Alphabétiquement     [«   »]
τάχιστα 1
ταχὺ 1
τέ 14
τε 239
τείχη 1
τείχους 1
τειχῶν 1
Fréquences     [«    »]
144 μὲν
137 τοῦ
130 τῶν
239 τε
756 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τε


Livre, Chap.
[53, 31]   ἐπετέλει συνδιαθεὶς λαμπρῶς, ὥστε τήν  τε   ἀγορὰν ἐν παντὶ τῷ θέρει
[53, 27]   Ἀντωνίου γενομένη ὕστερον δὲ τῷ  τε   Ἀγρίππᾳ καὶ τῷ Μεσσάλᾳ δοθεῖσα,
[53, 1]   ἐς ὑπερβολὴν ἐτίμα· ἀμέλει τήν  τε   ἀδελφιδῆν αὐτῷ συνῴκισε, καὶ σκηνήν,
[53, 33]   εἶχεν, ἀπέπεμψεν ἐπὶ τῷ τούς  τε   αἰχμαλώτους καὶ τὰ σημεῖα τὰ
[53, 2]   τῶν ἀναλωμάτων ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τά  τε   ἄλλα καὶ τὰ δικαστήρια τὰ
[53, 1]   Καῖσαρ ἦρξε, καὶ τά  τε   ἄλλα κατὰ τὸ νομιζόμενον ἀπὸ
[53, 17]   τοὺς βουλευτὰς θανατοῦν δύνασθαι, τά  τε   ἄλλα ὅσα τοῖς τε ὑπάτοις
[53, 21]   καὶ ἐγένετο· ~Αὔγουστος δὲ τά  τε   ἄλλα τὰ τῇ ἀρχῇ προσήκοντα
[53, 1]   οὖν τῷ τότε παρόντι τά  τε   ἄλλα ὥσπερ εἴθιστο ἔπραξε, καὶ
[53, 6]   εἰ ταῦθ´ οὕτω φρονῶ, τήν  τε   ἄλλην ἐπιείκειάν μου καὶ πρᾳότητα
[53, 24]   παρέδωκεν. ἐπ´ οὖν τούτῳ οἵ  τε   ἄλλοι πάντες οἱ πρῶτοι καὶ
[53, 32]   ἐν νόμῳ δή τινι τοῖς  τε   ἄλλοις καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τῇ
[53, 30]   καὶ τάς τε ἀρχὰς τούς  τε   ἄλλους τοὺς πρώτους καὶ τῶν
[53, 29]   ἄλλη τις στρατεία καινὴ ἀρχήν  τε   ἅμα καὶ τέλος ἔσχεν· ἐπὶ
[53, 4]   καὶ τὸ συναράμενόν μοι τῇ  τε   ἀμοιβῇ τῶν εὐεργεσιῶν ᾠκείωται καὶ
[53, 17]   ποιεῖσθαι καὶ χρήματα ἀθροίζειν πολέμους  τε   ἀναιρεῖσθαι καὶ εἰρήνην σπένδεσθαι, τοῦ
[53, 24]   ποιησάμενος, καὶ διὰ τοῦτο τά  τε   ἀναλώματα τὰ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ
[53, 15]   ἐπιτρόποις καὶ τοῖς ἀνθυπάτοις τοῖς  τε   ἀντιστρατήγοις δίδωσιν, ὅπως ἐπὶ ῥητοῖς
[53, 1]   τεμένισμα τὸ περὶ αὐτό, τάς  τε   ἀποθήκας τῶν βιβλίων, ἐξεποίησε καὶ
[53, 1]   τῇ ἀκριβεῖ δημοκρατίᾳ ἐνενόμιστο. τό  τε   Ἀπολλώνιον τὸ {τε} ἐν τῷ
[53, 10]   τιμωρίας ἀλλὰ τιμῶν τυγχάνητε. τάς  τε   ἀρχὰς καὶ τὰς εἰρηνικὰς καὶ
[53, 30]   καὶ τελευτήσων διέθετο, καὶ τάς  τε   ἀρχὰς τούς τε ἄλλους τοὺς
[53, 32]   κἂν μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν  τε   ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον ἐσαεὶ καθάπαξ
[53, 30]   χρυσῆν καὶ στέφανον χρυσοῦν δίφρον  τε   ἀρχικὸν ἔς τε τὸ θέατρον
[53, 12]   Ἀφρικὴ καὶ Νουμιδία  τε   Ἀσία καὶ Ἑλλὰς μετὰ
[53, 25]   αὐτῷ καὶ οἱ Κάνταβροι οἵ  τε   Ἄστυρες πολεμωθέντες. οἰκοῦσι δὲ ἐκεῖνοι
[53, 29]   ~οἱ δὲ δὴ Κάνταβροι οἵ  τε   Ἄστυρες, ὡς τάχιστα Αὔγουστος
[53, 30]   (ἀπελεύθερος γὰρ ἦν) χρῆσθαι τήν  τε   ἀτέλειαν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς
[53, 25]   πάντα τὰ θέατρα ἐδόθη· τόν  τε   Αὔγουστον ἐς τὴν Βρεττανίαν, ἐπειδὴ
[53, 27]   ἐν δὲ τῷ προνάῳ τοῦ  τε   Αὐγούστου καὶ ἑαυτοῦ ἀνδριάντας ἔστησε.
