Alphabétiquement     [«   »]
δανείσματα 1
δαπανᾶν 1
δάφνας 1
δὲ 122
δέ 6
δεδεῆσθαί 1
δεδήμωται 1
Fréquences     [«    »]
97 τὰ
104 τὴν
85 τῷ
122 δὲ
122 τὸ
130 τῶν
137 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

δὲ


Livre, Chap.
[53, 28]   γε οὗτος μὲν ταμίας ἐκεῖνος  δὲ   ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν. τῶν τε ταμιευσόντων
[53, 27]   μὲν Μεσσάλᾳ ἀργύριον ἐχαρίσατο, τὸν  δὲ   Ἀγρίππαν σύνοικον ἐποιήσατο. οὗτός τε
[53, 25]   ἀνεχώρησε καὶ ἐκεῖ ἠρρώστει· Γάιος  δὲ   Ἀντίστιος προσεπολέμησέ τε αὐτοῖς ἐν
[53, 27]   ἐπίκλησιν αὐτῷ δοῦναι· μὴ δεξαμένου  δὲ   αὐτοῦ μηδέτερον ἐκεῖ μὲν τοῦ
[53, 32]   ἐπὶ πλείω ἔτη ἐγένετο. ἔμελλον  δὲ   αὐτῶν οἱ μὲν ἄλλοι τὰ
[53, 8]   τὸν μετηλλαχότα αὖθις εἴπω, τίς  δὲ   δαιμονιώτερος εὑρεθείη; ὅστις, Ζεῦ
[53, 21]   ἔπραττε, καὶ ἐνομοθέτει πολλά. οὐδὲν  δὲ   δέομαι καθ´ ἕκαστον ἀκριβῶς ἐπεξιέναι,
[53, 14]   νῦν ἔστιν ὅτε γίγνεται· τῇ  δὲ   δὴ βουλῇ ἰδίᾳ μὲν τοῖς
[53, 23]   τὸ τῷ δημοσίῳ συμφέρον)  δὲ   δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν
[53, 17]   οὐχ ὅσιον νομίζουσιν εἶναι· τὴν  δὲ   δὴ δύναμιν τὴν τῶν δημάρχων
[53, 17]   ἐκ τῆς πολιτείας ἐξέπεσον, τὸ  δὲ   δὴ ἔργον αὐτῶν τῇ τοῦ
[53, 12]   τοῦ τε δήμου ἐβεβαιώσατο, βουληθεὶς  δὲ   δὴ καὶ ὣς δημοτικός τις
[53, 13]   οὖν ἔθνη οὕτω διῃρέθη, βουληθεὶς  δὲ   δὴ καὶ ὣς Καῖσαρ
[53, 12]   καὶ τῆς γερουσίας εἶναι, τοῦ  δὲ   δὴ Καίσαρος τε λοιπὴ
[53, 29]   τότε ἄξια μνήμης ἐγένετο· ~οἱ  δὲ   δὴ Κάνταβροι οἵ τε Ἄστυρες,
[53, 12]   τὰ ἔθνη ἅμα ἤρχετο. τῶν  δὲ   δὴ λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα, ὅτι
[53, 30]   μὲν Αὔγουστος οὕτως ἐσώθη,  δὲ   δὴ Μάρκελλος νοσήσας οὐ πολλῷ
[53, 12]   ἄοπλοι καὶ ἄμαχοι ὦσιν, αὐτὸς  δὲ   δὴ μόνος καὶ ὅπλα ἔχῃ
[53, 2]   ἐσεδέξατο εἴσω τοῦ πωμηρίου, τῶν  δὲ   δὴ ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο· τοὺς
[53, 29]   πλεῖον τοῦ στρατοῦ φθαρῆναι. τὸ  δὲ   δὴ νόσημα οὐδενὶ τῶν συνήθων
[53, 18]   τῆς τῶν τιμητῶν, δίδονται, τοῖς  δὲ   δὴ πάλαι κατὰ χρόνους ὡς
[53, 14]   τοῖς ἄνω λόγοις εἴρηται, τοὺς  δὲ   δὴ παρέδρους αὐτὸς ἑαυτῷ ἕκαστος
