Alphabétiquement     [«   »]
τήμερον 1
τήν 16
τὴν 104
τῆς 73
τί 3
τι 31
Τιβέριδος 1
Fréquences     [«    »]
67 ἐς
67 οἱ
65 τῇ
73 τῆς
73 τοῖς
75 τοὺς
79 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τῆς


Livre, Chap.
[53, 31]   καὶ τὴν ἑορτὴν ἣν ἐκ  τῆς   ἀγορανομίας ἐπετέλει συνδιαθεὶς λαμπρῶς, ὥστε
[53, 29]   Σαβὼς ἐβασίλευεν, Αἴλιος Γάλλος  τῆς   Αἰγύπτου ἄρχων ἐπεστράτευσε. καὶ ἐς
[53, 0]   καθιερώθη. λ. Ὡς Αὔγουστος ἀφείθη  τῆς   ἀνάγκης τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι.
[53, 29]   καὶ μόνοι, τοσοῦτον ἐπὶ πολέμῳ  τῆς   Ἀραβίας ταύτης ἐπῆλθον· μέχρι γὰρ
[53, 28]   τῇ πόλει ἠγγέλθη (ὑπὸ γὰρ  τῆς   ἀρρωστίας ἐχρόνισε) καὶ τῷ δήμῳ
[53, 17]   καὶ ἐξαρίθμησις τῶν ἐτῶν  τῆς   ἀρχῆς αὐτῶν, ὡς καὶ κατ´
[53, 31]   ἐνδεικνύμενος τοῖς ἀνθρώποις ὅτι οὐδένα  τῆς   ἀρχῆς διάδοχον καταλελοιπὼς ἦν, οὐ
[53, 13]   ἄστει νενόμισται χρῆσθαι, καὶ τὰ  τῆς   ἀρχῆς ἐπίσημα καὶ παραχρῆμα ἅμα
[53, 14]   οἱ παρεδρεύοντες τοῖς τὸ κῦρος  τῆς   ἀρχῆς ἔχουσιν. οὕτω γὰρ ἂν
[53, 12]   μὲν γερουσία ἀδεῶς τὰ κάλλιστα  τῆς   ἀρχῆς καρπῷτο, αὐτὸς δὲ τούς
[53, 19]   διαθροεῖται. καὶ μέντοι καὶ τὸ  τῆς   ἀρχῆς μέγεθος τό τε τῶν
[53, 4]   οὐδὲ ἐρεῖ τις ὡς ἐγὼ  τῆς   αὐταρχίας ἕνεκα πάντα τὰ προκατειργασμένα
[53, 17]   οἱ ἄλλοι πάντες, πρὸς δήλωσιν  τῆς   αὐτοτελοῦς σφων ἐξουσίας, ἀντὶ τῆς
[53, 27]   τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ  τῆς   Ἀφροδίτης, ἔλαβεν, ὡς δὲ ἐγὼ
[53, 16]   δὲ ὅτι ὑποπτεύεται ἐκ τούτου  τῆς   βασιλείας ἐπιθυμεῖν, οὐκέτ´ αὐτοῦ ἀντεποιήσατο,
[53, 16]   τοῦ Αὐγούστου ὄνομα καὶ παρὰ  τῆς   βουλῆς καὶ παρὰ τοῦ δήμου
[53, 30]   τε τοῦ Αὐγούστου καὶ παρὰ  τῆς   βουλῆς πολλὰ καὶ τὸ χρυσοῖς
[53, 12]   Βαιτικὴ τοῦ τε δήμου καὶ  τῆς   γερουσίας εἶναι, τοῦ δὲ δὴ
[53, 1]   ἐξετέλεσε, καὶ ἐν αὐταῖς πρόκριτος  τῆς   γερουσίας ἐπεκλήθη, ὥσπερ ἐν τῇ
[53, 17]   τε τοῦ δήμου καὶ τὸ  τῆς   γερουσίας κράτος πᾶν ἐς τὸν
[53, 13]   καὶ ἔκ τε τοῦ κοινοῦ  τῆς   γερουσίας συλλόγου πέμπεσθαι μήτε ξίφος
[53, 12]   τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ παρὰ  τῆς   γερουσίας τοῦ τε δήμου ἐβεβαιώσατο,
[53, 25]   ἐλευθερωθείη. καὶ αὐτῶν ἀρίστη  τῆς   γῆς τῶν τε δορυφόρων τισὶν
