Alphabétiquement     [«   »]
σωφρονίζετε 1
σωφρόνως 1
Τ 2
τὰ 97
τά 19
Τάδε 1
ταῖς 12
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
79 ἐν
85 τῷ
97 τὰ
104 τὴν
122 δὲ
122 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τὰ


Livre, Chap.
[53, 2]   ἔκαυσε. καὶ τὰ μὲν ἱερὰ  τὰ   Αἰγύπτια οὐκ ἐσεδέξατο εἴσω τοῦ
[53, 24]   μέλλοντές που καὶ κατὰ τούτου  τὰ   αὐτά, ἄν γέ τι τοιοῦτόν
[53, 32]   δὲ αὐτῶν οἱ μὲν ἄλλοι  τὰ   αὐτὰ ἅπερ καὶ πρόσθεν ποιήσειν,
[53, 19]   παρὰ γοῦν τοῖς ἄλλοις τοῖς  τὰ   αὐτὰ γράψασι τοῖς τε ὑπομνήμασι
[53, 16]   πολίτας σώζοντι ἐψηφίσθη. (καλεῖται δὲ  τὰ   βασίλεια παλάτιον, οὐχ ὅτι καὶ
[53, 10]   φυλάττετε, καὶ μηδένα αὐτῶν μεταβάλητε·  τὰ   γὰρ ἐν ταὐτῷ μένοντα, κἂν
[53, 12]   καὶ ἀπόλεμα ἀπέδωκε τῇ βουλῇ,  τὰ   δ´ ἰσχυρότερα ὡς καὶ σφαλερὰ
[53, 12]   τὰ μὲν ὕστερον αὐτῶν προσεκτήθη,  τὰ   δέ, εἰ καὶ τότε ἤδη
[53, 2]   τὰ μὲν μείζω τῷ ἀστυνόμῳ  τὰ   δὲ ἕτερα τῷ ξενικῷ προσταχθῆναι.
[53, 8]   οὐδὲν χρηστὸν ἀλλὰ καὶ πάντα  τὰ   δεινότατα ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις γίγνεται,
[53, 16]   χρημάτων κυριεύων (λόγῳ μὲν γὰρ  τὰ   δημόσια ἀπὸ τῶν ἐκείνου ἀπεκέκριτο,
[53, 2]   ἀλλὰ τά τε ἄλλα καὶ  τὰ   δικαστήρια τὰ τῇ ἀγορανομίᾳ προσήκοντα
[53, 12]   πολὺ καὶ σύνδυο καὶ σύντρια  τὰ   ἔθνη ἅμα ἤρχετο. τῶν δὲ
[53, 4]   ἁπλῶς, τὰ ὅπλα τοὺς νόμους  τὰ   ἔθνη, οὐχ ὅπως ἐκεῖνα ὅσα
[53, 0]   καταστάσεως τῶν ἀρχόντων τῶν ἐς  τὰ   ἔθνη πεμπομένων. δ. Ὡς Καῖσαρ
[53, 0]   μοναρχίας ἀφιστάμενος καὶ μετὰ τοῦτο  τὰ   ἔθνη πρὸς αὐτὴν ἐνείματο. γ.