[53, 19]   ἐσεφέρετο· καὶ διὰ τοῦτο πάντες  τε   αὐτὰ ἐμάνθανον καὶ πολλοὶ συνέγραφον,
[53, 25]   ἠρρώστει· Γάιος δὲ Ἀντίστιος προσεπολέμησέ  τε   αὐτοῖς ἐν τούτῳ καὶ συχνὰ
[53, 15]   ἐς τὰ ἕτερα, τὰ τοῦ  τε   αὐτοκράτορος ὀνομαζόμενα καὶ πολιτικὰ στρατόπεδα
[53, 32]   διὰ ταῦθ´ γερουσία δήμαρχόν  τε   αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσατο,
[53, 23]   καὶ γερουσία ἅπασα ἁλῶναί  τε   αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ
[53, 11]   τὰς ἐλπίδας· οὔτ´ ἀπιστήσαντες διαβαλεῖν  τε   αὐτὸν καὶ ἐλέγξαι ἐτόλμων, οἱ
[53, 29]   καὶ ἐκεῖνα {τε} ἐλυμαίνετο, ἴαμά  τε   αὐτοῦ οὐδὲν ἦν χωρὶς
[53, 25]   συστραφέντες δυσχειρωτότεροι γένωνται, ἐμβαλὼν ῥᾷστά  τε   αὐτούς, ἅτε καὶ κατ´ ὀλίγους
[53, 24]   εἴη. ἄλλος τέ τις προσῆλθέ  τε   αὐτῷ, καίπερ ἀγνὼς ὤν, μετὰ
[53, 31]   ὡς ἀδελφιδοῦν ἀγαπῶν, καὶ ἄλλας  τε   αὐτῷ τιμὰς διδοὺς καὶ τὴν
[53, 14]   μὲν τοῖς τε ὑπατευκόσι τήν  τε   Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ
[53, 17]   δὲ δὴ τοῦ τιμητεύειν τούς  τε   βίους καὶ τοὺς τρόπους ἡμῶν
[53, 26]   καὶ τὰ τοῦ Βόκχου τοῦ  τε   Βογούου ἔδωκε· τοῦ δ´ Ἀμύντου
[53, 14]   μὲν τὰ τοῦ δήμου τῆς  τε   βουλῆς λεγόμενα ἔθνη οἵ τε
[53, 26]   καὶ τῷ μὲν Ἰούβᾳ τῆς  τε   Γαιτουλίας τινὰ ἀντὶ τῆς πατρῴας
[53, 33]   ἐπ´ ἀληθείας τιμηθεὶς λαβεῖν. τά  τε   γὰρ ἄλλα ὡς ἐλευθέροις σφίσι
[53, 27]   καὶ ἐπὶ πλεῖον ἐτίμησε. τούς  τε   γὰρ γάμους τῆς τε θυγατρὸς
[53, 11]   οἱ δὲ τῇ μετανοίᾳ. τό  τε   γὰρ δημοκρατικὸν ἤδη τινὲς ὡς
[53, 22]   ἔδωκε, γνώμην ἔχω συγγράψαι. πολλάκις  τε   γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν ἐγένετο, καὶ
[53, 22]   Γαλατίας ἐλθὼν ἐνταῦθα ἐνδιέτριψεν ἐκεῖνοί  τε   γὰρ ἐπικηρυκεύσεσθαί οἱ ἐδόκουν, καὶ
[53, 29]   μὴν καὶ ἀπόνως προεχώρει·  τε   γὰρ ἐρημία καὶ ἥλιος
[53, 31]   παρ´ ἐκείνου λαβεῖν ἠθέλησεν· εὖ  τε   γὰρ ἠπίστατο προσφιλῆ σφισιν ἐς
[53, 8]   ὑπὲρ τῆς πόλεως ποιῶ. αὐτός  τε   γὰρ καὶ πεπόνημαι καὶ τεταλαιπώρημαι,
[53, 21]   ἀρέσῃ τινά, προμαθὼν ἐπανορθώσῃ· προετρέπετό  τε   γὰρ πάνθ´ ὁντινοῦν συμβουλεύειν οἱ,
[53, 17]   τοῦ τῆς δικτατορίας προσεποιήσαντο. ὕπατοί  τε   γὰρ πλειστάκις γίγνονται, καὶ ἀνθύπατοι
[53, 4]   ἄρχειν, καὶ αὐτοὶ ὁρᾶτε· τό  τε   γὰρ στασιάσαν πᾶν ἤτοι δικαιωθὲν
[53, 19]   τὴν ἀκρίβειαν αὐτῶν παρέχεται. ἔν  τε   γὰρ τῇ Ῥώμῃ συχνὰ καὶ
[53, 14]   τινὰ τὰς ἡγεμονίας δίδωσιν. ἰσαρίθμους  τε   γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὓς
[53, 32]   ἔχοντα καὶ ἐπαίνους ποιούμενον· τό  τε   γὰρ φιλικὸν καὶ τὸ πιστὸν
[53, 13]   τῶν δοθέντων οἱ ὑπέστη· τοσούτῳ  τε   γὰρ χρόνῳ καταστήσειν αὐτὰ ὑπέσχετο,
