Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαύτην 1
τηλικαύτης 2
τήμερον 1
τὴν 104
τήν 16
τῆς 73
τί 3
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
97 τὰ
85 τῷ
104 τὴν
122 δὲ
122 τὸ
130 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τὴν


Livre, Chap.
[53, 7]   τὴν Μυσίας χείρωσιν  τὴν   Αἰγύπτου καταστροφήν; ἀλλὰ τὸν Φαρνάκην
[53, 19]   τε τῶν πραγμάτων πλῆθος δυσχερεστάτην  τὴν   ἀκρίβειαν αὐτῶν παρέχεται. ἔν τε
[53, 32]   ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν τε ἀρχὴν  τὴν   ἀνθύπατον ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε
[53, 24]   ἐπειδή τε ἐξηρνήσατο, ἐς γραμματεῖον  τὴν   ἄρνησιν αὐτοῦ ἐσέγραψεν, ὥσπερ οὐκ
[53, 4]   τὰ προκατειργασμένα ἔπραξα· ἀλλὰ ἀφίημι  τὴν   ἀρχὴν ἅπασαν καὶ ἀποδίδωμι ὑμῖν
[53, 22]   ~τὸ μὲν οὖν σύμπαν οὕτω  τὴν   ἀρχὴν διῴκησε, λέξω δὲ καὶ
[53, 26]   τελευτήσαντος οὐ τοῖς παισὶν αὐτοῦ  τὴν   ἀρχὴν ἐπέτρεψεν, ἀλλ´ ἐς τὴν
[53, 9]   οὐκ ἐφόνευσά τινα ὑπὲρ τοῦ  τὴν   ἀρχὴν κατασχεῖν, ἀλλὰ καὶ προσαπέθανον
[53, 19]   πλεῖστοι δ´ ὅσοι οὐδ´ ἀκούουσι  τὴν   ἀρχὴν ὅτι γέγονεν. ὅθενπερ καὶ
[53, 13]   φρονεῖν δοκεῖν, ἐς δέκα ἔτη  τὴν   ἀρχὴν τῶν δοθέντων οἱ ὑπέστη·
[53, 15]   δημοσίου πάντα σφίσι τὰ πρὸς  τὴν   ἀρχὴν φέροντα παρεῖχον· ἐπὶ δὲ
[53, 14]   ὑπατευκόσι τήν τε Ἀφρικὴν καὶ  τὴν   Ἀσίαν καὶ τοῖς ἐστρατηγηκόσι τὰ
[53, 26]   καὶ πόλιν αὐτοῖς ἐν Λυσιτανίᾳ  τὴν   Αὔγουσταν Ἠμέριταν καλουμένην κτίσαι ἔδωκε,
[53, 25]   δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ πόλιν  τὴν   Αὔγουσταν πραιτωριανῶν ὠνομασμένην ἔσχεν. αὐτὸς
[53, 33]   οἷς ἀντενεκάλουν ἀλλήλοις ἀφίκοντο, ἐς  τὴν   βουλὴν αὐτοὺς ἐσήγαγε, καὶ μετὰ
[53, 19]   πρότερον μὲν γὰρ ἔς τε  τὴν   βουλὴν καὶ ἐς τὸν δῆμον
[53, 25]   ἐδόθη· τόν τε Αὔγουστον ἐς  τὴν   Βρεττανίαν, ἐπειδὴ μὴ ἠθέλησαν ὁμολογῆσαι,
[53, 22]   ἐξώρμησε μὲν ὡς καὶ ἐς  τὴν   Βρεττανίαν στρατεύσων, ἐς δὲ δὴ
[53, 12]   γὰρ τὴν μὲν Κύπρον καὶ  τὴν   Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα τῷ
[53, 7]   ἄν τις καὶ παρεξετάσειεν αὐτῷ;  τὴν   Γαλατίας ἅλωσιν τὴν Παννονίας
[53, 18]   κατὰ χρόνους ὡς ἕκασται ἐψηφίζοντο.  τὴν   γὰρ δὴ τιμητείαν ἔλαβον μέν
[53, 21]   γάρ τινα καὶ ἐς πᾶσαν  τὴν   γερουσίαν, βέλτιον μέντοι νομίζων εἶναι