[53, 15]   ἀναλίσκοντας ὀνομάζομεν) ἐς πάντα ὁμοίως  τὰ   ἔθνη, τά τε ἑαυτοῦ δὴ
[53, 5]   κομίσασθε καὶ τὰ ὅπλα καὶ  τὰ   ἔθνη τὰ ὑπήκοα, καὶ πολιτεύεσθε
[53, 9]   ὑμῖν καὶ τὰ ὅπλα καὶ  τὰ   ἔθνη τάς τε προσόδους καὶ
[53, 26]   ἄρχοντα ἔσχε, τά τε χωρία  τὰ   ἐκ τῆς Παμφυλίας πρότερον τῷ
[53, 33]   καὶ τὰ σημεῖα τὰ στρατιωτικὰ  τὰ   ἔν τε τῇ τοῦ Κράσσου
[53, 16]   ἀνθρώπους ὢν ἐπεκλήθη· πάντα γὰρ  τὰ   ἐντιμότατα καὶ τὰ ἱερώτατα αὔγουστα
[53, 19]   γέγονεν. ὅθενπερ καὶ ἐγὼ πάντα  τὰ   ἑξῆς, ὅσα γε καὶ ἀναγκαῖον
[53, 26]   καὶ ἐψηφίσθη μέν που καὶ  τὰ   ἐπινίκια αὐτῷ καὶ ἐπὶ τούτοις
[53, 23]   εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ  τὰ   ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς
[53, 24]   οὕτω δ´ οὖν οἱ πολλοὶ  τὰ   ἔργα τινῶν, κἂν πονηρὰ ᾖ,
[53, 11]   μοναρχεῖσθαί τε δεόμενοι καὶ πάντα  τὰ   ἐς τοῦτο φέροντα ἐπιλέγοντες, μέχρις
[53, 15]   γίγνεται· πέμπονται δὲ καὶ ἐς  τὰ   ἕτερα, τὰ τοῦ τε αὐτοκράτορος
[53, 23]   δὲ ὅτι τὰ φιλανθρωπότατα καὶ  τὰ   εὐκλεέστατα τά τε συμφορώτατα καὶ
[53, 25]   τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ ἐς πάντα  τὰ   θέατρα ἐδόθη· τόν τε Αὔγουστον
[53, 16]   πάντα γὰρ τὰ ἐντιμότατα καὶ  τὰ   ἱερώτατα αὔγουστα προσαγορεύεται. ἐξ οὗπερ
[53, 12]   ὅπως μὲν γερουσία ἀδεῶς  τὰ   κάλλιστα τῆς ἀρχῆς καρπῷτο, αὐτὸς
[53, 8]   τοῖς ἀρίστοις καὶ φρονιμωτάτοις πάντα  τὰ   κοινὰ ἀνατίθημι. ἐκεῖνο μὲν γὰρ
[53, 8]   μοναρχῆσαι ἐπικινδύνως αἱροῦμαι. καὶ  τὰ   κοινὰ κοινῶς ἂν πολὺ βέλτιον
[53, 18]   δὴ τῶν νόμων, ὡς αὐτὰ  τὰ   Λατῖνα ῥήματα λέγει· τοῦτ´ ἔστιν
[53, 11]   δ´ ἄλλων οἱ μὲν ὑπώπτευον  τὰ   λεγόμενα οἱ δὲ ἐπίστευόν σφισι,
[53, 14]   τὴν Ἀσίαν καὶ τοῖς ἐστρατηγηκόσι  τὰ   λοιπὰ πάντα ἀπένειμε, κοινῇ δὲ
[53, 10]   ποιεῖν ὑμᾶς ἐπεξιόντα; καὶ γὰρ  τὰ   λοιπὰ ῥᾳδίως ἂν ἐκ τούτων
[53, 31]   γὰρ ἠπίστατο προσφιλῆ σφισιν ἐς  τὰ   μάλιστα αὐτὸν ὄντα, καὶ οὐκ
[53, 17]   τὴν τῶν δημάρχων πᾶσαν, ὅσηπερ  τὰ   μάλιστα ἐγένετο, προστίθενται, καὶ δι´
[53, 17]   κατέστη. μοναρχία γάρ, εἰ καὶ  τὰ   μάλιστα καὶ δύο καὶ τρεῖς
[53, 19]   ἀλήθεια αὐτῶν, εἰ καὶ  τὰ   μάλιστα καὶ φόβῳ τινὰ καὶ
[53, 22]   τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν, οὐδ´ εἰ  τὰ   μάλιστα Αὔγουστος καὶ ἀνδριάντας
[53, 21]   ἡσυχίαν τά τε πλείω καὶ  τὰ   μείζω προσκοπεῖσθαι, τοῦτό τε ἐποίει
[53, 12]   παντὸς τοῦτο ποιήσειν ἔφη, ἀλλὰ  τὰ   μὲν ἀσθενέστερα ὡς καὶ εἰρηναῖα
[53, 10]   ἄλλως πως πολιτευομένους κολάζετε. καὶ  τὰ   μὲν ἴδια κοινὰ τῇ πόλει
[53, 2]   κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. καὶ  τὰ   μὲν ἱερὰ τὰ Αἰγύπτια οὐκ
[53, 2]   προσήκοντα τοῖς στρατηγοῖς, καθάπερ εἴθιστο,  τὰ   μὲν μείζω τῷ ἀστυνόμῳ τὰ
[53, 10]   πολεμίους μήτ´ ἀδικεῖτε μήτε φοβεῖσθε.  τὰ   μὲν ὅπλα ἐν ταῖς χερσὶν
[53, 13]   ἀφίκετο, τῷ ἀεὶ κρατοῦντι προσετέθη.  ~τὰ   μὲν οὖν ἔθνη οὕτω διῃρέθη,
[53, 19]   δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἐκείνου  τὰ   μὲν πλείω κρύφα καὶ δι´
[53, 10]   δημοσίων ὡς ἀλλοτρίων ἀπέχεσθε. καὶ  τὰ   μὲν ὑπάρχονθ´ ὑμῖν ἀκριβῶς φυλάττετε,
[53, 12]   δὴ λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα, ὅτι  τὰ   μὲν ὕστερον αὐτῶν προσεκτήθη, τὰ
[53, 19]   μέντοι καὶ ὁμοίως τοῖς πρόσθεν  τὰ   μετὰ ταῦτα πραχθέντα λεχθῆναι δύναται.
