Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 1
ἀμφοτέρωσε 1
ἄν 7
ἂν 33
ἀναγιγνώσκοντος 1
ἀναγκαζόμενοι 1
ἀναγκαίας 1
Fréquences     [«    »]
32 διὰ
32 οὐκ
32 πρὸς
33 ἂν
34
34 οὐ
35 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἂν


Livre, Chap.
[53, 6]   καὶ φιλοίητε καὶ τιμῴητε, οὐδὲν  ἂν   ἄλλο τούτου μᾶλλον εἴποιμι, οὐδ´
[53, 13]   προστίθεσθαι καὶ διὰ παντὸς μέχρις  ἂν   ἀνακομισθῶσιν ἔχειν ἐκέλευσε. τοὺς δὲ
[53, 3]   μὴ παραχρῆμα ποιήσειν ἔμελλον, σφόδρα  ἂν   ἀπώκνησα αὐτὸ ἐκφῆναι, μὴ καὶ
[53, 12]   τῶν ἐθνῶν ἄρξειν, οὔθ´ ὅσων  ἂν   ἄρξῃ, διὰ παντὸς τοῦτο ποιήσειν
[53, 17]   τοὺς δὲ καὶ ἀπαλείφουσιν, ὅπως  ἂν   αὐτοῖς δόξῃ. ἔκ τε τοῦ
[53, 10]   στασιάζοντας κακῶς λαβὼν τοιούτους ἀπέδειξα,  ἂν   δ´ ἀδυνατήσητε καὶ ὁτιοῦν αὐτῶν
[53, 9]   ὧν αὐτὸς ἐμαυτῷ σύνοιδα, πιστεύω.  ἂν   δέ τι καὶ πάθω, οἷα
[53, 9]   ἀπώλοντο. ἀθάνατοι μὲν γὰρ οὐκ  ἂν   δυνηθείημεν γενέσθαι, ἐκ δὲ δὴ
[53, 13]   καὶ ἐνιαυτοῦ χρόνον, ἐφ´ ὅσον  ἂν   ἑαυτῷ δόξῃ, ἄρχειν ἐποίησε, τήν
[53, 8]   πεποιηκέναι δόξαι ἠθέλησαν, πῶς οὐκ  ἂν   ἐγὼ μᾶλλον ἐπιθυμήσαιμι τοῦτο πρᾶξαι
[53, 3]   αὐτὸς ἕκαστος τῶν ἀκουόντων οὐκ  ἂν   ἐθελήσειε ποιῆσαι, ταῦτ´ οὐδὲ ἑτέρου
[53, 32]   αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅπου  ἂν   ἐθελήσῃ καθ´ ἑκάστην βουλήν, κἂν
[53, 14]   γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὓς  ἂν   ἐθελήσῃ, κληροῦσθαι κελεύει. αἱρετούς τέ
[53, 7]   οὐκ ἄλλως ἐπικομπῶν (οὐδὲ γὰρ  ἂν   εἶπον αὐτὰ ἀρχήν, εἰ καὶ
[53, 10]   καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ ῥᾳδίως  ἂν   ἐκ τούτων ὡς χρὴ πράττεσθαι
[53, 17]   γίγνονται, καὶ ἀνθύπατοι ἀεί, ὁσάκις  ἂν   ἔξω τοῦ πωμηρίου ὦσιν, ὀνομάζονται·
[53, 6]   ἄλλο τούτου μᾶλλον εἴποιμι, οὐδ´  ἂν   ἐπ´ ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον σεμνυναίμην,
[53, 8]   ἀνατίθημι. ἐκεῖνο μὲν γὰρ οὐδέποτ´  ἂν   ἐποίησα, οὐδ´ εἰ μυριάκις ἀποθανεῖν
[53, 6]   μου εὐηργέτησθε, ἐφ´ οἷς εἰκότως  ἂν   ἡμᾶς ὑπὲρ πάντας τοὺς ἄλλους
[53, 28]   ἀπηγόρευσε μὴ πρότερον ἐκτεθῆναι πρὶν  ἂν   καὶ ἐκείνῃ συνδόξῃ, πάσης αὐτὸν
[53, 13]   ὑπέσχετο, καὶ προσενεανιεύσατο εἰπὼν ὅτι,  ἂν   καὶ θᾶττον ἡμερωθῇ, θᾶττον αὐτοῖς
[53, 14]   καὶ ἐκ τῶν ὁμοτίμων, οὓς  ἂν   καὶ αὐτοκράτωρ δοκιμάσῃ. ἐκαινοτομήθη
[53, 18]   οὗπερ καὶ μόνου καὶ ἐκεῖνα  ἂν   καὶ τἆλλα αὐτοῖς πράττειν ἐξῆν.
[53, 8]   ἀναγκαζόμενοι προσιέμεθα. ~τίς μὲν γὰρ  ἂν   μεγαλοψυχότερός μου, ἵνα μὴ καὶ
[53, 10]   ἔτι τοῦτο εἰπὼν παύσομαι, ὅτι  ἂν   μὲν οὕτω πολιτεύσησθε, αὐτοί τε
[53, 17]   τε ἐπιγιγνόμενα ὑφ´ ἑτέρου τινός,  ἂν   μὴ συνεπαινῶσι, παύειν, καὶ μήθ´
[53, 17]   τὸ κῦρός ποτε ἔσχον, ἀληθέστατα  ἂν   νομίζοιτο. τὸ μὲν γὰρ ὄνομα
[53, 17]   καὶ διοικεῖται πάντα ἁπλῶς ὅπως  ἂν   ἀεὶ κρατῶν ἐθελήσῃ. καὶ
[53, 14]   ἔθνη οἵ τε ταμιεύοντες, οὓς  ἂν   κλῆρος ἀποδείξῃ, καὶ οἱ
[53, 10]   καθ´ ἕκαστον τῶν μειζόνων οὐκ  ἂν   ὀκνήσαιμι ὑμῖν ἐν κεφαλαίοις ὅσα
[53, 14]   τῆς ἀρχῆς ἔχουσιν. οὕτω γὰρ  ἂν   ὀρθῶς αὐτούς, οὐ πρὸς τὸ
[53, 8]   αἱροῦμαι. καὶ τὰ κοινὰ κοινῶς  ἂν   πολὺ βέλτιον ἅτε καὶ ὑπὸ
[53, 4]   πρός με ὥστε καὶ πάνυ  ἂν   προστατεῖσθαι ὑπ´ ἐμοῦ ἐθελῆσαι. οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006