[53, 2]   τῶν βουλευτῶν παρασκευάσας ἔς τε  τὴν   γερουσίαν ἐσῆλθεν ἕβδομον ὑπατεύων, καὶ
[53, 16]   ἔργῳ δὲ καὶ ταῦτα πρὸς  τὴν   γνώμην αὐτοῦ ἀνηλίσκετο) καὶ τῶν
[53, 11]   τὴν περιτέχνησιν αὐτοῦ οἱ δὲ  τὴν   γνώμην, καὶ ἤχθοντο οἱ μὲν
[53, 17]   τελοῦντες, οὐχ ὅσιον νομίζουσιν εἶναι·  τὴν   δὲ δὴ δύναμιν τὴν τῶν
[53, 10]   πρᾶξαι, ἐμὲ μὲν μετανοῆσαι ποιήσετε,  τὴν   δὲ δὴ πόλιν ἔς τε
[53, 12]   μετὰ τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς,  τὴν   δὲ κάτω τὴν μέχρι τοῦ
[53, 12]   τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ  τὴν   Δελματίαν ἀντέλαβε. καὶ τοῦτο μὲν
[53, 5]   ἀπολάβετε καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ  τὴν   δημοκρατίαν, κομίσασθε καὶ τὰ ὅπλα
[53, 33]   μετὰ τοῦτ´ ἐπιτραπεὶς παρ´ αὐτῆς  τὴν   διάγνωσιν τὸν μὲν Τιριδάτην τῷ
[53, 2]   καὶ ἔδωκεν αὐτῷ, πρός τε  τὴν   διοίκησίν σφων δύο κατ´ ἔτος
[53, 2]   αὐτὸς ἀνεκτήσατο. οὐ μέντοι καὶ  τὴν   δόξαν τῆς οἰκοδομήσεώς σφων ἐσφετερίσατο,
[53, 5]   καὶ πάντα εὐτυχῶς καὶ ὑπὲρ  τὴν   δύναμιν κατέπραξα· καὶ οὐκ ἔστιν
[53, 5]   καλῶς ποιοῦσα τύχη καὶ  τὴν   εἰρήνην ἄδολον καὶ τὴν ὁμόνοιαν
[53, 2]   δι´ ἑνὸς προγράμματος κατέλυσεν, ὅρον  τὴν   ἕκτην αὑτοῦ ὑπατείαν προθείς. εὐδοκιμῶν
[53, 5]   ἐμοῦ ὑμῖν ἀποδέδωκεν, ἀπολάβετε καὶ  τὴν   ἐλευθερίαν καὶ τὴν δημοκρατίαν, κομίσασθε
[53, 31]   ἐθάρσει, ἀλλ´ ἤτοι τὸν δῆμον  τὴν   ἐλευθερίαν κομίσασθαι καὶ τὸν
[53, 20]   γὰρ Τίβερις πελαγίσας πᾶσαν  τὴν   ἐν τοῖς πεδίοις Ῥώμην κατέλαβεν
[53, 31]   τε αὐτῷ τιμὰς διδοὺς καὶ  τὴν   ἑορτὴν ἣν ἐκ τῆς ἀγορανομίας
[53, 1]   καὶ καθιέρωσε. καὶ τὴν πανήγυριν  τὴν   ἐπὶ τῇ νίκῃ τῇ πρὸς
[53, 7]   Φαρνάκην τὸν Ἰούβαν τὸν Φραάτην,  τὴν   ἐπὶ τοὺς Βρεττανοὺς στρατείαν, τὴν
[53, 26]   ἐς τὴν χώραν σφῶν κατὰ  τὴν   ἐπιμιξίαν ἐσελθόντας συλλαβόντες ἔφθειραν, τὸ
[53, 25]   κἀκ τούτου {τοῦ} πανταχῇ πρὸς  τὴν   ἔσπραξιν δῆθεν αὐτοῦ στρατιώτας διαπέμψας
[53, 29]   τέλος ἔσχεν· ἐπὶ γὰρ Ἀραβίαν  τὴν   εὐδαίμονα καλουμένην, ἧς Σαβὼς ἐβασίλευεν,
[53, 0]   πείθεσθαι. μ. Ὡς ἐπ´ Ἀραβίαν  τὴν   εὐδαίμονα στρατεία ἐγένετο. Χρόνου πλῆθος
[53, 16]   ἀεὶ ἐτῶν ἑώρτασαν ὡς καὶ  τὴν   ἡγεμονίαν αὖθις τότε ἀνανεούμενοι· καὶ