[53, 3]   καὶ γιγνώσκω τοῦθ´, ὅτι οἱ  τὰ   μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι λέγοντες
[53, 21]   ἄλλοις πᾶσι κοινοῦσθαι τρόπον τινὰ  τὰ   νομοθετούμενα νομίζεσθαι. ἐσέφερε μὲν γάρ
[53, 15]   μόνα τοὺς δὲ καὶ ἐς  τὰ   ξενικὰ ἀποστέλλει, ὥσπερ τότε πρὸς
[53, 7]   τὸ κοινὸν εὐεργετημάτων καὶ ἐς  τὰ   οἰκεῖα σεμνολογημάτων ἡμῖν ὄντων ἐπὶ
[53, 2]   μάχης γενομένας, πλὴν τῶν περὶ  τὰ   οἰκοδομήματα, ἀπήλλαξε, τά τε παλαιὰ
[53, 13]   αὐτοὺς ἐπικαλέσας. αὐτὰ μὲν γὰρ  τὰ   ὀνόματα, τό τε τοῦ στρατηγοῦ
[53, 5]   καὶ τὴν δημοκρατίαν, κομίσασθε καὶ  τὰ   ὅπλα καὶ τὰ ἔθνη τὰ
[53, 9]   ἕξειν ἐλπίζων, ἀποδίδωμι ὑμῖν καὶ  τὰ   ὅπλα καὶ τὰ ἔθνη τάς
[53, 4]   καὶ ἀποδίδωμι ὑμῖν πάντα ἁπλῶς,  τὰ   ὅπλα τοὺς νόμους τὰ ἔθνη,
[53, 24]   πονηρὰ ᾖ, μᾶλλον ζηλοῦσιν  τὰ   παθήματα φυλάσσονται, ὥστε καὶ τότε
[53, 1]   καὶ διάρξας τὸν ὅρκον κατὰ  τὰ   πάτρια ἐπήγαγε. καὶ εἰ μὲν
[53, 16]   πολλὰ μὲν καὶ πρότερον, ὅτε  τὰ   περὶ τῆς ἐξωμοσίας τῆς μοναρχίας
[53, 16]   τῆς ἐξωμοσίας τῆς μοναρχίας καὶ  τὰ   περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν διανομῆς
[53, 5]   ἀφειδῶς ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐς πάντα  τὰ   περιεστηκότα, καὶ ἔπραξα καὶ ἔπαθον
[53, 15]   αὐτοκράτωρ τοὺς μὲν ἐς  τὰ   πολιτικὰ τείχη μόνα τοὺς δὲ
[53, 32]   ἐπεὶ γὰρ αὐτός, ἐξ οὗπερ  τὰ   πράγματα κατέστη, καὶ τῶν ἄλλων
[53, 5]   πεῖραν λαβεῖν, μέχρι μὲν οὗ  τὰ   πράγματα τῆς παρ´ ἐμοῦ ἐπικουρίας
[53, 4]   ἐγὼ τῆς αὐταρχίας ἕνεκα πάντα  τὰ   προκατειργασμένα ἔπραξα· ἀλλὰ ἀφίημι τὴν
[53, 15]   παρὰ τοῦ δημοσίου πάντα σφίσι  τὰ   πρὸς τὴν ἀρχὴν φέροντα παρεῖχον·
[53, 15]   τε κοινὰς προσόδους ἐκλέγοντας καὶ  τὰ   προστεταγμένα σφίσιν ἀναλίσκοντας ὀνομάζομεν) ἐς
[53, 0]   οἱ αὐτοκράτορες λαμβάνουσιν. ζ. Ὡς  τὰ   σέπτα καθιερώθη. η. Ὡς Καῖσαρ