[53, 29]   καὶ ἐπὶ πολὺ ἥσθησαν· τῆς  τε   γὰρ χώρας αὐτῶν δῃωθείσης καὶ
[53, 33]   τε Τίβερις αὐξηθεὶς τήν  τε   γέφυραν τὴν ξυλίνην κατέσυρε καὶ
[53, 28]   ἑκατὸν δραχμὰς δώσειν ὑπέσχετο, τό  τε   γράμμα τὸ περὶ αὐτῶν ἀπηγόρευσε
[53, 11]   δὲ καὶ μετὰ τοῦτο, μοναρχεῖσθαί  τε   δεόμενοι καὶ πάντα τὰ ἐς
[53, 21]   δήμων καὶ βασιλέων ἐχρημάτιζεν,  τε   δῆμος ἐς τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ
[53, 12]   καὶ παρὰ τῆς γερουσίας τοῦ  τε   δήμου ἐβεβαιώσατο, βουληθεὶς δὲ δὴ
[53, 12]   Σαρδώ τε καὶ Βαιτικὴ τοῦ  τε   δήμου καὶ τῆς γερουσίας εἶναι,
[53, 11]   κατελάμβανεν. ὀλίγοι μὲν γὰρ τήν  τε   διάνοιαν αὐτοῦ ᾔδεσαν κἀκ τούτου
[53, 17]   ἀντὶ τῆς τοῦ βασιλέως τοῦ  τε   δικτάτορος ἐπικλήσεως ἔχουσιν. αὐτὰς μὲν
[53, 25]   ἀρίστη τῆς γῆς τῶν  τε   δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ πόλιν
[53, 30]   πραγμάτων τῷ μὲν Πίσωνι τάς  τε   δυνάμεις καὶ τὰς προσόδους τὰς
[53, 13]   ἐκέλευσε. τοὺς δὲ ἑτέρους ὑπό  τε   ἑαυτοῦ αἱρεῖσθαι καὶ πρεσβευτὰς αὐτοῦ
[53, 15]   πάντα ὁμοίως τὰ ἔθνη, τά  τε   ἑαυτοῦ δὴ καὶ τὰ τοῦ
[53, 30]   καὶ αὐτὸν Αὔγουστος δημοσίᾳ  τε   ἔθαψεν, ἐπαινέσας ὥσπερ εἴθιστο, καὶ
[53, 1]   πεδίῳ ξυλίνου κατασκευασθέντος ἐποιήθη, ὁπλομαχία  τε   ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐγένετο. καὶ
[53, 29]   τοῦ σώματος ὑπερβάν, καὶ ἐκεῖνα  {τε}   ἐλυμαίνετο, ἴαμά τε αὐτοῦ οὐδὲν
[53, 26]   οὐκ ἠθέλησεν αὐτὰ πέμψαι, ἁψίς  τε   ἐν ταῖς Ἄλπεσι τροπαιοφόρος οἱ
[53, 28]   ἐγένετο. τῷ τε Μαρκέλλῳ βουλεύειν  τε   ἐν τοῖς ἐστρατηγηκόσι καὶ τὴν
[53, 27]   ἀεὶ χρῆσθαι. ~Αὔγουστος μὲν ταῦτά  τε   ἐν τοῖς πολέμοις ἔπραξε, καὶ
[53, 33]   τοιούτων προσημαίνεσθαι, τότε μὲν λύκος  τε   ἐν τῷ ἄστει συνελήφθη, καὶ
[53, 1]   ἐνενόμιστο. τό τε Ἀπολλώνιον τὸ  {τε}   ἐν τῷ Παλατίῳ καὶ τὸ
[53, 27]   γυμνάσιον, ἐπειδήπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί  τε   ἐν τῷ τότε χρόνῳ καὶ
[53, 8]   ἀρίστους ἄνδρας ἐγγίγνεταί τισι, τάς  τε   ἐξ αὐτῶν ἐπιβουλὰς προορῶμαι. καὶ
[53, 24]   ἐπήρετο εἰ γνωρίζοι ἑαυτόν, ἐπειδή  τε   ἐξηρνήσατο, ἐς γραμματεῖον τὴν ἄρνησιν
[53, 17]   καὶ τῶν ἱερῶν κυριεύουσιν.  τε   ἐξουσία δημαρχικὴ καλουμένη, ἣν
[53, 20]   ἀπ´ αὐτοῦ οἱ μάντεις ὅτι  τε   ἐπὶ μέγα αὐξήσοι καὶ ὅτι
[53, 17]   ἀνθήσαντες ἔσχον, δίδωσί σφισι τά  τε   ἐπιγιγνόμενα ὑφ´ ἑτέρου τινός, ἂν
[53, 31]   καὶ ὀρχηστήν τινα ἱππέα γυναῖκά  τε   ἐπιφανῆ ἐς τὴν ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν,
[53, 21]   καὶ τὰ μείζω προσκοπεῖσθαι, τοῦτό  τε   ἐποίει καὶ ἔστιν ὅτε καὶ