[53, 31]   κομίσασθαι καὶ τὸν Ἀγρίππαν  τὴν   ἡγεμονίαν παρ´ ἐκείνου λαβεῖν ἠθέλησεν·
[53, 5]   πάντα τε προθύμως καὶ ὑπὲρ  τὴν   ἡλικίαν ἐποίησα καὶ πάντα εὐτυχῶς
[53, 22]   πολιτείαν διεκόσμησε. κἀντεῦθεν ἔς τε  τὴν   Ἰβηρίαν ἀφίκετο, καὶ κατεστήσατο καὶ
[53, 17]   τοὺς μὲν καταλέγουσι καὶ ἐς  τὴν   ἱππάδα καὶ ἐς τὸ βουλευτικόν,
[53, 1]   τοῦ Ἀγρίππου, καὶ ἐν αὐτῇ  τὴν   ἱπποδρομίαν διά τε τῶν παίδων
[53, 29]   συνήθων ὅμοιον ἐγίγνετο, ἀλλ´ ἐς  τὴν   κεφαλὴν ἐνσκῆψαν ἐξήραινεν αὐτήν, καὶ
[53, 12]   Βελγικὴν κατασχόντες Γερμανίαν ὀνομάζεσθαι ἐποίησαν,  τὴν   μὲν ἄνω τὴν μετὰ τὰς
[53, 12]   μερίδι τότε ἐγένοντο· ὕστερον γὰρ  τὴν   μὲν Κύπρον καὶ τὴν Γαλατίαν
[53, 12]   ἀληθῶς καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν ἐπεθύμησε.  ~τὴν   μὲν οὖν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ
[53, 12]   ὣς δημοτικός τις εἶναι δόξαι,  τὴν   μὲν φροντίδα τήν τε προστασίαν
[53, 12]   ὀνομάζεσθαι ἐποίησαν, τὴν μὲν ἄνω  τὴν   μετὰ τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς,
[53, 12]   ποταμοῦ πηγάς, τὴν δὲ κάτω  τὴν   μέχρι τοῦ ὠκεανοῦ τοῦ Βρεττανικοῦ
[53, 2]   παρ´ ἑκόντων δὴ τῶν ἀνθρώπων  τὴν   μοναρχίαν βεβαιώσασθαι τοῦ μὴ δοκεῖν
[53, 11]   ἔχῃ. οὕτως ὡς ἀληθῶς καταθέσθαι  τὴν   μοναρχίαν ἐπεθύμησε. ~τὴν μὲν οὖν
[53, 6]   ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον σεμνυναίμην, ὅτι  τὴν   μοναρχίαν μήτε ἐκεῖνος καίτοι διδόντων
[53, 31]   ἐς τὴν ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν, ὅμως  τὴν   μοναρχίαν οὐκ ἐπίστευσεν, ἀλλὰ καὶ
[53, 7]   τὴν Παννονίας δούλωσιν  τὴν   Μυσίας χείρωσιν τὴν Αἰγύπτου
[53, 33]   Τίβερις αὐξηθεὶς τήν τε γέφυραν  τὴν   ξυλίνην κατέσυρε καὶ τὴν πόλιν
[53, 5]   καὶ τὴν εἰρήνην ἄδολον καὶ  τὴν   ὁμόνοιαν ἀστασίαστον δι´ ἐμοῦ ὑμῖν
[53, 31]   ἱππέα γυναῖκά τε ἐπιφανῆ ἐς  τὴν   ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν, ὅμως τὴν μοναρχίαν
[53, 1]   βιβλίων, ἐξεποίησε καὶ καθιέρωσε. καὶ  τὴν   πανήγυριν τὴν ἐπὶ τῇ νίκῃ
[53, 7]   αὐτῷ; τὴν Γαλατίας ἅλωσιν  τὴν   Παννονίας δούλωσιν τὴν Μυσίας
[53, 5]   μὲν οὐδὲν κεκέρδαγκα πλὴν τοῦ  τὴν   πατρίδα περιπεποιῆσθαι, ὑμεῖς δὲ καὶ
[53, 25]   τῇ Ἰβηρίᾳ τὸ καρτερώτατον καὶ  τὴν   πεδιάδα τὴν ὑπ´ αὐτοῦ οὖσαν.