[53, 23]   Στατιλίῳ ὑπάτευσε, καὶ Ἀγρίππας  τὰ   Σέπτα ὠνομασμένα καθιέρωσεν· ὁδὸν μὲν
[53, 33]   τῷ τούς τε αἰχμαλώτους καὶ  τὰ   σημεῖα τὰ στρατιωτικὰ τὰ ἔν
[53, 29]   δὲ δὴ περιγιγνομένων ἔς τε  τὰ   σκέλη κατῄει, πᾶν τὸ μεταξὺ
[53, 33]   τε αἰχμαλώτους καὶ τὰ σημεῖα  τὰ   στρατιωτικὰ τὰ ἔν τε τῇ
[53, 2]   τε ἄλλα καὶ τὰ δικαστήρια  τὰ   τῇ ἀγορανομίᾳ προσήκοντα τοῖς στρατηγοῖς,
[53, 24]   διὰ τοῦτο τά τε ἀναλώματα  τὰ   τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ προσήκοντα παρὰ
[53, 21]   ~Αὔγουστος δὲ τά τε ἄλλα  τὰ   τῇ ἀρχῇ προσήκοντα προθυμότερον, ὡς
[53, 13]   τῷ ἄστει νενόμισται χρῆσθαι, καὶ  τὰ   τῆς ἀρχῆς ἐπίσημα καὶ παραχρῆμα
[53, 30]   τά τε τῆς τύχης καὶ  τὰ   τῆς πεπρωμένης ἔργα προσποιούμενον παρὰ
[53, 21]   καὶ δι´ ὄχλου γένωμαι πάντα  τὰ   τοιαῦτα ἐπεσφέρων μηδ´ αὐτοὶ
[53, 22]   ἐς δανείσματα καὶ δωρεὰς  τὰ   τοιαῦτα καταλέγοι, ὁπότε καὶ τούτοις
[53, 26]   οἱ πλείους αὐτῶν ἐσεγεγράφατο, καὶ  τὰ   τοῦ Βόκχου τοῦ τε Βογούου
[53, 15]   αὐτὸ λεχθῆναι. ~περὶ μὲν οὖν  τὰ   τοῦ δήμου ἔθνη ταῦθ´ οὕτω
[53, 14]   οὐκ ἔξεστι τοῦτο, ἐς μὲν  τὰ   τοῦ δήμου τῆς τε βουλῆς
[53, 15]   τά τε ἑαυτοῦ δὴ καὶ  τὰ   τοῦ δήμου, τοὺς μὲν ἐκ
[53, 15]   δὲ καὶ ἐς τὰ ἕτερα,  τὰ   τοῦ τε αὐτοκράτορος ὀνομαζόμενα καὶ
[53, 22]   γὰρ ἐπικηρυκεύσεσθαί οἱ ἐδόκουν, καὶ  τὰ   τούτων ἀκατάστατα ἔτι, ἅτε τῶν
[53, 19]   λέγεσθαι καὶ πράττεσθαι πάντα πρὸς  τὰ   τῶν ἀεὶ κρατούντων τῶν τε
[53, 18]   πολιτείας ἰσχὺν περιβέβληνται ὥστε καὶ  τὰ   τῶν βασιλέων, πλὴν τοῦ φορτικοῦ
[53, 6]   ἐξετάζῃ, δικαιότατον εἶναι νομίζω τὸ  τὰ   ὑμέτερα ὑμᾶς διέπειν, ἄν τε
[53, 5]   τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἔθνη  τὰ   ὑπήκοα, καὶ πολιτεύεσθε ὥσπερ εἰώθειτε.
[53, 23]   ἁπάντων ἐτιμᾶτο (αἴτιον δὲ ὅτι  τὰ   φιλανθρωπότατα καὶ τὰ εὐκλεέστατα τά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006