Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῆλθον 1
ἐπήρετο 1
ἐπήρθη 1
ἐπὶ 38
ἐπί 2
ἐπιβάλλον 1
ἐπιβουλὰς 1
Fréquences     [«    »]
37 αὐτῶν
35 μὴ
36 τοῦτο
38 ἐπὶ
46 ἐκ
47 τὸν
47 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἐπὶ


Livre, Chap.
[53, 23]   συμβουλεύων οἱ καὶ συμπράττων οὐδ´  ἐπὶ   βραχὺ τῆς δόξης αὐτῶν ἀντεποιεῖτο,
[53, 29]   τε ἅμα καὶ τέλος ἔσχεν·  ἐπὶ   γὰρ Ἀραβίαν τὴν εὐδαίμονα καλουμένην,
[53, 15]   πρὸς τὴν ἀρχὴν φέροντα παρεῖχον·  ἐπὶ   δὲ δὴ τοῦ Καίσαρος πρῶτον
[53, 20]   αὐτοῦ οἱ μάντεις ὅτι τε  ἐπὶ   μέγα αὐξήσοι καὶ ὅτι πᾶσαν
[53, 25]   ἔνατον μετὰ Μάρκου Σιλανοῦ ὑπάτευεν)  ἐπὶ   μὲν τοὺς Σαλάσσους Τερέντιον Οὐάρρωνα
[53, 15]   αὐτοῖς χρημάτων προσγίγνεται. ἐκεῖνα δὲ  ἐπὶ   πᾶσιν ὁμοίως ἐνομοθετήθη, μήτε καταλόγους
[53, 27]   Αὔγουστος ᾐτιάσατο, ἀλλὰ καὶ  ἐπὶ   πλεῖον ἐτίμησε. τούς τε γὰρ
[53, 4]   ἐμοῦ ἐθελῆσαι. οὐ μέντοι καὶ  ἐπὶ   πλεῖον ὑμᾶς ἐξηγήσομαι, οὐδὲ ἐρεῖ
[53, 1]   αἰχμαλώτων ἐγένετο. καὶ ταῦτα καὶ  ἐπὶ   πλείους ἡμέρας ἐπράχθη, οὐδὲ διέλιπε
[53, 13]   γὰρ δὴ δύο τούτων ὀνομάτων  ἐπὶ   πλεῖστον ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων,
[53, 14]   τινες καὶ ἐκεῖσε ἔπεμψαν, καὶ  ἐπὶ   πλείω ἐνιαυτοῦ χρόνον ἔστιν οἷς
[53, 32]   δεόμενος, ἀπέδειξε· καὶ τοῦτο καὶ  ἐπὶ   πλείω ἔτη ἐγένετο. ἔμελλον δὲ
[53, 13]   ἀντιστρατήγων τοὺς αἱρετοὺς χρῆσθαι, καὶ  ἐπὶ   πλείω καὶ ἐνιαυτοῦ χρόνον, ἐφ´
[53, 29]   δ´ ὅτι καὶ μόνοι, τοσοῦτον  ἐπὶ   πολέμῳ τῆς Ἀραβίας ταύτης ἐπῆλθον·
[53, 29]   καὶ κατεφόνευσαν. οὐ μέντοι καὶ  ἐπὶ   πολὺ ἥσθησαν· τῆς τε γὰρ
[53, 12]   ἐπεὶ τό γε ἀρχαῖον καὶ  ἐπὶ   πολὺ καὶ σύνδυο καὶ σύντρια
[53, 15]   τοῖς τε ἀντιστρατήγοις δίδωσιν, ὅπως  ἐπὶ   ῥητοῖς ἐξίωσιν. καὶ γὰρ τοῦτο
[53, 27]   τοῦ Ποσειδῶνος ὠνομασμένην καὶ ἐξῳκοδόμησεν  ἐπὶ   ταῖς ναυκρατίαις καὶ τῇ τῶν
[53, 22]   ἅτε τῶν ἐμφυλίων πολέμων εὐθὺς  ἐπὶ   τῇ ἁλώσει σφῶν ἐπιγενομένων, ἦν.
[53, 28]   ἐπί τε τῇ σωτηρίᾳ καὶ  ἐπὶ   τῇ ἀνακομιδῇ αὐτοῦ ἐγένετο. τῷ
[53, 32]   καὶ πρόσθεν ποιήσειν, δύο δὲ  ἐπὶ   τῇ διοικήσει ὅσα ἔτη γενήσεσθαι.
[53, 1]   καθιέρωσε. καὶ τὴν πανήγυριν τὴν  ἐπὶ   τῇ νίκῃ τῇ πρὸς τῷ
[53, 12]   κινδύνους ἔχῃ, ἔργῳ δὲ ἵνα  ἐπὶ   τῇ προφάσει ταύτῃ ἐκεῖνοι μὲν
[53, 26]   αὐτῷ καὶ ἐπὶ τούτοις καὶ  ἐπὶ   τοῖς ἄλλοις τοῖς τότε γενομένοις·
[53, 25]   ἐπειδὴ μήτε προσεχώρουν οἱ ἅτε  ἐπὶ   τοῖς ἐρυμνοῖς ἐπαιρόμενοι, μήτε ἐς
[53, 9]   ὑμῶν κολασθήσεται. ἅπερ που καὶ  ἐπὶ   τοῦ πατρός μου γέγονεν· ἐκεῖνος
[53, 7]   τὸν Ἰούβαν τὸν Φραάτην, τὴν  ἐπὶ   τοὺς Βρεττανοὺς στρατείαν, τὴν τοῦ
[53, 18]   αὐτοῖς, ἥν ποτε οἱ πατέρες  ἐπὶ   τοὺς παῖδας ἔσχον, κατὰ πάντων
[53, 18]   ἡμῶν δίδωσιν, οὐ μέντοι καὶ  ἐπὶ   τοῦτο ἀρχὴν ἐγένετο ἀλλ´ ἔς
[53, 23]   ἐψηφίσατο. καὶ μὲν περιαλγήσας  ἐπὶ   τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο, ~τὸ δὲ
[53, 14]   εὐθὺς κατατίθενται. ~οὕτω μὲν καὶ  ἐπὶ   τούτοις ἔκ τε τῶν ἐστρατηγηκότων
[53, 2]   ὑπατείαν προθείς. εὐδοκιμῶν τε οὖν  ἐπὶ   τούτοις καὶ ἐπαινούμενος ἐπεθύμησε καὶ
[53, 26]   καὶ τὰ ἐπινίκια αὐτῷ καὶ  ἐπὶ   τούτοις καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις
[53, 7]   τὰ οἰκεῖα σεμνολογημάτων ἡμῖν ὄντων  ἐπὶ   τούτῳ μάλιστα ἀγαλλόμεθα ὅτι, ὧν
[53, 20]   καὶ μὲν καὶ θῦσαι  ἐπὶ   τούτῳ πάντας ἐποίει, ἔν τε
[53, 33]   κατέσυρε καὶ τὴν πόλιν πλωτὴν  ἐπὶ   τρεῖς ἡμέρας ἐποίησε.
[53, 21]   ἐκλεγόμενος προεβάλλετο, τοὺς δὲ καὶ  ἐπὶ   τῷ δήμῳ τῷ τε ὁμίλῳ
[53, 33]   παρ´ ἐκείνου λαβὼν εἶχεν, ἀπέπεμψεν  ἐπὶ   τῷ τούς τε αἰχμαλώτους καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006