ τοῦ σεβάζεσθαι, προσεῖπον. ~οὕτω  μὲν   δὴ τό τε τοῦ δήμου
[53, 1]   τῶν εὐγενῶν ἐποίησε. καὶ αὕτη  μὲν   διὰ πέντε ἀεὶ ἐτῶν μέχρι
[53, 17]   ἀεὶ δημαρχούντων λαμβανόντων, προβαίνει. ταῦτα  μὲν   ἐκ τῆς δημοκρατίας, ὥς που
[53, 15]   καὶ τὰ τοῦ δήμου, τοὺς  μὲν   ἐκ τῶν ἱππέων τοὺς δὲ
[53, 25]   ἀπόρῳ παντάπασιν ἐγένετο. καὶ  μὲν   ἔκ τε τοῦ καμάτου καὶ
[53, 24]   Αὔγουστος ὀργὴν ἔσχε, καὶ ἐκεῖνον  μὲν   ἐκδιδάξειν οὐκ ἐς μακρὰν ἔμελλε
[53, 15]   προείρηται, αὐτὸς αὐτοκράτωρ τοὺς  μὲν   ἐς τὰ πολιτικὰ τείχη μόνα
[53, 31]   δὲ σωθεὶς τὰς διαθήκας ἐσήνεγκε  μὲν   ἐς τὸ συνέδριον καὶ ἀναλέξασθαι
[53, 3]   ὑπατεύων, καὶ ἀνέγνω τοιάδε· ~ἄπιστα  μὲν   εὖ οἶδ´ ὅτι δόξω τισὶν
[53, 22]   αὐτῆς ἤμελλεν, ἐπεμελήθη. καὶ  μὲν   εὐθὺς τότε ἐγένετο, καὶ διὰ
[53, 9]   ἀφ´ οὗπερ καὶ ἐγὼ τὸ  μὲν   ἤδη ἔχων τὸ δὲ ἕξειν
[53, 11]   καὶ πιστεύειν αὐτῷ πάντες οἱ  μὲν   ἠναγκάζοντο οἱ δὲ ἐπλάττοντο. καὶ
[53, 10]   πως πολιτευομένους κολάζετε. καὶ τὰ  μὲν   ἴδια κοινὰ τῇ πόλει παρέχετε,
[53, 2]   τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. καὶ τὰ  μὲν   ἱερὰ τὰ Αἰγύπτια οὐκ ἐσεδέξατο
[53, 26]   τοῖς στρατοπέδοις ἐποίησε. καὶ τῷ  μὲν   Ἰούβᾳ τῆς τε Γαιτουλίας τινὰ
[53, 16]   καὶ αἱρουμένων, Καῖσαρ ἐπεθύμει  μὲν   ἰσχυρῶς Ῥωμύλος ὀνομασθῆναι, αἰσθόμενος δὲ
[53, 12]   ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ ἐκεῖνοι  μὲν   καὶ ἄοπλοι καὶ ἄμαχοι ὦσιν,
[53, 1]   τὰ πάτρια ἐπήγαγε. καὶ εἰ  μὲν   καὶ αὖθις ταῦτ´ ἐποίησεν, οὐκ
[53, 18]   γε τοῦ πατρὸς ἐπωνυμία τάχα  μὲν   καὶ ἐξουσίαν τινὰ αὐτοῖς, ἥν
[53, 12]   τὴν Δελματίαν ἀντέλαβε. καὶ τοῦτο  μὲν   καὶ ἐπ´ ἄλλων ἐθνῶν μετὰ
[53, 13]   εἶπον, προσέταξεν) ἔπειτα δὲ τοὺς  μὲν   καὶ ἐπετησίους καὶ κληρωτοὺς εἶναι,
[53, 14]   ἐπειδὰν διάρξωσιν, εὐθὺς κατατίθενται. ~οὕτω  μὲν   καὶ ἐπὶ τούτοις ἔκ τε
[53, 20]   ὅτι σοι καθωσιώμεθα" καὶ  μὲν   καὶ θῦσαι ἐπὶ τούτῳ πάντας
[53, 11]   δ´ οὐκ ἤθελον, ἀλλὰ πολλὰ  μὲν   καὶ μεταξὺ ἀναγιγνώσκοντος αὐτοῦ διεβόων
[53, 16]   δ´ οὖν Καῖσαρ πολλὰ  μὲν   καὶ πρότερον, ὅτε τὰ περὶ
