Alphabétiquement     [«   »]
τύχη 1
τύχης 1
τῳ 2
τῷ 85
τῶν 130
ὑβρίζεσθαι 1
ὑβρίζετε 1
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
79 ἐν
75 τοὺς
85 τῷ
97 τὰ
104 τὴν
122 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τῷ


Livre, Chap.
[53, 32]   μαθὼν τὸν Μάρκελλον οὐκ ἐπιτηδείως  τῷ   Ἀγρίππᾳ διὰ τοῦτ´ ἔχοντα, ἐς
[53, 27]   γὰρ ταῦτα οὐκ ἐξ ἀντιπάλου  τῷ   Ἀγρίππᾳ πρὸς τὸν Αὔγουστον φιλοτιμίας,
[53, 1]   καὶ τοὺς φακέλους τῶν ῥάβδων  τῷ   Ἀγρίππᾳ συνάρχοντί οἱ κατὰ τὸ
[53, 12]   τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀφίκετο,  τῷ   ἀεὶ κρατοῦντι προσετέθη. ~τὰ μὲν
[53, 1]   ἐπὶ τῇ νίκῃ τῇ πρὸς  τῷ   Ἀκτίῳ γενομένῃ ψηφισθεῖσαν ἤγαγε μετὰ
[53, 2]   τὸ δημόσιον πρὸ τῆς πρὸς  τῷ   Ἀκτίῳ μάχης γενομένας, πλὴν τῶν
[53, 26]   τὰ ἐκ τῆς Παμφυλίας πρότερον  τῷ   Ἀμύντᾳ προσνεμηθέντα τῷ ἰδίῳ νομῷ
[53, 1]   γυμνικὸς ἀγὼν σταδίου τινὸς ἐν  τῷ   Ἀρείῳ πεδίῳ ξυλίνου κατασκευασθέντος ἐποιήθη,
[53, 23]   ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα δὲ ἐν  τῷ   Ἀρείῳ πεδίῳ στοαῖς πέριξ ὑπὸ
[53, 13]   σφας ἑκατέρους ὅσοισπερ καὶ ἐν  τῷ   ἄστει νενόμισται χρῆσθαι, καὶ τὰ
[53, 33]   τότε μὲν λύκος τε ἐν  τῷ   ἄστει συνελήφθη, καὶ πῦρ χειμών
[53, 2]   καθάπερ εἴθιστο, τὰ μὲν μείζω  τῷ   ἀστυνόμῳ τὰ δὲ ἕτερα τῷ
[53, 23]   οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε  τῷ   Αὐγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι
[53, 26]   καὶ αὐτὸς τὸ τοῦ αὐτοκράτορος  τῷ   Αὐγούστῳ ἔδωκε. καὶ ἐψηφίσθη μέν
[53, 20]   τοὺς στενωποὺς περινοστήσας, καθιερῶσαί σφας  τῷ   Αὐγούστῳ κατηνάγκασεν· ἀφ´ οὗπερ καὶ
[53, 14]   τινες αὐτῶν οὐ καλῶς ἦρχον,  τῷ   αὐτοκράτορι καὶ ἐκεῖνοι προσετέθησαν, καὶ
[53, 25]   κατασβεννύναι τὸ πῦρ προσέταξε. ~κἀν  τῷ   αὐτῷ ἔτει τούτῳ τε
[53, 33]   Ἀντωνίου συμφορᾷ ἁλόντα κομίσασθαι. κἀν  τῷ   αὐτῷ τούτῳ ἔτει ἀγορανόμον τέ
[53, 32]   ἑαυτοῦ Σήστιον ἀνθείλετο, ἀεί τε  τῷ   Βρούτῳ συσπουδάσαντα καὶ ἐν πᾶσι
[53, 16]   τότε ὥς γε εἰπεῖν διετάχθη·  τῷ   γὰρ ἔργῳ καὶ πάντων καὶ
[53, 30]   κοινὰς ἐς βιβλίον ἐσγράψας ἔδωκε,  τῷ   δ´ Ἀγρίππᾳ τὸν δακτύλιον ἐνεχείρισε.