[53, 14]   τὰ λοιπὰ πάντα ἀπένειμε, κοινῇ  δὲ   δὴ πᾶσιν αὐτοῖς ἀπηγόρευσε μηδένα
[53, 13]   μὲν οὖν οὕτως ἔχει, ῥαβδούχοις  δὲ   δὴ πέντε πάντες ὁμοίως οἱ
[53, 29]   μὲν πολλοὺς αὐτίκα ἀπώλλυε, τῶν  δὲ   δὴ περιγιγνομένων ἔς τε τὰ
[53, 21]   καί τινα καὶ μετέγραφε. τὸ  δὲ   δὴ πλεῖστον τούς τε ὑπάτους
[53, 10]   ἐμὲ μὲν μετανοῆσαι ποιήσετε, τὴν  δὲ   δὴ πόλιν ἔς τε πολέμους
[53, 22]   ἐς τὴν Βρεττανίαν στρατεύσων, ἐς  δὲ   δὴ τὰς Γαλατίας ἐλθὼν ἐνταῦθα
[53, 17]   τοὺς αὐτοκράτοράς σφων ὀνομάζειν· τοῦ  δὲ   δὴ τῆς πολιτείας τέλους ἐς
[53, 9]   ὑπὲρ τοῦ μὴ μοναρχῆσαι·  δὲ   δὴ τολμήσας ἀποκτεῖναί με πάντως
[53, 15]   τὴν ἀρχὴν φέροντα παρεῖχον· ἐπὶ  δὲ   δὴ τοῦ Καίσαρος πρῶτον αὐτοὶ
[53, 9]   οὐκ ἂν δυνηθείημεν γενέσθαι, ἐκ  δὲ   δὴ τοῦ καλῶς ζῆσαι καὶ
[53, 17]   ποτε ποιεῖν ἐξῆν, λαμβάνουσιν· ἐκ  δὲ   δὴ τοῦ τιμητεύειν τούς τε
[53, 33]   μὲν Τιριδάτης αὐτός, παρὰ  δὲ   δὴ τοῦ Φραάτου πρέσβεις, ἐφ´
[53, 19]   δημοσίοις τρόπον τινὰ εὑρίσκετο. ἐκ  δὲ   δὴ τοῦ χρόνου ἐκείνου τὰ
[53, 23]   καὶ κατεστήσατο καὶ ἐκείνην. ~μετὰ  δὲ   δὴ τοῦτο αὐτός τε τὸ
[53, 2]   ἕτερα τῷ ξενικῷ προσταχθῆναι. πρὸς  δὲ   δὴ τούτοις τὸν ἀστυνόμον αὐτὸς
[53, 15]   οὖν βουλευόντων ταῦτα ἔχεται, ἐκ  δὲ   δὴ τῶν ἱππέων τούς τε
[53, 24]   ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο, ~τὸ  δὲ   δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον καὶ
[53, 13]   ἔδωκεν, ἀντιστρατήγους σφᾶς προσειπών, τὸ  δὲ   δὴ τῶν ὑπάτων τοῖς ἑτέροις
[53, 22]   τοῖς οἰκείοις τέλεσι προσέταξε, τῆς  δὲ   δὴ Φλαμινίας αὐτός, ἐπειδήπερ ἐκστρατεύσειν
[53, 10]   κοινὰ τῇ πόλει παρέχετε, τῶν  δὲ   δημοσίων ὡς ἀλλοτρίων ἀπέχεσθε. καὶ
[53, 27]   τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ἔλαβεν, ὡς  δὲ   ἐγὼ νομίζω, ὅτι θολοειδὲς ὂν
[53, 5]   ἡλικίᾳ ἀπ´ ἀρχῆς βεβιωκέναι. ἐπεὶ  δὲ   εἱμαρμένη τις, ὡς ἔοικεν, ἐς
[53, 25]   Ἄλπεις, ὥσπερ εἴρηταί μοι, οὗτοι  δὲ   ἑκάτεροι τοῦ τε Πυρηναίου τοῦ
[53, 25]   οἵ τε Ἄστυρες πολεμωθέντες. οἰκοῦσι  δὲ   ἐκεῖνοι μὲν ὑπὸ τὰς Ἄλπεις,
[53, 32]   μὲν τοὺς ὑποστρατήγους ἔπεμψεν, αὐτὸς  δὲ   ἐν Λέσβῳ διέτριψε. ταῦτά τε
[53, 27]   ἀνοιχθὲν δι´ αὐτοὺς ἔκλεισεν, Ἀγρίππας  δὲ   ἐν τούτῳ τὸ ἄστυ τοῖς