[53, 1]   ποντίφικας καὶ τοὺς οἰωνιστὰς τούς  τε   ἑπτὰ καὶ τοὺς πεντεκαίδεκα ἄνδρας
[53, 13]   τε τῆς ἡγεμονίας κοσμήματα, ὅταν  τε   ἐς τὴν προστεταγμένην σφίσι χώραν
[53, 10]   ἂν μὲν οὕτω πολιτεύσησθε, αὐτοί  τε   εὐδαιμονήσετε καὶ ἐμοὶ χαριεῖσθε, ὅστις
[53, 28]   αὐτοῦ ἐποιήσατο, καὶ ἐπειδὴ πλησιάζειν  τε   ἤδη τῇ πόλει ἠγγέλθη (ὑπὸ
[53, 27]   τούς τε γὰρ γάμους τῆς  τε   θυγατρὸς τῆς Ἰουλίας καὶ τοῦ
[53, 7]   στασιάσαι· τὸ γάρ τοι τοσοῦτόν  τε   ἰσχύσαντας ἡμᾶς καὶ οὕτω καὶ
[53, 29]   καὶ ὁτιοῦν ἐκφῆναί οἱ, σῖτόν  τε   καὶ ἄλλα τινὰ χαρίσασθαι τῷ
[53, 12]   τοῦ προσκειμένου οἱ Πόντου, Σαρδώ  τε   καὶ Βαιτικὴ τοῦ τε δήμου
[53, 12]   Ναρβωνήσιοι καὶ οἱ Λουγδουνήσιοι Ἀκυιτανοί  τε   καὶ Βελγικοί, αὐτοί τε καὶ
[53, 17]   που καὶ ἕκαστα ἐνομίσθη, οὕτω  τε   καὶ διὰ τούτων τῶν ὀνομάτων
[53, 10]   τὰς πολεμικὰς τοῖς ἀεὶ ἀρίστοις  τε   καὶ ἐμφρονεστάτοις ἐπιτρέπετε, μήτε φθονοῦντές
[53, 2]   στάσεις κἀν τοῖς πολέμοις, ἄλλως  τε   καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου
[53, 9]   τέ ἐστι πᾶσί τινα, ἄλλως  τε   καὶ ἐν τοσούτοις πολέμοις, τοῖς
[53, 19]   φόβῳ τινὰ καὶ χάριτι φιλίᾳ  τε   καὶ ἔχθρᾳ τισὶν ἐρρήθη, παρὰ
[53, 20]   ἐξεπήδησεν (ἐδημάρχει γάρ) καὶ ἐκείνους  τε   καὶ μετὰ ταῦτα καὶ τοὺς
[53, 12]   Ἀκυιτανοί τε καὶ Βελγικοί, αὐτοί  τε   καὶ οἱ ἔποικοί σφων· Κελτῶν
[53, 6]   σωφρόνως καὶ φιλικῶς πολιτεύεσθαι· ἄν  τε   καὶ τὸ εὐκλεές, οὗπερ ἕνεκα
[53, 6]   τὰ ὑμέτερα ὑμᾶς διέπειν, ἄν  τε   καὶ τὸ συμφέρον, συμφορώτατον ἡγοῦμαι
[53, 18]   ὡς καὶ πατέρας αἰδῶνται. τοσαῦταί  τε   καὶ τοιαῦται αἱ προσηγορίαι εἰσὶν
[53, 11]   μεταστάσει τῆς πολιτείας ἠρέσκοντο, τῷ  τε   Καίσαρι ἔχαιρον. καὶ ἀπ´ αὐτῶν
[53, 15]   ἐπιτρόπους (οὕτω γὰρ τοὺς τάς  τε   κοινὰς προσόδους ἐκλέγοντας καὶ τὰ
[53, 25]   Τίτος μετὰ ταῦτα Καρίσιος τήν  τε   Λαγκίαν τὸ μέγιστον τῶν Ἀστύρων
[53, 2]   ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ  τε   Λεπίδου συναρχίᾳ, καὶ ἀνόμως καὶ
[53, 12]   τοῦ δὲ δὴ Καίσαρος  τε   λοιπὴ Ἰβηρία, τε περὶ
[53, 12]   Ἠπείρου, καὶ τὸ Δελματικὸν τό  τε   Μακεδονικὸν καὶ Σικελία, Κρήτη τε
[53, 28]   τῇ ἀνακομιδῇ αὐτοῦ ἐγένετο. τῷ  τε   Μαρκέλλῳ βουλεύειν τε ἐν τοῖς
[53, 29]   καὶ τειχῶν τινων καυθέντων, τό  τε   μέγιστον τῶν χειρῶν τοῖς ἀεὶ
[53, 12]   τε Μακεδονικὸν καὶ Σικελία, Κρήτη  τε   μετὰ Λιβύης τῆς περὶ Κυρήνην
[53, 30]   μνημεῖον ᾠκοδομεῖτο κατέθετο, τῇ  τε   μνήμῃ τοῦ θεάτρου τοῦ προκαταβληθέντος
[53, 12]   Λυσιτανία, καὶ Γαλάται πάντες, οἵ  τε   Ναρβωνήσιοι καὶ οἱ Λουγδουνήσιοι Ἀκυιτανοί