[53, 16]   τῶν στρατιωτῶν κρατῶν, αὐταρχήσειν ἔμελλε.  τῆς   γοῦν δεκαετίας ἐξελθούσης ἄλλα ἔτη
[53, 22]   ἐπισκευάσαι τοῖς οἰκείοις τέλεσι προσέταξε,  τῆς   δὲ δὴ Φλαμινίας αὐτός, ἐπειδήπερ
[53, 17]   λαμβανόντων, προβαίνει. ταῦτα μὲν ἐκ  τῆς   δημοκρατίας, ὥς που καὶ ἕκαστα
[53, 15]   καὶ τοὺς λοιπούς, ὧν περὶ  τῆς   διαφορᾶς ἄνω μοι τοῦ λόγου
[53, 17]   αὐτοῖς τοῖς ὀνόμασι χωρὶς τοῦ  τῆς   δικτατορίας προσεποιήσαντο. ὕπατοί τε γὰρ
[53, 23]   καὶ συμπράττων οὐδ´ ἐπὶ βραχὺ  τῆς   δόξης αὐτῶν ἀντεποιεῖτο, ταῖς τε
[53, 19]   προσέσται μέντοι τι αὐτοῖς καὶ  τῆς   ἐμῆς δοξασίας, ἐς ὅσον ἐνδέχεται,
[53, 8]   με ἔχων, καὶ πάσης μὲν  τῆς   ἐντὸς τῶν Ἡρακλείων στηλῶν θαλάσσης
[53, 16]   καὶ πρότερον, ὅτε τὰ περὶ  τῆς   ἐξωμοσίας τῆς μοναρχίας καὶ τὰ
[53, 14]   ἑλληνίζοντες ὀνομάζουσι. καὶ περὶ μὲν  τῆς   ἐπικλήσεως ταύτης ἀρκούντως ἐν τοῖς
[53, 13]   τοῦ ἀριθμοῦ τούτου. τά τε  τῆς   ἡγεμονίας κοσμήματα, ὅταν τε ἐς
[53, 12]   Ἀσία καὶ Ἑλλὰς μετὰ  τῆς   Ἠπείρου, καὶ τὸ Δελματικὸν τό
[53, 29]   ὡς τάχιστα Αὔγουστος ἐκ  τῆς   Ἰβηρίας, Λούκιον Αἰμίλιον ἄρχοντα αὐτῆς
[53, 27]   γὰρ γάμους τῆς τε θυγατρὸς  τῆς   Ἰουλίας καὶ τοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ
[53, 0]   πρὸς αὐτὴν ἐνείματο. γ. Περὶ  τῆς   καταστάσεως τῶν ἀρχόντων τῶν ἐς
[53, 26]   οὕτω καὶ Γαλατία μετὰ  τῆς   Λυκαονίας Ῥωμαῖον ἄρχοντα ἔσχε, τά
[53, 0]   ἐδημηγόρησεν ἐν τῇ γερουσίᾳ ὡς  τῆς   μοναρχίας ἀφιστάμενος καὶ μετὰ τοῦτο
[53, 7]   αὐταρχῆσαι δυνηθῆναι, μήτε ἐκφρονῆσαι μήτε  τῆς   μοναρχίας ἐπιθυμῆσαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνον
[53, 16]   ὅτε τὰ περὶ τῆς ἐξωμοσίας  τῆς   μοναρχίας καὶ τὰ περὶ τῆς
[53, 27]   τοῦ Μαρκέλλου μὴ δυνηθεὶς ὑπὸ  τῆς   νόσου ἐν τῇ Ῥώμῃ τότε
[53, 20]   σημεῖον οὐ σμικρὸν εὐθὺς τότε  τῆς   νυκτὸς ἐπεγένετο· γὰρ Τίβερις
[53, 2]   οὐ μέντοι καὶ τὴν δόξαν  τῆς   οἰκοδομήσεώς σφων ἐσφετερίσατο, ἀλλ´ ἀπέδωκεν
[53, 23]   ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν  τῆς   οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε
[53, 26]   τά τε χωρία τὰ ἐκ  τῆς   Παμφυλίας πρότερον τῷ Ἀμύντᾳ προσνεμηθέντα
[53, 5]   μέχρι μὲν οὗ τὰ πράγματα  τῆς   παρ´ ἐμοῦ ἐπικουρίας ἔχρῃζε, πάντα