[53, 23]   γὰρ οὐδεμίαν ἐπισκευάσειν ὑπέσχετο, ταῦτα  δὲ   ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ στοαῖς
[53, 25]   οὖν ταῦτα Αὔγουστος (ἤδη  δὲ   ἔνατον μετὰ Μάρκου Σιλανοῦ ὑπάτευεν)
[53, 9]   τὸ μὲν ἤδη ἔχων τὸ  δὲ   ἕξειν ἐλπίζων, ἀποδίδωμι ὑμῖν καὶ
[53, 1]   ~Τότε μὲν ταῦτ´ ἐγένετο, τῷ  δὲ   ἑξῆς ἔτει ἕκτον Καῖσαρ
[53, 8]   ἀρετῆς καὶ εὐδοξίας ἐφεῖσθαι, νῦν  δὲ   ἐξίτηλον ἐν τῇ πόλει πᾶν
[53, 13]   ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἐτήρησε, τοὺς  δὲ   ἔξω πάντας ὡς καὶ ἀντ´
[53, 15]   διδομένων αὐτοῖς χρημάτων προσγίγνεται. ἐκεῖνα  δὲ   ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως ἐνομοθετήθη, μήτε
[53, 32]   ἅπερ καὶ πρόσθεν ποιήσειν, δύο  δὲ   ἐπὶ τῇ διοικήσει ὅσα ἔτη
[53, 11]   τοῖς μὲν παθήμασι διαφόροις τοῖς  δὲ   ἐπινοήμασιν ὁμοίοις ἐχρῶντο. οὔτε γὰρ
[53, 11]   μὲν ὑπώπτευον τὰ λεγόμενα οἱ  δὲ   ἐπίστευόν σφισι, καὶ διὰ ταῦτα
[53, 11]   πάντες οἱ μὲν ἠναγκάζοντο οἱ  δὲ   ἐπλάττοντο. καὶ ἐπαινεῖν αὐτὸν οἱ
[53, 28]   ἀποδημοῦντι ἔτ´ αὐτῷ ἐψηφίσθη, ἀφικομένῳ  δὲ   ἐς τὴν Ῥώμην ἄλλα τινὰ
[53, 2]   μὲν μείζω τῷ ἀστυνόμῳ τὰ  δὲ   ἕτερα τῷ ξενικῷ προσταχθῆναι. πρὸς
[53, 13]   ἂν ἀνακομισθῶσιν ἔχειν ἐκέλευσε. τοὺς  δὲ   ἑτέρους ὑπό τε ἑαυτοῦ αἱρεῖσθαι
[53, 12]   καὶ τοὺς κινδύνους ἔχῃ, ἔργῳ  δὲ   ἵνα ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ
[53, 17]   καὶ ἐς τὸ βουλευτικόν, τοὺς  δὲ   καὶ ἀπαλείφουσιν, ὅπως ἂν αὐτοῖς
[53, 1]   τοὺς πεντεκαίδεκα ἄνδρας καλουμένους· τότε  δὲ   καὶ γυμνικὸς ἀγὼν σταδίου τινὸς
[53, 17]   τῆς τῶν τιμητῶν καθίστανται, διάγεται  δὲ   καὶ διοικεῖται πάντα ἁπλῶς ὅπως
[53, 18]   αὐτοκρατόρων κατὰ τὸ ἀρχαῖον, ἔλαβε  δὲ   καὶ Δομιτιανὸς διὰ βίου· οὐ
[53, 15]   μὲν ἐκ τῶν ἱππέων τοὺς  δὲ   καὶ ἐκ τῶν ἀπελευθέρων πέμπει,
[53, 15]   πλεῖστον ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἤδη  δὲ   καὶ ἐκ τῶν τεταμιευκότων
[53, 9]   πολέμοις, τοῖς μὲν ὀθνείοις τοῖς  δὲ   καὶ ἐμφυλίοις, γενόμενον καὶ τηλικαῦτα
[53, 23]   ἐς τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ  δὲ   καὶ ἐπαίτια παρέπραττε· καὶ γὰρ
