Alphabétiquement     [«   »]
γαμβρὸν 1
γάμου 1
γάμους 1
γὰρ 80
γάρ 14
γέ 2
γε 18
Fréquences     [«    »]
79 ἐν
73 τοῖς
75 τοὺς
80 γὰρ
85 τῷ
97 τὰ
104 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

γὰρ


Livre, Chap.
[53, 1]   ταῦτ´ ἐποίησεν, οὐκ οἶδα· τὸν  γὰρ   Ἀγρίππαν ἐς ὑπερβολὴν ἐτίμα· ἀμέλει
[53, 33]   ἀληθείας τιμηθεὶς λαβεῖν. τά τε  γὰρ   ἄλλα ὡς ἐλευθέροις σφίσι προσεφέρετο,
[53, 7]   καὶ ἐγὼ ἔχων ἀφίημι. ~τί  γὰρ   ἄν τις καὶ παρεξετάσειεν αὐτῷ;
[53, 7]   ταῦτα οὐκ ἄλλως ἐπικομπῶν (οὐδὲ  γὰρ   ἂν εἶπον αὐτὰ ἀρχήν, εἰ
[53, 8]   οὐδ´ ἀναγκαζόμενοι προσιέμεθα. ~τίς μὲν  γὰρ   ἂν μεγαλοψυχότερός μου, ἵνα μὴ
[53, 14]   κῦρος τῆς ἀρχῆς ἔχουσιν. οὕτω  γὰρ   ἂν ὀρθῶς αὐτούς, οὐ πρὸς
[53, 29]   ἅμα καὶ τέλος ἔσχεν· ἐπὶ  γὰρ   Ἀραβίαν τὴν εὐδαίμονα καλουμένην, ἧς
[53, 17]   ὅπως οὐ βασιλεύονται. αἱ μὲν  γὰρ   ἀρχαὶ αἱ ἐκ τῶν νόμων
[53, 30]   ἔπειτα ἐσομένοις, ἔλαβεν. ἀλλ´ ἔδει  γὰρ   αὐτὸν τά τε τῆς τύχης
[53, 3]   ὑμῶν, πατέρες, προῃρῆσθαι·  γὰρ   αὐτὸς ἕκαστος τῶν ἀκουόντων οὐκ
[53, 32]   ὑπατείαν ἐς Ἀλβανὸν ἐλθών· ἐπεὶ  γὰρ   αὐτός, ἐξ οὗπερ τὰ πράγματα
[53, 27]   ἐπὶ πλεῖον ἐτίμησε. τούς τε  γὰρ   γάμους τῆς τε θυγατρὸς τῆς
[53, 13]   τῶν ὑπατευκότων ὦσι, διέταξε. τῶν  γὰρ   δὴ δύο τούτων ὀνομάτων ἐπὶ
[53, 13]   πλὴν Αἰγυπτίων, ἄρχειν κατέδειξεν (ἐκείνοις  γὰρ   δὴ μόνοις τὸν ὠνομασμένον ἱππέα,
[53, 2]   τέ τισι χρήματα ἐχαρίσατο· οὕτω  γὰρ   δὴ πολλοί σφων πένητες ἐγεγόνεσαν
[53, 18]   χρόνους ὡς ἕκασται ἐψηφίζοντο. τὴν  γὰρ   δὴ τιμητείαν ἔλαβον μέν τινες
[53, 18]   τῆς προσηγορίας αὐτῶν, ἔχειν.  γὰρ   δὴ τοῦ Καίσαρος τε
[53, 18]   τἆλλα αὐτοῖς πράττειν ἐξῆν. λέλυνται  γὰρ   δὴ τῶν νόμων, ὡς αὐτὰ
[53, 11]   δὲ τῇ μετανοίᾳ. τό τε  γὰρ   δημοκρατικὸν ἤδη τινὲς ὡς καὶ
[53, 22]   τις εἰπεῖν ἐθέλει, ἐπεσκευάσθησαν. οὐ  γὰρ   δύναμαι διακρῖναι τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν,
[53, 22]   γνώμην ἔχω συγγράψαι. πολλάκις τε  γὰρ   ἑκάτερον αὐτῶν ἐγένετο, καὶ τί
[53, 17]   δικτάτορος ἐπικλήσεως ἔχουσιν. αὐτὰς μὲν  γὰρ   ἐκείνας οὐ τίθενται, ἐπειδήπερ ἅπαξ
[53, 10]   καὶ μηδένα αὐτῶν μεταβάλητε· τὰ  γὰρ   ἐν ταὐτῷ μένοντα, κἂν χείρω
[53, 31]   οὐ μέντοι καὶ ἀνέγνω· οὐδεὶς  γὰρ   ἐπέτρεψεν. ἐθαύμαζον μέντοι καὶ πάνυ
[53, 22]   ἐλθὼν ἐνταῦθα ἐνδιέτριψεν ἐκεῖνοί τε  γὰρ   ἐπικηρυκεύσεσθαί οἱ ἐδόκουν, καὶ τὰ
[53, 18]   νῦν ἔτι τοῦτο γίγνεται· τὸ  γὰρ   ἔργον αὐτῆς ἔχοντες οὔτε αἱροῦνται