[53, 1]   Πίσων ~Τότε μὲν ταῦτ´ ἐγένετο,  τῷ   δὲ ἑξῆς ἔτει ἕκτον
[53, 27]   τὸ θέατρον ἐσήγαγε καὶ ἐν  τῷ   δημαρχικῷ βάθρῳ παρεκαθίσατο. Πούπλιός τε
[53, 2]   δῆθεν ἀνήλισκε, καὶ ἐπειδὴ χρημάτων  τῷ   δημοσίῳ ἐδέησεν, ἐδανείσατό τινα καὶ
[53, 23]   αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐς τὸ  τῷ   δημοσίῳ συμφέρον) δὲ δὴ
[53, 12]   τὴν Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα  τῷ   δήμῳ ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ τὴν
[53, 28]   γὰρ τῆς ἀρρωστίας ἐχρόνισε) καὶ  τῷ   δήμῳ καθ´ ἑκατὸν δραχμὰς δώσειν
[53, 21]   προεβάλλετο, τοὺς δὲ καὶ ἐπὶ  τῷ   δήμῳ τῷ τε ὁμίλῳ κατὰ
[53, 24]   προγράψαι ὅτι ἄθραυστον καὶ ὁλόκληρον  τῷ   διαδόχῳ τὴν πόλιν παρέδωκεν. ἐπ´
[53, 13]   ἀρχῆς ἐπίσημα καὶ παραχρῆμα ἅμα  τῷ   ἔξω τοῦ πωμηρίου γενέσθαι προστίθεσθαι
[53, 16]   αὐτοῦ ἴσχει) ἐπεὶ δὲ καὶ  τῷ   ἔργῳ αὐτὰ ἐπετέλεσεν, οὕτω δὴ
[53, 10]   τῷ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ  τῷ   ἔργῳ, μηδ´ ἐν τῷ κοινῷ
[53, 24]   καὶ ταῖς οἰκίαις ταῖς ἐν  τῷ   ἔτει ἐκείνῳ ἐμπρησθείσαις ἐπικουρίαν μετὰ
[53, 31]   τήν τε ἀγορὰν ἐν παντὶ  τῷ   θέρει {ἐν} παραπετάσμασι κατὰ κορυφὴν
[53, 26]   Παμφυλίας πρότερον τῷ Ἀμύντᾳ προσνεμηθέντα  τῷ   ἰδίῳ νομῷ ἀπεδόθη. ὑπὸ δὲ
[53, 24]   αὐτοῦ ἐσέγραψεν, ὥσπερ οὐκ ἐξὸν  τῷ   κακῷ καὶ ὃν οὐκ ᾔδει
[53, 10]   καὶ τῷ ἔργῳ, μηδ´ ἐν  τῷ   κοινῷ μόνον ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ
[53, 2]   τά τε παλαιὰ συμβόλαια τῶν  τῷ   κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. καὶ
[53, 10]   καὶ ὅσων ἀπαγορεύουσιν ἀπέχεσθαι, μὴ  τῷ   λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ
[53, 26]   αὐτοῖς τοῖς στρατοπέδοις ἐποίησε. καὶ  τῷ   μὲν Ἰούβᾳ τῆς τε Γαιτουλίας
[53, 27]   καὶ τῷ Μεσσάλᾳ δοθεῖσα, κατεφλέχθη,  τῷ   μὲν Μεσσάλᾳ ἀργύριον ἐχαρίσατο, τὸν
[53, 30]   αὐτοῖς περὶ τῶν δημοσίων πραγμάτων  τῷ   μὲν Πίσωνι τάς τε δυνάμεις
[53, 27]   δὲ τῷ τε Ἀγρίππᾳ καὶ  τῷ   Μεσσάλᾳ δοθεῖσα, κατεφλέχθη, τῷ μὲν
[53, 2]   τῷ ἀστυνόμῳ τὰ δὲ ἕτερα  τῷ   ξενικῷ προσταχθῆναι. πρὸς δὲ δὴ
[53, 20]   τούτῳ πάντας ἐποίει, ἔν τε  τῷ   ὁμίλῳ ποτὲ κληρονόμον ἔφη τὸν
[53, 27]   ἐγὼ νομίζω, ὅτι θολοειδὲς ὂν  τῷ   οὐρανῷ προσέοικεν. ἠβουλήθη μὲν οὖν
[53, 0]   τοῦ Ἀπόλλωνος ναὸς ἐν  τῷ   Παλατίῳ καθιερώθη. β. Ὡς Καῖσαρ
[53, 1]   τε Ἀπολλώνιον τὸ {τε} ἐν  τῷ   Παλατίῳ καὶ τὸ τεμένισμα τὸ
[53, 16]   ὀνομάζεσθαι, ἀλλ´ ὅτι ἔν τε  τῷ   Παλατίῳ Καῖσαρ ᾤκει καὶ
[53, 27]   ἐπειδὴ οἰκία ἐν  τῷ   Παλατίῳ ὄρει, πρότερον μὲν
[53, 7]   ἀλλ´ ὅμως οὔτε τούτων τι  τῷ   παρόντι ἔργῳ παραβαλεῖν ἐστιν ἄξιον,
[53, 0]   ~Τάδε ἔνεστιν ἐν  τῷ   πεντηκοστῷ τρίτῳ τῶν Δίωνος Ῥωμαϊκῶν.
