Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 1
τοῖς 73
τολμήσας 1
τὸν 47
τόν 1
τοσαῦτα 1
τοσαῦταί 1
Fréquences     [«    »]
37 αὐτῶν
46 ἐκ
38 ἐπὶ
47 τὸν
47 ὡς
51 ὅτι
53 δὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τὸν


Livre, Chap.
[53, 31]   μοναρχίαν οὐκ ἐπίστευσεν, ἀλλὰ καὶ  τὸν   Ἀγρίππαν αὐτοῦ προετίμησεν. οὕτως, ὡς
[53, 32]   ἔχοντα, ἐς τὴν Συρίαν εὐθὺς  τὸν   Ἀγρίππαν, μὴ καὶ διατριβή τις
[53, 31]   τὴν ἐλευθερίαν κομίσασθαι καὶ  τὸν   Ἀγρίππαν τὴν ἡγεμονίαν παρ´ ἐκείνου
[53, 29]   ἀπηλλάγη, ἐπανέστησαν, καὶ πέμψαντες πρὸς  τὸν   Αἰμίλιον, πρὶν καὶ ὁτιοῦν ἐκφῆναί
[53, 2]   προσταχθῆναι. πρὸς δὲ δὴ τούτοις  τὸν   ἀστυνόμον αὐτὸς ἀπέδειξεν· καὶ
[53, 23]   μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς  τὸν   Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ
[53, 27]   μὲν οὖν Ἀγρίππας καὶ  τὸν   Αὔγουστον ἐνταῦθα ἱδρῦσαι, τήν τε
[53, 20]   τῷ ὁμίλῳ ποτὲ κληρονόμον ἔφη  τὸν   Αὔγουστον ἐξ ἴσου τῷ υἱεῖ
[53, 17]   τῆς γερουσίας κράτος πᾶν ἐς  τὸν   Αὔγουστον μετέστη, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ
[53, 24]   τε ὑπ´ αὐτῶν τούτων καὶ  τὸν   Αὔγουστον ὑπερεφρόνησεν, ὥστε καὶ προγράψαι
[53, 27]   ἐξ ἀντιπάλου τῷ Ἀγρίππᾳ πρὸς  τὸν   Αὔγουστον φιλοτιμίας, ἀλλ´ ἔκ τε
[53, 30]   νοσήσας οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ  τὸν   αὐτὸν ἐκεῖνον ὑπ´ αὐτοῦ τοῦ
[53, 26]   ἰδίῳ νομῷ ἀπεδόθη. ὑπὸ δὲ  τὸν   αὐτὸν τοῦτον χρόνον Μᾶρκος Οὐινίκιος
[53, 16]   χρόνον ἀλλ´ ἐς πάντα καθάπαξ  τὸν   βίον ἀποδεικνύμενοι, ὅμως διὰ τῶν
[53, 22]   αὐτῶν καὶ ἀπογραφὰς ἐποιήσατο καὶ  τὸν   βίον τήν τε πολιτείαν διεκόσμησε.
[53, 1]   αὖθις ταῦτ´ ἐποίησεν, οὐκ οἶδα·  τὸν   γὰρ Ἀγρίππαν ἐς ὑπερβολὴν ἐτίμα·
[53, 33]   Τιριδάτην τῷ Φραάτῃ οὐκ ἐξέδωκεν,  τὸν   δ´ υἱὸν αὐτῷ, ὃν πρότερον
[53, 30]   ἐσγράψας ἔδωκε, τῷ δ´ Ἀγρίππᾳ  τὸν   δακτύλιον ἐνεχείρισε. καὶ αὐτὸν μηδὲν
[53, 27]   τῷ μὲν Μεσσάλᾳ ἀργύριον ἐχαρίσατο,  τὸν   δὲ Ἀγρίππαν σύνοικον ἐποιήσατο. οὗτός
[53, 10]   φθονοῦντές τισι, μήθ´ ὑπὲρ τοῦ  τὸν   δεῖνα τὸν δεῖνα πλεονεκτῆσαί
[53, 10]   ὑπὲρ τοῦ τὸν δεῖνα  τὸν   δεῖνα πλεονεκτῆσαί τι, ἀλλ´ ὑπὲρ
[53, 19]   τε τὴν βουλὴν καὶ ἐς  τὸν   δῆμον πάντα, καὶ εἰ πόρρω