[53, 17]   ἀναιρεῖσθαι καὶ εἰρήνην σπένδεσθαι, τοῦ  τε   ξενικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ ἀεὶ
[53, 20]   ἄλλοις συνεβούλευε τοῦτο ποιῆσαι. ἐπειδή  τε   Αὔγουστος ἐμποδών οἱ ἐγένετο,
[53, 21]   καὶ ἐπὶ τῷ δήμῳ τῷ  τε   ὁμίλῳ κατὰ τὸ ἀρχαῖον ποιούμενος
[53, 24]   ἐκ τούτου διηλέγχθη ὅτι ἐκεῖνόν  τε,   ὃν τέως ἐκολάκευον, οὕτω τότε
[53, 13]   αἱρεῖσθαι καὶ πρεσβευτὰς αὐτοῦ ἀντιστρατήγους  τε   ὀνομάζεσθαι, κἂν ἐκ τῶν ὑπατευκότων
[53, 24]   τοῖς δ´ ἀγορανόμοις παραχρῆμα ἐπιμελεῖσθαί  τε   ὅπως μηδὲν ἐμπίμπρηται, κἂν ἄρα
[53, 28]   ἑαυτοῦ καὶ τῶν νόμων πάντα  τε   ὅσα βούλοιτο ποιοίη καὶ πάνθ´
[53, 27]   δὲ Ἀγρίππαν σύνοικον ἐποιήσατο. οὗτός  τε   οὖν ἐκ τούτων οὐκ ἀπεικότως
[53, 23]   ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη  τε   οὖν ἐπ´ αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου
[53, 2]   ἕκτην αὑτοῦ ὑπατείαν προθείς. εὐδοκιμῶν  τε   οὖν ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπαινούμενος
[53, 13]   ἀντ´ ἐκείνων ἄρχοντας προσηγόρευσε. τῇ  τε   οὖν ἐπικλήσει τῇ τῶν ἀντιστρατήγων
[53, 12]   ὠκεανοῦ τοῦ Βρεττανικοῦ οὖσαν. ταῦτά  τε   οὖν καὶ Συρία
[53, 32]   δὲ ἐν Λέσβῳ διέτριψε. ταῦτά  τε   οὕτως Αὔγουστος ἐποίησε, καὶ
[53, 2]   ὑπ´ ἰδιωτῶν τινων γεγενημένους τοῖς  τε   παισὶν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐκγόνοις,
[53, 2]   περὶ τὰ οἰκοδομήματα, ἀπήλλαξε, τά  τε   παλαιὰ συμβόλαια τῶν τῷ κοινῷ
[53, 27]   ἀσκεῖν μάλιστα ἐδόκουν, ἐπεκάλεσε. τό  τε   Πάνθειον ὠνομασμένον ἐξετέλεσε· προσαγορεύεται δὲ
[53, 23]   τῆς δόξης αὐτῶν ἀντεποιεῖτο, ταῖς  τε   παρ´ αὐτοῦ τιμαῖς οὔτε ἐς
[53, 19]   τὰ τῶν ἀεὶ κρατούντων τῶν  τε   παραδυναστευόντων σφίσι βουλήματα ὑποπτεύεται. καὶ
[53, 4]   τινὸς ἐπεθύμησα, ἀλλ´ ὄντως τῷ  τε   πατρὶ δεινῶς σφαγέντι τιμωρῆσαι καὶ
[53, 12]   τε λοιπὴ Ἰβηρία,  τε   περὶ Ταρράκωνα καὶ Λυσιτανία,
[53, 21]   μετ´ ὀλίγων καθ´ ἡσυχίαν τά  τε   πλείω καὶ τὰ μείζω προσκοπεῖσθαι,
[53, 17]   μὲν τούτων τῶν ὀνομάτων καταλόγους  τε   ποιεῖσθαι καὶ χρήματα ἀθροίζειν πολέμους
[53, 16]   οἱ ὡς καὶ ἀεὶ τούς  τε   πολεμίους νικῶντι καὶ τοὺς πολίτας
[53, 10]   τὴν δὲ δὴ πόλιν ἔς  τε   πολέμους πολλοὺς καὶ ἐς κινδύνους
[53, 25]   τῷ αὐτῷ ἔτει τούτῳ  τε   Πολέμων ἐν τῷ Πόντῳ
[53, 22]   ἐποιήσατο καὶ τὸν βίον τήν  τε   πολιτείαν διεκόσμησε. κἀντεῦθεν ἔς τε
[53, 24]   Ἐγνάτιος Ῥοῦφος ἀγορανομήσας, καὶ ἄλλα  τε   πολλὰ καλῶς πράξας καὶ ταῖς
[53, 2]   αὐτοῖς τοῖς κατασκευάσασιν αὐτούς. ἐπειδή  τε   πολλὰ πάνυ κατά τε τὰς
[53, 33]   ἄστει συνελήφθη, καὶ πῦρ χειμών  τε   πολλοῖς οἰκοδομήμασιν ἐλυμήνατο, τε
