Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοὺς 9
αὐτοχειρίᾳ 1
αὐτῷ 25
αὐτῶν 37
ἀφ´ 3
ἀφειδῶς 1
ἀφείθη 1
Fréquences     [«    »]
35 αὐτοῦ
35 μὴ
36 τοῦτο
37 αὐτῶν
38 ἐπὶ
46 ἐκ
47 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

αὐτῶν


Livre, Chap.
[53, 23]   οὐδ´ ἐπὶ βραχὺ τῆς δόξης  αὐτῶν   ἀντεποιεῖτο, ταῖς τε παρ´ αὐτοῦ
[53, 28]   τό τε γράμμα τὸ περὶ  αὐτῶν   ἀπηγόρευσε μὴ πρότερον ἐκτεθῆναι πρὶν
[53, 16]   τὸν στέφανον τὸν δρύινον ὑπὲρ  αὐτῶν   ἀρτᾶσθαι, τότε οἱ ὡς καὶ
[53, 29]   ἥσθησαν· τῆς τε γὰρ χώρας  αὐτῶν   δῃωθείσης καὶ τειχῶν τινων καυθέντων,
[53, 22]   συγγράψαι. πολλάκις τε γὰρ ἑκάτερον  αὐτῶν   ἐγένετο, καὶ τί ἄν τις
[53, 19]   κἀκ τούτου καὶ ἀλήθεια  αὐτῶν,   εἰ καὶ τὰ μάλιστα καὶ
[53, 21]   ἔστιν ὅτε καὶ ἐδίκαζε μετ´  αὐτῶν.   ἔκρινε μὲν γὰρ καὶ καθ´
[53, 8]   ἐγγίγνεταί τισι, τάς τε ἐξ  αὐτῶν   ἐπιβουλὰς προορῶμαι. καὶ διὰ ταῦτα
[53, 21]   οἱ, εἴ τίς τι ἄμεινον  αὐτῶν   ἐπινοήσειεν, καὶ παρρησίαν σφίσι πολλὴν
[53, 26]   τῶν Ῥωμαίων κόσμον οἱ πλείους  αὐτῶν   ἐσεγεγράφατο, καὶ τὰ τοῦ Βόκχου
[53, 18]   πλὴν τοῦ φορτικοῦ τῆς προσηγορίας  αὐτῶν,   ἔχειν. γὰρ δὴ τοῦ
[53, 25]   ἐντὸς εἴκοσιν ἐτῶν ἐλευθερωθείη. καὶ  αὐτῶν   ἀρίστη τῆς γῆς τῶν
[53, 12]   κατέλεξα, ὅτι νῦν χωρὶς ἕκαστον  αὐτῶν   ἡγεμονεύεται, ἐπεὶ τό γε ἀρχαῖον
[53, 7]   εἰ καὶ ὁτιοῦν πλεονεκτήσειν ἀπ´  αὐτῶν   ἤμελλον) ἀλλ´ ἵνα εἰδῆτε ὅτι
[53, 22]   ἁλώσει σφῶν ἐπιγενομένων, ἦν. καὶ  αὐτῶν   καὶ ἀπογραφὰς ἐποιήσατο καὶ τὸν
[53, 21]   ἐς ἑξάμηνον παρελάμβανεν, ὥστε δι´  αὐτῶν   καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι κοινοῦσθαι
[53, 2]   τινων γεγενημένους τοῖς τε παισὶν  αὐτῶν   καὶ τοῖς ἐκγόνοις, εἴγε τινὲς
[53, 17]   σφῶν διδόναι, ἀρχιέρεών τέ τινα  αὐτῶν,   κἂν δύο κἂν τρεῖς ἅμα
[53, 10]   νόμους ἰσχυρῶς φυλάττετε, καὶ μηδένα  αὐτῶν   μεταβάλητε· τὰ γὰρ ἐν ταὐτῷ
[53, 14]   ἄρχοντες ἀμφοτέρωσε πέμπεσθαι ἐνομίσθησαν. καὶ  αὐτῶν   μὲν αὐτοκράτωρ ὅποι τέ
[53, 32]   πλείω ἔτη ἐγένετο. ἔμελλον δὲ  αὐτῶν   οἱ μὲν ἄλλοι τὰ αὐτὰ
[53, 12]   καὶ βασιλείαις τισὶν ἐπετέτραπτο· καὶ  αὐτῶν   ὅσα μετὰ τοῦτ´ ἐς τὴν
[53, 14]   αὐτά· ὕστερον δέ, ἐπειδή τινες  αὐτῶν   οὐ καλῶς ἦρχον, τῷ αὐτοκράτορι
[53, 22]   γὰρ δύναμαι διακρῖναι τοὺς θησαυροὺς  αὐτῶν,   οὐδ´ εἰ τὰ μάλιστα
[53, 33]   ἐπολιάρχησαν, καὶ εἷς γέ τις  αὐτῶν   οὐδ´ ἐς μειράκιά πω τελῶν
[53, 19]   πραγμάτων πλῆθος δυσχερεστάτην τὴν ἀκρίβειαν  αὐτῶν   παρέχεται. ἔν τε γὰρ τῇ
[53, 10]   ἂν δ´ ἀδυνατήσητε καὶ ὁτιοῦν  αὐτῶν   πρᾶξαι, ἐμὲ μὲν μετανοῆσαι ποιήσετε,
[53, 12]   ἐμνημόνευσα, ὅτι τὰ μὲν ὕστερον  αὐτῶν   προσεκτήθη, τὰ δέ, εἰ καὶ
[53, 17]   ἐξέπεσον, τὸ δὲ δὴ ἔργον  αὐτῶν   τῇ τοῦ αὐτοκράτορος προσηγορίᾳ βεβαιοῦνται.
[53, 11]   τε Καίσαρι ἔχαιρον. καὶ ἀπ´  αὐτῶν   τοῖς μὲν παθήμασι διαφόροις τοῖς
[53, 24]   παρανόμως ἀποδειχθείς, ἐπήρθη τε ὑπ´  αὐτῶν   τούτων καὶ τὸν Αὔγουστον ὑπερεφρόνησεν,
[53, 4]   ὑμῖν προσεκτησάμην, ἵνα καὶ ἐξ  αὐτῶν   τῶν ἔργων καταμάθητε τοῦθ´, ὅτι
[53, 29]   οὔτε γὰρ χώρα οὐδέτερον  αὐτῶν   φέρει οὔτε ἐκεῖνοι ἄφθονα αὐτὰ
[53, 9]   τούτῳ πᾶσάν μοι τὴν ὑπὲρ  αὐτῶν   χάριν ἀποδόντας, ἐν τῷ συγχωρῆσαί
[53, 29]   τότε δὲ συμμάχῳ τῇ νόσῳ  αὐτῶν   χρησάμενοι τά τε σφέτερα ἐκομίσαντο
[53, 17]   ἐξαρίθμησις τῶν ἐτῶν τῆς ἀρχῆς  αὐτῶν,   ὡς καὶ κατ´ ἔτος αὐτὴν
[53, 9]   φοβηθέντες ἀθυμήσητε, μήτ´ αὖ καταφρονήσαντες  αὐτῶν   ὡς καὶ ῥᾳδίως διοικεῖσθαι δυναμένων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006