[53, 21]   μὲν αὐτὸς ἐκλεγόμενος προεβάλλετο, τοὺς  δὲ   καὶ ἐπὶ τῷ δήμῳ τῷ
[53, 15]   ἔθνη ταῦθ´ οὕτω γίγνεται· πέμπονται  δὲ   καὶ ἐς τὰ ἕτερα, τὰ
[53, 15]   τὰ πολιτικὰ τείχη μόνα τοὺς  δὲ   καὶ ἐς τὰ ξενικὰ ἀποστέλλει,
[53, 18]   δόσεώς τινος ἔχειν δοκῶσιν· ~ἤδη  δὲ   καὶ ἕτερόν τι, μηδενὶ
[53, 22]   οὕτω τὴν ἀρχὴν διῴκησε, λέξω  δὲ   καὶ καθ´ ἕκαστον ὅσα ἀναγκαῖόν
[53, 11]   μεταξὺ ἀναγιγνώσκοντος αὐτοῦ διεβόων πολλὰ  δὲ   καὶ μετὰ τοῦτο, μοναρχεῖσθαί τε
[53, 19]   μὲν οὐ γιγνόμενα θρυλεῖται, πολλὰ  δὲ   καὶ πάνυ συμβαίνοντα ἀγνοεῖται, πάντα
[53, 5]   τοῦ τὴν πατρίδα περιπεποιῆσθαι, ὑμεῖς  δὲ   καὶ σώζεσθε καὶ σωφρονεῖτε. ἐπειδὴ
[53, 10]   ἀλλοτρίων δι´ ἀπορίαν ἐπιθυμῆσαι, συνέχετε  δὲ   καὶ σωφρονίζετε, ὥστε μηδὲν κακὸν
[53, 16]   ἀπὸ τῶν ἐκείνου ἀπεκέκριτο, ἔργῳ  δὲ   καὶ ταῦτα πρὸς τὴν γνώμην
[53, 16]   καταγωγὴ αὐτοῦ ἴσχει) ἐπεὶ  δὲ   καὶ τῷ ἔργῳ αὐτὰ ἐπετέλεσεν,
[53, 8]   καὶ μοναρχῆσαί με ἔδει· τοῦτο  δὲ   καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ ὑπὲρ
[53, 5]   καὶ σώζεσθε καὶ σωφρονεῖτε. ἐπειδὴ  δὲ   καλῶς ποιοῦσα τύχη καὶ
[53, 12]   τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς, τὴν  δὲ   κάτω τὴν μέχρι τοῦ ὠκεανοῦ
[53, 2]   τινὲς περιῆσαν, ἐπισκευάσαι ἐκέλευσε, τοὺς  δὲ   λοιποὺς αὐτὸς ἀνεκτήσατο. οὐ μέντοι
[53, 10]   ὑπάρχονθ´ ὑμῖν ἀκριβῶς φυλάττετε, τῶν  δὲ   μὴ προσηκόντων μηδαμῶς ἐφίεσθε. καὶ
[53, 25]   Αὔγουσταν πραιτωριανῶν ὠνομασμένην ἔσχεν. αὐτὸς  δὲ   Αὔγουστος πρός τε τοὺς
[53, 14]   καὶ τῶν ὑποδεεστέρων, τρεῖς  δὲ   οἱ ὑπατευκότες καὶ ἐκ τῶν
[53, 23]   τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐτιμᾶτο (αἴτιον  δὲ   ὅτι τὰ φιλανθρωπότατα καὶ τὰ
[53, 16]   μὲν ἰσχυρῶς Ῥωμύλος ὀνομασθῆναι, αἰσθόμενος  δὲ   ὅτι ὑποπτεύεται ἐκ τούτου τῆς
[53, 12]   διέξοδος τοῦ λόγου δηλώσει· ταῦτα  δὲ   οὕτω κατέλεξα, ὅτι νῦν χωρὶς
[53, 27]   τε Πάνθειον ὠνομασμένον ἐξετέλεσε· προσαγορεύεται  δὲ   οὕτω τάχα μὲν ὅτι πολλῶν
[53, 12]   ἐπιμελείας τινὸς δεομένων ὑπεδέξατο, οὔτε  δὲ   πάντων αὐτὸς τῶν ἐθνῶν ἄρξειν,
[53, 10]   μήθ´ ὑβρίζετε μήτε ἐκχρηματίζεσθε, τοὺς  δὲ   πολεμίους μήτ´ ἀδικεῖτε μήτε φοβεῖσθε.