[53, 12]   ἀρχῆς καρπῷτο, αὐτὸς δὲ τούς  τε   πόνους καὶ τοὺς κινδύνους ἔχῃ,
[53, 1]   περιτροπῆς μέλουσα, λέγω δὲ τούς  τε   ποντίφικας καὶ τοὺς οἰωνιστὰς τούς
[53, 5]   παρ´ ἐμοῦ ἐπικουρίας ἔχρῃζε, πάντα  τε   προθύμως καὶ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν
[53, 25]   ἑκάτεροι τοῦ τε Πυρηναίου τοῦ  {τε}   πρὸς τῇ Ἰβηρίᾳ τὸ καρτερώτατον
[53, 9]   ὅπλα καὶ τὰ ἔθνη τάς  τε   προσόδους καὶ τοὺς νόμους, τοσοῦτον
[53, 12]   δόξαι, τὴν μὲν φροντίδα τήν  τε   προστασίαν τῶν κοινῶν πᾶσαν ὡς
[53, 25]   μοι, οὗτοι δὲ ἑκάτεροι τοῦ  τε   Πυρηναίου τοῦ {τε} πρὸς τῇ
[53, 24]   ὥστ´ ἀπαντήσας ποτὲ αὐτῷ τήν  τε   ῥῖνα καὶ τὸ στόμα τὸ
[53, 25]   ἠθέλησαν ὁμολογῆσαι, στρατευσείοντα κατέσχον οἵ  τε   Σάλασσοι ἐπαναστάντες αὐτῷ καὶ οἱ
[53, 27]   τῷ δημαρχικῷ βάθρῳ παρεκαθίσατο. Πούπλιός  τε   Σερουίλιος ὄνομα καὶ αὐτὸς ἔλαβεν,
[53, 26]   τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ καὶ τῷ  {τε}   στεφάνῳ καὶ τῇ ἐσθῆτι τῇ
[53, 10]   τῶν εἰρηνούντων αὐτοῖς χρῆσθε. τούς  τε   στρατιώτας τρέφετε μὲν ἀρκούντως, ὥστε
[53, 4]   ἔτι καὶ μᾶλλον εἶναι. τά  τε   στρατιωτικὰ ἀκμάζει μοι καὶ εὐνοίᾳ
[53, 13]   ἑαυτῷ δόξῃ, ἄρχειν ἐποίησε, τήν  τε   στρατιωτικὴν σκευὴν φοροῦντας καὶ ξίφος,
[53, 23]   φιλανθρωπότατα καὶ τὰ εὐκλεέστατα τά  τε   συμφορώτατα καὶ συμβουλεύων οἱ καὶ
[53, 1]   ὁμοίαν τῇ ἑαυτοῦ παρεῖχε, τό  τε   σύνθημα παρ´ ἀμφοτέρων σφῶν ἐδίδοτο.
[53, 29]   τῇ νόσῳ αὐτῶν χρησάμενοι τά  τε   σφέτερα ἐκομίσαντο καὶ ἐκείνων τοὺς
[53, 29]   τῶν δὲ δὴ περιγιγνομένων ἔς  τε   τὰ σκέλη κατῄει, πᾶν τὸ
[53, 1]   κατὰ τὸ ἐπιβάλλον παρέδωκεν, αὐτός  τε   ταῖς ἑτέραις ἐχρήσατο, καὶ διάρξας
[53, 14]   τε βουλῆς λεγόμενα ἔθνη οἵ  τε   ταμιεύοντες, οὓς ἂν κλῆρος
[53, 28]   ἐκεῖνος δὲ ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν. τῶν  τε   ταμιευσόντων ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐπιλειπόντων
[53, 16]   διελέχθη, ἔλαβε· καὶ γὰρ τό  τε   τὰς δάφνας πρὸ τῶν βασιλείων
[53, 2]   ~ὁ δ´ οὖν Καῖσαρ ἔς  τε   τὰς θεωρίας ἐκ τῶν ἰδίων
[53, 20]   ταῦτα καὶ τοὺς λοιπούς, κατά  τε   τὰς ὁδοὺς καὶ κατὰ τοὺς
[53, 2]   ἐπειδή τε πολλὰ πάνυ κατά  τε   τὰς στάσεις κἀν τοῖς πολέμοις,
[53, 28]   Γαΐου Νωρβανοῦ ἦρξε, καὶ ἔν  τε   τῇ νουμηνίᾳ ὅρκους βουλὴ
[53, 28]   τὴν Ῥώμην ἄλλα τινὰ ἐπί  τε   τῇ σωτηρίᾳ καὶ ἐπὶ τῇ
[53, 33]   σημεῖα τὰ στρατιωτικὰ τὰ ἔν  τε   τῇ τοῦ Κράσσου καὶ ἐν
[53, 22]   εἰκόνες αὐτῷ ἐφ´ ἁψίδων ἔν  τε   τῇ τοῦ Τιβέριδος γεφύρᾳ καὶ
[53, 19]   δύναται. πρότερον μὲν γὰρ ἔς  τε   τὴν βουλὴν καὶ ἐς τὸν