[53, 31]   μειρακίου γνώμῃ ἐθάρσει, ἀλλ´ ἤτοι  τὸν   δῆμον τὴν ἐλευθερίαν κομίσασθαι
[53, 16]   προτίθεσθαι, καὶ τὸ τὸν στέφανον  τὸν   δρύινον ὑπὲρ αὐτῶν ἀρτᾶσθαι, τότε
[53, 7]   Αἰγύπτου καταστροφήν; ἀλλὰ τὸν Φαρνάκην  τὸν   Ἰούβαν τὸν Φραάτην, τὴν ἐπὶ
[53, 20]   ἀφ´ οὗπερ καὶ νῦν προστρεπόμενοι  τὸν   κρατοῦντα λέγειν εἰώθαμεν ὅτι σοι
[53, 24]   αὐτοχειρίᾳ ἀποθανεῖν ἀναγκάσαι, καὶ πρὸς  τὸν   Λάργον ἀπέκλιναν, ἐπειδήπερ αὔξειν ἤρχετο,
[53, 31]   καὶ πάνυ πάντες αὐτοῦ ὅτι  τὸν   Μάρκελλον καὶ ὡς γαμβρὸν καὶ
[53, 32]   ~ῥαΐσας δ´ οὖν, καὶ μαθὼν  τὸν   Μάρκελλον οὐκ ἐπιτηδείως τῷ Ἀγρίππᾳ
[53, 30]   διάδοχον μὲν οὐδένα ἀπέδειξε, καίτοι  τὸν   Μάρκελλον πάντων προκριθήσεσθαι ἐς τοῦτο
[53, 33]   ἐπιτραπεὶς παρ´ αὐτῆς τὴν διάγνωσιν  τὸν   μὲν Τιριδάτην τῷ Φραάτῃ οὐκ
[53, 8]   ἵνα μὴ καὶ τὸν πατέρα  τὸν   μετηλλαχότα αὖθις εἴπω, τίς δὲ
[53, 11]   γε τοῖς δορυφορήσουσιν αὐτὸν διπλάσιον  τὸν   μισθὸν τοῦ τοῖς ἄλλοις στρατιώταις
[53, 1]   ταῖς ἑτέραις ἐχρήσατο, καὶ διάρξας  τὸν   ὅρκον κατὰ τὰ πάτρια ἐπήγαγε.
[53, 27]   αἰτίαν ἀγαθὴν ἔσχεν, ὅτι δημαρχῶν  τὸν   πατέρα, καίπερ ἐξελεύθερόν τινος ὄντα,
[53, 8]   μεγαλοψυχότερός μου, ἵνα μὴ καὶ  τὸν   πατέρα τὸν μετηλλαχότα αὖθις εἴπω,
[53, 17]   λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, καὶ ἄκριτον  τὸν   ποιήσαντα αὐτὸ ὡς καὶ ἐναγῆ
[53, 2]   ἐκέλευσε. καὶ τῷ πλήθει τετραπλάσιον  τὸν   σῖτον ἔνειμε, βουλευταῖς τέ τισι
[53, 16]   βασιλείων αὐτοῦ προτίθεσθαι, καὶ τὸ  τὸν   στέφανον τὸν δρύινον ὑπὲρ αὐτῶν
[53, 7]   πόλιν ἡμῶν νοσῆσαι, τοῦτον αὐτὴν  τὸν   τρόπον εὔξασθαί τινα στασιάσαι· τὸ
[53, 20]   τῷ συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ οἱ  τὸν   τῶν Ἰβήρων τρόπον καθωσίωσε καὶ
[53, 26]   τῆς πατρῴας ἀρχῆς, ἐπείπερ ἐς  τὸν   τῶν Ῥωμαίων κόσμον οἱ πλείους
[53, 21]   πλεῖστον τούς τε ὑπάτους  τὸν   ὕπατον, ὁπότε καὶ αὐτὸς ὑπατεύοι,
[53, 7]   τὴν Αἰγύπτου καταστροφήν; ἀλλὰ  τὸν   Φαρνάκην τὸν Ἰούβαν τὸν Φραάτην,
[53, 8]   ἀντέχειν δύναμαι· καὶ προσέτι καὶ  τὸν   φθόνον καὶ τὸ μῖσος,
[53, 7]   ἀλλὰ τὸν Φαρνάκην τὸν Ἰούβαν  τὸν   Φραάτην, τὴν ἐπὶ τοὺς Βρεττανοὺς
[53, 13]   κατέδειξεν (ἐκείνοις γὰρ δὴ μόνοις  τὸν   ὠνομασμένον ἱππέα, δι´ ἅπερ εἶπον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006