[53, 29]   τινα καὶ χωρία ἀπέβαλλον· τότε  δὲ   συμμάχῳ τῇ νόσῳ αὐτῶν χρησάμενοι
[53, 31]   ~ταῦτα μὲν ὕστερον ἔπραξε, τότε  δὲ   σωθεὶς τὰς διαθήκας ἐσήνεγκε μὲν
[53, 16]   τοὺς πολίτας σώζοντι ἐψηφίσθη. (καλεῖται  δὲ   τὰ βασίλεια παλάτιον, οὐχ ὅτι
[53, 21]   ἠθέλησεν, καὶ ἐγένετο· ~Αὔγουστος  δὲ   τά τε ἄλλα τὰ τῇ
[53, 8]   πλὴν ὀλίγων κρατῶν, ἐν πάσαις  δὲ   ταῖς ἠπείροις καὶ πόλεις καὶ
[53, 29]   ἀποκοπτομένων, ταχέως ἐχειρώθησαν. ἐν  δὲ   ταῦτ´ ἐγίγνετο, καὶ ἄλλη τις
[53, 10]   ὅσα χρὴ πράττειν ὑποθέσθαι. τίνα  δὲ   ταῦτά ἐστι; πρῶτον μὲν τοὺς
[53, 7]   ἀποδιδόναι, ὑπὲρ ἄνθρωπόν ἐστιν. λέγω  δὲ   ταῦτα οὐκ ἄλλως ἐπικομπῶν (οὐδὲ
[53, 32]   διοικήσει ὅσα ἔτη γενήσεσθαι. διατάξας  δὲ   ταῦτα ὡς ἕκαστα, ἀπεῖπε τὴν
[53, 11]   μὲν τῇ πραγματείᾳ αὐτοῦ οἱ  δὲ   τῇ μετανοίᾳ. τό τε γὰρ
[53, 11]   μὲν τὴν περιτέχνησιν αὐτοῦ οἱ  δὲ   τὴν γνώμην, καὶ ἤχθοντο οἱ
[53, 12]   Νάρβωνα τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν, αὐτὸς  δὲ   τὴν Δελματίαν ἀντέλαβε. καὶ τοῦτο
[53, 26]   Ἠμέριταν καλουμένην κτίσαι ἔδωκε, τοῖς  δὲ   τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν ἔτ´ ἔχουσι
[53, 18]   τοῦ γένους σφῶν διαδοχήν, τὸ  δὲ   τὴν τοῦ ἀξιώματος λαμπρότητα. καὶ
[53, 16]   καὶ τῶν μὲν τὸ τῶν  δὲ   τὸ καὶ ἐσηγουμένων καὶ αἱρουμένων,
[53, 27]   τῶν Ἀργοναυτῶν γραφῇ ἐπελάμπρυνε, τοῦτο  δὲ   τὸ πυριατήριον τὸ Λακωνικὸν κατεσκεύασε·
[53, 26]   τῷ ἰδίῳ νομῷ ἀπεδόθη. ὑπὸ  δὲ   τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον Μᾶρκος
[53, 26]   καὶ ἄλλα πολλὰ παρεστήσατο. ~παυσαμένου  δὲ   τοῦ πολέμου τούτου Αὔγουστος
[53, 13]   δι´ ἅπερ εἶπον, προσέταξεν) ἔπειτα  δὲ   τοὺς μὲν καὶ ἐπετησίους καὶ
[53, 12]   κάλλιστα τῆς ἀρχῆς καρπῷτο, αὐτὸς  δὲ   τούς τε πόνους καὶ τοὺς
[53, 1]   ἱερωσύναις ἐκ περιτροπῆς μέλουσα, λέγω  δὲ   τούς τε ποντίφικας καὶ τοὺς
[53, 28]   ἐν πανηγύρει τινὶ ἀπέκτεινεν. ~ἐκ  δὲ   τούτου δέκατον Αὔγουστος μετὰ
[53, 23]   ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι. γενομένου  δὲ   τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ
[53, 27]   μὲν τοῦ προτέρου Καίσαρος, ἐν  δὲ   τῷ προνάῳ τοῦ τε Αὐγούστου
[53, 27]   μὲν τοῦ Ἀντωνίου γενομένη ὕστερον  δὲ   τῷ τε Ἀγρίππᾳ καὶ τῷ
[53, 30]   μὲν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, Μαρκέλλου  δὲ   ὠνομασμένου ἐτίμησεν, καὶ οἱ καὶ
[53, 19]   καὶ πάνυ συμβαίνοντα ἀγνοεῖται, πάντα  δὲ   ὡς εἰπεῖν ἄλλως πως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006