[53, 16]   ὥς γε εἰπεῖν διετάχθη· τῷ  γὰρ   ἔργῳ καὶ πάντων καὶ διὰ
[53, 29]   καὶ ἀπόνως προεχώρει· τε  γὰρ   ἐρημία καὶ ἥλιος τά
[53, 19]   πραχθέντα λεχθῆναι δύναται. πρότερον μὲν  γὰρ   ἔς τε τὴν βουλὴν καὶ
[53, 9]   μοναρχήσας γενέσθαι, αἱροῦμαι. ἐμοὶ μὲν  γὰρ   εὔκλειαν καὶ αὐτὸ τοῦτο οἴσει
[53, 29]   ὀλίγοις σφῶν ὑπῆρξε ποιῆσαι· οὔτε  γὰρ   χώρα οὐδέτερον αὐτῶν φέρει
[53, 30]   καὶ τὸ χρυσοῖς δακτυλίοις (ἀπελεύθερος  γὰρ   ἦν) χρῆσθαι τήν τε ἀτέλειαν
[53, 31]   ἐκείνου λαβεῖν ἠθέλησεν· εὖ τε  γὰρ   ἠπίστατο προσφιλῆ σφισιν ἐς τὰ
[53, 29]   βάρβαροί σφισι προσεπέθεντο. τέως μὲν  γὰρ   ἥττους, ὁπότε γε καὶ προσμίξειαν
[53, 9]   αὐτὸς ἀντεπιταχθῆναι δύναμαι. μάλιστα μὲν  γὰρ   καὶ ἀσφαλῶς ζήσειν καὶ μηδὲν
[53, 23]   δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε· καὶ  γὰρ   καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὅλῃ
[53, 9]   πατρός μου γέγονεν· ἐκεῖνος μὲν  γὰρ   καὶ ἰσόθεος ἀπεδείχθη καὶ τιμῶν
[53, 21]   ἐδίκαζε μετ´ αὐτῶν. ἔκρινε μὲν  γὰρ   καὶ καθ´ ἑαυτὴν βουλὴ
[53, 23]   ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν  γὰρ   καὶ μάταια ἐς τὸν Αὔγουστον
[53, 6]   εἰπεῖν δύνασθαι, ἔμοιγε πιστευσάτω. πολλὰ  γὰρ   καὶ μεγάλα καταλέξαι ἔχων ὅσα
[53, 14]   ἀρχομένους ἐξουσίαν ἔχοντας ἐνομίσθη. πέμπονται  γὰρ   καὶ οἷς οὐκ ἔξεστι τοῦτο,
[53, 8]   τῆς πόλεως ποιῶ. αὐτός τε  γὰρ   καὶ πεπόνημαι καὶ τεταλαιπώρημαι, καὶ
[53, 19]   ἀνεξέλεγκτά γε ὄντα ἀπιστεῖται· καὶ  γὰρ   λέγεσθαι καὶ πράττεσθαι πάντα πρὸς
[53, 5]   κακῶν ἐξελέσθαι ἠθέλησα. ~ὄφελον μὲν  γὰρ   μηδὲ ἐπιστῆναί ποτε οὕτω τοῖς
[53, 9]   πάθω, οἷα πολλοῖς συμβαίνει (οὐδὲ  γὰρ   οἷόν τέ ἐστι πᾶσί τινα,
[53, 17]   ἀληθέστατα ἂν νομίζοιτο. τὸ μὲν  γὰρ   ὄνομα αὐτὸ τὸ μοναρχικὸν οὕτω
[53, 13]   τινὰ ἀποκτεῖναι ἐξεῖναι νενόμισται· οὐ  γὰρ   ὅτι τοῖς βουλευταῖς ἀλλὰ καὶ
[53, 23]   Σέπτα ὠνομασμένα καθιέρωσεν· ὁδὸν μὲν  γὰρ   οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα δὲ
[53, 13]   στρατιώτας δικαιῶσαι ἔξεστιν, ἔχοντας. ἄλλῳ  γὰρ   οὐδενὶ οὔτε ἀνθυπάτῳ οὔτε ἀντιστρατήγῳ
[53, 8]   τὰ κοινὰ ἀνατίθημι. ἐκεῖνο μὲν  γὰρ   οὐδέποτ´ ἂν ἐποίησα, οὐδ´ εἰ
[53, 9]   κακοὶ κακῶς ἀπώλοντο. ἀθάνατοι μὲν  γὰρ   οὐκ ἂν δυνηθείημεν γενέσθαι, ἐκ
[53, 15]   δίδοσθαι τότε ἐνομίσθη. τὸ μὲν  γὰρ   πάλαι ἐργολαβοῦντές τινες παρὰ τοῦ
[53, 21]   τινά, προμαθὼν ἐπανορθώσῃ· προετρέπετό τε  γὰρ   πάνθ´ ὁντινοῦν συμβουλεύειν οἱ, εἴ
[53, 4]   ἀνθρώπους εὐδοξίᾳ νικήσειν. ~ὅτι μὲν  γὰρ   πάρεστί μοι διὰ παντὸς ὑμῶν