[53, 2]   οἱ τῶν βουλευτῶν παρασκευάσας ἔς  τε   τὴν γερουσίαν ἐσῆλθεν ἕβδομον ὑπατεύων,
[53, 2]   τινα καὶ ἔδωκεν αὐτῷ, πρός  τε   τὴν διοίκησίν σφων δύο κατ´
[53, 22]   τε πολιτείαν διεκόσμησε. κἀντεῦθεν ἔς  τε   τὴν Ἰβηρίαν ἀφίκετο, καὶ κατεστήσατο
[53, 13]   αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου. τά  τε   τῆς ἡγεμονίας κοσμήματα, ὅταν τε
[53, 27]   τὸν Αὔγουστον φιλοτιμίας, ἀλλ´ ἔκ  τε   τῆς πρὸς ἐκεῖνον λιπαροῦς εὐνοίας
[53, 30]   ἀλλ´ ἔδει γὰρ αὐτὸν τά  τε   τῆς τύχης καὶ τὰ τῆς
[53, 33]   τε πολλοῖς οἰκοδομήμασιν ἐλυμήνατο,  τε   Τίβερις αὐξηθεὶς τήν τε γέφυραν
[53, 18]   τοῦτο ἀρχὴν ἐγένετο ἀλλ´ ἔς  τε   τιμὴν καὶ ἐς παραίνεσιν, ἵν´
[53, 23]   ἀπόλαυσιν ἰδίαν ἐχρῆτο, ἀλλ´ ἔς  τε   τὸ αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐς
[53, 19]   οὖν πολιτεία οὕτω τότε πρός  τε   τὸ βέλτιον καὶ πρὸς τὸ
[53, 6]   οὐ βούλομαι. ἐγὼ γάρ, ἄν  τε   τὸ δίκαιόν τις ἐξετάζῃ, δικαιότατον
[53, 30]   χρυσοῦν δίφρον τε ἀρχικὸν ἔς  τε   τὸ θέατρον ἐν τῇ τῶν
[53, 27]   καίπερ ἐξελεύθερόν τινος ὄντα, ἔς  τε   τὸ θέατρον ἐσήγαγε καὶ ἐν
[53, 7]   ὅτι πολλῶν καὶ μεγάλων ἔς  τε   τὸ κοινὸν εὐεργετημάτων καὶ ἐς
[53, 23]   ~μετὰ δὲ δὴ τοῦτο αὐτός  τε   τὸ ὄγδοον σὺν τῷ Ταύρῳ
[53, 20]   Αὔγουστος ἐμποδών οἱ ἐγένετο, πρός  τε   τὸ πλῆθος τὸ προσεστὸς ἐξεπήδησεν
[53, 19]   τῷ ὑπηκόῳ αὐτῆς πολλά, πρός  τε   τὸ πολέμιον ἀεὶ καὶ καθ´
[53, 25]   ἐπαιρόμενοι, μήτε ἐς χεῖρας διά  τε   τὸ τῷ πλήθει ἐλαττοῦσθαι καὶ
[53, 25]   καταφρονήσαντες αὐτοῦ οἱ βάρβαροι ὁμόσε  τε   τοῖς Ῥωμαίοις ἐχώρησαν καὶ ἐνικήθησαν.
[53, 27]   εἰκόνας ἐν τοῖς ἀγάλμασι, τῷ  τε   τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τῆς
[53, 30]   διὰ τοῦτο καὶ χρήματα παρά  τε   τοῦ Αὐγούστου καὶ παρὰ τῆς
[53, 18]   γὰρ δὴ τοῦ Καίσαρος  τε   τοῦ Αὐγούστου πρόσρησις δύναμιν μὲν
[53, 17]   τοῦ πωμηρίου ὦσιν, ὀνομάζονται· τήν  τε   τοῦ αὐτοκράτορος πρόσρησιν διὰ παντὸς
[53, 17]   προσεῖπον. ~οὕτω μὲν δὴ τό  τε   τοῦ δήμου καὶ τὸ τῆς
[53, 15]   τῳ διάδοχος ἔλθῃ, ἔκ  τε   τοῦ ἔθνους αὐτίκα αὐτὸν ἐξορμᾶσθαι
[53, 17]   ὅπως ἂν αὐτοῖς δόξῃ. ἔκ  τε   τοῦ ἐν πάσαις ταῖς ἱερωσύναις
[53, 27]   τὸν Αὔγουστον ἐνταῦθα ἱδρῦσαι, τήν  τε   τοῦ ἔργου ἐπίκλησιν αὐτῷ δοῦναι·
[53, 25]   ἐγένετο. καὶ μὲν ἔκ  τε   τοῦ καμάτου καὶ ἐκ τῶν
[53, 13]   γάμου προνομία προσείη, καὶ ἔκ  τε   τοῦ κοινοῦ τῆς γερουσίας συλλόγου
[53, 21]   ἀρχόντων ἕνα παρ´ ἑκάστων, ἔκ  τε   τοῦ λοιποῦ τῶν βουλευτῶν πλήθους
[53, 26]   ἔτ´ ἔχουσι θέας τινὰς διά  τε   τοῦ Μαρκέλλου καὶ διὰ τοῦ
[53, 13]   μὲν γὰρ τὰ ὀνόματα, τό  τε   τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὸ τοῦ