[53, 17]   καὶ ἀπογραφὰς ποιοῦνται καὶ τοὺς  μὲν   καταλέγουσι καὶ ἐς τὴν ἱππάδα
[53, 12]   τότε ἐγένοντο· ὕστερον γὰρ τὴν  μὲν   Κύπρον καὶ τὴν Γαλατίαν τὴν
[53, 33]   πρὸ τῶν τοιούτων προσημαίνεσθαι, τότε  μὲν   λύκος τε ἐν τῷ ἄστει
[53, 2]   τοῖς στρατηγοῖς, καθάπερ εἴθιστο, τὰ  μὲν   μείζω τῷ ἀστυνόμῳ τὰ δὲ
[53, 27]   τῷ Μεσσάλᾳ δοθεῖσα, κατεφλέχθη, τῷ  μὲν   Μεσσάλᾳ ἀργύριον ἐχαρίσατο, τὸν δὲ
[53, 10]   καὶ ὁτιοῦν αὐτῶν πρᾶξαι, ἐμὲ  μὲν   μετανοῆσαι ποιήσετε, τὴν δὲ δὴ
[53, 9]   καὶ ἐν τοσούτοις πολέμοις, τοῖς  μὲν   ὀθνείοις τοῖς δὲ καὶ ἐμφυλίοις,
[53, 14]   αὐτὸς ἑαυτῷ ἕκαστος αἱρεῖται, ἕνα  μὲν   οἱ ἐστρατηγηκότες ἐκ τῶν ὁμοίων
[53, 10]   μήτ´ ἀδικεῖτε μήτε φοβεῖσθε. τὰ  μὲν   ὅπλα ἐν ταῖς χερσὶν ἀεὶ
[53, 12]   τι νεωτερίσαι δυνάμενα κατέσχε, λόγῳ  μὲν   ὅπως μὲν γερουσία ἀδεῶς
[53, 11]   αὐτὸν καὶ ἐλέγξαι ἐτόλμων, οἱ  μὲν   ὅτι ἐφοβοῦντο, οἱ δ´ ὅτι
[53, 27]   ἐξετέλεσε· προσαγορεύεται δὲ οὕτω τάχα  μὲν   ὅτι πολλῶν θεῶν εἰκόνας ἐν
[53, 19]   ὑποπτεύεται. καὶ κατὰ τοῦτο πολλὰ  μὲν   οὐ γιγνόμενα θρυλεῖται, πολλὰ δὲ
[53, 5]   σχεῖν καὶ πεῖραν λαβεῖν, μέχρι  μὲν   οὗ τὰ πράγματα τῆς παρ´
[53, 18]   τε τοῦ Αὐγούστου πρόσρησις δύναμιν  μὲν   οὐδεμίαν αὐτοῖς οἰκείαν προστίθησι, δηλοῖ
[53, 5]   ἅπερ ἴστε. ἐξ ὧν αὐτὸς  μὲν   οὐδὲν κεκέρδαγκα πλὴν τοῦ τὴν
[53, 30]   καὶ τῶν ἱππέων ἀθροίσας διάδοχον  μὲν   οὐδένα ἀπέδειξε, καίτοι τὸν Μάρκελλον
[53, 11]   ἐπλάττοντο. καὶ ἐπαινεῖν αὐτὸν οἱ  μὲν   οὐκ ἐθάρσουν οἱ δ´ οὐκ
[53, 15]   τι λαμβάνειν ἤρξαντο. καὶ τοῦτο  μὲν   οὐκ ἐκ τοῦ ἴσου πᾶσί
[53, 6]   καὶ κινδυνεύειν πολλάκις αἱροῦνται, πῶς  μὲν   οὐκ εὐδοξότατόν μοι ἔσται τηλικαύτης
[53, 13]   τῷ ἀεὶ κρατοῦντι προσετέθη. ~τὰ  μὲν   οὖν ἔθνη οὕτω διῃρέθη, βουληθεὶς
[53, 33]   πω τελῶν ὅμως ἦρξεν. αἰτίαν  μὲν   οὖν Λιουία τοῦ θανάτου
[53, 12]   καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν ἐπεθύμησε. ~τὴν  μὲν   οὖν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ
[53, 27]   ὂν τῷ οὐρανῷ προσέοικεν. ἠβουλήθη  μὲν   οὖν Ἀγρίππας καὶ τὸν
[53, 13]   ὑπάρχει, καὶ ἐκεῖνο συγκεχώρηται. ταῦτα  μὲν   οὖν οὕτως ἔχει, ῥαβδούχοις δὲ
[53, 19]   ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς χρῶνται. ~ἡ  μὲν   οὖν πολιτεία οὕτω τότε πρός
[53, 22]   καὶ δεκασμοῦ ἀποδεικνύωνται. ~τὸ  μὲν   οὖν σύμπαν οὕτω τὴν ἀρχὴν
[53, 15]   ἀρκέσει τότε αὐτὸ λεχθῆναι. ~περὶ  μὲν   οὖν τὰ τοῦ δήμου ἔθνη
[53, 28]   τοῦ ἔργου τούτου τεταμιευκότες. ἐν  μὲν   οὖν τῇ πόλει ταῦτα τότε
[53, 10]   τοῦτο εἰπὼν παύσομαι, ὅτι ἂν  μὲν   οὕτω πολιτεύσησθε, αὐτοί τε εὐδαιμονήσετε
[53, 14]   βουλευτῶν ἔθνη τινὰ προσέταξαν. ταῦτα  μὲν   οὕτω τότε περὶ τοὺς βουλευτὰς
[53, 16]   ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἐπανιέναι. ~ταῦτα  μὲν   οὕτω τότε ὥς γε εἰπεῖν
[53, 23]   τοῦ Αὐγούστου προσαγορεύσας. καὶ  μὲν   οὐχ ὅπως φθόνον τινὰ ἐπ´
[53, 29]   Αἰγύπτου ἄρχων ἐπεστράτευσε. καὶ ἐς  μὲν   ὄψιν οὐδεὶς αὐτῷ τήν γε
[53, 11]   ἔχαιρον. καὶ ἀπ´ αὐτῶν τοῖς  μὲν   παθήμασι διαφόροις τοῖς δὲ ἐπινοήμασιν
[53, 8]   τοι νομίσῃ τις ὑμῶν τοὺς  μὲν   πάλαι Ῥωμαίους καὶ ἀρετῆς καὶ
[53, 18]   ἤδη πάτριον νομίζουσι. καὶ νῦν  μὲν   πᾶσαι ἅμα αὐτοῖς ὡς τὸ
[53, 23]   ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ  μὲν   περιαλγήσας ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο,
[53, 30]   περὶ τῶν δημοσίων πραγμάτων τῷ  μὲν   Πίσωνι τάς τε δυνάμεις καὶ
[53, 15]   σφων, ὑπ´ αὐτοῦ ἐκείνου τὸ  μὲν   πλεῖστον ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἤδη
[53, 19]   δὴ τοῦ χρόνου ἐκείνου τὰ  μὲν   πλείω κρύφα καὶ δι´ ἀπορρήτων
[53, 29]   ἐνσκῆψαν ἐξήραινεν αὐτήν, καὶ τοὺς  μὲν   πολλοὺς αὐτίκα ἀπώλλυε, τῶν δὲ
[53, 19]   γίγνεταί τι, περὶ ὧν τὸ  μὲν   σαφὲς οὐδεὶς ῥᾳδίως ἔξω τῶν
[53, 10]   προσηκόντων μηδαμῶς ἐφίεσθε. καὶ τοὺς  μὲν   συμμάχους καὶ τοὺς ὑπηκόους μήθ´
[53, 14]   οἷς οὐκ ἔξεστι τοῦτο, ἐς  μὲν   τὰ τοῦ δήμου τῆς τε
[53, 28]   ἐδόθη· καὶ παραχρῆμά γε οὗτος  μὲν   ταμίας ἐκεῖνος δὲ ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν.