[53, 26]   τῆς τε Γαιτουλίας τινὰ ἀντὶ  τῆς   πατρῴας ἀρχῆς, ἐπείπερ ἐς τὸν
[53, 30]   τε τῆς τύχης καὶ τὰ  τῆς   πεπρωμένης ἔργα προσποιούμενον παρὰ πόδας
[53, 12]   Σικελία, Κρήτη τε μετὰ Λιβύης  τῆς   περὶ Κυρήνην καὶ Βιθυνία μετὰ
[53, 32]   ἔστειλε. καὶ ὃς ἐκ μὲν  τῆς   πόλεως εὐθὺς ἐξώρμησεν, οὐ μέντοι
[53, 8]   καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ ὑπὲρ  τῆς   πόλεως ποιῶ. αὐτός τε γὰρ
[53, 17]   οὐ τίθενται, ἐπειδήπερ ἅπαξ ἐκ  τῆς   πολιτείας ἐξέπεσον, τὸ δὲ δὴ
[53, 11]   στασιῶδες ἐμίσουν, καὶ τῇ μεταστάσει  τῆς   πολιτείας ἠρέσκοντο, τῷ τε Καίσαρι
[53, 18]   τῶν δημοκρατικῶν ὀνομάτων πᾶσαν τὴν  τῆς   πολιτείας ἰσχὺν περιβέβληνται ὥστε καὶ
[53, 17]   σφων ὀνομάζειν· τοῦ δὲ δὴ  τῆς   πολιτείας τέλους ἐς αὐτοὺς ἀνακειμένου
[53, 27]   Αὔγουστον φιλοτιμίας, ἀλλ´ ἔκ τε  τῆς   πρὸς ἐκεῖνον λιπαροῦς εὐνοίας καὶ
[53, 27]   ἐκεῖνον λιπαροῦς εὐνοίας καὶ ἐκ  τῆς   πρὸς τὸ δημόσιον ἐνδελεχοῦς σπουδῆς,
[53, 2]   τὰς πρὸς τὸ δημόσιον πρὸ  τῆς   πρὸς τῷ Ἀκτίῳ μάχης γενομένας,
[53, 18]   τῶν βασιλέων, πλὴν τοῦ φορτικοῦ  τῆς   προσηγορίας αὐτῶν, ἔχειν. γὰρ
[53, 14]   ἐς μὲν τὰ τοῦ δήμου  τῆς   τε βουλῆς λεγόμενα ἔθνη οἵ
[53, 26]   ἐποίησε. καὶ τῷ μὲν Ἰούβᾳ  τῆς   τε Γαιτουλίας τινὰ ἀντὶ τῆς
[53, 29]   μέντοι καὶ ἐπὶ πολὺ ἥσθησαν·  τῆς   τε γὰρ χώρας αὐτῶν δῃωθείσης
[53, 27]   ἐτίμησε. τούς τε γὰρ γάμους  τῆς   τε θυγατρὸς τῆς Ἰουλίας καὶ
[53, 23]   Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ  τῆς   τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ
[53, 17]   τῆς αὐτοτελοῦς σφων ἐξουσίας, ἀντὶ  τῆς   τοῦ βασιλέως τοῦ τε δικτάτορος
[53, 30]   ἔδει γὰρ αὐτὸν τά τε  τῆς   τύχης καὶ τὰ τῆς πεπρωμένης
[53, 16]   τῆς μοναρχίας καὶ τὰ περὶ  τῆς   τῶν ἐθνῶν διανομῆς διελέχθη, ἔλαβε·
[53, 28]   καὶ ἐκείνῃ συνδόξῃ, πάσης αὐτὸν  τῆς   τῶν νόμων ἀνάγκης ἀπήλλαξαν, ἵν´,
[53, 18]   αὐτοῖς ὡς τὸ πολύ, πλὴν  τῆς   τῶν τιμητῶν, δίδονται, τοῖς δὲ
[53, 17]   πλήθει γενόμεναι καὶ νῦν πλὴν  τῆς   τῶν τιμητῶν καθίστανται, διάγεται δὲ
[53, 29]   ἐκείνων τοὺς περιλειφθέντας ἐξήλασαν ἐκ  τῆς   χώρας. πρῶτοι μὲν δὴ Ῥωμαίων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006