[53, 18]   καὶ ἐς παραίνεσιν, ἵν´ αὐτοί  τε   τοὺς ἀρχομένους ὡς καὶ παῖδας
[53, 25]   αὐτὸς δὲ Αὔγουστος πρός  τε   τοὺς Ἄστυρας καὶ πρὸς τοὺς
[53, 25]   δῆθεν αὐτοῦ στρατιώτας διαπέμψας συνέλαβέ  τε   τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ καὶ
[53, 18]   οἱ τὸ κράτος ἔχοντες κατά  τε   τοὺς νόμους καὶ κατὰ τὸ
[53, 25]   ἐν τῷ Πόντῳ βασιλεύων ἔς  τε   τοὺς φίλους καὶ ἐς τοὺς
[53, 32]   πλείους δι´ ἔτους ἦρξαν, ἐπισχεῖν  τε   τοῦτο αὖθις, ὅπως ὅτι πλεῖστοι
[53, 32]   ἵνα μὴ κωλυθῇ. καὶ ἐπί  τε   τούτῳ ἔπαινον ἔσχε, καὶ ὅτι
[53, 27]   αὐτὸς ἔλαβεν, ὅτι στρατηγῶν ἄρκτους  τε   τριακοσίας καὶ Λιβυκὰ ἕτερα θηρία
[53, 23]   τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην  τε   τῷ Αὐγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς
[53, 32]   ἀνθ´ ἑαυτοῦ Σήστιον ἀνθείλετο, ἀεί  τε   τῷ Βρούτῳ συσπουδάσαντα καὶ ἐν
[53, 20]   ἐπὶ τούτῳ πάντας ἐποίει, ἔν  τε   τῷ ὁμίλῳ ποτὲ κληρονόμον ἔφη
[53, 16]   αὐτὰ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ´ ὅτι ἔν  τε   τῷ Παλατίῳ Καῖσαρ ᾤκει
[53, 14]   μὲν καὶ ἐπὶ τούτοις ἔκ  τε   τῶν ἐστρατηγηκότων καὶ ἐκ τῶν
[53, 1]   ἐν αὐτῇ τὴν ἱπποδρομίαν διά  τε   τῶν παίδων καὶ διὰ τῶν
[53, 19]   τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεθος τό  τε   τῶν πραγμάτων πλῆθος δυσχερεστάτην τὴν
[53, 22]   ἀνδριάντας τινὰς ἑαυτοῦ ἀργυροῦς, πρός  τε   τῶν φίλων καὶ πρὸς δήμων
[53, 29]   ἐρημία καὶ ἥλιος τά  τε   ὕδατα φύσιν τινὰ ἄτοπον ἔχοντα
[53, 25]   καὶ ἐν τοῖς κοίλοις τοῖς  τε   ὑλώδεσιν ἐνεδρεύοντες παρεῖχον, ἐν ἀπόρῳ
[53, 8]   μέντοι μηδ´ ὑποπτεύσῃ ὅτι προέσθαι  τε   ὑμᾶς καὶ πονηροῖς τισιν ἀνδράσιν
[53, 24]   καὶ στρατηγὸς παρανόμως ἀποδειχθείς, ἐπήρθη  τε   ὑπ´ αὐτῶν τούτων καὶ τὸν
[53, 14]   δὴ βουλῇ ἰδίᾳ μὲν τοῖς  τε   ὑπατευκόσι τήν τε Ἀφρικὴν καὶ
[53, 17]   τά τε ἄλλα ὅσα τοῖς  τε   ὑπάτοις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς
[53, 21]   τὸ δὲ δὴ πλεῖστον τούς  τε   ὑπάτους τὸν ὕπατον, ὁπότε
[53, 25]   πολλά, εἴ που κινηθείη, τά  τε   ὑπερδέξια ἀεὶ προκαταλαμβάνοντες καὶ ἐν
[53, 19]   τοῖς τὰ αὐτὰ γράψασι τοῖς  τε   ὑπομνήμασι τοῖς δημοσίοις τρόπον τινὰ
[53, 12]   Συρία κοίλη καλουμένη  τε   Φοινίκη καὶ Κιλικία καὶ Κύπρος
[53, 15]   δὲ δὴ τῶν ἱππέων τούς  τε   χιλιάρχους, καὶ τοὺς βουλεύσοντας καὶ
[53, 29]   καὶ κομιοῦντας αὐτὰ λαβόντες ἔς  τε   χωρία αὐτοὺς ἐπιτήδειά σφισιν ἐσήγαγον
[53, 26]   Λυκαονίας Ῥωμαῖον ἄρχοντα ἔσχε, τά  τε   χωρία τὰ ἐκ τῆς Παμφυλίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006