[53, 1]   υἱὸς Γν. ἐγγ. Πίσων ~Τότε  μὲν   ταῦτ´ ἐγένετο, τῷ δὲ ἑξῆς
[53, 27]   τῇ νικητηρίᾳ ἀεὶ χρῆσθαι. ~Αὔγουστος  μὲν   ταῦτά τε ἐν τοῖς πολέμοις
[53, 11]   τὴν γνώμην, καὶ ἤχθοντο οἱ  μὲν   τῇ πραγματείᾳ αὐτοῦ οἱ δὲ
[53, 11]   καὶ ἐθαύμαζον ὁμοίως ἀμφότεροι, οἱ  μὲν   τὴν περιτέχνησιν αὐτοῦ οἱ δὲ
[53, 18]   προστίθησι, δηλοῖ δ´ ἄλλως τὸ  μὲν   τὴν τοῦ γένους σφῶν διαδοχήν,
[53, 8]   φιλοῦντάς με ἔχων, καὶ πάσης  μὲν   τῆς ἐντὸς τῶν Ἡρακλείων στηλῶν
[53, 14]   τούτους ἑλληνίζοντες ὀνομάζουσι. καὶ περὶ  μὲν   τῆς ἐπικλήσεως ταύτης ἀρκούντως ἐν
[53, 32]   συμβῇ, ἔστειλε. καὶ ὃς ἐκ  μὲν   τῆς πόλεως εὐθὺς ἐξώρμησεν, οὐ
[53, 33]   παρ´ αὐτῆς τὴν διάγνωσιν τὸν  μὲν   Τιριδάτην τῷ Φραάτῃ οὐκ ἐξέδωκεν,
[53, 33]   σφίσι προσεφέρετο, καὶ ἐπειδὴ  μὲν   Τιριδάτης αὐτός, παρὰ δὲ δὴ
[53, 16]   πως αὐτὸν προσειπεῖν, καὶ τῶν  μὲν   τὸ τῶν δὲ τὸ καὶ
[53, 10]   καὶ εὐπραγεῖν φιλοτιμούμενοι. καὶ τοὺς  μὲν   τοιούτους τιμᾶτε, τοὺς δ´ ἄλλως
[53, 14]   τῇ δὲ δὴ βουλῇ ἰδίᾳ  μὲν   τοῖς τε ὑπατευκόσι τήν τε
[53, 27]   τῷ Παλατίῳ ὄρει, πρότερον  μὲν   τοῦ Ἀντωνίου γενομένη ὕστερον δὲ
[53, 27]   δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερον ἐκεῖ  μὲν   τοῦ προτέρου Καίσαρος, ἐν δὲ
[53, 13]   ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων, τὸ  μὲν   τοῦ στρατηγοῦ τοῖς αἱρετοῖς ὡς
[53, 10]   τίνα δὲ ταῦτά ἐστι; πρῶτον  μὲν   τοὺς κειμένους νόμους ἰσχυρῶς φυλάττετε,
[53, 25]   μετὰ Μάρκου Σιλανοῦ ὑπάτευεν) ἐπὶ  μὲν   τοὺς Σαλάσσους Τερέντιον Οὐάρρωνα ἔπεμψε.
[53, 32]   ἔτι καὶ μᾶλλον μετριάζων ἐκεῖσε  μὲν   τοὺς ὑποστρατήγους ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ
[53, 17]   αὐτοκράτορος προσηγορίᾳ βεβαιοῦνται. καὶ ἐκ  μὲν   τούτων τῶν ὀνομάτων καταλόγους τε
[53, 10]   ὡς ἀλλοτρίων ἀπέχεσθε. καὶ τὰ  μὲν   ὑπάρχονθ´ ὑμῖν ἀκριβῶς φυλάττετε, τῶν
[53, 25]   Ἄστυρες πολεμωθέντες. οἰκοῦσι δὲ ἐκεῖνοι  μὲν   ὑπὸ τὰς Ἄλπεις, ὥσπερ εἴρηταί
[53, 30]   μνήμῃ τοῦ θεάτρου τοῦ προκαταβληθέντος  μὲν   ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, Μαρκέλλου δὲ
[53, 11]   αὐτῷ· τῶν δ´ ἄλλων οἱ  μὲν   ὑπώπτευον τὰ λεγόμενα οἱ δὲ
[53, 12]   λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα, ὅτι τὰ  μὲν   ὕστερον αὐτῶν προσεκτήθη, τὰ δέ,
[53, 31]   τελούντων αὐτὰ τίθεσθαι ἐκέλευσε. ~ταῦτα  μὲν   ὕστερον ἔπραξε, τότε δὲ σωθεὶς
[53, 12]   δημοτικός τις εἶναι δόξαι, τὴν  μὲν   φροντίδα τήν τε προστασίαν τῶν
[53, 22]   Αὔγουστος ἔπραξε, καὶ ἐξώρμησε  μὲν   ὡς καὶ ἐς τὴν Βρεττανίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006