[53, 12]   μὲν Κύπρον καὶ τὴν Γαλατίαν  τὴν   περὶ Νάρβωνα τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν,
[53, 11]   ἐθαύμαζον ὁμοίως ἀμφότεροι, οἱ μὲν  τὴν   περιτέχνησιν αὐτοῦ οἱ δὲ τὴν
[53, 5]   δεδεῆσθαί μου πρὸς τοιοῦτό τι  τὴν   πόλιν, ἀλλ´ ἐν εἰρήνῃ καὶ
[53, 4]   πατρὶ δεινῶς σφαγέντι τιμωρῆσαι καὶ  τὴν   πόλιν ἐκ μεγάλων καὶ ἐπαλλήλων
[53, 7]   ποτὲ καὶ αὖθις πεπρωμένον εἴη  τὴν   πόλιν ἡμῶν νοσῆσαι, τοῦτον αὐτὴν
[53, 10]   πλεονεκτῆσαί τι, ἀλλ´ ὑπὲρ τοῦ  τὴν   πόλιν καὶ σώζεσθαι καὶ εὐπραγεῖν
[53, 24]   ἄθραυστον καὶ ὁλόκληρον τῷ διαδόχῳ  τὴν   πόλιν παρέδωκεν. ἐπ´ οὖν τούτῳ
[53, 33]   γέφυραν τὴν ξυλίνην κατέσυρε καὶ  τὴν   πόλιν πλωτὴν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας
[53, 20]   μέγα αὐξήσοι καὶ ὅτι πᾶσαν  τὴν   πόλιν ὑποχειρίαν ἕξοι προέγνωσαν. χαριζομένων
[53, 14]   πρὸς τὸ ὄνομα ἀλλὰ πρὸς  τὴν   πρᾶξιν, ὥσπερ εἶπον, καλέσαιμι, ἐπεὶ
[53, 12]   οὓς δὴ Γερμανοὺς καλοῦμεν, πᾶσαν  τὴν   πρὸς τῷ Ῥήνῳ Βελγικὴν κατασχόντες
[53, 13]   ἡγεμονίας κοσμήματα, ὅταν τε ἐς  τὴν   προστεταγμένην σφίσι χώραν ἐσέλθωσιν, ἑκάτεροι
[53, 28]   αὐτῷ ἐψηφίσθη, ἀφικομένῳ δὲ ἐς  τὴν   Ῥώμην ἄλλα τινὰ ἐπί τε
[53, 27]   τέλεσιν ἐπεκόσμησε. τοῦτο μὲν γὰρ  τὴν   στοὰν τὴν τοῦ Ποσειδῶνος ὠνομασμένην
[53, 26]   καλουμένην κτίσαι ἔδωκε, τοῖς δὲ  τὴν   στρατεύσιμον ἡλικίαν ἔτ´ ἔχουσι θέας
[53, 32]   ἐξώρμησεν, οὐ μέντοι καὶ ἐς  τὴν   Συρίαν ἀφίκετο, ἀλλ´ ἔτι καὶ
[53, 32]   Ἀγρίππᾳ διὰ τοῦτ´ ἔχοντα, ἐς  τὴν   Συρίαν εὐθὺς τὸν Ἀγρίππαν, μὴ
[53, 18]   τούτων τῶν δημοκρατικῶν ὀνομάτων πᾶσαν  τὴν   τῆς πολιτείας ἰσχὺν περιβέβληνται ὥστε
[53, 18]   γένους σφῶν διαδοχήν, τὸ δὲ  τὴν   τοῦ ἀξιώματος λαμπρότητα. καὶ
[53, 18]   δηλοῖ δ´ ἄλλως τὸ μὲν  τὴν   τοῦ γένους σφῶν διαδοχήν, τὸ
[53, 16]   ἄλλοθί που αὐτοκράτωρ καταλύῃ,  τὴν   τοῦ παλατίου ἐπίκλησιν καταγωγὴ
[53, 27]   τοῦτο μὲν γὰρ τὴν στοὰν  τὴν   τοῦ Ποσειδῶνος ὠνομασμένην καὶ ἐξῳκοδόμησεν
[53, 7]   τὴν ἐπὶ τοὺς Βρεττανοὺς στρατείαν,  τὴν   τοῦ Ῥήνου διάβασιν; καίτοι τοσαῦτα
[53, 16]   εἶχε, καί τινα καὶ πρὸς  τὴν   τοῦ Ῥωμύλου προενοίκησιν φήμην
[53, 17]   εἶναι· τὴν δὲ δὴ δύναμιν  τὴν   τῶν δημάρχων πᾶσαν, ὅσηπερ τὰ
[53, 12]   αὐτῶν ὅσα μετὰ τοῦτ´ ἐς  τὴν   τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀφίκετο, τῷ
[53, 25]   τὸ καρτερώτατον καὶ τὴν πεδιάδα  τὴν   ὑπ´ αὐτοῦ οὖσαν. δι´ οὖν
[53, 28]   τε ἐν τοῖς ἐστρατηγηκόσι καὶ  τὴν   ὑπατείαν δέκα θᾶττον ἔτεσιν ἤπερ
[53, 32]   δὲ ταῦτα ὡς ἕκαστα, ἀπεῖπε  τὴν   ὑπατείαν ἐς Ἀλβανὸν ἐλθών· ἐπεὶ
[53, 9]   πεπολίτευμαι, κἀν τούτῳ πᾶσάν μοι  τὴν   ὑπὲρ αὐτῶν χάριν ἀποδόντας, ἐν
[53, 26]   τὴν ἀρχὴν ἐπέτρεψεν, ἀλλ´ ἐς  τὴν   ὑπήκοον ἐσήγαγε, καὶ οὕτω καὶ
[53, 11]   διδομένου ψηφισθῆναι διεπράξατο, ὅπως ἀκριβῆ  τὴν   φρουρὰν ἔχῃ. οὕτως ὡς ἀληθῶς
[53, 26]   μετελθών, ὅτι Ῥωμαίους ἄνδρας ἐς  τὴν   χώραν σφῶν κατὰ τὴν ἐπιμιξίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006