[53, 25]   ἐς χεῖρας διά τε τὸ  τῷ   πλήθει ἐλαττοῦσθαι καὶ διὰ τὸ
[53, 2]   τῶν ἐστρατηγηκότων αἱρεῖσθαι ἐκέλευσε. καὶ  τῷ   πλήθει τετραπλάσιον τὸν σῖτον ἔνειμε,
[53, 13]   στρατηγοῦ τοῖς αἱρετοῖς ὡς καὶ  τῷ   πολέμῳ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου
[53, 25]   τε Πολέμων ἐν  τῷ   Πόντῳ βασιλεύων ἔς τε τοὺς
[53, 29]   ἐκεῖνοι ἄφθονα αὐτὰ προπαρεσκευάσαντο. κἀν  τῷ   πόνῳ τούτῳ καὶ οἱ βάρβαροί
[53, 22]   ἐγένετο, μνημονεύεσθαι. ἐν μὲν γὰρ  τῷ   προειρημένῳ ἔτει τὰς ὁδοὺς τὰς
[53, 27]   τοῦ προτέρου Καίσαρος, ἐν δὲ  τῷ   προνάῳ τοῦ τε Αὐγούστου καὶ
[53, 7]   οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν παντὶ  τῷ   πρόσθεν χρόνῳ πεποιήκασιν. ἀλλ´ ὅμως
[53, 12]   Γερμανοὺς καλοῦμεν, πᾶσαν τὴν πρὸς  τῷ   Ῥήνῳ Βελγικὴν κατασχόντες Γερμανίαν ὀνομάζεσθαι
[53, 23]   τὸ ὄγδοον σὺν τῷ Ταύρῳ  τῷ   Στατιλίῳ ὑπάτευσε, καὶ Ἀγρίππας
[53, 29]   τε καὶ ἄλλα τινὰ χαρίσασθαι  τῷ   στρατεύματι βούλεσθαι ἔφασαν, κἀκ τούτου
[53, 9]   ὑπὲρ αὐτῶν χάριν ἀποδόντας, ἐν  τῷ   συγχωρῆσαί μοι ἐν ἡσυχίᾳ ἤδη
[53, 20]   Ἀπούδιος, πάντας ἐξενίκησεν· ἐν γὰρ  τῷ   συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ οἱ τὸν
[53, 8]   οὐκέτ´ οὔτε τῇ ψυχῇ οὔτε  τῷ   σώματι ἀντέχειν δύναμαι· καὶ προσέτι
[53, 23]   αὐτός τε τὸ ὄγδοον σὺν  τῷ   Ταύρῳ τῷ Στατιλίῳ ὑπάτευσε, καὶ
[53, 27]   τοῦ Ἀντωνίου γενομένη ὕστερον δὲ  τῷ   τε Ἀγρίππᾳ καὶ τῷ Μεσσάλᾳ
[53, 11]   τῇ μεταστάσει τῆς πολιτείας ἠρέσκοντο,  τῷ   τε Καίσαρι ἔχαιρον. καὶ ἀπ´
[53, 28]   ἐπὶ τῇ ἀνακομιδῇ αὐτοῦ ἐγένετο.  τῷ   τε Μαρκέλλῳ βουλεύειν τε ἐν
[53, 21]   δὲ καὶ ἐπὶ τῷ δήμῳ  τῷ   τε ὁμίλῳ κατὰ τὸ ἀρχαῖον
[53, 4]   δυναστείας τινὸς ἐπεθύμησα, ἀλλ´ ὄντως  τῷ   τε πατρὶ δεινῶς σφαγέντι τιμωρῆσαι
[53, 26]   πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ καὶ  τῷ   {τε} στεφάνῳ καὶ τῇ ἐσθῆτι
[53, 27]   θεῶν εἰκόνας ἐν τοῖς ἀγάλμασι,  τῷ   τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ
[53, 27]   τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ  τῷ   τῆς Ἀφροδίτης, ἔλαβεν, ὡς δὲ
[53, 28]   ἔτεσιν ἤπερ ἐνενόμιστο αἰτῆσαι, καὶ  τῷ   Τιβερίῳ πέντε πρὸ ἑκάστης ἀρχῆς
[53, 1]   σφῶν ἐδίδοτο. ἐν δ´ οὖν  τῷ   τότε παρόντι τά τε ἄλλα
[53, 27]   οἱ Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί τε ἐν  τῷ   τότε χρόνῳ καὶ λίπα ἀσκεῖν
[53, 33]   ἐκείνου λαβὼν εἶχεν, ἀπέπεμψεν ἐπὶ  τῷ   τούς τε αἰχμαλώτους καὶ τὰ
[53, 12]   ~τὴν μὲν οὖν ἡγεμονίαν τούτῳ  τῷ   τρόπῳ καὶ παρὰ τῆς γερουσίας
[53, 20]   ἔφη τὸν Αὔγουστον ἐξ ἴσου  τῷ   υἱεῖ καταλείψειν, οὐχ ὅτι τι
[53, 3]   καὶ μάλισθ´ ὅτι πᾶς παντὶ  τῷ   ὑπερέχοντι φθονῶν ἑτοιμότερον ἀπιστεῖ τοῖς
[53, 19]   τῇ Ῥώμῃ συχνὰ καὶ παρὰ  τῷ   ὑπηκόῳ αὐτῆς πολλά, πρός τε
[53, 32]   μήτ´ αὖθις ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν  τῷ   ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι
[53, 33]   τὴν διάγνωσιν τὸν μὲν Τιριδάτην  τῷ   Φραάτῃ οὐκ ἐξέδωκεν, τὸν δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006