[53, 11]   δὲ ἐπινοήμασιν ὁμοίοις ἐχρῶντο. οὔτε  γὰρ   πιστεύσαντες ἀληθῶς αὐτὰ λέγεσθαι χαίρειν
[53, 17]   τῆς δικτατορίας προσεποιήσαντο. ὕπατοί τε  γὰρ   πλειστάκις γίγνονται, καὶ ἀνθύπατοι ἀεί,
[53, 4]   καὶ αὐτοὶ ὁρᾶτε· τό τε  γὰρ   στασιάσαν πᾶν ἤτοι δικαιωθὲν πέπαυται
[53, 16]   τῶν χρημάτων κυριεύων (λόγῳ μὲν  γὰρ   τὰ δημόσια ἀπὸ τῶν ἐκείνου
[53, 16]   κατὰ ἀνθρώπους ὢν ἐπεκλήθη· πάντα  γὰρ   τὰ ἐντιμότατα καὶ τὰ ἱερώτατα
[53, 10]   προσήκει ποιεῖν ὑμᾶς ἐπεξιόντα; καὶ  γὰρ   τὰ λοιπὰ ῥᾳδίως ἂν ἐκ
[53, 13]   ἀνθυπάτους αὐτοὺς ἐπικαλέσας. αὐτὰ μὲν  γὰρ   τὰ ὀνόματα, τό τε τοῦ
[53, 27]   ἑαυτοῦ ἀνδριάντας ἔστησε. καὶ ἐγίγνετο  γὰρ   ταῦτα οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τῷ
[53, 19]   ἀκρίβειαν αὐτῶν παρέχεται. ἔν τε  γὰρ   τῇ Ῥώμῃ συχνὰ καὶ παρὰ
[53, 12]   Καίσαρος μερίδι τότε ἐγένοντο· ὕστερον  γὰρ   τὴν μὲν Κύπρον καὶ τὴν
[53, 27]   ἰδίοις τέλεσιν ἐπεκόσμησε. τοῦτο μὲν  γὰρ   τὴν στοὰν τὴν τοῦ Ποσειδῶνος
[53, 11]   τοὺς βουλευτὰς κατελάμβανεν. ὀλίγοι μὲν  γὰρ   τήν τε διάνοιαν αὐτοῦ ᾔδεσαν
[53, 28]   ἤδη τῇ πόλει ἠγγέλθη (ὑπὸ  γὰρ   τῆς ἀρρωστίας ἐχρόνισε) καὶ τῷ
[53, 20]   τότε τῆς νυκτὸς ἐπεγένετο·  γὰρ   Τίβερις πελαγίσας πᾶσαν τὴν ἐν
[53, 27]   πυριατήριον τὸ Λακωνικὸν κατεσκεύασε· Λακωνικὸν  γὰρ   τὸ γυμνάσιον, ἐπειδήπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι
[53, 16]   ἐθνῶν διανομῆς διελέχθη, ἔλαβε· καὶ  γὰρ   τό τε τὰς δάφνας πρὸ
[53, 14]   τὰς ἡγεμονίας δίδωσιν. ἰσαρίθμους τε  γὰρ   τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὓς ἂν
[53, 15]   ἐνομίσθη· καὶ τοὺς ἐπιτρόπους (οὕτω  γὰρ   τοὺς τάς τε κοινὰς προσόδους
[53, 15]   ὅπως ἐπὶ ῥητοῖς ἐξίωσιν. καὶ  γὰρ   τοῦτο καὶ τὸ μισθοφορὰν καὶ
[53, 22]   ὧν ἐγένετο, μνημονεύεσθαι. ἐν μὲν  γὰρ   τῷ προειρημένῳ ἔτει τὰς ὁδοὺς
[53, 20]   λέγουσιν Ἀπούδιος, πάντας ἐξενίκησεν· ἐν  γὰρ   τῷ συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ οἱ
[53, 29]   τῆς Ἀραβίας ταύτης ἐπῆλθον· μέχρι  γὰρ   τῶν Ἀθλούλων καλουμένων, χωρίου τινὸς
[53, 2]   ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο· τοὺς μὲν  γὰρ   ὑπ´ ἰδιωτῶν τινων γεγενημένους τοῖς
[53, 32]   καὶ ἐπαίνους ποιούμενον· τό τε  γὰρ   φιλικὸν καὶ τὸ πιστὸν τοῦ
[53, 13]   δοθέντων οἱ ὑπέστη· τοσούτῳ τε  γὰρ   χρόνῳ καταστήσειν αὐτὰ ὑπέσχετο, καὶ
[53, 29]   ἐπὶ πολὺ ἥσθησαν· τῆς τε  γὰρ   χώρας αὐτῶν δῃωθείσης καὶ τειχῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006